Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Bircza
  
18-10-2018, Czwartek, 20:14


Jesteś tutaj :: eBIP :: GOPS - Przetargi
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc


ZMIANY:
2017-12-19 14:01:38: Dodano plik Wybór oferty.pdf
2017-11-22 14:46:02: Dodano plik Zestawienie ofert dożywianie.pdf
Więcej >>>
2017-11-10 13:09:27: Dodano plik zał. nr 6 - Wykaz samochodów.docx
2017-11-10 13:09:17: Dodano plik zał. nr 5 - Dośwaidczenie.docx
2017-11-10 13:09:05: Dodano plik zał. nr 4 - Umowa - projekt .doc
2017-11-10 13:08:53: Dodano plik zał. nr 3 oswiadczenie-z-art-25a-ust-1-warunki-udzialu.docx
2017-11-10 13:08:42: Dodano plik zał. nr 2 oswiadczenie-z-art-25a-ust-1-wykluczenia.docx
2017-11-10 13:08:28: Dodano plik zał. nr 1 - Formularz oferty .doc
2017-11-10 13:08:12: Dodano plik SIWZ.docx

 Ogłoszenie nr 614601-N-2017 z dnia 2017-11-10 r. 


GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ: Przetarg na obsługę, przygotowanie, dowóz i wydanie posiłków dla uczniów uczęszczających do Zespołu Szkół w Birczy, Gimnazjum w Birczy oraz do Szkół Podstawowych na terenie Gminy Bircza. 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi


 

Ogłoszenie nr 614601-N-2017 z dnia 2017-11-10 r. 

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ: Przetarg na obsługę, przygotowanie, dowóz i wydanie posiłków dla uczniów uczęszczających do Zespołu Szkół w Birczy, Gimnazjum w Birczy oraz do Szkół Podstawowych na terenie Gminy Bircza. 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

Nie


Nazwa projektu lub programu 

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych 

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %) 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający 

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania 

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: 
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających 

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów: 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej 

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych: 
Informacje dodatkowe: 

I. 1) NAZWA I ADRES: GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ, krajowy numer identyfikacyjny 651440350, ul. Parkowa   3 , 37-740  Bircza, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. +48606827398, e-mail gopsbircza@wp.pl, faks . 
Adres strony internetowej (URL): www.bip.bircza.pl 
Adres profilu nabywcy: 
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej 

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających): 

I.4) KOMUNIKACJA: 
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie 


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Nie 


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie 


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: 
Elektronicznie

Nie 
adres 

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 
Nie 
Inny sposób: 

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 
Nie 
Inny sposób: 

Adres: 


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie 
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL) 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przetarg na obsługę, przygotowanie, dowóz i wydanie posiłków dla uczniów uczęszczających do Zespołu Szkół w Birczy, Gimnazjum w Birczy oraz do Szkół Podstawowych na terenie Gminy Bircza. 
Numer referencyjny: 
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny 

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi 
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych 
Zamówienie podzielone jest na części: 

Tak 
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do: 
wszystkich części 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części: 

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy: II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: : Część 01 Przygotowanie ciepłych jednodaniowych posiłków w postaci zup zgodnie z obowiązującymi normami żywieniowymi dla dzieci i młodzieży, ze świeżych artykułów spożywczych posiadających aktualne terminy przydatności do spożycia. 1. Przez ciepły posiłek rozumie się porcje zupy spełniające następujące minimalne warunki: a) Pojemność nie mniej niż - 350 ml b) Kaloryczność zupy około - 350 kcal c) Temperatura - 75ºc d) Wkładka mięsna - 40 g (bez kości, nie powinna być tłusta i przerośnięta) e) Porcje pieczywa - 75 g ( z mąki razowej lub pełnoziarnistej ) 2. Drugie danie: a) Pojemność łącznie 400 g b) Ziemniaki lub zamiennik ( kasza, ryż, makaron lub inne) - 200g c) Mięso lub ryba - 100g d) Surówka - 100g Posiłki muszą być wydane w jednorazowych naczyniach + sztućce Część 02 1.Przygotowanie suchego posiłku spełniającego następujące minimalne warunki: a) Bułka (z mąki razowej lub pełnoziarnistej) -100 g b) Masło -10 g c) Wędlina lub ser żółty -30 g d) Herbata -200 ml W każdym jednym posiłku musi znajdować się „dodatek” np.: sałata, ogórek, pomidor, szczypior, rzodkiewka itp. Posiłki powinny być przygotowane w oparciu o Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach / Dz. U. z 2015 r. poz. 1256/ obowiązujące od 1 września 2015r. Wykonawca usługi zobowiązany jest do przechowywania z każdego dnia próbek żywnościowych zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. Wykonawca będzie dostarczał posiłki do ns. szkół: - Zespół Szkół w Birczy - Gimnazjum w Birczy - SP Kuźmina - SP Leszczawa Dolna - SP Żohatyn - SP Lipa - SP Sufczyna Wykonawca może złożyć ofertę na jedną część lub na obie części zadania łącznie. Zamawiający nie dopuszcza złożenia ofert na poszczególne dania w części 1. część 01 – posiłki z punktu 1, 2 część 02 – posiłek z punktów 1. Posiłki z części 01 – dostarczane będą dwa razy w tygodniu – zupa- poniedziałek i czwartek środa - drugie danie natomiast z części 02 – bułka - wtorek i piątek. W okresie od podpisania umowy do 22 grudnia 2017 r. liczba wydawanych posiłków tj. ok. 380 może ulec zmianie – zmniejszeniu lub zwiększeniu o 20 %. Zamawiający nie dopuszcza powtarzalności rodzajowych tych samych posiłków w ciągu 10 dni. Dostarczanie posiłków powinno odbywać się własnym transportem przystosowanym do przewożenia posiłków w specjalistycznych termosach gwarantujących utrzymanie odpowiedniej temperatury oraz jakości przewożonych dań w określonych godzinach uzgodnionych z dyrektorami poszczególnych szkół z wyjątkiem dni wolnych od nauki szkolnej oraz wydaniem posiłku. Do Wykonawcy należy posprzątanie pomieszczenia w którym wydawany jest posiłek łącznie z zabraniem śmieci. Wykonawca posiada własne naczynia między innymi ( talerze, sztućce, kubki ). W koszt usługi należy wliczyć: a) koszt robocizny i koszt zakupu wszystkich materiałów niezbędnych do realizacji usługi oraz koszt dowozu posiłków do poszczególnych szkół. b/ koszt wydania posiłków uczniom, koszt naczyń jednorazowego użytku c/ sprzątnięcia jadalni. 

II.5) Główny kod CPV: 55520000-1 
Dodatkowe kody CPV: 


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia)
Wartość bez VAT: 
Waluta: 


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie 
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: 
miesiącach:    lub dniach: 
lub 
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2018-12-21 

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów 
Określenie warunków: Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełniania warunku udziału w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. 
Informacje dodatkowe 
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 
Określenie warunków: Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełniania warunku udziału w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. 
Informacje dodatkowe 
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 
Określenie warunków: Warunek w powyższym zakresie zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia: 9.2.3.1. wykaże, że w ciągu ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert prawidłowe wykonanie co najmniej jednej usługi o podobnym charakterze, tj. przygotowanie i dostarczanie posiłków dla min. 150 osób przez okres min. 3 miesięcy (potwierdzone przez Referencje) 9.2.3.2. posiadanie odpowiedniego potencjału technicznego do prawidłowej realizacji zamówienia w postaci nie mniej niż dwóch środków transportu dopuszczonych do przewozu żywności 9.2.3.3. posiadanie odpowiedniego potencjału kadrowego do realizacji zamówienia w postaci co najmniej jednej osoby zatrudnionej na stanowisku dietetyka - posiadanie przez przewidzianych do zatrudnienia pracowników Wykonawcy aktualnych zaświadczeń lekarskich z badania przeprowadzonego do celów sanitarno – epidemiologicznych wydanych przez podmioty uprawnione oraz protokołu kontroli środków transportu przez służby sanitarne. 
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie 
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA 

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp 
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp) 
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp) 
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp) 
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp) 
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp) 
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp) 
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp) 
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp) 

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
Tak 
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji 
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: 

11.3. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 11.4. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania: 11.4.1. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp; 11.4.2. zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 11.4.3. zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega zopłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 11.5. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie dokumentów potwierdzających spełnienie na dzień składania ofert następujących warunków udziału w postępowaniu: 11.5.1. wykaz, że w ciągu ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert prawidłowe wykonanie co najmniej jednej usługi o podobnym charakterze, tj. przygotowanie i dostarczanie posiłków dla min. 150 osób przez okres min. 3 miesięcy 11.5.2. wykaz posiadanego odpowiedniego potencjału technicznego do prawidłowej realizacji zamówienia w postaci nie mniej niż dwóch środków transportu dopuszczonych do przewozu żywności 11.5.3. wykaz posiadanego odpowiedniego potencjału kadrowego do realizacji zamówienia w postaci co najmniej jednej osoby zatrudnionej na stanowisku dietetyka - posiadanie przez przewidzianych do zatrudnienia pracowników Wykonawcy aktualnych zaświadczeń lekarskich z badania przeprowadzonego do celów sanitarno – epidemiologicznych wydanych przez podmioty uprawnione oraz protokołu kontroli środków transportu przez służby sanitarne 11.6. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do niniejszego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 11.7. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Z zobowiązania potwierdzającego udostępnienie zasobów przez inne podmioty musi bezspornie i jednoznacznie wynikać w szczególności: 1. zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; 2. sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia; 3. zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia; 4. czy podmiot na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. W przypadku powoływania się na zasoby podmiotu trzeciego w zakresie zdolności technicznej i zawodowej – Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, stosownego zobowiązania 11.8. Na wezwanie zamawiającego wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22 a ustawy Pzp, zobowiązany jest do przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt. 11.4.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP 

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 
Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie dokumentów potwierdzających spełnienie na dzień składania ofert następujących warunków udziału w postępowaniu: 11.5.1. wykaz, że w ciągu ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert prawidłowe wykonanie co najmniej jednej usługi o podobnym charakterze, tj. przygotowanie i dostarczanie posiłków dla min. 150 osób przez okres min. 3 miesięcy 11.5.2. wykaz posiadanego odpowiedniego potencjału technicznego do prawidłowej realizacji zamówienia w postaci nie mniej niż dwóch środków transportu dopuszczonych do przewozu żywności 11.5.3. wykaz posiadanego odpowiedniego potencjału kadrowego do realizacji zamówienia w postaci co najmniej jednej osoby zatrudnionej na stanowisku dietetyka - posiadanie przez przewidzianych do zatrudnienia pracowników Wykonawcy aktualnych zaświadczeń lekarskich z badania przeprowadzonego do celów sanitarno – epidemiologicznych wydanych przez podmioty uprawnione oraz protokołu kontroli środków transportu przez służby sanitarne 
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: 

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP 

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

pełnomocnictwo (o ile dotyczy),

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS 
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony 
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie 
Informacja na temat wadium 


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie 
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek: 


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie 
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: 
Nie 
Informacje dodatkowe: 


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie 
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej 
Nie 
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: 
Nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu 
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców   
Przewidywana minimalna liczba wykonawców 
Maksymalna liczba wykonawców   
Kryteria selekcji wykonawców: 


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta: 

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: 

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej: 

Informacje dodatkowe: 

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: 

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: 

Informacje dodatkowe: 

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych: 

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: 


IV.1.8) Aukcja elektroniczna 
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie 
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona: 

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: 
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia: 

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: 
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: 
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): 
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: 
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania: 

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: 
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej: 


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: 
IV.2.2) Kryteria 

Kryteria

Znaczenie

Cena

60,00

Kryterium społeczne

20,00

Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia na stanowisku dietetyka

20,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) 
Tak 
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne 
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem 
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty: 

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji 
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: 
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów): 

Informacje dodatkowe 


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego 
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: 

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: 

Wstępny harmonogram postępowania: 

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: 
Należy podać informacje na temat etapów dialogu: 


Informacje dodatkowe: 

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego 
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty: 

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 

Informacje dodatkowe: 

IV.4) Licytacja elektroniczna 
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna: 

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej: 

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych: 

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień: 

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania: 

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej: 
Data: godzina: 
Termin otwarcia licytacji elektronicznej: 

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej: 


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy: 


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 


Informacje dodatkowe: 

IV.5) ZMIANA UMOWY 
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak 
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 
1. zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizacje przedmiotu zamówienia , w tym również zmiany stawki podatku VAT. 2. prace objęte umową zostały wstrzymane przez właściwe organy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 3. w zakresie zmniejszenia przedmiotu zamówienia pod warunkiem, że z niemożliwych do przewidzenia na etapie dokonywania uzgodnień, zawarcia umowy przyczyn wykonanie całości przedmiotu umowy napotyka stałe trudności i których usunięcie wymaga poniesienia znacznych kosztów, 4. w zakresie zmiany osób mających wykonywać zamówienie, wskazanych w ofercie ( pod warunkiem, że wskazane nowe osoby posiadają wymagane uprawnienia). 5. ze względu na trudne warunki atmosferyczne uniemożliwiające wykonywanie zamówienia. 
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): 

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym 

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 
Data: 2017-11-20, godzina: 11:00, 
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): 
Nie 
Wskazać powody: 

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 
> Polski 
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) 
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie 
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie 
IV.6.6) Informacje dodatkowe: 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 

Część nr:

1

Nazwa:

Przygotowanie ciepłych jednodaniowych posiłków w postaci zup zgodnie z obowiązującymi normami żywieniowymi dla dzieci i młodzieży, ze świeżych artykułów spożywczych posiadających aktualne terminy przydatności do spożycia.

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przygotowanie ciepłych jednodaniowych posiłków w postaci zup zgodnie z obowiązującymi normami żywieniowymi dla dzieci i młodzieży, ze świeżych artykułów spożywczych posiadających aktualne terminy przydatności do spożycia. 1. Przez ciepły posiłek rozumie się porcje zupy spełniające następujące minimalne warunki: a) Pojemność nie mniej niż - 350 ml b) Kaloryczność zupy około - 350 kcal c) Temperatura - 75ºc d) Wkładka mięsna - 40 g (bez kości, nie powinna być tłusta i przerośnięta) e) Porcje pieczywa - 75 g ( z mąki razowej lub pełnoziarnistej ) 2. Drugie danie: a) Pojemność łącznie 400 g b) Ziemniaki lub zamiennik ( kasza, ryż, makaron lub inne) - 200g c) Mięso lub ryba - 100g d) Surówka - 100g Posiłki muszą być wydane w jednorazowych naczyniach + sztućce 
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 55520000-1, 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 

4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 2018-12-21
5) Kryteria oceny ofert: 

Kryterium

Znaczenie

Cena

60,00

Kryterium społeczne

20,00

Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia na stanowisku dietetyka

20,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr:

2

Nazwa:

Przygotowanie suchego posiłku

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przygotowanie suchego posiłku spełniającego następujące minimalne warunki: a) Bułka (z mąki razowej lub pełnoziarnistej) -100 g b) Masło -10 g c) Wędlina lub ser żółty -30 g d) Herbata -200 ml W każdym jednym posiłku musi znajdować się „dodatek” np.: sałata, ogórek, pomidor, szczypior, rzodkiewka itp. 
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 55520000-1, 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 

4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 2018-12-21
5) Kryteria oceny ofert: 

Kryterium

Znaczenie

Cena

60,00

Kryterium społeczne

20,00

Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia na stanowisku dietetyka

20,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

 


Data składania ofert:
2017-11-20 11:00:00
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. SIWZ 67.96 Kb
2. Załącznik nr 1 57.50 KbPlik DOC
3. Załącznik nr 2 19.13 Kb
4. Załącznik nr 3 20.45 Kb
5. Załącznik nr 4 76.00 KbPlik DOC
6. Załącznik nr 5 12.88 Kb
7. Załącznik nr 6 12.43 Kb
8. Zestawienie zbiorcze ofert 509.36 KbPlik PDF
9. Informacja o wyborze oferty 296.86 KbPlik PDF
Autor: Paweł Rogal
Data: 2017-11-10 08:00:00
Udostępnił: Paweł Rogal
Data: 2017-11-10 13:03:24
Modyfikował(a): Paweł Rogal
Data: 2017-12-19 14:01:38

Urząd Gminy Bircza
ul. Ojca Św. Jana Pawła II 2
37-740 Bircza
tel. (016) 672-60-91
fax. (016) 672-53-41
email: sekretariat@bircza.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl