Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Bircza
  
22-09-2018, Sobota, 05:33


Jesteś tutaj :: eBIP :: Przetargi
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc


ZMIANY:
2017-11-03 13:32:11: Dodano plik Wybór oferty.pdf
2017-10-23 10:08:06: Dodano plik Zestawienie z otwarcia ofert prefabrykaty.pdf
Więcej >>>
2017-10-13 12:16:12: Dodano plik zał. nr 4 - wzór umowy .docx
2017-10-13 12:15:58: Dodano plik zał. nr 1 - Formularz oferty.doc
2017-10-13 12:15:37: Usunięto plik zał. nr 1 - Formularz oferty .doc
2017-10-13 12:15:24: Usunięto plik zał. nr 4 - wzór umowy.docx
2017-10-13 12:15:12: Dodano plik Ogłoszenie o zmianie SIWZ.pdf
2017-10-13 12:14:46: Dodano plik Ogłoszenie z zmianie Ogłoszenia.pdf
2017-10-06 19:13:20: Dodano plik zał. nr 4 - wzór umowy.docx
2017-10-06 19:12:58: Dodano plik zał. nr 3 oswiadczenie-z-art-25a-ust-1-warunki-udzialu.docx
2017-10-06 19:12:27: Dodano plik zał. nr 2 oswiadczenie-z-art-25a-ust-1-wykluczenia.docx
2017-10-06 19:11:50: Dodano plik zał. nr 1 - Formularz oferty .doc
2017-10-06 19:11:09: Dodano plik SIWZ .docx

 Ogłoszenie nr 598893-N-2017 z dnia 2017-10-06 r. 


Gmina Bircza: Dostawa i zakup prefabrykatów betonowych i innych materiałów oraz dostawa i zakup płyt betonowych typu JOMBO i MEBA.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -
 Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznegoOgłoszenie nr 598893-N-2017 z dnia 2017-10-06 r.
 

Gmina Bircza: Dostawa i zakup prefabrykatów betonowych i innych materiałów oraz dostawa i zakup płyt betonowych typu JOMBO i MEBA.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -
 Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

Nie


Nazwa projektu lub programu
 

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych 

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający 

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania 

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: 
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
 

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:
 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
 

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych: 
Informacje dodatkowe:
 

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Bircza, krajowy numer identyfikacyjny 65090047600000, ul. ul. Ojca Św. Jana Pawła II  2 , 37740   Bircza, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 016 672 60 91, e-mailpawelm@bircza.pl, faks 016 672 53 41. 
Adres strony internetowej (URL):
 www.bip.bircza.pl 
Adres profilu nabywcy:
 
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa 

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających): 

I.4) KOMUNIKACJA: 
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie 


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Nie 


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie 


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
 
Elektronicznie

Nie 
adres
 

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 
Nie
 
Inny sposób:
 

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
 
Nie
 
Inny sposób:
 

Adres:
 


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie 
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
 Dostawa i zakup prefabrykatów betonowych i innych materiałów oraz dostawa i zakup płyt betonowych typu JOMBO i MEBA. 
Numer referencyjny:
 ZP.271.12.2017 
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
 

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia:
 Dostawy 
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
 
Zamówienie podzielone jest na części:
 

Tak 
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
 
wszystkich części
 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części: 

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
 II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia
 (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Dostawa i zakup prefabrykatów betonowych i innych materiałów oraz dostawa i zakup płyt betonowych typu JOMBO i MEBA. Część I Dostawa i zakup prefabrykatów betonowych i innych materiałów 1 Kostka brukowa typ Holland wym. 60x100x200, kolor szary gr. 6 cm za 1 m2 2 Kostka brukowa typ Holland wym. 60x100x200, kolor czerwony gr. 6 cm za 1 m2 3 Kostka brukowa typ Holland wym. 80x100x200, kolor czerwony gr. 8 cm za 1 m2 4 Kostka brukowa typ Holland wym. 80x162x198, kolor szary gr. 8 cm za 1 m2 5 Kostka brukowa typ Behaton wym. 60x162x198, kolor szara gr. 6 cm za 1 m2 6 Kostka brukowa typ Nostalit wym. 40x179x119, kolor szara gr. 4 cm za 1 m2 7 Kostka brukowa typ Nostalit wym. 40x179x119, kolor czerwona gr. 4 cm za 1 m2 8 Kostka brukowa typ Nostalit wym. 60x179x119, kolor szara gr. 6 cm za 1 m2 9 Kostka brukowa typ Nostalit wym. 60x179x119, kolor czerwony gr. 6 cm za 1 m2 10 Kostka brukowa typ Nostalit wym. 60x179x119, kolor grafitowy gr. 6 cm za 1 m2 11 Kostka brukowa typ Nostalit wym. 80x179x119, kolor szara gr. 8 cm za 1 m2 12 Kostka brukowa typ Nostalit wym. 80x179x119, kolor czerwony gr. 8 cm za 1 m2 13 Krawężnik betonowy wysoki szary o wym. 150x300x1000 za 1 mb 14 Krawężnik betonowy najazdowy szary o wym. 150x220x1000 za 1 mb 15 Krawężnik betonowy skośny szary o wym. 150x220x300x1000 za 1 mb 16 Obrzeże betonowe szare o wym. 60x200x750 za 1 mb 17 Obrzeże betonowe szare o wym. 80x300x1000 za 1 mb 18 Korytko ściekowe betonowe szare o wym. 300x330x100 za 1 mb 19 Korytko betonowe szare o wym. 500x500x150 za 1 mb 20 Piasek o uziarnieniu 0-4 mm za 1 m3 i 1t. 21 Cement workowany (25 kg ) I i II cena za 1 t a) Zakupiony asortyment zostanie dostarczony przez Wykonawcę w miejsca wskazane przez Zamawiającego na terenie Gminy Bircza. b) Asortyment zostanie zakupiony w zależności od potrzeb i posiadanych środków przez Zamawiających . c) Do każdej zamówionej i odebranej partii asortymentu wykonawca dostarczy Zamawiającemu odpowiednie deklaracje i certyfikaty zgodności Część II Dostawę i zakup płyt betonowych typu JOMBO i MEBA 1. Płyta JOMBO gr. 10 cm za 1 szt. 2. Płyty JOMBO gr. 8 cm za 1 szt. 3. Płyta Meba gr 8 cm za 1 szt. a) Zakupiony asortyment zostanie dostarczony przez Wykonawcę w miejsca wskazane przez Zamawiającego na terenie Gminy Bircza. b) Asortyment zostanie zakupiony w zależności od potrzeb i posiadanych środków przez Zamawiających. c) Płyty JOMBO o gr. 10 cm – muszą być podwójnie zbrojone. d) Parametry i charakterystyka produktu Ø dla płyty o gr. 8 cm i 10 cm : Ø minimalna pow. betonu 0,2202 m2 Ø minimalna pow. zieleni 0,1548 m2 Ø zagęszczenie mieszanki betonowej przez wibroprasowanie Ø charakterystyczna wytrzymałość na zginanie betonu minimum >4,0 MPa Ø powierzchnia elementu 0,38 m2 przy wymiarach (750x500) gr. 100 lub 80 Ø masa elementu minimum dla każdej z płyt gr. 8 cm – 52,00 kg (+/- ) Ø masa elementu minimum dla każdej z płyt gr. 10 cm – 65,00 kg (+/- ) Ø płyta Meba: minimalna pow. betonu 0,1425 m2 minimalna pow. zieleni 0,0975 m2 powierzchnia elementu 0,38 m2 przy wymiarach (595x395) gr. 80 masa elementu minimum dla płyt gr. 8 cm – 28,00 kg (+/- ) e) Do każdej zamówionej i odebranej partii asortymentu wykonawca dostarczy Zamawiającemu odpowiednie deklaracje i certyfikaty zgodności Oferent może złożyć ofertę na Cz I lub na Cz II lub na obie Części zadania łącznie. 

II.5) Główny kod CPV:
 44113000-5 
Dodatkowe kody CPV:
 

Kod CPV

44113100-6II.6) Całkowita wartość zamówienia
 (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): 
Wartość bez VAT:
 
Waluta:
 


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
 Nie 
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
 
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
 
miesiącach: 
   lub dniach: 
lub
 
data rozpoczęcia:
   lub zakończenia: 2018-03-30 

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów 
Określenie warunków:
 Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełniania warunku udziału w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. 
Informacje dodatkowe
 
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
 
Określenie warunków:
 Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełniania warunku udziału w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. 
Informacje dodatkowe
 
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
 
Określenie warunków:
 Wykaże, że w ciągu ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert prawidłowe wykonanie co najmniej jednej dostawy o podobnym charakterze, tj. dostawy prefabrykatów betonowych i innych materiałów lub płyt betonowych typu JOMBO i MEBA na kwotę 5.000,00 zł dla każdej części zadania (potwierdzone przez Referencje). 
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
 Nie 
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA 

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp 
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp
 Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp) 
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
 
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
 
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
 
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
 
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
 
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
 
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
 

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI 

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
Tak
 
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
 
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: 

1. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 2. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania: a. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp; b. zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; c. zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 2 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, b) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 4. Dokumenty, o których mowa w pkt 3.a) powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, natomiast w pkt 3.b) nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert 5. Jeżeli w kraju w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 3., zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, że wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. 6. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w składanych przez siebie oświadczeniach – Załączniki nr 2 i 3 do SIWZ. 7. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu składa także oświadczenie – Załącznik nr 2 do SIWZ – dotyczące podwykonawców. 8. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie wg wzoru na Załączniku nr 2 i 3 do SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP 

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 
1. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 2. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania: a. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp; b. zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; c. zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 2 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, b) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 4. Dokumenty, o których mowa w pkt 3.a) powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, natomiast w pkt 3.b) nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert 5. Jeżeli w kraju w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 3., zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, że wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. 6. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w składanych przez siebie oświadczeniach – Załączniki nr 2 i 3 do SIWZ. 7. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu składa także oświadczenie – Załącznik nr 2 do SIWZ – dotyczące podwykonawców. 8. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie wg wzoru na Załączniku nr 2 i 3 do SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
 
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
 

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP 

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

pełnomocnictwo (o ile dotyczy),

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS 
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
 Przetarg nieograniczony 
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie 
Informacja na temat wadium
 


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie 
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
 


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie 
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
 
Nie
 
Informacje dodatkowe:
 


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie 
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
 
Nie
 
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
 
Nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
 
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców   
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
 
Maksymalna liczba wykonawców  
 
Kryteria selekcji wykonawców:
 


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta: 

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
 

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:
 

Informacje dodatkowe:
 

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
 

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:
 

Informacje dodatkowe:
 

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
 

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
 


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
 
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej
 (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) 
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:
 

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
 
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
 

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
 
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
 
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
 
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
 
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:
 

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
 
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
 


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
 
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
 
IV.2.2) Kryteria
 

Kryteria

Znaczenie

Cena

60,00

Gwarancja

40,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp
 (przetarg nieograniczony) 
Tak
 
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
 
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
 
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
 

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
 
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
 
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
 

Informacje dodatkowe
 


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
 
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
 

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:
 

Wstępny harmonogram postępowania:
 

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
 
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:
 


Informacje dodatkowe:
 

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
 
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:
 

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
 

Informacje dodatkowe:
 

IV.4) Licytacja elektroniczna
 
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
 

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej: 

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych: 

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień: 

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania: 

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej: 
Data:
 godzina: 
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
 

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej: 


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
 


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
 


Informacje dodatkowe:
 

IV.5) ZMIANA UMOWY 
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
 Tak 
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
 
Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian w przypadku konieczności zmiany terminu realizacji w związku z koniecznością wprowadzenia zmian w powszechnie obowiązujących przepisach prawa lub działaniem siły wyższej w rozumienia przepisów Kodeksu Cywilnego lub z przyczyn niezależnych od Wykonawcy. Wszelkie zmiany postanowień umowy wymagają formy pisemnej ( aneksu ) podpisanego przez strony umowy, pod rygorem nieważności. Cena asortymentu pozostaje bez zmian przez cały okres trwania umowy. Szczegółowy opis warunków i zakresu zmian zawiera projekt umowy – stanowiący załącznik do niniejszej specyfikacji.
 
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
 

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym
 (jeżeli dotyczy): 

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
 

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
 
Data:
 2017-10-16, godzina: 11:00, 
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
 
Nie
 
Wskazać powody:
 

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
 
>
 PL 
IV.6.3) Termin związania ofertą:
 do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) 
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
 Nie 
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
 Nie 
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 

Część nr:

1

Nazwa:

Dostawa i zakup prefabrykatów betonowych i innych materiałów

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część I Dostawa i zakup prefabrykatów betonowych i innych materiałów 1 Kostka brukowa typ Holland wym. 60x100x200, kolor szary gr. 6 cm za 1 m2 2 Kostka brukowa typ Holland wym. 60x100x200, kolor czerwony gr. 6 cm za 1 m2 3 Kostka brukowa typ Holland wym. 80x100x200, kolor czerwony gr. 8 cm za 1 m2 4 Kostka brukowa typ Holland wym. 80x162x198, kolor szary gr. 8 cm za 1 m2 5 Kostka brukowa typ Behaton wym. 60x162x198, kolor szara gr. 6 cm za 1 m2 6 Kostka brukowa typ Nostalit wym. 40x179x119, kolor szara gr. 4 cm za 1 m2 7 Kostka brukowa typ Nostalit wym. 40x179x119, kolor czerwona gr. 4 cm za 1 m2 8 Kostka brukowa typ Nostalit wym. 60x179x119, kolor szara gr. 6 cm za 1 m2 9 Kostka brukowa typ Nostalit wym. 60x179x119, kolor czerwony gr. 6 cm za 1 m2 10 Kostka brukowa typ Nostalit wym. 60x179x119, kolor grafitowy gr. 6 cm za 1 m2 11 Kostka brukowa typ Nostalit wym. 80x179x119, kolor szara gr. 8 cm za 1 m2 12 Kostka brukowa typ Nostalit wym. 80x179x119, kolor czerwony gr. 8 cm za 1 m2 13 Krawężnik betonowy wysoki szary o wym. 150x300x1000 za 1 mb 14 Krawężnik betonowy najazdowy szary o wym. 150x220x1000 za 1 mb 15 Krawężnik betonowy skośny szary o wym. 150x220x300x1000 za 1 mb 16 Obrzeże betonowe szare o wym. 60x200x750 za 1 mb 17 Obrzeże betonowe szare o wym. 80x300x1000 za 1 mb 18 Korytko ściekowe betonowe szare o wym. 300x330x100 za 1 mb 19 Korytko betonowe szare o wym. 500x500x150 za 1 mb 20 Piasek o uziarnieniu 0-4 mm za 1 m3 i 1t. 21 Cement workowany (25 kg ) I i II cena za 1 t a) Zakupiony asortyment zostanie dostarczony przez Wykonawcę w miejsca wskazane przez Zamawiającego na terenie Gminy Bircza. b) Asortyment zostanie zakupiony w zależności od potrzeb i posiadanych środków przez Zamawiających . c) Do każdej zamówionej i odebranej partii asortymentu wykonawca dostarczy Zamawiającemu odpowiednie deklaracje i certyfikaty zgodności 
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
 44113000-5, 44113100-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
 
Waluta:
 

4) Czas trwania lub termin wykonania:
 
okres w miesiącach:
 
okres w dniach:
 
data rozpoczęcia:
 
data zakończenia: 2018-03-30
5) Kryteria oceny ofert:
 

Kryterium

Znaczenie

Cena

60,00

Gwarancja

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr:

2

Nazwa:

Dostawę i zakup płyt betonowych typu JOMBO i MEBA

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część II Dostawę i zakup płyt betonowych typu JOMBO i MEBA 1. Płyta JOMBO gr. 10 cm za 1 szt. 2. Płyty JOMBO gr. 8 cm za 1 szt. 3. Płyta Meba gr 8 cm za 1 szt. a) Zakupiony asortyment zostanie dostarczony przez Wykonawcę w miejsca wskazane przez Zamawiającego na terenie Gminy Bircza. b) Asortyment zostanie zakupiony w zależności od potrzeb i posiadanych środków przez Zamawiających. c) Płyty JOMBO o gr. 10 cm – muszą być podwójnie zbrojone. d) Parametry i charakterystyka produktu Ø dla płyty o gr. 8 cm i 10 cm : Ø minimalna pow. betonu 0,2202 m2 Ø minimalna pow. zieleni 0,1548 m2 Ø zagęszczenie mieszanki betonowej przez wibroprasowanie Ø charakterystyczna wytrzymałość na zginanie betonu minimum >4,0 MPa Ø powierzchnia elementu 0,38 m2 przy wymiarach (750x500) gr. 100 lub 80 Ø masa elementu minimum dla każdej z płyt gr. 8 cm – 52,00 kg (+/- ) Ø masa elementu minimum dla każdej z płyt gr. 10 cm – 65,00 kg (+/- ) Ø płyta Meba: minimalna pow. betonu 0,1425 m2 minimalna pow. zieleni 0,0975 m2 powierzchnia elementu 0,38 m2 przy wymiarach (595x395) gr. 80 masa elementu minimum dla płyt gr. 8 cm – 28,00 kg (+/- ) e) Do każdej zamówionej i odebranej partii asortymentu wykonawca dostarczy Zamawiającemu odpowiednie deklaracje i certyfikaty zgodności 
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
 44113000-5, 44113100-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
 
Waluta:
 

4) Czas trwania lub termin wykonania:
 
okres w miesiącach:
 
okres w dniach:
 
data rozpoczęcia:
 
data zakończenia: 2018-03-30
5) Kryteria oceny ofert:
 

Kryterium

Znaczenie

Cena

60,00

Gwarancja

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

 

 


Data składania ofert:
2017-10-16 11:00:00
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. SIWZ 82.32 Kb
2. Zał. nr 2 19.13 Kb
3. Zał. nr 3 20.45 Kb
4. OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 1.46 MBPlik PDF
5. OGŁOSZENIE O ZMIANIE SIWZ 1.64 MBPlik PDF
6. Załącznik nr 1 79.00 KbPlik DOC
7. Załącznik nr 4 24.58 Kb
8. Zestawienie Ofert 1.25 MBPlik PDF
9. Wybór najkorzystniejszej oferty 957.80 KbPlik PDF
Autor: Paweł Rogal
Data: 2017-10-06 19:00:00
Udostępnił: Paweł Rogal
Data: 2017-10-06 19:09:58
Modyfikował(a): Andrzej Dzodz
Data: 2017-11-03 13:32:11

Urząd Gminy Bircza
ul. Ojca Św. Jana Pawła II 2
37-740 Bircza
tel. (016) 672-60-91
fax. (016) 672-53-41
email: sekretariat@bircza.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl