Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Bircza
  
13-06-2024, Czwartek, 15:43


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

D E C Y Z J A

 

G.B.B.6730.20.2014                                                   Bircza, dnia 10 czerwca 2014 r.
 
 
 
D E C Y Z J A
O USTALENIE LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
 
            Na podstawie art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.) oraz art. 1 ust. 2, art. 4 ust. 2 pkt. 1, art. 50 ust 1 pkt. 2 art. 54 ustawy    z dnia 27 marca 2003 r.,   o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 647  z późn. zm.) – po rozpatrzeniu wniosku: T-MOBILE Polska, S.A. 02-674 Warszawa, ul. Młynarska 12 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy stacji bazowej Telefonii Cyfrowej „5273” Leszczawa Dolna na części działki nr 71/2  w miejscowości Leszczawa Dolna
 
u s t a l a m
lokalizację inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia budowlanego p.n.:
 
 
- Budowa stacji bazowej telefonii cyfrowej „5273 – Leszczawa Dolna” na terenie oznaczonym wg ewidencji gruntów jako część działki nr 71/2 położonej w miejscowości Leszczawa Dolna, gmina Bircza obejmująca budowę:
- stalowej wieży kratowej o wysokości H = 52,00 m na fundamencie żelbetowym,
- ramy stalowej na fundamentach stalowych pod urządzenia techniczne,
- ogrodzenie terenu stacji z bramą wjazdową wykonanej z siatki stalowej ocynkowanej rozpiętej na słupkach stalowych,
- zjazdu z drogi gminnej (działka nr 72).
 
1. Ustalenia dotyczące rodzaju zabudowy oraz funkcji zabudowy i zagospodarowania terenu.
1.1.Teren w granicach części działki 71/2 w miejscowości Leszczawa Dolna, gmina Bircza przeznacza się pod budowę stacji bazowej telefonii cyfrowej „5273 Leszczawa Dolna”,
1.2. Budowa stacji bazowej telefonii cyfrowej obejmuje:
- stalową wieżę kratową o wysokości H = 52,00 m na fundamencie żelbetowym,
- ramę stalową na fundamentach stalowych pod urządzenia techniczne,
- ogrodzenie terenu stacji z bramą wjazdową wykonanej z siatki stalowej ocynkowanej rozpiętej na słupkach stalowych,
- zjazd z drogi gminnej (działka nr 72)
 
2. Ustalenia dotyczące ochrony środowiska, przyrody, krajobrazu oraz ochrony gruntów rolnych:
2.1. W rozwiązaniach projektu budowlanego uwzględnić należy, przepisy dotyczące ochrony środowiska, w szczególności wynikające z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.  Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 z późn. zm.). Przedsięwzięcie to zlokalizowane jest w granicach Parku Krajobrazowego Pogórza Przemyskiego funkcjonującego na mocy rozporządzenia Nr 73/05 Wojewody Podkarpackiego z dnia 31 października 2005 r., w sprawie Parku Krajobrazowego Pogórza Przemyskiego (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego Nr 137, poz. 2089,   z późn. zm.) oraz poza obszarem specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 „Pogórze Przemyskie” (PLB180001) wyznaczonego rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2001 r.  w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 (Dz. U. Nr 229, poz. 2314, z póź. zm.) Planowana inwestycja nie będzie miała negatywnego wpływu na środowisko. Na terenie w/w inwestycji brak jest planu ochrony Parku Krajobrazowego Pogórza Przemyskiego.
Planowana inwestycja nie będzie miała negatywnego wpływu na środowisko.
Planowana inwestycja nie wymaga opracowania raportu oddziaływania na środowisko.
2.2. Teren inwestycji obejmuje część działki nr 71/2 położonej w miejscowości Leszczawa Dolna, gmina Bircza nie wymaga zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolne i nieleśne.
Część działki nr 71/2 o powierzchni przeznaczonej pod zainwestowanie wyniesie około 0,02 ha sklasyfikowanej w całości jako grunt klasy Ps IV.
 
3.      Ustalenia dotyczące obsługi w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej:
3.1. W docelowych rozwiązaniach projektu budowlanego inwestycji należy uwzględnić istniejące elementy infrastruktury oraz potrzeby indywidualnych właścicieli nieruchomości.
3.2. Należy spełnić warunki określone przez gestorów sieci uzbrojenia terenu.
3.3. Zjazd projektowany z drogi gminnej (działka nr 72).
 
4.      Ustalenia wymagań dotyczących ochrony interesów osób trzecich.
4.1.Projektowana inwestycja nie może powodować;
a)      pozbawienia dostępu do drogi publicznej,
b)      możliwości korzystania z energii,
4.2.Projekt budowlany inwestycji należy sporządzić z uwzględnieniem wymagań dotyczących ochrony uzasadnionych interesów osób trzecich, zgodnie, z przepisami ustawy Prawo budowlane oraz z przepisami szczególnymi.
5.      Warunki wynikające z przepisów szczególnych.
6.1. Przy wykonywaniu projektu budowlanego należy uwzględnić przepisy:
- ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz. 1409) oraz przepisów techniczno – budowlanych w tym warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr   75 poz. 690 z późn.   zm.),
- ustawy z dnia 3 lutego 1995 r o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2013 r., z późn. zm.) – „inwestycja może być realizowana bez konieczności uzyskania decyzji zezwalającej na wyłączenie”,
- ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o ochronie środowiska (Dz. U. z 2013, poz. 1232    z późn. zm.),
- ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880   z późn. zm.),
- ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
 (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm.).
 
6.      Ustalenia wymagań dotyczących ochrony obiektów budowlanych na terenie górniczym.
5.1. Projektowana inwestycja nie leży na terenach górniczych.
 
7.      Linie rozgraniczające teren inwestycji:
8.1. Teren projektowanej budowy stacji bazowej telefonii cyfrowej „52731” – Leszczawa Dolna” pokazano na załączniku graficznym na mapie w skali 1:2000                w konturze oznaczonym literami ABCD oraz linią ciągłą w kolorze czerwonym. Linia zabudowy – 6,0 m od drogi gminnej (działka nr 72 oraz 30,0 m od linii średniego napięcia.
 
U Z A S A D N I E N I E
 
      Jak ustalono w wyniku rozpatrywania wniosku zgłoszonego przez T-MOBILE Polska S.A, 02-674 Warszawa, ul. Młynarska 12 zamierzona inwestycja jest zgodna z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz zgodna z przepisami szczególnymi. W postępowaniu związanym z wydaniem decyzji dokonano oceny stanu faktycznego i prawnego, na którym przewiduje się realizację inwestycji.
Wnioskodawca przedłożył wymagane dokumenty.
 
Ponadto projektowana inwestycja została uzgodniona z:
 
1) Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Rzeszowie w zakresie ochrony przyrody, poddano uzgodnieniu i w ciągu 21 dni od daty zwrotnej potwierdzenia nie otrzymano sprzeciwu.
2) Starostą Przemyskim w zakresie ochrony gruntów rolnych, poddano uzgodnieniu  i w ciągu 14 dni od daty zwrotnej potwierdzenia nie otrzymano sprzeciwu.
 
W związku z powyższym orzeczono jak w sentencji
 
POUCZENIE
 
1. Niniejsza decyzja nie rodzi praw do terenu, oraz nie narusza prawa własności  i uprawnień osób trzecich (art. 63 ust. 2 ww ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).
2. Dla terenu objętego niniejszą decyzją może być wydana decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu innym wnioskodawcom.
         3. Wnioskodawcy, który nie uzyskał prawa do terenu, nie przysługuje roszczenie   o zwrot nakładów poniesionych w związku z otrzymaną decyzją o warunkach           zabudowy.
4. Koszty realizacji roszczeń, przy ewentualnym ograniczeniu korzystania z nieruchomości lub jej części wskutek realizacji inwestycji zgodnie z przedmiotową decyzją , ponosi Inwestor po ostatecznym uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na budowę.
 
Niezależnie od powyższego nadmienia się, że wygaszenie niniejszej decyzji może nastąpić decyzją Wójta Gminy Bircza wydaną na podstawie art. 65 ww. ustawy  o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, przy zaistnieniu szczególnych warunków, wynikających z uzyskania przez innego wnioskodawcę pozwolenia na budowę, lub w razie sprzeczności zaistniałych w wyniku wprowadzenia innych ustaleń, z dniem wejścia w życie nowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub jego zmiany.
 
Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu, za pośrednictwem Wójta Gminy Bircza, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
 
Przed upływem terminu do wniesienia odwołania decyzja nie podlega wykonaniu. Wniesienie odwołania w terminie, wstrzymuje wykonanie decyzji.
 
 
Załączniki:
- załącznik graficzny nr 1 stanowiący integralną część decyzji.
 
 
 
 

Autor: Janusz Chrobak
Data: 2014-06-10 12:57:28
Udostępnił: Paweł Rogal
Data: 2014-06-10 13:00:35

Rejestr zmian


Urząd Gminy Bircza
ul. Ojca Św. Jana Pawła II 2
37-740 Bircza
tel. (016) 672-60-91
fax. (016) 672-53-41
email: sekretariat@bircza.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl