Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Bircza
  
13-06-2024, Czwartek, 14:49


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

DECYZJA

 

 
 
 
G.B.B. 6730.10.2014                                                    Bircza, dnia 22 kwietnia 2014 r.
 
 
 
DECYZJA
Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
 
Działając na podstawie:
 
- art.4 ust.2, art.51 ust.1, art.53 ust.4, art.54, art.59 ust. l ustawy z dnia 27 marca 2003 r., o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647, z późn. zm.),
- art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 267 z późn.zm.)
 
po rozpoznaniu wniosku:
 
Gminy Bircza z dnia  13.03.2014 r., w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:
budowie kaplicy przedpogrzebowej przycmentarnej na działce nr 258 i części działki nr 260 w Birczy wraz z przyłączami
ustalam:
 
dla Gminy Bircza, następujące warunki lokalizacji inwestycji celu publicznego na całość zamierzenia jw.
 
1.         Rodzaj inwestycji:
a)         budowa kaplicy przedpogrzebowej przycmentarnej na działce nr 258 i części działki nr 260 w Birczy wraz z przyłączami,
b)         teren przewidziany do lokalizacji inwestycji określono w załącznikach graficznych nr l  i nr 2 – kolorem czerwonym i literami ABCDEFA,
c)         teren lokalizacji inwestycji obejmuje działki nr ewid.: 258 i część niezagospodarowaną działki nr 260, obręb Bircza, gmina Bircza,
 
2.         Warunki wynikające z ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:
a)         teren przewidziany pod lokalizację inwestycji nie jest objęty opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i nie ma obowiązku sporządzenia takiego planu.
 
3.         Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu wynikające z przepisów szczególnych:
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r.,  o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym   (Dz. U.  z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.):
a)         terenu nie należy wygradzać,
b)         ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy dla obiektu kubaturowego w odległości 4,0 m od granicy wschodniej, południowej i zachodniej działki nr 258 oraz w odległości 4,0 m od granicy północnej części niezagospodarowanej działki nr 260 objętej wnioskiem, przylegającej do działki nr 258,
c)         ustala się dostęp i wjazdy na teren objęty wnioskiem z działki nr 260 funkcjonującej  i stanowiących faktycznie drogę gminną dojazdową do cmentarza i terenów sąsiednich oraz z działek nr 270 i 257,
d)        całkowita wysokość elewacji frontowej kaplicy, z wyjątkiem wieży, nie może przekraczać 10,0 m.
e)         całkowita wysokość wieży nie może przekraczać 20,0 m,
f)         powierzchnia zabudowy kaplicy nie powinna przekraczać 65% powierzchni terenu,
g)         szerokość elewacji frontowej nie powinna przekraczać 16,0 m,
h)         zasilanie i przyłączenie mediów – energetyka i woda – z sieci istniejących na terenie,
i)          odprowadzenie ścieków do systemu kanalizacji wiejskiej istniejącej na działce sąsiedniej,
j)          należy dokonać przełożenia części istniejącej na działce sieci elektroenergetycznej NN i zaleca się wykonanie tego jako rozwiązania doziemnego,
k)         odpady należy selekcjonować, gromadzić i usuwać zgodnie z obowiązującym na terenie gminy systemem utylizacji odpadów,
l)          przy pracach ziemnych zdjąć i zabezpieczyć warstwę humusu i przeznaczyć go do użycia jako ostatnią warstwę zasypową na terenie lub na innych działkach,
m)        planowana inwestycja nie może naruszać interesów osób trzecich.
 
n)         Należy zachować wszelkie wymagania wynikające z Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013, poz. 1409 z późn zm.), Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. roku w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r., poz. 690 z późn. zm.), Ustawy z dnia 3 lutego 1995 r.                     o ochronie gruntów rolnych i leśnych ( Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz.1266 z późn. zm.),
 
UZGODNIENIA:
 
1.         Niniejsza decyzja nie wymaga uzgodnień na podstawie art. 53 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz. U.  z 2012 roku, poz. 647 z późn. zm.),
a)         miejscowość  Bircza nie jest miejscowością uzdrowiskową i nie leży w obszarze ochrony uzdrowiskowej.
b)         teren przewidziany pod zmianę sposobu użytkowania znajduje się poza obszarami pasa ochronnego i technicznego portów i przystani,
c)         teren przewidziany pod zmianę sposobu użytkowania nie znajduje się w terenach osuwiskowych,
d)        teren przewidziany pod zmianę sposobu użytkowania znajduje się poza granicami parków i nie leży w ich otulinie,
 
2.         Niniejsza decyzja wymaga uzgodnień na podstawie art.53 ust. 4 pkt. 2, 4, ustawy  o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. ( tekst jednolity Dz. U. z 2012 r, poz. 647 z późn. zm.),
a)         Propozycję decyzji uzgodniono z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska, Wydział Spraw Terenowych w Przemyślu, poddano uzgodnieniu i w ciągu 21 dni od daty zwrotnej potwierdzenia nie otrzymano sprzeciwu.
b)         Propozycję decyzji uzgodniono ze Starostą Powiatu Przemyskiego w zakresie ochrony gruntów rolnych, poddano uzgodnieniu i w ciągu 14 dni od daty zwrotnej potwierdzenia nie otrzymano sprzeciwu.
c)         Propozycję decyzji uzgodniono z Podkarpackim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Przemyślu, w związku z położeniem terenu w strefie „E” ochrony konserwatorskiej, postanowieniem z dnia 14.04.2014 r., znak UOZ-1.5151.66.2014.
 
 
 
UZASADNIENIE:
 
1.         Na teren objęty decyzją, zgodnie ze „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Bircza", przyjętym uchwałą Rady Gminy       w Birczy nr XXXVI/203/2002 z dnia 10 października 2002 r., nie ma obowiązku sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
2.         Projekt niniejszej decyzji został opracowany przez mgr inż. arch. Andrzeja Pawłowskiego - uprawnionego urbanistę : nr uprawnień 1258/92 , wpisanego na listę członków Południowej Okręgowej Izby Urbanistów w Katowicach pod numerem KT-178.
3.         Niniejsza decyzja została wydana zgodnie z obowiązującymi przepisami szczególnymi:
a)         Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.),
b)           W rozwiązaniach projektu budowlanego uwzględnić należy przepisy dotyczące ochrony środowiska w szczególności wynikające z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r.,   poz. 1232 z późn. zm.) planowana inwestycja położona jest w granicach Przemysko – Dynowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, funkcjonującego na mocy rozporządzenia Nr 65/05 Wojewody Podkarpackiego z dnia 28 czerwca 2005 r. w sprawie Przemysko – Dynowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego Nr 94, poz. 1585, z późn. zm.), na obszarze którego w zakresie zabudowy i zagospodarowania terenu oraz realizacji inwestycji obowiązują zakazy zawarte        w ww. rozporządzeniu. Planowana inwestycja położona jest w obszarze specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 pn. „Pogórze Przemyskie” (PLB180001) względem którego, zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r., o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880,                z późn. zm.) „zabrania się podejmowania działań mogących w znaczący sposób pogorszyć stan siedlisk przyrodniczych oraz stan siedlisk gatunków roślin i zwierząt, a także w znaczny sposób wpłynąć negatywnie na gatunki, dla których ochrony został wyznaczony obszar Natura 2000” zaś inwestycje realizowane winny być zgodnie z zapisami art. 33 tejże ustawy. W przypadku wycinki drzew i/lub krzewów, wycinkę można przeprowadzić wyłącznie: po uzyskaniu zgody właściwego organu, po uprzednim przedłożeniu wniosku wraz ze szczegółową inwentaryzacją, w zakresie niezbędnym do realizacji planowanej inwestycji. Planowana inwestycja nie będzie miała negatywnego wpływu na środowisko. Planowana inwestycja nie wymaga opracowania raportu oddziaływania na środowisko.
c)         Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r,  Nr 92, poz. 880, z późn. zm.),
d)        Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2001 r. Nr 115 , poz.1229  z późn. zm.),
e)         Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.),
f)         Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. 97 poz. 804 z dnia 17 września 2003 r.)
g)         Ustawa z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r., Nr 19, poz.115 z późn. zm.),
h)         Ustawa z 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 1997 r. Nr 54, poz. 348 z późn. zm.),
i)          Ustawa o ochronie gruntów rolnych z dnia 3 lutego 1995 r. (Dz. U. Nr 16, poz.78  z 1995 r., z późn. zm.),
j)          Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze  (Dz. U. z dnia 5 sierpnia 2011 r.  Nr 163 poz. 981),
k)         Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
 
4.         Zgodnie z art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.) odstępuje się od uzasadnienia faktycznego tej decyzji, gdyż uwzględnia ona w całości żądanie wnioskującego.
 
POUCZENIE:
 
1.         Integralną częścią niniejszej decyzji jest załącznik graficzny nr 1 i nr 2.
 
2.         Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego nie rodzi praw do terenu i nie narusza praw własności oraz uprawnień osób trzecich.
 
3.         Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu przy ul. Borelowskiego 1, za pośrednictwem tut. Urzędu w terminie 14 dni od daty otrzymania.
4.         Wygaśnięcie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego nastąpi również w drodze decyzji:
a)         gdy inny wnioskodawca uzyska pozwolenie na budowę na ten teren,
b)         z dniem wejścia w życie nowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, o ile niniejsza decyzja będzie sprzeczna z jego ustaleniami.
 
5.         Wnioskodawcy, który nie uzyskał prawa do terenu nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów poniesionych w związku z otrzymana decyzją.
 
 
 
 
Otrzymują:
 
Informacja znajduje się w aktach sprawy w Urzędzie Gminy Birczy.

Autor: Janusz Chrobak
Data: 2014-04-23 14:29:07
Udostępnił: Paweł Rogal
Data: 2014-04-23 14:32:00

Rejestr zmian


Urząd Gminy Bircza
ul. Ojca Św. Jana Pawła II 2
37-740 Bircza
tel. (016) 672-60-91
fax. (016) 672-53-41
email: sekretariat@bircza.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl