Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Bircza
  
20-08-2019, Wtorek, 16:12


Jesteś tutaj :: eBIP :: Przetargi
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc


ZMIANY:
2018-11-28 10:05:01: Dodano plik Unieważnienie - Transprzęt - BIP.pdf
2018-11-26 13:48:51: Dodano plik Zestawienie zbiorcze - Odpady.pdf
Więcej >>>
2018-11-16 11:55:52: Dodano plik zał. nr 5 - oświadczenie o posiadanym sprzęcie.docx
2018-11-16 11:55:40: Dodano plik zał. nr 4 - umowa.docx
2018-11-16 11:55:21: Dodano plik zał. nr 3 oswiadczenie-z-art-25a-ust-1-warunki-udzialu.docx
2018-11-16 11:55:07: Dodano plik zał. nr 2 oswiadczenie-z-art-25a-ust-1-wykluczenia.docx
2018-11-16 11:50:53: Dodano plik zał. nr 1 - formularz ofert..docx
2018-11-16 11:50:36: Dodano plik SIWZ .docx

 Ogłoszenie nr 649075-N-2018 z dnia 2018-11-16 r. 


Gmina Bircza: Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Bircza.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi


Ogłoszenie nr 649075-N-2018 z dnia 2018-11-16 r. 

Gmina Bircza: Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Bircza.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

Nie


Nazwa projektu lub programu 

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych 

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %) 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający 

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania 

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: 
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających 

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów: 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej 

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych: 
Informacje dodatkowe: 

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Bircza, krajowy numer identyfikacyjny 65090047600000, ul. ul. Ojca Św. Jana Pawła II  2 , 37740   Bircza, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 016 672 60 91, e-mail pawelm@bircza.pl, faks 016 672 53 41. 
Adres strony internetowej (URL): www.bircza.pl / www.bip.bircza.pl 
Adres profilu nabywcy: 
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa 

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających): 

I.4) KOMUNIKACJA: 
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak 
www.bircza.pl / www.bip.bircza.pl


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak 
www.bircza.pl / www.bip.bircza.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie 


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: 
Elektronicznie

Nie 
adres 

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 
Nie 
Inny sposób: 

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 
Nie 
Inny sposób: 

Adres: 


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie 
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL) 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Bircza. 
Numer referencyjny: ZP.271.15.2018 
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny 

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi 
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych 
Zamówienie podzielone jest na części: 

Nie 
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do: 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części: 

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy: II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest: „Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Bircza.” 4.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usług polegających na odbiorze i zagospodarowaniu (odzysk, unieszkodliwianie) odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, obiektów użyteczności publicznej będących własnością Gminy Bircza, przystanków autobusowych, chodników, parkingów oraz z cmentarzy zlokalizowanych na terenie Gminy Bircza. Szacunkowa ilość odpadów komunalnych do odebrania w ramach zamówienia wynosi około 882 Mg - rocznie. 4.2. Zamówienie obejmuje również dostawę worków do gromadzenia odpadów komunalnych o pojemności 110 - 120 l zgodnie z zapisem z pkt. 4.12 4.3. Zamówienie obejmujące 24 sołectwa: Bircza, Stara Bircza, Kuźmina, Roztoka, Leszczawa Dolna, Leszczawa Górna, Leszczawka, Malawa, Lipa, Jawornik Ruski, Żohatyn, Brzeżawa, Borownica, Kotów, Rudawka, Korzeniec, Boguszówka, Łodzinka, Wola Korzeniecka, Brzuska, Huta Brzuska, Jasienica Sufczyńska, Sufczyna, Nowa Wieś. Najdalej wysunięte od Centrum Gminy są gospodarstwa położone w Żohatynie - ok. 22 km. 4.4. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności odbiór i zagospodarowanie: 1) niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych w ilości około 736 Mg -rocznie, 2)segregowanych odpadów komunalnych (papier, tektura, szkło, tworzywa sztuczne, metal, opakowania wielomateriałowe, odpady biodegradowalne, zużyte opony, odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady budowlane i rozbiórkowe), w ilości około 146 Mg - rocznie. Zamawiający na podstawie rocznych sprawozdań przedstawia szczegółowo ilość odebranych w poszczególnych latach odpadów z rozbiciem na poszczególne rodzaje: Rodzaj odpadów [t] Lata 2016 2017 2018 – I półrocze Odpady komunalne zmieszane (niesegregowane) 593,860 717,70 367,60 tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe 6,577 8,31 18,8 szkło 28,8 22,16 16,68 papier 9,724 6,29 2,61 metale 2,7 3,90 0 sprzęt elektryczny i elektroniczny 2,36 8,55 6,165 gruz betonowy 2,2 9,80 0 wielkogabaryty 1,55 9,73 12,9 opony zużyte 4,85 3,00 14,96 Na terenie Gminy Bircza zgłoszonych jest 105 deklaracji jako nieruchomości niezamieszkałe. Na nieruchomościach niezamieszkałych wystawione są następujące rodzaje pojemników: Rodzaj pojemnika [l] Ilość pojemników [szt] 120 85 240 15 1100 74 4.5. Pojemności dostarczanych przez Wykonawcę worków na odpady danego rodzaju nie mogą być mniejsze niż wskazane przez Zamawiającego i nie mogą przekraczać tej pojemności dla poszczególnych kolorów tych worków. 4.6. Wskazane powyżej szacowane wielkości odpadów komunalnych stanowią jedynie przewidywane wielkości zamówienia i mogą różnić się od rzeczywistych ilości odebranych odpadów komunalnych. 4.7. Wskazane powyżej szacowane wielkości odpadów służą do ustalenia ceny oferty. 4.8. Jednostką obmiarową jest odpowiednio Mg (tona) odebranych odpadów komunalnych (niezależnie od ich rodzaju) oraz szt. (sztuka) worka na odpady danego rodzaju. 4.9. Gmina Bircza liczy według ewidencji ludności 6618 mieszkańców, z czego objętych odbiorem odpadów komunalnych jest 4675 mieszkańców; ilość złożonych deklaracji aktywnych - gospodarstwa domowe 1696, nieruchomości niezamieszkałe 105 – stan na dzień 29.10.2018r. (liczby te mogą ulec zmianie). 4.10. Cena oferty musi uwzględniać pełen zakres usług i dostaw objętych zamówieniem oraz dodatkowo obejmować wszystkie inne elementy składające się na przedmiot zmówienia i niezbędne do jego należytego wykonania. 4.11. Odpady odbierane przez Wykonawcę gromadzone będą w workach dostarczonych przez Wykonawcę, jak również w workach i pojemnikach pozostających w dyspozycji właścicieli nieruchomości zamieszkałych i nie zamieszkałych, o ile będą one odpowiadały kolorystyce określonej w pkt. 4.18. 4.12. Wykonawca dostarczał będzie mieszkańcom worki na odpady o pojemności 110 – 120 l według bieżących potrzeb tj. każdy mieszkaniec otrzyma worki w takiej samej ilości i kolorystyce, ile odda z odpadami w danym miesiącu. Wykonawca pozostawi również worki w punktach wyznaczonych przez Zamawiającego, np. po to aby każdy mieszkaniec mógł oddać większą ilość odpadów. Osoby deklarujące gromadzenie selektywne odpadów w pojemnikach/kontenerach powyżej 120 l. zobowiązane są umieszczać odpady w tych kontenerach w workach o kolorystyce określonej w pkt. 4.18 lub bezpośrednio w kontenerach o odpowiedniej kolorystyce. W przypadku gdy mieszkaniec/firma zadeklarowała zbiórkę odpadów w formie odpadów zmieszanych, może umieszczać odpady bezpośrednio do kontenera. Worki dostarczane będą w ramach umowy przez Wykonawcę usługi bez możliwości naliczania dodatkowych opłat. 4.13. Nie będą odbierane odpady ciekłe, odpady o składzie niezgodnym z wymaganiami przy obrocie odpadami. Zbiórka, wywóz i zagospodarowanie odpadów powinno się odbywać zgodnie z wytycznymi Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami – Region Wschodni, Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku w Gminie Bircza oraz obowiązującymi przepisami prawa polskiego. 4.14. Odpady komunalne segregowane i niesegregowane powinny być zbierane w systemie indywidualnym „u źródła" w zamkniętych i szczelnych pojemnikach lub workach plastikowych do tego celu przeznaczonych o odpowiedniej wytrzymałości zapewniającej bezpieczny z punktu widzenia technicznego i sanitarnego transport oraz ich odbieranie z nieruchomości z częstotliwością: - z zabudowy jednorodzinnej odpady zmieszane – raz na dwa tygodnie, odpady segregowane raz w miesiącu, - z zabudowy wielorodzinnej /Bircza/ odpady zmieszane – raz w tygodniu, odpady segregowane – raz na dwa tygodnie. Odpady komunalne takie jak przeterminowane leki i chemikalia, zużyte opony, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe będą odbierane raz na pół roku. 4.15 Odpady segregowane powinny być odbierane w sposób wyodrębniony od odpadów zmieszanych. Wywozem i zagospodarowaniem odpadów objęte będą nieruchomości zamieszkałe oraz niezamieszkałe (podmioty gospodarcze, instytucje itp.). 4.16. Właściciele nieruchomości, na których powstają odpady komunalne obowiązani są do pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości w oparciu o następujący ich rodzaj: - zmieszane odpady komunalne (niesegregowane), - papier i makulatura, - szkło bezbarwne i kolorowe - tworzywa sztuczne, - metale, - opakowania wielo materiałowe - przeterminowane leki i chemikalia - zużyte baterie i akumulatory, - zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, - odpady wielkogabarytowe, - odpady budowlane i rozbiórkowe, - zużyte opony - odpady biodegradowalne w tym odpady zielone 4.17. Wykonawca jest zobowiązany dotrzeć do osób wytwarzających odpady lub do miejsc ich gromadzenia i zebrać odpady zgromadzone w workach foliowych lub pojemnikach. 4.18. Odpady zmieszane powinny być zgromadzone w pojemnikach lub workach w kolorze czarnym. Pojemniki lub worki na odpady segregowane powinny posiadać opis określający ich przeznaczenie oraz następującą kolorystykę: 1) niebieski oznaczone napisem „PAPIER” - odpady z papieru, w tym z tektury, odpady opakowaniowe z papieru i tektury, 2) zielony oznaczone napisem „SZKŁO” - odpady ze szkła, w tym odpady opakowaniowe ze szkła, 3) żółty oznaczone napisem „METALE I TWORZYWA SZTUCZNE” – odpady metali, w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady z tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe tworzyw sztucznych, oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe, 4) brązowy oznaczone napisem „BIO” – odpady ulegające biodegradacji, Odbiór odpadów segregowanych od mieszkańców gminy, którzy zadeklarowali selektywną zbiórkę odpadów następować będzie według następujących zasad: a) Odpady segregowane odbierane będą innym środkiem transportu niż odpady zmieszane. b) Wykonawca sprawdza prawidłowość oznaczenia worków z odpadami segregowanymi i niesegregowanymi (za pomocą czytnika) – stale. c) W przypadkach, gdy właściciele nieruchomości, którzy zadeklarowali, że odpady będą gromadzili w sposób selektywny, a wystawiają je w sposób zmieszany, czy też w przypadku przepełnienia pojemników czy kontenerów {dotyczy firm}, Wykonawca będzie zamieszczał informację o konieczności posegregowania. d) Jeśli upomnienie to nie przyniesie skutku i sytuacja taka powtórzy się dwukrotnie, Wykonawca niezwłocznie zgłosi ten fakt do Urzędu Gminy z podaniem (dokumentacji fotograficznej z datownikiem wykonania w sposób niebudzący wątpliwości w zakresie przypisania pojemników lub worków do konkretnej nieruchomości). e) Uchylanie się od obowiązku zgłaszania Urzędowi Gminy Bircza informacji dotyczącej zaistniałych nieprawidłowości w sposobie segregacji odpadów będzie stanowić naruszenie umowy. f) Wykaz nieruchomości, których właściciele zadeklarowali selektywny sposób postępowania z odpadami Zamawiający przekaże Wykonawcy z wraz z podpisaniem umowy. 4.19. Inne odpady odbierane i zagospodarowane przez Wykonawcę: - meble, odpady wielkogabarytowe, - odpady budowlane i rozbiórkowe, - odpady niebezpieczne (przeterminowane leki ,chemikalia), - zużyte opony, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny będą odbierane akcyjnie z częstotliwością raz na pół roku, w terminach uzgodnionych pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. 4.20. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymywania miejsc po odbiorze odpadów komunalnych w należytej czystości (sprzątanie miejsc po zabraniu worków z odpadami oraz pojemników i kontenerów). Zgodnie z art. 9e ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 tj.) podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest zobowiązany do: 1). Przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości selektywnie zebranych odpadów komunalnych do instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, o której mowa w art. 17 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992 ze zm.). 2) Przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych. 4.21. Wykonawca jest zobowiązany do sporządzania półrocznych sprawozdań. Sprawozdanie jest przekazywane wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta w terminie do końca miesiąca następującego po upływie półrocza, którego dotyczy zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 tj.) w wersji papierowej oraz elektronicznej. 4.22. Rozliczanie świadczonych usług wywozu odpadów komunalnych następować będzie pomiędzy Gminą Bircza, a Wykonawcą ryczałtowo płatne w okresach miesięcznych po wykonaniu usługi za dany miesiąc, jej odbiorze oraz po wystawieniu faktury przez Wykonawcę w terminie zawartym w formularzu ofertowym w kryterium termin płatności faktur TP, od daty jej wpływu do Zamawiającego, wraz z kartami przekazania odpadów i protokołem odbioru podpisanym przez wyznaczonego pracownika Zamawiającego. W przypadku powierzenia wykonywania części zamówienia Podwykonawcy/om do faktury dla Zamawiającego należy dołączyć oświadczenie Podwykonawcy/ów, że za wykonane usługi jest rozliczony z Wykonawcą i nie będzie sobie rościł żadnych praw w stosunku do Zamawiającego. 4.23. Wykonawca przed złożeniem oferty, jeżeli uzna to za konieczne może zapoznać się z terenem, na którym działalność będzie prowadzona. Odbiór odpadów dotyczy terenów zamieszkałych i niezamieszkałych w granicach administracyjnych gminy, szczegółową mapę można znaleźć na stronie internetowej UG Bircza. Przed złożeniem oferty istnieje możliwość przejazdu trasą odbioru odpadów komunalnych z pracownikiem odpowiedzialnym za gospodarkę odpadami. Odbiór odpadów komunalnych odbywa się przy drogach ogólnie dostępnych (wojewódzkie, powiatowe, gminne). 4.24. Wykonawca zobowiązany jest do ewidencjonowania odebranych pojemników oraz worków, zarówno na odpady zmieszane, jaki i segregowane, poprzez odczytywanie kodów kreskowych nalepionych na workach i pojemnikach na odpady komunalne. Dodatkowo czytnik kodów kreskowych powinien zapisywać dane dotyczące daty i godziny odbioru odpadów. Wykonawca zobowiązany jest przekazać dane z czytnika zgromadzone za okres 1-miesiąca wykonanej usługi odbioru odpadów w formacie xml. Zamawiającemu, w terminie do 5 dni roboczych na adres e-mail podany w umowie. 4.25. Zamawiający zobowiązany jest do posiadania oprogramowania komputerowego umożliwiającego drukowanie kodów kreskowych zawierających informacje: a) posesji oraz jej właściciela, b) rodzaju odpadu (z podziałem na odpady segregowane i zmieszane), c) pojemności pojemnika oraz worka, kontenera. d) Zamawiający ustali z Wykonawcą termin wprowadzenia odbioru odpadów komunalnych za pomocą kodów kreskowych. 4.26. Wykonawca zobowiązany jest do wyposażenia wszystkich pojazdów wykorzystywanych do realizacji przedmiotu zamówienia w: a) system monitoringu bazującego na systemie pozycjonowania satelitarnego, umożliwiający trwałe zapisywanie, przechowywanie i odczytywanie danych o położeniu pojazdu i miejscach postojów oraz czujników zapisujących dane o miejscach wyładunku odpadów, b) czytniki kodów kreskowych umożliwiających ręczną identyfikację kodów kreskowych, od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Bircza. 4.27. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania oprogramowania komputerowego zapewniającego integrację z systemem GPS. Oprogramowanie powinno umożliwić w szczególności: a) jednoznaczne identyfikowanie pojazdów Wykonawcy, którymi świadczy usługę (nr rejestracyjny), b) bieżący monitoring oraz generowanie raportów o czasie i miejscu pracy pojazdów odbierających odpady, 4.28. Wykonawca zobowiązany jest do: a) zapewnienia ciągłości pracy oprogramowania, o którym mowa w.w pkt. a w przypadku jego awarii uruchomienia systemu zastępczego w ciągu 24 godzin, b) archiwizowania na swoim serwerze wszystkich zarejestrowanych przez urządzenia pokładowe danych, przez okres nie krótszy niż 24 miesiące i udostępnienia ich Zamawiającemu, w formie elektronicznej, na każde żądanie. 

II.5) Główny kod CPV: 90511300-5 
Dodatkowe kody CPV: 

Kod CPV

90511000-2

90513100-7

90512000-9II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia)
Wartość bez VAT: 
Waluta: 


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie 
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: 
miesiącach:    lub dniach: 
lub 
data rozpoczęcia: 2019-01-01   lub zakończenia: 2020-12-31 

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów 
Określenie warunków: Wykonawca musi posiadać wpis do rejestru działalności regulowanej, o którym mowa w art. 9b, 9c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454) prowadzonego przez Wójta Gminy Bircza. 
Informacje dodatkowe 
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 
Określenie warunków: Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełniania warunku udziału w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. 
Informacje dodatkowe 
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 
Określenie warunków: Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełniania warunku udziału w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. 
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie 
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA 

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp 
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp) 
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp) 
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp) 
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp) 
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp) 
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp) 
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp) 
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp) 

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
Tak 
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji 
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: 

11.1. W celu wstępnego wykazania braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą oświadczenia – wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ. 11.2. W celu wstępnego wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1b Pzp Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą oświadczenia – wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ. 11.3. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 11.4. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania: 11.4.1. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp; 11.4.2. zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 11.4.3. zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP 

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 
11.5. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie dokumentów potwierdzających spełnienie na dzień składania ofert warunków udziału w postępowaniu. 11.6. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do niniejszego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 11.7. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Z zobowiązania potwierdzającego udostępnienie zasobów przez inne podmioty musi bezspornie i jednoznacznie wynikać w szczególności: 1. zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; 2. sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia; 3. zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia; 4. czy podmiot na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. W przypadku powoływania się na zasoby podmiotu trzeciego w zakresie zdolności technicznej i zawodowej – Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, stosownego zobowiązania 11.8. Na wezwanie zamawiającego wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22 a ustawy Pzp, zobowiązany jest do przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt. 11.4. 11.9. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe , pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 ustawy Pzp. 11.10.W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane. 11.11. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa w pkt 11.6., nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego: 11.11.1. zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 11.11.2. zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, 11.12.Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w składanych przez siebie oświadczeniach – Załączniki nr 2 i 3 do SIWZ. 11.13.Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu składa także oświadczenie – Załącznik nr 2 do SIWZ – dotyczące podwykonawców. 11.14.W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie wg wzoru na Załączniku nr 2 i 3 do SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 11.15.Wszelkie Oświadczenia (w tym Wykazy), o których mowa w niniejszej specyfikacji dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp oraz dotyczące Podwykonawców, składane są w oryginale. Pozostałe dokumenty dotyczące wykazania braku podstaw do wykluczenia oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu, inne niż oświadczenia, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 11.16. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo Podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 11.17. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 11.4. składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, b) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 11.18. Dokumenty, o których mowa w pkt 11.17.a) powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, natomiast w pkt 11.17.b) nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert 11.19. Jeżeli w kraju w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 11.17., zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, że wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. 11.20.W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 11.21. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów. 11.22.Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352). 
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: 

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP 

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS 
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony 
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak 
Informacja na temat wadium 
1. Wysokość wadium Zamawiający wymaga wniesienia wadium do przedmiotowego postępowania w wysokości : 10.000,00 zł ( słownie: dziesięć tysięcy 00/100 złotych ) 2. Forma wadium Wadium może być wniesione w następujących formach: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240). Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi obejmować cały okres związania ofertą. 3. Miejsce i sposób wniesienia wadium Do oferty należy dołączyć dokument potwierdzający wniesienie wadium przez wykonawcę tzn.: oryginał lub potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię polecenia przelewu na konto Zamawiającego, w przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, lub oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w innych dopuszczonych przez Zamawiającego formach (należy złożyć w oddzielnej kopercie oznaczonej „oryginał wadium”, która będzie załączona do oferty, wewnątrz opakowania oferty) Wykonawca zostanie wykluczony z niniejszego postępowania jeżeli jego oferta przed terminem składania ofert nie zostanie zabezpieczona akceptowalną przez Zamawiającego formą wadium w wymaganej wysokości. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek Zamawiającego: Nr 11 9113 1014 2003 5000 0228 0044 4. Termin wniesienia wadium Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Pozostałe postanowienia dotyczące wadium, w tym zasad jego zatrzymania i zwrotu określa ustawa Pzp, w szczególności art. 46.


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie 
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek: 


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie 
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: 
Nie 
Informacje dodatkowe: 


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie 
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej 
Nie 
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: 
Nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu 
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców   
Przewidywana minimalna liczba wykonawców 
Maksymalna liczba wykonawców   
Kryteria selekcji wykonawców: 


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta: 

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: 

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej: 

Informacje dodatkowe: 

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: 

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: 

Informacje dodatkowe: 

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych: 

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: 


IV.1.8) Aukcja elektroniczna 
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie 
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona: 

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: 
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia: 

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: 
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: 
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): 
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: 
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania: 

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: 
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej: 


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: 
IV.2.2) Kryteria 

Kryteria

Znaczenie

Cena

60,00

Termin płatności faktury

40,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) 
Tak 
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne 
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem 
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty: 

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji 
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: 
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów): 

Informacje dodatkowe 


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego 
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: 

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: 

Wstępny harmonogram postępowania: 

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: 
Należy podać informacje na temat etapów dialogu: 


Informacje dodatkowe: 

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego 
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty: 

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 

Informacje dodatkowe: 

IV.4) Licytacja elektroniczna 
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna: 

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej: 

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych: 

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień: 

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania: 

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej: 
Data: godzina: 
Termin otwarcia licytacji elektronicznej: 

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej: 


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy: 


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 


Informacje dodatkowe: 

IV.5) ZMIANA UMOWY 
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak 
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 
Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian postanowień umowy dotyczących: 1) zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy na skutek zmiany obowiązującej stawki podatku VAT. 2) zmiany przedstawiciela Zamawiającego, zmiany osoby odpowiedzialnej za realizację przedmiotu zamówienia po stronie Wykonawcy. 3) zmiany danych osobowych oraz rachunku bankowego. 2. Wynagrodzenie ryczałtowe zawarte w formularzu ofertowym oraz umowie za odbiór i zagospodarowanie odpadów segregowanych oraz niesegregowanych przez cały okres trwania umowy pozostaje niezmienne. 3. Każda zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej - aneks - pod rygorem nieważności. Niedopuszczalne są jednak, pod rygorem nieważności, zmiany postanowień zawartej umowy oraz wprowadzenie nowych postanowień do umowy, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że Zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu oraz określił warunki takiej zmiany. 
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): 

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym 

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 
Data: 2018-11-26, godzina: 11:00, 
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): 
Nie 
Wskazać powody: 

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) 
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie 
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie 
IV.6.6) Informacje dodatkowe: 

 

 


Data składania ofert:
2018-11-26 11:00:00
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. SIWZ 80.87 Kb
2. Zał. 1 17.91 Kb
3. Zał. 2 19.13 Kb
4. Zał. 3 20.79 Kb
5. Zał. 4 28.41 Kb
6. Zał. 5 12.38 Kb
7. Zestawienie zbiorcze ofert 218.69 KbPlik PDF
8. Unieważnienie 333.69 KbPlik PDF
Autor: Paweł Rogal
Data: 2018-11-16 09:00:00
Udostępnił: Paweł Rogal
Data: 2018-11-16 11:48:51
Modyfikował(a): Paweł Rogal
Data: 2018-11-28 10:05:01

Urząd Gminy Bircza
ul. Ojca Św. Jana Pawła II 2
37-740 Bircza
tel. (016) 672-60-91
fax. (016) 672-53-41
email: sekretariat@bircza.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl