Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Bircza
  
21-07-2018, Sobota, 00:26
Jesteś tutaj :: eBIP :: Przetargi
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc


ZMIANY:
2017-08-23 13:12:57: Dodano plik Wybór najkorzystniejszej oferty - Oczyszczalnia ścieków-BIP.pdf
2017-07-24 15:11:30: Dodano plik Zestawienie zbiorcze zlożonych ofert - Oczyszczalnia - Przet.II.pdf
Więcej >>>
2017-07-24 15:09:53: Usunięto plik zbiorcze zestawienie ofert.pdf
2017-07-24 15:09:15: Dodano plik zbiorcze zestawienie ofert.pdf
2017-07-07 14:45:47: Dodano plik Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.docx
2017-07-07 14:39:33: Dodano plik Załącznik nr 10 - STWiOR.docx
2017-07-07 14:39:15: Dodano plik Załącznik nr 9 - PRZEDMIAR BIRCZA OCZYSZCZALNIA.pdf
2017-07-07 14:38:45: Dodano plik Załącznik nr 8 - dokumentacja projektowa.zip
2017-07-07 14:38:12: Dodano plik Załącznik nr 7 - umowa oczyszczalnia.doc
2017-07-07 14:37:59: Dodano plik Załącznik nr 6 - oświadczenie (podatki, opłaty).docx
2017-07-07 14:37:40: Dodano plik Załącznik nr 5 -oświadczenie.doc
2017-07-07 14:37:22: Dodano plik Załącznik nr 4 - zobowiazanie..doc
2017-07-07 14:36:41: Dodano plik załącznik nr 3 - grupa kapitałowa.docx
2017-07-07 14:36:27: Dodano plik Załącznik nr 2 - oswiadczenie.doc
2017-07-07 14:35:40: Dodano plik Załącznik nr 1 - formularz oferty.docx
2017-07-07 14:35:24: Dodano plik Siwz oczyszczalnia II.docx

 Gmina Bircza: „ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA I MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW SANITARNYCH ORAZ PRZEPOMPOWNI SIECIOWYCH KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI BIRCZA”. nr RPPK.04.03.01-18-0002/16-00 współfinansowanego z Europejskiego Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr IV "Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane


 Ogłoszenie nr 547417-N-2017 z dnia 2017-07-07 r. 


Gmina Bircza: „ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA I MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW SANITARNYCH ORAZ PRZEPOMPOWNI SIECIOWYCH KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI BIRCZA”. nr RPPK.04.03.01-18-0002/16-00 współfinansowanego z Europejskiego Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr IV "Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

Tak


Nazwa projektu lub programu 
„ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA I MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW SANITARNYCH ORAZ PRZEPOMPOWNI SIECIOWYCH KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI BIRCZA”. nr RPPK.04.03.01-18-0002/16-00 współfinansowanego z Europejskiego Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr IV "Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych 

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %) 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający 

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania 

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: 
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających 

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów: 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej 

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych: 
Informacje dodatkowe: 

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Bircza, krajowy numer identyfikacyjny 65090047600000, ul. ul. Ojca Św. Jana Pawła II  2 , 37740   Bircza, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 016 672 60 91, , e-mail pawelm@bircza.pl, , faks 016 672 53 41. 
Adres strony internetowej (URL): www.bircza.pl / www.bip.bircza.pl 
Adres profilu nabywcy: 
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa 

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających): 

I.4) KOMUNIKACJA: 
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak 
www.bircza.pl / www.bip.bircza.pl


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak 
www.bircza.pl / www.bip.bircza.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie 


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: 
Elektronicznie

Nie 
adres 

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 
Nie 
Inny sposób: 

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 
Tak 
Inny sposób: 
W formie pisemnej za pośrednictwem operatora pocztowego lub osobiście. 
Adres: 
Urząd Gminy w Birczy ul. Ojca Św. Jana Pawła II 2, 37-740 Bircza


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie 
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL) 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA I MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW SANITARNYCH ORAZ PRZEPOMPOWNI SIECIOWYCH KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI BIRCZA”. nr RPPK.04.03.01-18-0002/16-00 współfinansowanego z Europejskiego Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr IV "Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.
Numer referencyjny: ZP.271.5.2017 
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny 

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane 
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych 
Zamówienie podzielone jest na części: 


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do: 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części: 

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy: II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Opis ogólny Zakres inwestycji obejmuje przebudowę i rozbudowę oczyszczalni ścieków oraz przebudowę kolektora kanalizacji sanitarnej i przepompowni sieciowych kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bircza, ubezpieczenia skarp brzegowych w obrębie ujścia rowu odprowadzającego wody opadowe oraz modernizacji wylotu ścieków oczyszczonych. Zamawiający posiada prawomocne pozwolenie na budowę (pozwolenie uzyskało status ostatecznego z dniem 30.08.2013 r.). 2. Zadanie obejmuje m.in.: 1) przebudowę istniejącej pompowni ścieków surowych z kratą koszową – wymiana wyposażenia technicznego; 2) likwidację istniejącej pompowni sieciowej; 3) budowę budynku stacji mechanicznego oczyszczania i ciągu zlewczego ścieków dowożonych oraz dmuchawy do dostabilizowania osadu nadmiernego wraz z dostawą i montażem urządzeń; 4) budowę stacji odwadniania osadów opartej na wirówce wraz z układem higienizacji wraz z dostawą i montażem urządzeń; 5) przebudowę i modernizację istniejącego zbiornika bioreaktora wraz z dostawą i montażem urządzeń; 6) budowę zamkniętego zbiornika na reaktory biologiczne MBR wraz z dostawą i montażem urządzeń; 7) budowę budynku urządzeń obsługujących bioreaktory wraz z dostawą i montażem urządzeń; 8) przebudowę istniejącego budynku socjalno-technicznego oczyszczalni ścieków wraz z dostawą i montażem urządzeń; 9) budowę wiaty – miejsce gromadzenia odpadów technologicznych i socjalnych; 10) budowę zbiornika ścieków oczyszczonych; 11) budowę tacy najazdowej; 12) budowę obiektu biofiltra wraz z dostawą i montażem urządzeń; 13) wykonanie wewnętrznej kanalizacji sanitarnej; 14) wykonanie przejścia pod potokiem Stupnica metodą przepychu lub przewiertu sterowanego; 15) modernizacja wylotu ścieków oczyszczonych do rzeki Stupnica. Zakres budowy i rozbudowy obiektów oczyszczalni ścieków mieści się w granicach działek oznaczonych w pozwoleniu na budowę nr UAB-II-A7.6740.32.2013 z dnia 12.08.2013 r., W zakres robót wchodzi kompletna realizacja przedsięwzięcia (wraz z dostawami i montażem urządzeń, rozruchem technologicznym) zgodnie z przedmiarem robót, dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) ( Załączniki nr 8, 9 i 10 do SIWZ) oraz zapisami SIWZ. Do zadań Wykonawcy należy także przeszkolenie pracowników, wykonanie dokumentacji powykonawczej, w tym między innymi instrukcji eksploatacji i bhp oraz wykonanie wszystkich innych prac koniecznych do użytkowania oczyszczalni, zgodnie z obowiązującym prawem oraz określonym przez Zamawiającego przeznaczeniem. Jeżeli w jakimkolwiek miejscu SIWZ oraz załącznikach, przy opisywaniu przedmiotu zamówienia Zamawiający użył znaków towarowych, patentów, nazw producentów materiałów czy urządzeń służących do wykonania zamówienia należy je traktować wyłącznie jako przykładowe materiały i urządzenia. 3. Rozwiązania równoważne. Zamawiający podkreśla iż, podane nazwy własne w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych lub przedmiarach robót są nazwami przykładowymi i służą wyłącznie określeniu standardu projektowanych parametrów materiałów i urządzeń. Zamawiający dopuszcza użycie materiałów i/lub urządzeń równoważnych w stosunku do określonych w Dokumentacji Projektowej oraz Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, lecz parametry użytego materiału lub urządzenia nie mogą być niższe od parametrów podanych jako przykład. Ofertą równoważną jest urządzenie lub materiał o takich samych parametrach lub wyższych niż wskazane w dokumentacji projektowej i STWiORB. Wykonawca musi mieć świadomość, iż możliwość zastosowania urządzeń/materiałów równoważnych uzależniona będzie od ich zgodności ze wszystkimi parametrami określonymi w dokumentacji projektowej oraz przedmiarach robót. W przypadku składnia oferty równoważnej Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty szczegółową specyfikację, z której w jednoznaczny sposób i nie budzący wątpliwości wynikać powinna równoważność proponowanych urządzeń, materiałów w stosunku do przyjętych w dokumentacji projektowej i STWiORB (zastosowany materiał, urządzenie jest o takich samych parametrach technicznych, jakościowych i funkcjonalnych). Równoważność musi być udokumentowana załączonymi do oferty dokumentami m. in. Obliczeniami konstrukcyjno – wytrzymałościowymi, szczegółowymi rysunkami technicznymi, kartami katalogowym urządzeń równoważnych, certyfikatami, deklaracjami zgodności PN. Powyższe dokumenty muszą być załączone do oferty. Wykonawca stosując rozwiązania równoważne jest w pełni odpowiedzialny za taki dobór maszyn, urządzeń, sprzętu, armatury i innych by uzyskać wymagane parametry technologiczne obiektów oraz by dostosować je do istniejącej/zaprojektowanej powierzchni, kubatury i układu przestrzennego, tak by nie zachodziła konieczność zmiany tych budynków i zmiany pozwolenia na budowę (zaoferowanie urządzeń/ materiałów równoważnych nie może prowadzić do zmiany projektu). Brak wskazania w ofercie propozycji zastosowań równoważnych oznaczać będzie deklarację Wykonawcy, że przedmiot zamówienia zostanie wykonany przy zastosowaniu urządzeń i materiałów określonych w dokumentacji projektowej oraz STWiORB. Zamawiający zastrzega sobie prawo do korzystania z opinii ekspertów podczas oceny równoważności proponowanych rozwiązań. Koszty związane z wykazaniem równoważności rozwiązań ponosi Wykonawca. Wykonawca składający ofertę równoważną ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań technicznych przewidzianych w dokumentacji projektowej oraz warunkach zawartych w pozwoleniu na budowę. 4. Poza zakresem prac określonym dokumentacją projektową i STWiORB Wykonawca zobowiązany jest ująć w cenie ofert następujące czynności: 1) dokonać rozruchu technologicznego urządzeń i obiektów oraz sporządzić instrukcję obsługi i przeszkolić personel Zamawiającego w zakresie obsługi i utrzymania wszystkich urządzeń i oprogramowania dostarczonego w ramach zamówienia dla obiektów odbieranych częściowo oraz przeprowadzić szkolenie pracowników przed końcowym odbiorem przedmiotu zamówienia. Szkolenia dotyczyć będą obsługi wszystkich urządzeń, zasad przeglądów i serwisowania, obsługi AKPiA oraz oprogramowania. Zakres merytoryczny oferowanego szkolenia powinien wynikać z wymagań przedstawionych w specyfikacjach technicznych urządzeń i obowiązujących przepisów. Osobami prowadzącymi szkolenie winni być specjaliści w dziedzinie stanowiącej temat szkolenia. Szkolenia i materiały będą opracowane i przekazane Kierownikowi oczyszczalni ścieków w języku polskim. Wykonawca przeszkoli co najmniej 3 osoby wskazane przez Zamawiającego, miejsce szkolenie – oczyszczalnia ścieków w Birczy. Wykonawca przygotuje i dostarczy uczestnikom szkolenia na 7 dni przed każdym szkoleniem materiały szkoleniowe w ilości co najmniej 3 kompletów; 2) Zamawiający wymaga, aby montaż maszyn i urządzeń dokonany był przez serwis producenta lub serwis autoryzowany przez producenta; 3) Zamawiający wymaga aby gwarancja na urządzenia dostarczone w ramach wykonywanego zadania była przekazane w momencie rozruchu; 4) Do obowiązków Wykonawcy należy również: a) wytyczenie geodezyjne robót przed rozpoczęciem robót; b) opracowanie planu BIOZ; c) sporządzenie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej, w tym szkicu geodezyjnego powykonawczego obrazującego zakres wykonanych prac; d) opracowanie operatu wodno-prawnego i uzyskanie nowego pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków oczyszczonych, uzyskanie wszelkich opinii, pozwoleń i/lub zgód, w tym wydawanych przez organy administracyjne niezbędnych dla należytego wykonywania robót, a także dla należytego użytkowania obiektu przez Zamawiającego, w tym pozwoleń związanych z funkcjonowaniem i obsługą placu budowy, terenu sąsiadującego i innych terenów, które w jakikolwiek sposób mogą wpłynąć na należyte wykonanie robót, a także urządzeń. Powyższe dotyczy również wszelkich niezbędnych uzgodnień z organami administracji, w szczególności uzgodnień dotyczących zajęcia pasów drogowych oraz dotyczących sposobu organizacji ruchu. Obowiązkiem Wykonawcy jest też uzyskanie pozwolenia na użytkowanie. Do obowiązków Wykonawcy należy również poniesienie wszelkich kosztów związanych z uzyskaniem pozwoleń/zgód i dokonaniem uzgodnień. Do pozwoleń, uzgodnień i kosztów, o których mowa powyżej, należy zaliczyć w szczególności: - uzyskanie zgody na zajęcie znajdujących się na placu budowy lub okalających plac budowy pasów drogowych lub ich części dla potrzeb prowadzenia robót i zaplecza, poniesienie wszelkich kosztów z tym związanych oraz naprawa ewentualnych szkód. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia robót w pasach drogowych ściśle według warunków określonych w zgodach na ich zajęcie oraz zgodnie z przepisami prawa, - opracowanie projektu organizacji ruchu zapewniającego należyte wykonywanie robót, uzgodnienie organizacji ruchu z właściwym organem oraz wykonanie wszelkich niezbędnych czynności związanych z zapewnieniem czasowej organizacji ruchu na czas wykonania robót; w przypadku konieczności dokonania aktualizacji i zmian w projekcie czasowej organizacji ruchu - opracowanie projektu zamiennego i jego zastosowanie (jeżeli istnieje taka konieczność), - uzyskanie zgody na dojazd ciężkim sprzętem (jeżeli istnieje taka konieczność), - poniesienie kosztów wycinki drzew oraz kosztów przesadzenia i pielęgnacji drzew, zgodnie z decyzjami właściwych organów (jeżeli istnieje taka konieczność), - uzgodnienie warunków zabezpieczenia znaków geodezyjnych (jeżeli istnieje taka konieczność), - zgłoszenie zniszczenia lub uszkodzenia znaków geodezyjnych do właściwego organu; w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia osnowy geodezyjnej w trakcie wykonywania umowy Wykonawca zleci na własny koszt wznowienie (odtworzenie) punktów geodezyjnych (jeżeli istnieje taka konieczność); e) utrzymanie w należytym stanie terenu budowy oraz wywóz nieczystości itp.; f) zapoznanie i stosowanie się do regulaminów wewnętrznych przedstawionych przez Zamawiającego; g) aktualizacja i przedłużenie wszelkich niezbędnych do prawidłowego wykonania umowy uzgodnień z właścicielami sieci oraz organami administracji publicznej i z Zamawiającym; h) bieżąca obsługa geodezyjna i geotechniczna oraz wykonanie inwentaryzacji powykonawczej robót wraz z naniesieniem na mapę zasadniczą. Zamawiający ma prawo żądać aktualnej inwentaryzacji geodezyjnej na każdym etapie realizacji robót; i) zgłaszanie w formie pisemnej Zamawiającemu oraz Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego konieczności wykonywania robót zamiennych, zanikających lub ulegających zakryciu co najmniej na 3 dni przed planowanym terminem ich wykonania; W zgłoszeniu konieczności wykonania robót zamiennych Wykonawca obowiązany jest do szczegółowego opisania tych robót oraz przyczyn uzasadniających konieczność ich wykonania. Wykonawca może przystąpić i jest obowiązany do wykonywania robót zamiennych wyłącznie po wyrażeniu przez Zamawiającego oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zgody na takie roboty. Zgoda Zamawiającego oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na wykonanie robót zamiennych nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie umowy. Roboty zamienne Wykonawca wykonuje w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w Umowie i z tytułu ich wykonywania Wykonawcy nie przysługuje jakiekolwiek dodatkowe wynagrodzenie; j) zawiadomienie Zamawiającego o wykonaniu robót określonych w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym jako objętych odbiorami częściowymi, w tym o robotach zanikających lub ulegających zakryciu, oraz o wykonaniu robót w całości; k) usuwanie wszystkich zanieczyszczeń lub uszkodzeń dróg powstałych w związku z wykonywaniem robót oraz bieżące utrzymywanie ich w czystości. W przypadku prowadzenia robót w pasie drogowym Wykonawca zobowiązany jest wykonywać je ze szczególnym zwróceniem uwagi na zmniejszenie uciążliwości dla osób i pojazdów poruszających się w pasie drogowym. Oznacza to w szczególności czyszczenie części pasa drogowego zanieczyszczonej w związku z prowadzeniem robót w każdym dniu, w którym powstały zanieczyszczenia; l) wykonanie na własny koszt wszystkich niezbędnych badań, testów i prób oraz wykonanie niezbędnego rozruchu urządzeń i instalacji umożliwiających należyte wykonanie umowy i użytkowanie Obiektu/Przedmiotu Umowy; m) umożliwienie Przedstawicielom Zamawiającego wglądu w roboty, a w szczególności wstępu na plac budowy, dokonywanie oględzin wykonywanych robót, dokonywanie oględzin materiałów i instalacji dostarczanych na plac budowy, uczestniczenie przy próbach, testach i rozruchach itp.; n) uzyskanie wymaganych zaświadczeń właściwych organów warunkujących możliwość instalacji przyłączy do sieci zewnętrznych i ich eksploatacji; o) przywrócenie placu budowy, terenów sąsiadujących lub innych terenów, w szczególności dróg publicznych zgodnie z warunkami narzuconymi przez zarządcę drogi i/lub właściciela/władającego terenem, a w przypadku braku takich warunków, do stanu nie gorszego niż istniejący w dniu ich przejęcia oraz naprawa ewentualnych szkód wyrządzonych na tych terenach, spowodowanych realizacją robót. W przypadku niezastosowania się do powyższego Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę kosztami za przywrócenie powyższych terenów do należytego stanu oraz kosztami poniesionymi na naprawienie szkód spowodowanych realizacją robót; p) sporządzenie dokumentacji fotograficznej placu budowy przed rozpoczęciem robót (nie później niż na dzień poprzedzający dzień podpisania protokołu przekazania placu budowy) oraz po zakończeniu robót w terenie oraz sporządzenie dokumentacji filmowej z inspekcji kanałów sanitarnych niezbędnej do oceny jakości jej wykonania oraz przekazanie jej Zamawiającemu wraz z dokumentacją powykonawczą; q) wykonanie prób wynikających z warunków technicznych wykonania i odbioru robót, dokumentacji techniczno - ruchowej maszyn, urządzeń wbudowanego wyposażenia oraz uzyskanie pozytywnych wyników badań przez niezależną, uprawnioną jednostkę na każde żądanie Zamawiającego; r) zapewnienie wykonania montażu wszelkich maszyn i urządzeń przez serwis producenta lub serwis autoryzowany przez producenta: pompy, kraty, sita, MBR, dmuchawy, membrany, wirówka itp.; s) utrzymanie w czasie realizacji robót placu budowy i terenów sąsiadujących, z dążeniem do minimalizacji przeszkód komunikacyjnych, bieżące usuwanie zbędnych materiałów, odpadów i śmieci. Wykonawca musi posiadać dokumenty potwierdzające przyjęcie odpadów przez składowiska i dokonanie stosownych opłat; t) wykonywanie w ramach Przedmiotu Umowy, jeżeli będą konieczne, zaleceń pokontrolnych instytucji państwowych takich organów jak: Państwowa Inspekcja Pracy, Państwowa Inspekcja Sanitarna, Państwowa Straż Pożarna, i innych; u) zapewnienie dostępu do zaplecza sanitarnego, w tym rozprowadzenie po placu budowy i konserwacja instalacji sanitarnych oraz dostępu do instalacji elektrycznych stosownie do potrzeb swoich i Podwykonawców; v) dokonanie rozliczenia z dostawcami mediów kosztów powyższych usług we własnym zakresie; w) opróżnianie urządzeń technologicznych i zbiorników przeznaczonych do remontu, modernizacji lub rozbudowy ze ścieków i osadu; x) odwodnienie wykopów; y) wykonanie dokumentacji odbiorowej, w tym dokumentacji powykonawczej na bazie projektu budowlanego i wykonawczego, przeprowadzeniu badań koniecznych do oceny jakości robót oraz innych dokumentów przewidzianych przepisami ustawy Prawo Budowlane i innych przepisów szczegółowych. Wykonawca jest zobowiązany do opracowania programu rozruchu oraz zapewnienie nadzoru technicznego nad prawidłowym funkcjonowaniem oczyszczalni ścieków w trakcie prowadzonych prac związanych z przebudową obiektu, jak również konieczne jest uwzględnienie wszelkich prac dodatkowych niezbędnych z utrzymaniem obiektu w ruchu; 5) Cena zamówienia powinna także zawierać: 1) wyposażenie oczyszczalni ścieków: a) tablice z nazwami obiektów i pomieszczeń, b) tablice z parametrami komór (objętość całkowita i czynna, głębokość całkowita i czynna), c) schemat technologiczny oczyszczalni (ścienny, w formacie min A0, trwały, kolorowy, wykonany na trwałym podkładzie – projekt i rozmiar schematu należy uzgodnić z Zamawiającym), d) oznaczenie urządzeń, armatury i rurociągów, e) oznaczenie i dostarczenie gaśnic wraz z instrukcją obsługi, innego obowiązkowego oznakowania p.poż i postępowania na wypadek pożaru, f) oznaczenia, instrukcje i znaki zawieszone przy stanowiskach pracy oraz w pomieszczeniu sterowni (zasady postępowania przy udzielaniu pierwszej pomocy, instrukcja BHP w oczyszczalni ścieków, instrukcje stanowiskowe, karty charakterystyki substancji niebezpiecznych, wykonywanie prac w zbiornikach niebezpiecznych, wykaz rodzajów prac, które powinny być wykonane przez co najmniej dwie osoby i inne w uzgodnieniu z odpowiednimi służbami; 7) podczas okresu rozruchu oczyszczalni Wykonawca zapewni wszystkie media niezbędne do rozruchu (m.in. woda, ścieki, energia elektryczna itp.) w ilościach niezbędnych do przeprowadzenia rozruchu., w tym: a) chemikalia i materiały eksploatacyjne dla procesu oczyszczania ścieków i przeróbki osadów, m.in. polielektrolity, wapno, koagulant, w ilościach niezbędnych na czas rozruchu, b) sporządzenie analiz kontrolnych w akredytowanym laboratorium w celu wypełnienia warunku osiągnięcia efektu ekologicznego, c) materiały eksploatacyjne urządzeń zgodnie z wymogami DTR przewidziane jako minimalna rezerwa magazynowa gwarantują utrzymanie ciągłości pracy urządzeń, d) biurowe materiały eksploatacyjne niezbędne do opracowania dokumentacji rozruchowej i porozruchowej; 8) w ramach rozruchu oczyszczalni ścieków powinny być wykonane czynności mające doprowadzić do uzyskania wymaganego składu ścieków oczyszczonych na wylocie do odbiornika oraz formalnego przekazania obiektu do eksploatacji; 9) w trakcie przeprowadzania rozruchu technologicznego należy osiągnąć efekt technologiczny założony w dokumentacji projektowej; 10) Wykonawca opracuje i dostarczy następujące dokumenty (dwa komplety w wersji papierowej i jedna w wersji elektronicznej): a) instrukcję techniczno – ruchową obejmującą opracowanie zbiorcze, wykonane w branżach opisujące zasady eksploatacji oczyszczalni ścieków jako kompletnego obiektu, zawierającą m. in. Informację o parametrach procesu, zestawienie obiektów z wyposażeniem, uwzględniające nazwę producenta, listę dostawców wyposażenia technologicznego – usług serwisowych, zabezpieczenie procesu i potencjalne metody przeciwdziałania , dawki stosowanej chemii, wytyczne BHP itd., b) instrukcje stanowiskowe – przedstawiająca opracowanie indywidualne wykonane dla każdego stanowiska pracy w zakresie: szczegółowego opisu sposobu wykonania pracy na danym stanowisku, wymogów BHP, p.poż., podstawowych zaleceń eksploatacyjnych, opisu postepowania w sytuacjach awaryjnych itp., c) dokumentację rozruchową – opracowanie stanowiskowe i instrukcje techniczno – ruchowe w branżach technologicznej, elektroenergetycznej, AKPiA, ochrony przeciwpożarowej, BHP, raporty z badań, dodatkowe pomiary o korelacje parametrów technologicznych, d) dokumentację porozruchową – sprawozdanie z rozruchu wraz z wszelkimi raportami, notami, opiniami i opracowaniami koniecznymi dla formalnego przekazania oczyszczalni do eksploatacji; 11) przekazanie obiektu do eksploatacji czyli uzyskanie wszelkich pozwoleń i opinii kompetentnych organów administracyjnych koniecznych do ostatecznego przekazania obiektu do eksploatacji, zgodnie z wymogami obowiązującego prawa oraz szkolenie pracowników i operatorów konieczne do prawidłowego działania, funkcjonowania i pracy obiektów, ciągów technologicznych oczyszczalni w aspekcie techniczno-technologicznym, BHP oraz zabezpieczeń p.poż. 5. Ponadto Zamawiający określa szczegółowe wymagania zasad realizacji projektu: 1) do wykonania Przedmiotu umowy wykonawca zobowiązany jest używać wyłącznie materiałów i urządzeń fabrycznie nowych, odpowiadających wymaganiom wynikającym z przepisów prawa, zgodnych z przepisami o badaniach i certyfikacji, dopuszczonych do stosowania na podstawie przepisów w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych oraz na podstawie przepisów dotyczących systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, a także zgodnych z normami przedmiotowymi; 2) roboty budowlane będą prowadzone podczas ciągłej pracy oczyszczalni ścieków eksploatowanej przez Zamawiającego (ZGKiM), dlatego też Wykonawca zobowiązany jest do takiego prowadzenia robót, aby nie zakłócić pracy funkcjonującej oczyszczalni. Wykonawca będzie ponosić odpowiedzialność za naruszenie parametrów ścieków oczyszczonych powstałych z przyczyn leżących po jego stronie. W przypadku przekroczenia dopuszczalnych wskaźników zanieczyszczenia w ściekach oczyszczonych i nałożeniu kar przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, Wykonawca zobowiązany jest pokryć finansową karę; 3) w związku z koniecznością utrzymania obiektu w ruchu należy przewidzieć konieczność prowadzenia rozruchów częściowych w trakcie realizacji inwestycji. Przerwy technologiczne spowodowane np. włączeniem nowych urządzeń należy wcześniej zgłosić i uzyskać pisemną zgodę Zamawiającego oraz inspektora Nadzoru Inwestorskiego wraz z dopuszczalnym czasem wyłączenia z pracy urządzeń; 4) Jakość ścieków oczyszczonych po modernizacji oraz ilości Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 16.12.2016r. (Dz. U.2014, poz. 1800) w sprawie warunków, jakie należy spełniać przy wprowadzeniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, stężenie zanieczyszczeń w ściekach oczyszczonych wyniosą maksymalnie: Lp. Wskaźnik Wartość dopuszczalna Rodzaj próby 1. BZT5 15 mg 02/l Próba średniodobowa zlewana proporcjonalnie do przepływu. 2. ChZTCr 125 mg o2/l Próba średniodobowa zlewana proporcjonalnie do przepływu. 3. Zawiesiny ogólne 35 mg o2/l Próba średniodobowa zlewana proporcjonalnie do przepływu. 4. Azot ogólny 15 mg N/l Wartość średnia roczna z prób średniodobowych dla temperatury ścieków nie niższej niż 12ºC. 5. Fosfor ogólny 2 mg P/l Wartość średnia roczna z prób średniodobowych. Przed dokonaniem zgłoszenia gotowości do ostatecznego odbioru robót, Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania parametrów, które nie przekroczą w.w. Uzyskane parametry mają zostać potwierdzone w protokole badań ścieków przez akredytowane laboratorium. Oczyszczalnia będzie mogła przyjąć następujące ilości ścieków zgodnie z opracowanym bilansem:
§ wydajność oczyszczalni: Qdśr = 560 m3/d 5) Wykonawca zobowiązany jest uczestniczyć we wdrażaniu instalacji monitorowania i sterowania procesem technologicznym (AKPiA); 6) Z uwagi na fakt, że wszystkie roboty będą wykonywane na czynnym obiekcie, wszelkie wyłączenia bądź inne czynności związane z ingerencją Wykonawcy w pracę obiektu muszą być uzgodnione z użytkownikiem obiektu; 7) Każdorazowa ingerencja w cykl biologiczny oczyszczania musi uzyskać zgodę Zamawiającego; 8) Wykonawca ustali z Zamawiającym szczegółowy harmonogram realizacji przedmiotu zamówienia i płatności w okresie do 10 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy, uwzględniający planowane wynagrodzenie zgodnie z par. 5 i 6 Umowy. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przesuwania wysokości wynagrodzenia pomiędzy poszczególnymi latami w zależności od postępu prac. Wprowadzenie zmian w harmonogramie nie będzie traktowane jako zmiana umowy i nie będzie wymagało zawarcia aneksu do umowy; 9) Wykonawca zobowiązany jest w każdym czasie poddać się kontroli Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, jakości stosowanych przez Wykonawcę materiałów/urządzeń, a także jakości wykonywanych robót. Wykonawca ma obowiązek uwzględnić zalecenia i uwagi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz udostępnić wymagane przez niego dokumenty potwierdzające jakość stosowanych materiałów/urządzeń. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wskaże Wykonawcy, które materiały/urządzenia będą wymagały każdorazowo jego zatwierdzenia przed zastosowaniem. Użycie materiałów/urządzeń bez wymaganej akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, o której mowa w zdaniu poprzednim, upoważnia Zamawiającego do żądania ich usunięcia lub do naliczenia kary umownej. Materiały/urządzenia niespełniające warunków nie będą dopuszczone do wbudowania w trakcie trwania robót. Zamawiający ma prawo żądania od Wykonawcy dostarczenia dokumentu WZ potwierdzającego zakup materiałów i urządzeń, które wymagają akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego; 10) Wnioski materiałowe na przewidziane do wbudowania materiały i urządzenia muszą być uzgodnione z Zamawiającym i Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca zapewni typizację przewidzianych do wbudowania materiałów i zastosowanych urządzeń. Dla każdego materiału, urządzenia i maszyny Wykonawca złoży wniosek materiałowy, nie później niż na 7 dni przed dostarczeniem materiału, urządzenia i maszyny na budowę. Wniosek materiałowy musi być zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiającego. Zaakceptowanie materiału, urządzenia czy maszyny dokonuje się poprzez złożenie wniosku w wersji papierowej przez Wykonawcę. Wzór karty wniosku i wymaganych dokumentów zostaną uzgodnione przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiającego na pierwszym spotkaniu po podpisaniu umowy. UWAGA a) wszystkie zastosowane urządzenia muszą być serwisowane w Polsce b) czas reakcji serwisu nie dłuższy niż 72 godziny od momentu zgłoszenia awarii a w przypadku naprawy trwającej dłużej niż 72 godziny Wykonawca jest zobowiązany zapewnić urządzenie zastępcze; 11) Niezwłocznie po przekazaniu placu budowy Wykonawca złoży Zamawiającemu stosowne oświadczenie o zapewnieniu właściwego poziomu bezpieczeństwa i higieny pracy, podczas wykonywania pracy na urządzeniach oczyszczalni ścieków i instalacjach energetycznych oraz pozostałych prac wykonywanych oraz zapewnienia jakości prac na terenie oczyszczalni ścieków w Birczy – zgodnie z obowiązującymi przepisami; 12) Wykonawca jako wytwórca odpadów w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 32 ustawy o odpadach (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 1987) ma obowiązek zagospodarowania (wywozu i utylizacji) na własny koszt odpadów powstałych podczas i w związku z realizacją zadania, zgodnie z obowiązującymi przepisami; 13) Przygotowanie kompletnego wniosku (wraz z załącznikami i uzgodnieniami) i wystąpienie w imieniu Zamawiającego, na podstawie udzielonego mu pełnomocnictwa o wydanie decyzji w sprawie pozwolenia na użytkowanie obiektów budowlanych, a także udzielanie wszystkich wymaganych wyjaśnień oraz dokonywanie uzupełnień w toku postepowania; 14) Urządzenia i wyposażenie muszą spełniać wszelkie wymagania określone w SIWZ, dokumentacji projektowej oraz STWiORB. Zamawiający dokonując oceny przedstawionych urządzeń może posługiwać się opinią biegłych, w tym autorów projektów; 15) Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość zastosowanych materiałów, maszyn i urządzeń, za ich montaż i uruchomienia, za ich zgodność z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi; 16) Jeżeli zapisy w przedmiarach robót, STWiORB lub dokumentacji projektowej wskazywałyby w odniesieniu do niektórych materiałów lub urządzeń znaki towarowe, patenty lub pochodzenie urządzeń lub materiałów należy je traktować jako niezobowiązujące propozycje projektanta (służące prawidłowemu zrozumieniu projektu). Zamawiający zgodnie z artykułem 29 ust. 3 PZP dopuszcza oferowanie rozwiązań równoważnych. Pod pojęciem równoważności należy rozumie, iż zagwarantują one realizację zamówienia zgodnie z wydanym pozwoleniem na budowę i opisem przedmiotu zamówienia oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w w/w dokumentacji. Założone urządzenia winny spełniać funkcję, jakiej mają służyć, być kompatybilne z pozostałymi urządzeniami tak aby zespół urządzeń dawał zamierzony (zaprojektowany) efekt oraz nie mogą wpływać na zmianę rodzaju i zakresu robót budowlanych; 17) Brak złożenia wraz z ofertą Tabeli równoważności z oświadczeniem Wykonawcy oznacza, że podczas realizowania inwestycji zastosuje materiały i urządzenia wskazane w dokumentacji projektowej; 18) Zgodnie z art. 30 ust. 5 PZP, Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisanymi przez Zamawiającego, jest zobowiązany wykazać, że proponowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Ocena możliwości zastosowania proponowanego urządzenia lub rozwiązania równoważnego powinna zawierać dla każdego urządzenia minimum analizę: a) parametrów technologicznych proponowanych urządzeń lub rozwiązań równoważnych, b) zgodność parametrów technologicznych proponowanych urządzeń lub rozwiązań równoważnych z pozostałymi zaprojektowanymi urządzeniami lub rozwiązaniami technologicznymi oraz zaprojektowanymi instalacjami technologicznymi, c) gabarytów, kształtów i rozwiązań konstrukcyjnych proponowanych urządzeń równoważnych w stosunku do gabarytów zaprojektowanych pomieszczeń oraz przestrzeni na ich montaż w komorach zbiorników, w tym możliwość ich montażu i demontażu oraz podejść do czynności obsługowych i serwisowych, szerokości przejść serwisowych dla pracowników obsługi, wielkości otworów drzwiowych, włazów technologicznych itp., d) rozwiązań materiałowych, e) zużycia energii przez poszczególne oferowane urządzenia równoważne nie było wyższe niż założone w dokumentacji projektowej, f) podejść i połączeń z instalacjami technicznymi, g) ciężaru urządzeń, sprawdzenia obliczeń wytrzymałościowych stropu, udźwigu urządzeń do czynności obsługowych itd., h) innych informacji potwierdzających równoważność proponowanych urządzeń lub rozwiązań; 19) Wykonawca dobierając inne materiały lub urządzenia oraz rozwiązania równoważne do zaproponowanych w dokumentacji projektowej, bierze na siebie odpowiedzialność za prawidłowe działanie oczyszczalni ścieków (określone w warunkach gwarancji) jak i wymagany stopień oczyszczania ścieków podany w dokumentacji projektowej. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość zastosowanych materiałów, urządzeń, instalacji i armatury, za montaż i uruchomienie oraz ich zgodność z dokumentacją projektową oraz wymaganiami specyfikacji technicznej; 20) Zamawiający nie uzna za urządzenia równoważne, spełniające wymagania określone dokumentacją projektową i STWiOR żadnych urządzeń prototypowych; 21) maszyny, urządzenia oraz pozostałe materiały muszą być użyte z asortymentu bieżąco produkowanego i odpowiadać normom i przepisom. Zastosowane materiały muszą posiadać stosowne atesty, aprobaty, znaki bezpieczeństwa – wymagane obowiązującymi przepisami; 22) zastosowane materiały muszą posiadać atesty bezpieczeństwa, higieniczne i aprobatę techniczną oraz dopuszczenie do stosowania na terenie Polski. Do wykonania zamówienia Wykonawca zobowiązany jest użyć materiałów i urządzeń nowych, gwarantujących najwyższą jakość, o parametrach technicznych i jakościowych nie gorszych niż określone w STWiORB, dokumentacji projektowej, odpowiadającym wymaganiom polskiej normy przenoszących normy europejskie lub normy innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego, przenoszących te normy. Wykonawca ma obowiązek posiadać w stosunku do użytych materiałów i urządzeń dokumenty zezwalające na ich stosowanie w budownictwie (atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności, świadectwa jakości); 23) Maszyny i urządzenia muszą posiadać wymagane prawem dokumentacje techniczno – ruchowe i instrukcje w języku polskim; 24) Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały i urządzenia, do czasu ich wbudowania, były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości oraz były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 25) Wykonawca będzie współpracował na terenie oczyszczalni ścieków i korzystał z terenu wspólnie z Zamawiającym (ZGKiM), prowadzącym bieżącą eksploatację oczyszczalni ścieków. Szczegóły współpracy, szczególnie w zakresie BHP i p.poż oraz rozliczeń za pobrane media, zostaną określone w porozumieniu zawartym pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, a także planie BIOZ, który zostanie opracowany przez Wykonawcę; 26) Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia szkód w środowisku, będących następstwem jego działań, a wynikłych przy realizacji przedmiotu zamówienia. W szczególności zobowiązany jest do podjęcia działań przewidzianych przepisami ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu i szkodom w środowisku i ich naprawie (Dz. U. z 2014 poz. 1789). W razie skierowania przez osoby trzecie roszczeń przeciwko Zamawiającemu, będących następstwem działań Wykonawcy, Wykonawca zobowiązuje się zaspokoić te roszczenia; 27) W celu zapewnienia wysokich parametrów jakościowych oraz długotrwałej eksploatacji systemu napraw i zabezpieczeń powierzchni betonowych, materiały do napraw powierzchni betonowych muszą pochodzić od jednego producenta. 

II.5) Główny kod CPV: 45200000-9 
Dodatkowe kody CPV: 

Kod CPV

45300000-0

45310000-3

45311100-1

45315100-9

45317300-5

45311200-2

45315100-9

45317000-2

45316000-5

45316110-9

45314300-4

45112000-5

45262350-9

45262000-1

45262310-7

45262500-6

45261000-4

45261210-9

45261320-3

45330000-9

45332000-3

45332300-6

45332400-7

45252100-9

45252200-0

45110000-1

45111200-0

45231300-8

45311000-0

45314310-7

45316100-6II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia)
Wartość bez VAT: 
Waluta: 


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie 
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: 
miesiącach:    lub dniach: 
lub 
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2017-12-31 

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów 
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia w zakresie tego warunku szczegółowych wymagań; 
Informacje dodatkowe 
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 
Określenie warunków: Zamawiający uzna, że Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i/lub finansowej zapewniającej należyte wykonanie zamówienia, jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 3 000 000,00 złotych. 
Informacje dodatkowe W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek musi spełniać co najmniej jeden z Wykonawców w całości. 
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 
Określenie warunków: Określenie warunków: 1) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie tzn. wykonał należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –minimum jedną robotę budowlaną, polegającą na budowie, przebudowie lub rozbudowie (w rozumieniu Prawa Budowlanego) dopuszczonej do użytkowania oczyszczalni ścieków o przepustowości minimum Qdśr = 500 m3/dobę, obejmującej oczyszczanie mechaniczne (sito, piaskownik), oczyszczanie biologiczne, gospodarkę osadową o wartości minimum 3 000 000,00 PLN netto lub minimum jedną robotę budowlaną, której przedmiotem była budowa, przebudowa lub rozbudowa (w rozumieniu Prawa Budowlanego) oczyszczalni ścieków w oparciu o technologię MBR, o wydajności minimum Qdśr = 500 m3/dobę i ładunku doprowadzonym minimum 3 500 RLM o wartości minimum 3 000 000,00 PLN netto. W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek musi spełniać jeden lub wspólnie wszyscy Wykonawcy w ramach konsorcjum. 2) dysponuje lub będzie dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia tj.: Kierownik budowy (1 osoba) Niniejsza osoba winna posiadać: • uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń wydane na podstawie aktualnych przepisów Prawa budowlanego lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa, • minimum 5-letnie doświadczenie na stanowisku Kierownika budowy lub robót (licząc od daty uzyskania odpowiednich uprawnień) przy realizacji co najmniej jednej roboty obejmującej budowę, przebudowę lub rozbudowę dopuszczonej do użytkowania oczyszczalni ścieków o przepustowości minimum 3 500 RLM lub minimum 500 m3/d; Kierownik robót budowlanych (1 osoba) Niniejsza osoba winna posiadać: • uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, wydane na podstawie aktualnych przepisów Prawa budowlanego lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa, • minimum 3-letnie doświadczenie (licząc od dnia uzyskania uprawnień) na stanowisku co najmniej kierownika robót w rozumieniu Prawa budowlanego w zakresie robót konstrukcyjno – budowlanych; Kierownik robót sanitarnych (1 osoba) Niniejsza osoba winna posiadać: • uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, wydane na podstawie aktualnych przepisów Prawa budowlanego lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa, • minimum 3-letnie doświadczenie (licząc od dnia uzyskania uprawnień) na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót w rozumieniu Prawa Budowlanego w zakresie inżynierii sanitarnej, w tym doświadczenie w zakresie kierowania robotami sanitarnymi przy realizacji co najmniej jednej roboty budowlanej obejmującej budowę, rozbudowę lub przebudowę dopuszczonej do użytkowania oczyszczalni ścieków o przepustowości minimum 3 500 RLM lub minimum 500 m3/d; Kierownik robót w specjalności elektrycznej i AKPiA (1 osoba) Niniejsza osoba winna posiadać: • uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, wydane na podstawie aktualnych przepisów Prawa budowlanego lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniejszej obowiązujących przepisów, • minimum 3-letnie doświadczenie na stanowisku co najmniej Kierownika robót (licząc od daty uzyskania odpowiednich uprawnień) w zakresie robót instalacyjnych instalacji i urządzeń elektrycznych, elektroenergetycznych i AKPiA; Kierownik robót w specjalności hydrotechnicznej ( 1 osoba) Niniejsza osoba winna posiadać: • uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności: techniczno-budowlanej w zakresie inżynierii wodnej lub melioracji wodnej lub zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane, lub, w specjalności konstrukcyjno-inżynieryjnej bez ograniczeń w zakresie budowli hydrotechnicznych obejmujących również ujęcia wód lub zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane, lub w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń obejmujące budowle hydrotechniczne zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, • minimum 3-letnie doświadczenie na stanowisku co najmniej Kierownika robót (licząc od daty uzyskania odpowiednich uprawnień) w zakresie robót hydrotechnicznych; Technolog rozruchu (1 osoba) Niniejsza osoba powinna posiadać: • wykształcenie wyższe, • minimum 5 lat doświadczenia zawodowego, • doświadczenie jako technolog rozruchu przy realizacji minimum 2 oczyszczalni ścieków w oparciu o technologię MBR, w tym jedną o wydajności minimum 500 m3/d. W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek musi spełniać jeden lub wspólnie wszyscy Wykonawcy w ramach konsorcjum. Zamawiający dopuszcza wskazania w ofercie tej samej osoby na max. dwa stanowiska. Liczba lat doświadczenia liczona będzie jako suma nienakładających się okresów pracy na danym stanowisku. 
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak 
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA 

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp 
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp) 
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp) 
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp) 
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp) 
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp) 
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp) 
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp) 
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp) 

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
Tak 
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji 
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: 

4.3.3. Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13,14 i 21 ustawy oraz odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 5 i 6 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; 4.3.4. Zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnymi, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 4.3.5. Zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 4.3.6. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy. 4.3.7. oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności (załącznik nr 5 do SIWZ); 4.3.8. oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne (załącznik nr 5 do SIWZ ); 4.3.9. Oświadczenie wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 5 i 6 ustawy (załącznik nr 5 do SIWZ); 4.3.10. oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 7 ustawy (załącznik nr 5 do SIWZ); 4.3.11. oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2016 r. poz. 716) (załącznik nr 6 do SIWZ ); 4.3.12. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa: 1) w punktach 4.3.3 składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sadowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt. 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt. 5 i 6 ustawy; 2) w punktach 4.3.4-4.3.6 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, 3) Dokumenty o których mowa w pkt. 4.3.12 ppkt. 1 i ppkt. 2 lit. b, powinno być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Dokument, o którym mowa w pkt. 4.3.12 ppkt.2 lit. a powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu. 4.3.13. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt. 4.3.3., składa dokument, o którym mowa w pkt. 4.3.12 ppkt. 1) w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 6 ustawy. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt. 4.3.12. ppkt 3 stosuje się. 4.3.14. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 4.3.15. Jeżeli wykonawca, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a, zobowiązany jest złożyć w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty wymienione w punktach 4.3.3 - 4.3.11.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP 

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 
4.3. DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA, KTÓRE MA ZŁOŻYĆ WYKONAWCA NA ŻĄDANIE ZAMAWIAJĄCEGO - dotyczy wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona: 4.3.1. wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, 4.3.1.1 wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług i kontrolę jakości lub kierowania robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, 4.3.1.2 Dowody określające czy roboty budowlane, o których mowa w pkt. 3.1.3 ppkt.1 SIWZ wskazane w Wykazie robót budowlanych zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami , o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów- inne dokumenty. 4.3.2. dokument potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 3 000 000,00 zł. 
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: 

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP 

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

3.2. Dysponowanie zasobami innych podmiotów: 3.2.1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 3.2.2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 3.2.3. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 ustawy PZP. 3.2.4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 3.2.5. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 3.2.6. W celu wykazania wobec podmiotów, na zasoby których powołuje się Wykonawca, braku istnienia podstaw wykluczenia oraz spełniania - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy składają oświadczenia i dokumenty wskazane w pkt 4, w sposób i w trybie tam określonym. 3.2.7. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu, o którym mowa w pkt 3.2.1., nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego: 1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w pkt 3.2.1. 3.3. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia. 3.4. Wspólne ubieganie się o udzielenie zamówienia (np. konsorcja, spółki cywilne). 3.4.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 3.4.2. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. 3.4.3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia złożą pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwa takie należy złożyć w oryginalne lub kopii notarialnie poświadczonej za zgodność z oryginałem. 3.4.4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, określone warunki winien spełniać jeden Wykonawca lub Wykonawcy wspólnie. 3.4.5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia odnośnie żadnego z nich nie mogą istnieć podstawy wykluczenia wskazane w pkt. 2.1. 3.5. Celem wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 3.1., Wykonawcy składają oświadczenia i dokumenty wskazane w pkt 4, w sposób i w trybie tam określonym. 4.3.15. Jeżeli wykonawca, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a, zobowiązany jest złożyć w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty wymienione w punktach 4.3.3 - 4.3.11. 4.4. Forma składania oświadczeń i dokumentów 4.4.1. Oświadczenia dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale. 4.4.2. Dokumenty inne niż oświadczenia, o których mowa powyżej, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej lub w formie elektronicznej. 4.4.3. Pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale lub kopi poświadczonej notarialnie. 4.4.4. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy PZP, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352). W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. 4.4.5. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. W przypadku, o którym mowa w pkt 4.4.4., Zamawiający może zażądać od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów. 4.4.6. Zamawiający wezwie w wyznaczonym przez siebie terminie do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP. 4.4.7. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów. 4.4.8. W zakresie nie uregulowanym niniejszą SIWZ mają zastosowanie przepisy rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenia zamówienia publicznego. 4.5. Zamawiający zgodnie z art. 24aa ustawy PZP przewiduje możliwość w pierwszej kolejności dokonania oceny ofert, a następnie zbadania, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 4.6. Zamawiający wymaga dołączenia również do oferty: - wypełnionego formularza oferty (załącznik nr 1), - Kosztorysu ofertowego opracowany na podstawie załączonego przedmiaru robót.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS 
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony 
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak 
Informacja na temat wadium 
1. Wysokość wadium Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 70.000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych 00/100). 2. Termin oraz forma wnoszenia wadium Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: 11 9113 1014 2003 5000 0228 0044 z dopiskiem: Wadium – „ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA I MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW SANITARNYCH ORAZ PRZEPOMPOWNI SIECIOWYCH KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI BIRCZA”". b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240). 3. Wadium wnoszone w formie innej niż pieniądz należy złożyć łącznie z ofertą – może być w oddzielnej kopercie. Jeżeli wadium wnoszone będzie w poręczeniach lub w gwarancjach, w treści tych dokumentów musi być zawarte zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela do wypłaty sumy wadium na żądanie Zamawiającego w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy PZP. Gwarancja, poręczenie nie może wygasać przed końcem okresu związania ofertą. 4. Wadium wniesione przez jednego ze wspólników konsorcjum uważa się za wniesione prawidłowo. 5. W przypadku wniesienie wadium w pieniądzu terminem wniesienia wadium jest data uznania na rachunku zamawiającego.


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie 
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek: 


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie 
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: 
Nie 
Informacje dodatkowe: 


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie 
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej 
Nie 
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: 
Nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu 
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców   
Przewidywana minimalna liczba wykonawców 
Maksymalna liczba wykonawców   
Kryteria selekcji wykonawców: 


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta: 

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: 

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej: 

Informacje dodatkowe: 

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: 

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: 

Informacje dodatkowe: 

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych: 

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: 


IV.1.8) Aukcja elektroniczna 
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie 
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona: 

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: 
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia: 

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: 
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: 
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): 
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: 
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania: 

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: 
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej: 


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: 
IV.2.2) Kryteria 

Kryteria

Znaczenie

Cena

60,00

Okres gwarancji i rękojmi

40,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) 
Tak 
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne 
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem 
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty: 

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji 
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: 
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów): 

Informacje dodatkowe 


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego 
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: 

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: 

Wstępny harmonogram postępowania: 

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: 
Należy podać informacje na temat etapów dialogu: 


Informacje dodatkowe: 

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego 
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty: 

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 

Informacje dodatkowe: 

IV.4) Licytacja elektroniczna 
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna: 

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej: 

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych: 

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień: 

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania: 

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej: 
Data: godzina: 
Termin otwarcia licytacji elektronicznej: 

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej: 


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy: 


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 


Informacje dodatkowe: 

IV.5) ZMIANA UMOWY 
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak 
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 
Sytuacje, kiedy będzie możliwość zmiany umowy w zakresie określonym w art. 144 ustawy PZP oraz warunki takich zmian określa szczegółowo wzór umowy, stanowiący załącznik nr 7 do niniejszej specyfikacji m.in. 1. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, w formie aneksu do niniejszej umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany. Zmiany nie mogą naruszać postanowień zawartych w art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 2. Wynagrodzenie określone w § 5, ust. 1 niniejszej umowy może zostać zmienione w przypadku: a. Zmiany stawki podatku od towarów i usług, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. W takim przypadku wartość robót brutto przewidzianych do odbioru po dniu wejścia w życie tych zmian zostanie skorygowana w ten sposób, że do niezmienionej wartości netto tych robót zostanie doliczona kwota podatku VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi na dzień ich odbioru; b. zmniejszenia zakresu rzeczowego o którym mowa w ust. 11 lit. a niniejszego paragrafu 3. Termin ustalony w § 4, ust. 1 niniejszej umowy ulegnie przesunięciu w przypadku wystąpienia opóźnień wynikających z: a. przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego, b. działania siły wyższej (na przykład , strajki generalne lub lokalne), mającej bezpośredni wpływ na termin wykonania robót, c. wystąpieniem nadzwyczajnych warunków pogodowych uniemożliwiających prawidłowe wykonanie prac, w szczególności z powodu technologii prac określnej umowa, normami lub przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych ( w tym wymaganych technologii przez producentów stosowanych materiałów i urządzeń) . Poprzez nadzwyczajne warunki pogodowe niepozwalających na wykonanie zamówienia w terminie – w szczególności należy rozumieć: temperatury poniżej - 15 stopni (pomiary, badania), nadmierne i długotrwałe opady deszczu, gradu, śniegu – fakt ten musi zostać zgłoszony Zamawiającemu i musi zostać potwierdzony przez Inspektora Nadzoru, d. wystąpieniem warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej, e. wystąpieniem warunków terenu budowy odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej m.in. napotkania niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych, f. działania organów sądowych lub administracyjnych, w szczególności dotyczących: - przekroczenia zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń itp., odmowy wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień na skutek błędów w dokumentacji projektowej, konieczności uzyskania wyroku sądowego lub innego orzeczenia sądu lub organu administracyjnego, którego konieczności nie przewidziano przy zawieraniu umowy, g. zmian regulacji prawnych obowiązujących w dniu zawarcia umowy h. wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności. - Opóźnienia, o których mowa powyżej muszą być udokumentowane stosownymi dokumentami podpisanymi przez kierownika budowy i Inspektora Nadzoru oraz zaakceptowane przez Zamawiającego. W przedstawionych powyżej przypadkach, strony ustalą nowe terminy, z tym że maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy równy będzie okresowi przerwy lub przestoju. 4. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmiany materiałów i urządzeń przedstawionych w ofercie przetargowej pod warunkiem, że zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego. Będą to, przykładowo, okoliczności: 1) powodujące obniżenie kosztu ponoszonego przez Zamawiającego na eksploatację i konserwację wykonanego przedmiotu umowy, 2) powodujące poprawienie parametrów technicznych, 3) wynikające z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów. 5. Dodatkowo możliwa jest zmiana producenta poszczególnych materiałów i urządzeń przedstawionych w ofercie przetargowej pod warunkiem, że zmiana ta nie spowoduje obniżenia parametrów tych materiałów lub urządzeń. Wyżej wymienione zmiany muszą być każdorazowo zatwierdzone przez Zamawiającego. 6. Wykonawca może dokonać zmiany Kierownika Budowy przedstawionego w ofercie jedynie za uprzednią zgodą Zamawiającego, który musi zaakceptować nowego Kierownika Budowy. 7. Zamawiający może żądać od Wykonawcy natychmiastowej lub w określonym terminie zmiany Kierownika Budowy, jeżeli uzna, że nie wykonuje on swoich obowiązków wynikających z umowy. W przypadku zmiany Kierownika Budowy, nowy Kierownik Budowy musi posiadać stosowne uprawnienia budowlane oraz należeć do właściwej okręgowej izby inżynierów. 8. Zamawiający może dokonać zmiany Inspektora Nadzoru w każdym czasie. 9. Jeżeli w realizacji umowy będą występować podwykonawcy, na zasobach, których Wykonawca opierał się wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca może w trakcie realizacji umowy zmienić takiego podwykonawcę lub zrezygnować z niego pod warunkiem wykazania - przez Wykonawcę - Zamawiającemu, iż nowy podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełniana warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 10. Zamawiający dopuszcza zmianę trybu, zasad i terminów rozliczeń wynagrodzenia umownego w przypadku zaistnienia okoliczności uzasadniających taką zmianą, w szczególności wynikających z zasad dofinansowania projektu w ramach programów zewnętrznych lub zapisów planu rzeczowo-finansowego Zamawiającego, 11. Zmiany postanowień umowy można dokonać również w przypadku: a. zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy z przyczyn o obiektywnym charakterze, istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie części zakresu realizacji umowy nie leży w interesie publicznym, b. nastąpi konieczność skrócenia terminu realizacji umowy ze względu na zmniejszenie zakresów rzeczowych zamówienia na roboty budowlane zaakceptowanych przez Zamawiającego, c. zmian teleadresowych Stron umowy określonych w umowie, d. w przypadku wystąpienia obiektywnych zmian ocenianych jako korzystne dla Zamawiającego, e. nastąpi konieczność zmiany trybu, zasad i terminów rozliczeń wynagrodzenia umownego w przypadku zaistnienia okoliczności uzasadniających taką zmianą, w szczególności wynikających z zasad dofinansowania projektu w ramach programów zewnętrznych lub zapisów planu rzeczowo-finansowego Zamawiającego f. wystąpienia zamówień dodatkowych lub innych zamówień powiązanych, niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia podstawowego, których wykonanie stało się konieczne lub celowe i które mają wpływ na realizację niniejszego zamówienia g. wystąpienia konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacją przetargową w sytuacji, gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami wykonania przedmiotu umowy określonego w § 1 ust. 1 niniejszej umowy. 12. Zmiany do umowy może inicjować Wykonawca lub Zamawiający składając pisemny wniosek do drugiej strony. 13. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, przy czym do zmiany, o której mowa w ust. 8 wystarczające jest jednostronne, pisemne oświadczenie Zamawiającego. 
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): 

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym 

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 
Data: 2017-07-24, godzina: 11:00, 
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): 
Nie 
Wskazać powody: 

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 
> Polski 
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) 
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie 
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie 
IV.6.6) Informacje dodatkowe: 

 


Data składania ofert:
2017-07-24 11:00:00
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. SIWZ 136.41 Kb
2. Zał. nr 1 53.13 Kb
3. Zał. nr 2 63.00 KbPlik DOC
4. Zał. nr 3 46.12 Kb
5. Zał. nr 4 58.00 KbPlik DOC
6. Zał. nr 5 57.50 KbPlik DOC
7. Zał. nr 6 44.19 Kb
8. Zał. nr 7 213.00 KbPlik DOC
9. Zał. nr 8 11.93 MBPlik ZIP
10. Zał. nr 9 420.43 KbPlik PDF
11. Zał. nr 10 274.80 Kb
12. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 12.25 Kb
13. Zestawienie zbiorcze złożonych ofert 283.60 KbPlik PDF
14. Wybór najkorzystniejszej oferty 657.62 KbPlik PDF
Autor: Paweł Rogal
Data: 2017-07-07 14:30:00
Udostępnił: Andrzej Dzodz
Data: 2017-07-07 14:32:23
Modyfikował(a): Paweł Rogal
Data: 2017-08-23 13:12:57

Urząd Gminy Bircza
ul. Ojca Św. Jana Pawła II 2
37-740 Bircza
tel. (016) 672-60-91
fax. (016) 672-53-41
email: sekretariat@bircza.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl