Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Bircza
  
16-07-2019, Wtorek, 10:19


Jesteś tutaj :: eBIP :: Zapytania Ofertowe
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc


ZMIANY:
2018-11-09 08:38:10: Dodano plik Zawiadomienie o wyborze-ZO-Leszczawa Dolna-BIP.pdf
2018-11-05 14:56:11: Dodano plik S22C-118110515402.pdf
Więcej >>>
2018-10-23 15:37:10: Dodano plik SST-Leszczawa Dolna w-wa wiążąca.pdf
2018-10-23 15:36:57: Dodano plik SST-Leszczawa Dolna w-wa ścieralna.pdf
2018-10-23 15:36:38: Dodano plik SST-Leszczawa Dolna .pdf
2018-10-23 15:36:19: Dodano plik Rys. 3 Przekroje konstrukcyjne.pdf
2018-10-23 15:36:00: Dodano plik Rys. 2 Plan sytuacyjny.pdf
2018-10-23 15:35:46: Dodano plik Rys. 1 Orientacja.pdf
2018-10-23 15:35:09: Dodano plik Projekt Techniczno-Wykonawczy.pdf
2018-10-23 15:33:54: Dodano plik Przedmiar robót.pdf
2018-10-23 15:33:32: Dodano plik S22C-118102315210.pdf
2018-10-23 15:33:12: Dodano plik S22C-118102315200.pdf

  Znak sprawy: ZO.4.2018

                                                                                                                                                                            Data: 23.10.2018 r.

 

Zapytanie ofertowe

Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.

Prawo zamówień publicznych

 

I.                   Zamawiający:

Wójt Gminy Bircza

Adres do korespondencji:

ul. Ojca Św. Jana Pawła II 2, 37-740 Bircza

tel. (16) 6726090 faks (16) 6726343

Zaprasza do złożenia ofert cenowych na :

Remont drogi gminnej nr ewid. 84/3, 463 w km 0+000-0+152,63 
w miejscowości Leszczawa Dolna


 Znak sprawy: ZO.4.2018

                                                                                                                                                                            Data: 23.10.2018 r.

 

Zapytanie ofertowe

Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.

Prawo zamówień publicznych

 

I.                   Zamawiający:

Wójt Gminy Bircza

Adres do korespondencji:

ul. Ojca Św. Jana Pawła II 2, 37-740 Bircza

tel. (16) 6726090 faks (16) 6726343

Zaprasza do złożenia ofert cenowych na :

Remont drogi gminnej nr ewid. 84/3, 463 w km 0+000-0+152,63
w miejscowości Leszczawa Dolna

II. Opis przedmiotu zamówienia

1.       Specyfika głównych wymagań

Roboty obejmują: wykonanie robót ziemnych, wykonanie koryta pod konstrukcje jezdni, wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego o grub. 20 cm, wykonanie podbudowy z tłucznia kamiennego o grub. 15 cm, skropienie podbudowy tłuczniowej emulsja asfaltowa C60 B3 ZM w ilości 0,8 kg/m2, wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC 11W o grub. 4 cm, wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11S o grub. 4 cm, regulacja pionowa włazów kanalizacji sanitarnej, usypanie poboczy ziemnych.

 

Szczegółowy zakres prac przedstawia przedmiar robót stanowiący załącznik do niniejszego zapytania ofertowego.

 

Pozostałe załączniki tj.:

·         Projekt Techniczno-Wykonawczy

·         Rys. 1 Orientacja

·         Rys. 2 Plan sytuacyjny

·         Rys. 3 Przekroje konstrukcyjne

·         SST-Leszczawa Dolna

·         SST-Leszczawa Dolna w-wa ścieralna

·         SST-Leszczawa Dolna w-wa wiążąca

zostały umieszczone na stronie internetowej Zamawiającego – w BIP zakładka - Zapytania ofertowe - Remont drogi gminnej nr ewid. 84/3, 463 w km 0+000-0+152,63 w miejscowości Leszczawa Dolna – Załączniki >>>

 

Termin wykonania: 31.12.2018 r.

 

2.       Przedmiot zamówienia opisany został wg. następujących kodów CPV –

45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg

3.       Wykonawca związany jest ofertą 30 dni.

4.       Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

III. Dokumenty, jakie Wykonawca powinien załączyć do oferty:

1.   Zamawiający wymaga, aby każda oferta zawierała minimum następujące dokumenty:

1)      wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz cenowo ofertowy - wg. załączonego wzoru formularza ofertowego (załącznik nr 2a),

2)      w stosunku do osób prowadzących zarejestrowaną działalność gospodarczą - aktualne zaświadczenie

o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

2.   Postępowanie prowadzone jest w języku polskim

 

IV.   Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów.

Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie lub drogą elektroniczną (sekretariat@bircza.pl).

 

V. Osoby po stronie Zamawiającego uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami

1.   Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania w jest Pan Krzysztof Kipisz.

2.   Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie istotnych warunków udzielenia zamówienia w godzinach pracy urzędu tj.: 7.30 -15.30

 

VI.  Miejsce składania ofert

Ofertę cenową należy złożyć w siedzibie Zamawiającego lub wysłać za pośrednictwem poczty w takim terminie, aby korespondencja dotarła do Zamawiającego do dnia 31.10.2018 r. do godz. 14.00.

Oferent powinien zamieścić ofertę w kopercie, która będzie adresowana na Zamawiającego, na adres podany na wstępie oraz posiadać oznaczenie:

 

Oferta na: Remont drogi gminnej nr ewid. 84/3, 463 w km 0+000 - 0+152,63 w miejscowości Leszczawa Dolna”

NIE OTWIERAĆ PRZED 31.10.2018 r. 14.00

 

VII. Opis sposobu obliczania ceny

1.  Na załączonym formularzu cenowo-ofertowym, należy przedstawić cenę ofertową netto, Vat i brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia.

2.  Wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą - z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz słownie.

3.  Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.

4.  Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich.

VIII. Informacje o formalnościach

1.   Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia..

2.   Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia
o wyborze Wykonawcy, ale nie później niż w terminie związania ofertą.

3.   Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

4.   Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej określone w przepisach Ustawy Prawo zamówień publicznych tj. protest, odwołanie, skarga.

5.   Niniejsze postępowania prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach organizacyjnych Zamawiającego. Nie mają w tym przypadku zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Załączniki:

1.       Formularz ofertowo-cenowy

2.       Przedmiar robót

 


Data składania ofert:
2018-10-31 14:00:00
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Zapytanie ofertowe 892.03 KbPlik PDF
2. Formularz cenowo - ofertowy 214.54 KbPlik PDF
3. Zał. 1 193.21 KbPlik PDF
4. Zał. 2 8.73 MBPlik PDF
5. Zał. 3 2.54 MBPlik PDF
6. Zał. 4 182.16 KbPlik PDF
7. Zał. 5 832.21 KbPlik PDF
8. Zał. 6 342.64 KbPlik PDF
9. Zał. 7 117.74 KbPlik PDF
10. Zał. 9 105.70 KbPlik PDF
11. Zestawienie zbiorcze ofert 200.88 KbPlik PDF
12. Wybór oferty 495.11 KbPlik PDF
Autor: Paweł Rogal
Data: 2018-10-23 08:00:00
Udostępnił: Paweł Rogal
Data: 2018-10-23 15:32:04
Modyfikował(a): Paweł Rogal
Data: 2018-11-09 08:38:10

Urząd Gminy Bircza
ul. Ojca Św. Jana Pawła II 2
37-740 Bircza
tel. (016) 672-60-91
fax. (016) 672-53-41
email: sekretariat@bircza.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl