Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Bircza
  
18-05-2024, Sobota, 11:07


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

D E C Y Z J A - PROJEKT

 

 
PROJEKT
G.B.B.6730.20.2014                                                            Bircza, dnia 16.05. 2014 r.
 
 
 
 
D E C Y Z J A
O USTALENIE LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
 
            Na podstawie art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.) oraz art. 1 ust. 2, art. 4 ust. 2 pkt. 1, art. 50 ust 1 pkt.2 art. 54 ustawy    z dnia 27 marca 2003 r.,- o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.) – po rozpatrzeniu wniosku: T-MOBILE Polska, S.A. 02-674 Warszawa, ul. Młynarska 12 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy stacji bazowej Telefonii Cyfrowej „5273” Leszczawa Dolna na części działki nr 71/2 w miejscowości Leszczawa Dolna.
 
u s t a l a m
lokalizację inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia budowlanego p.n.:
 
 
- Budowa stacji bazowej telefonii cyfrowej „5273 – Leszczawa Dolna” na terenie oznaczonym wg ewidencji gruntów jako część działki nr 71/2 położonej w miejscowości Leszczawa Dolna, gmina Bircza obejmująca budowę:
- stalowej wieży kratowej o wysokości H = 52,00 m na fundamencie żelbetowym,
- ramy stalowej na fundamentach stalowych pod urządzenia techniczne,
- ogrodzenie terenu stacji z bramą wjazdową wykonanej z siatki stalowej ocynkowanej rozpiętej na słupkach stalowych,
- zjazdu z drogi gminnej (działka nr 72)
 
1. Ustalenia dotyczące rodzaju zabudowy oraz funkcji zabudowy i zagospodarowania terenu.
1.1.Teren w granicach części działki 71/2 w miejscowości Leszczawa Dolna, gmina Bircza przeznacza się pod budowę stacji bazowej telefonii cyfrowej „5273 Leszczawa Dolna”,
1.2. Budowa stacji bazowej telefonii cyfrowej obejmuje:
- stalową wieżę kratową o wysokości H = 52,00 m na fundamencie żelbetowym,
- ramę stalową na fundamentach stalowych pod urządzenia techniczne,
- ogrodzenie terenu stacji z bramą wjazdową wykonanej z siatki stalowej ocynkowanej rozpiętej na słupkach stalowych,
- zjazd z drogi gminnej (działka nr 72)
 
2. Ustalenia dotyczące ochrony środowiska, przyrody, krajobrazu oraz ochrony gruntów rolnych:
2.1. W rozwiązaniach projektu budowlanego uwzględnić należy, przepisy dotyczące ochrony środowiska, w szczególności wynikające z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 z późn. zm.). Przedsięwzięcie to zlokalizowane jest w granicach Parku Krajobrazowego Pogórza Przemyskiego funkcjonującego na mocy rozporządzenia Nr 73/05 Wojewody Podkarpackiego z dnia 31 października 2005 r., w sprawie Parku Krajobrazowego Pogórza Przemyskiego (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego Nr 137, poz. 2089,   z późn. zmian. ) oraz poza obszarem specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 „Pogórze Przemyskie” (PLB180001) wyznaczonego rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2001 r.                    w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 (Dz. U. Nr 229, poz. 2314, z póź. zm.) Planowana inwestycja nie będzie miała negatywnego wpływu na środowisko. Na terenie w/w inwestycji brak jest planu ochrony Parku Krajobrazowego Pogórza Przemyskiego.
Planowana inwestycja nie będzie miała negatywnego wpływu na środowisko.
2.2. Teren inwestycji obejmuje część działki nr 71/2 położonej w miejscowości Leszczawa Dolna, gmina Bircza nie wymaga zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolne i nieleśne.
Część działki nr 71/2 o powierzchni przeznaczonej pod zainwestowanie wyniesie około 0,02 ha sklasyfikowanej w całości jako grunt klasy Ps IV.
 
3.      Ustalenia dotyczące obsługi w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej:
3.1. W docelowych rozwiązaniach projektu budowlanego inwestycji należy uwzględnić istniejące elementy infrastruktury oraz potrzeby indywidualnych właścicieli nieruchomości.
3.2. Należy spełnić warunki określone przez gestorów sieci uzbrojenia terenu.
3.3. Zjazd projektowany z drogi gminnej (działka nr 72).
 
4.      Ustalenia wymagań dotyczących ochrony interesów osób trzecich.
4.1.Projektowana inwestycja nie może powodować;
a)      pozbawienia dostępu do drogi publicznej,
b)      możliwości korzystania z energii,
4.2.Projekt budowlany inwestycji należy sporządzić z uwzględnieniem wymagań dotyczących ochrony uzasadnionych interesów osób trzecich, zgodnie, zgodnie                  z przepisami ustawy Prawo budowlane oraz z przepisami szczególnymi.
5.      Warunki wynikające z przepisów szczególnych.
6.1. Przy wykonywaniu projektu budowlanego uwzględnić przepisy:
- ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz. 1409) oraz przepisów techniczno – budowlanych, w tym warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr   75 poz. 690 z późn.   zm.),
- ustawy z dnia 3 lutego 1995 r o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2013 r., z późn. zm.) – „inwestycja może być realizowana bez konieczności uzyskania decyzji zezwalającej na wyłączenie”
- ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o ochronie środowiska (Dz. U. z 2013 poz. 1232    z późn. zm.),
- ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880                   z późn. zm.),
- ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
 (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm.).
 
6.      Ustalenia wymagań dotyczących ochrony obiektów budowlanych na terenie górniczym.
5.1. Projektowana inwestycja nie leży na terenach górniczych.
 
7.      Linie rozgraniczające teren inwestycji:
8.1. Teren projektowanej budowy stacji bazowej telefonii cyfrowej „52731” – Leszczawa Dolna” pokazano na załączniku graficznym na mapie w skali 1:2000                w konturze oznaczonym literami ABCD oraz linią ciągłą w kolorze czerwonym. Linia zabudowy – 6,0 m od drogi gminnej (działka nr 72 oraz 30,0 m od linii średniego napiecia
 
U Z A S A D N I E N I E
 
      Jak ustalono w wyniku rozpatrywania wniosku zgłoszonego przez T-MOBILE Polska S.A, 02-674 Warszawa, ul. Młynarska 12 zamierzona inwestycja jest zgodna z ustawa        o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz zgodna z przepisami szczególnymi.   W postępowaniu związanym z wydaniem decyzji dokonano oceny stanu faktycznego               i prawnego na którym przewiduje się realizację inwestycji.
Wnioskodawca przedłożył wymagane dokumenty.
 
Ponadto projektowana inwestycja została poddana uzgodnieniom z:
Ponadto projektowana inwestycja została uzgodniona z:
 
1) Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Rzeszowie w zakresie ochrony przyrody,
2) Starostą Przemyskim w zakresie ochrony gruntów rolnych,
 
W związku z powyższym orzeczono jak w sentencji
 
POUCZENIE
 
1. Niniejsza decyzja nie rodzi praw do terenu, oraz nie narusza prawa własności                        i uprawnień osób trzecich (art. 63 ust. 2 ww ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).
2. Dla terenu objętego niniejszą decyzją może być wydana decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu innym wnioskodawcom.
         3. Wnioskodawcy, który nie uzyskał prawa do terenu, nie przysługuje roszczenie              o zwrot nakładów poniesionych w związku z otrzymaną decyzją o warunkach           zabudowy.
4. Koszty realizacji roszczeń, przy ewentualnym ograniczeniu korzystania                                z nieruchomości lub jej części wskutek realizacji inwestycji zgodnie z przedmiotową decyzją , ponosi Inwestor po ostatecznym uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na budowę.
 
Niezależnie od powyższego nadmienia się, że wygaszenie niniejszej decyzji może nastąpić decyzją Wójta Gminy Bircza wydaną na podstawie art. 65 ww. ustawy                      o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, przy zaistnieniu szczególnych warunków, wynikających z uzyskania przez innego wnioskodawcę pozwolenia na budowę, lub w razie sprzeczności zaistniałych w wyniku wprowadzenia innych ustaleń, z dniem wejścia w życie nowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub jego zmiany.
 
Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu, za pośrednictwem Wójta Gminy Bircza, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
 
Przed upływem terminu do wniesienia odwołania decyzja nie podlega wykonaniu. Wniesienie odwołania w terminie, wstrzymuje wykonanie decyzji.
 
 
Załączniki:
- załączniki graficzne nr 1 stanowiący integralną część decyzji.
            1. Wnioskodawca: T-MOBILE S.A. ul. Młynarska 12, 02-674 Warszawa
                                               Adres do korespondencji:
                                               Marek Świderski, ul. Broniewskiego 26/167, 35-206 Rzeszów
 
2.    Strony biorące udział w postępowaniu znajdują się w aktach sprawy w Urzędzie Gminy w Birczy.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Autor: Janusz Chrobak
Data: 2014-05-16 15:44:49
Udostępnił: Paweł Rogal
Data: 2014-05-16 15:46:22

Rejestr zmian


Urząd Gminy Bircza
ul. Ojca Św. Jana Pawła II 2
37-740 Bircza
tel. (016) 672-60-91
fax. (016) 672-53-41
email: sekretariat@bircza.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl