Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Bircza
  
13-06-2024, Czwartek, 15:46


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

PROJEKT DECYZJIUstalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

 
PROJEKT
G.B.B. 6730. 10. 2014                                                    Bircza, dnia 26  marca 2014 r.
 
 
DECYZJA
Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
 
Działając na podstawie:
 
- art.4 ust.2, art.51 ust.1, art.53 ust.4, art.54, art.59 ust. l, ustawy z dnia 27 marca 2003 r.,  o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z dnia 2012 r. poz. 647, z późn. Zm.),
- art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 267)
po rozpoznaniu wniosku:
Gminy Bircza, z dnia  13.03.2014 r., w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:
budowie kaplicy przedpogrzebowej przycmentarnej na działce nr 258 i części działki 260 w Birczy wraz z przyłączami,
ustalam:
dla Gminy Bircza, następujące warunki lokalizacji inwestycji celu publicznego na całość zamierzenia jw.
 
1.         Rodzaj inwestycji:
a)         budowa kaplicy przedpogrzebowej przycmentarnej na działce nr 258 i części działki 260 w Birczy wraz z przyłączami,
b)         teren przewidziany do lokalizacji inwestycji określono w załącznikach graficznych nr l      i nr 2 – kolorem czerwonym i literami ABCDEF,
c)         teren lokalizacji inwestycji obejmuje działki nr ewid.: 258 i część niezagospodarowaną działki nr 260 obręb Bircza, gmina Bircza,
 
2.         Warunki wynikające z ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:
a)         teren przewidziany pod lokalizację inwestycji nie jest objęty opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i nie ma obowiązku sporządzenia takiego planu.
 
3.         Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu wynikające z przepisów szczególnych:
Ustawa z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (D. U.  z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.):
a)         terenu nie należy wygradzać,
b)         ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy dla obiektu kubaturowego w odległości 4,0 m od granicy wschodniej, południowej i zachodniej działki nr 258 oraz w odległości 4,0 m od granicy północnej części niezagospodarowanej działki nr 260 objętej wnioskiem, przylegającej do działki nr 258,
c)         ustala się dostęp i wjazdy na teren objęty wnioskiem z działki nr 260 funkcjonującej          i stanowiącej faktycznie drogę gminną dojazdową do cmentarza i terenów sąsiednich oraz z działki nr 270 i 257,
d)         całkowita wysokość elewacji frontowej kaplicy, z wyjątkiem wieży, nie może przekraczać 10,0 m.
e)         całkowita wysokość wieży nie może przekraczać 20,0 m,
f)         powierzchnia zabudowy kaplicy nie powinna przekraczać 65% powierzchni terenu,
g)         szerokość elewacji frontowej nie powinna przekraczać 16,0 m,
h)         zasilanie i przyłączenie mediów – energetyka i woda – z sieci istniejących na terenie,
i)          odprowadzenie ścieków do systemu kanalizacji wiejskiej istniejącej na działce sąsiedniej,
j)          dokonać przełożenia części istniejącej na działce sieci elektroenergetycznej NN i zaleca się wykonanie tego jako rozwiązania doziemnego,
k)         odpady selekcjonować, gromadzić i usuwać zgodnie z obowiązującym na terenie gminy systemem utylizacji odpadów,
l)          przy pracach ziemnych zdjąć i zabezpieczyć warstwę humusu i przeznaczyć go do użycia jako ostatniej warstwy zasypowej na terenie lub na innych działkach,
m)       planowana inwestycja nie może naruszać interesów osób trzecich.
 
n)         Należy zachować wszelkie wymagania wynikające z Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U. Nr 243 poz. 1623 z 2010 z późniejszymi zmianami), Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. roku w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. Nr 75, poz. 690 z 2002 roku), Ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych ( Dz.U. z 2004 r. nr 121 poz.1266 z późn. Zm.),
 
UZGODNIENIA:
 
1.         Niniejsza decyzja nie wymaga uzgodnień na podstawie art 53 ust 4 ustawy  o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27xmarca 2003r. (Dz. U.  z 2012 roku, poz. 647 z późn. zm.),
a)         miejscowość  Bircza nie jest miejscowością uzdrowiskową i nie leży w obszarze ochrony uzdrowiskowej.
b)         teren przewidziany pod zmianę sposobu użytkowania - znajduje poza obszarami pasa ochronnego i technicznego portów i przystani,
c)         teren przewidziany pod zmianę sposobu użytkowania - nie znajduje się w terenach osuwiskowych,
d)         teren przewidziany pod zmianę sposobu użytkowania - znajduje się poza granicami parków, i nie leży w ich otulinie,
 
2.         Niniejsza decyzja wymaga uzgodnień na podstawie art.53 ust 4 pkt. 2, 4, ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. ( Dz. U. Nr 80, poz. 717 z 2003 r),
e)         Propozycję decyzji uzgodniono z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska, Wydział Spraw Terenowych w Przemyślu, postanowieniem znak:................................ - w związku z lokalizacją zamierzenia w obrębie Przemysko – Dynowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu,
f)         propozycję decyzji uzgodniono ze Starostą Powiatu Przemyskiego, postanowieniem znak: ..................................... - w zakresie ochrony gruntów rolnych,
g)         propozycję decyzji uzgodniono z Podkarpackim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Przemyślu, postanowieniem znak:..................................... – w związku            z położeniem terenu w strefie „E” ochrony konserwatorskiej,
 
UZASADNIENIE:
 
1.         Na teren objęty decyzją, zgodnie ze „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Bircza", przyjętym uchwałą Rady Gminy w Birczy nr XXXVI/203/2002 z dnia 10 października 2002 r., nie ma obowiązku sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
2.         Projekt niniejszej decyzji został opracowany przez mgr inż. arch. Andrzeja Pawłowskiego - uprawnionego urbanistę : nr uprawnień 1258/92 , wpisanego na listę członków Południowej Okręgowej Izby Urbanistów w Katowicach pod numerem KT-178.
3.         Niniejsza decyzja została wydana zgodnie z obowiązującymi przepisami szczególnymi:
a)         Ustawa z dnia 27marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.),
b)         Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2001 r. nr 62, poz. 627 tekst jedn. z 23 stycznia 2008 r Dz.U. Nr 25 poz.150),
c)         Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. nr 92, poz. 880, z 2004r. z późn. zm.),
d)         Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2001 r. nr 115 , poz.1229                       z późn. zm.),
e)         Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U, z 2000 r. NR 106, poz. 1126 z późn. zm.),
f)         Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. 97 poz. 804 z dnia 17 września 2003 r.)
g)         Ustawa z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r., nr 19, poz.115 z późn. zm.),
h)         Ustawa z 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne ( Dz.U. z 1997r. Nr 54, poz. 348  z późn. zm.),
i)          Ustawa o ochronie gruntów rolnych z dnia 3 lutego 1995r. (Dz. U. Nr 16, poz.78  z 1995r., z późn. zm.) ,
j)          Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 163 poz. 981  z dnia 5 sierpnia 2011 r.)
k)         Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
 
4.         Zgodnie z art. 107 §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 roku Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami) odstępuje się od uzasadnienia faktycznego tej decyzji, gdyż uwzględnia ona w całości żądanie wnioskującego.
 
POUCZENIE:
 
1.         Integralną częścią niniejszej decyzji jest załącznik graficzny nr 1 i nr 2,
 
2.         Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego nie rodzi praw do terenu i nie narusza praw własności oraz uprawnień osób trzecich.
 
3.         Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu przy ul. Borelowskiego 1, za pośrednictwem tut. Urzędu w terminie 14 dni od daty otrzymania. Przy wniosku o odwołanie należy uiścić opłatę skarbową w wysokości 5 zł. za wniosek i po 50 gr. za każdy załącznik.
 
4.         Wygaśnięcie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego nastąpi również w drodze decyzji:
a.         gdy inny wnioskodawca uzyska pozwolenie na budowę na ten teren,
b.         z dniem wejścia w życie nowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, o ile niniejsza decyzja będzie sprzeczna z jego ustaleniami.
 
5.         Wnioskodawcy, który nie uzyskał prawa do terenu nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów poniesionych w związku z otrzymana decyzją
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Otrzymują:
 
1.         Podkarpacki Wojewódzki Konserwator Zabytków w Przemyślu, ul. Jagiellońska 29, 37-700 Przemyśl,
2.         Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie, Wydział Spraw Terenowych II w Przemyślu, ul. Plac Dominikański 3, 37-700 Przemyśl,
3.         Starosta Powiatu Przemyskiego, ul. Plac Dominikański 3, 37-700 Przemyśl,
4.         Pani Zdzisława Ewa Pankiewicz, zam. ul. Księdza Prałata Franciszka Rębisza 1,  37-740 Bircza – dz. nr 259,
5.         Gmina Bircza, ul. Ojca Św. Jana Pawła II 2, 37-740 Bircza – dz. nr 257, 258, 260, 270,
 
 

Autor: Janusz Chrobak
Data: 2014-03-27 16:56:42
Udostępnił: Paweł Rogal
Data: 2014-03-27 17:01:29

Rejestr zmian


Urząd Gminy Bircza
ul. Ojca Św. Jana Pawła II 2
37-740 Bircza
tel. (016) 672-60-91
fax. (016) 672-53-41
email: sekretariat@bircza.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl