Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Bircza
  
13-06-2024, Czwartek, 16:09


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

DECYZJA

 

G.B.B. 6730. 21 .2014                                                 Bircza, dnia 23 czerwca 2014 r.
 
 
DECYZJA
Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
 
Działając na podstawie:
art. 4 ust.2, art.51 ust.1, art.53 ust.4, art.54, art.59 ust. l, ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 267 z późn. zm.) po rozpoznaniu wniosku: Gminy Bircza z dnia 17.04.2014 r., w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie Budynku Służb Ratownictwa, Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej w Birczy wraz z przyłączami na działkach nr 96 i 97,
ustalam:
dla Gminy Bircza, następujące warunki lokalizacji inwestycji celu publicznego na całość zamierzenia jw.
1. Rodzaj inwestycji:
a) budowa Budynku Służb Ratownictwa, Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej w Birczy wraz z przyłączami,
b) teren przewidziany do lokalizacji inwestycji określono w załącznikach graficznych nr l i nr 2 – kolorem czerwonym i literami ABCDEFGHIA,
c) teren lokalizacji inwestycji obejmuje działki nr ewid. 96 i 97, obręb Bircza, gmina Bircza,
 
2. Warunki wynikające z ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:
a) teren przewidziany pod lokalizację inwestycji nie jest objęty opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i nie ma obowiązku sporządzenia takiego planu.
 
3. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu wynikające z przepisów szczególnych:
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm.):
a) lokalizację inwestycji dopuszcza się wyłącznie od strony północnej części działki nr 96,
b) ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy poprowadzoną po rzędnej 262,30 m n.p.m. w odległości zmiennej mierzonej od granicy działki nr 110, stanowiącej linię brzegową rzeki Stupnica,
c) ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy w odległości 11,0 m od krawędzi jezdni drogi powiatowej nr 1777 R, dz. nr. 61,
d) pozostawia się istniejący zjazd z działki nr 97 na drogę publiczną powiatową nr 1777 R, dz. nr 61, oznaczony na załączniku graficznym nr 2 strzałką w kolorze czarnym,
e) ustala się nowy zjazd publiczny z terenu objętego wnioskiem na drogę publiczną powiatową nr 1777 R, dz. nr 61, oznaczony na załączniku graficznym nr 2 strzałka w kolorze czerwonym,
f) dopuszcza się częściowe ogrodzenie terenu,
g) rzędna 0,00 poziomu posadzki parteru budynku nie może być niższa jak 262,60 n.p.m.
h) nie dopuszcza się podpiwniczenia i kondygnacji przyziemnej budynku poniżej rzędnej 262,60 n.p.m.,
i) całkowita wysokość elewacji frontowej Budynku Służb Ratownictwa, Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej nie może przekraczać 10,0 m,
j) dopuszcza się by część budynku miała element kubaturowy wysoki, jednak nie wyższy jak 20,0 m,
k) powierzchnia biologicznie czynna powinna stanowić nie mniej jak 45% powierzchni terenu,
l) szerokość elewacji frontowej nie powinna przekraczać 16,0 m,
m) zasilanie i przyłączenie mediów – energetyka z sieci istniejącej na terenie, woda z sieci istniejącej po drugiej stronie drogi powiatowej lub z sieci po drugiej stronie rzeki Stupnica,
n) odprowadzanie ścieków do systemu kanalizacji wiejskiej istniejącej na terenie,
o) odpady selekcjonować, gromadzić i usuwać zgodnie z obowiązującym na terenie gminy systemem utylizacji odpadów,
p) przy pracach ziemnych zdjąć i zabezpieczyć warstwę humusu i przeznaczyć go do użycia jako ostatniej warstwy zasypowej na terenie lub na innych działkach,
q) planowana inwestycja nie może naruszać interesów osób trzecich,
r) należy zachować wszelkie wymagania wynikające z Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo
Budowlane (tekst jednolity Dz. U. Nr 243 poz. 1623 z 2010 z późn. zm.), Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. roku w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. Nr 75, poz. 690 z 2002 roku), Ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U.            z 2004 r. Nr 121 poz.1266 z późn. zm.),
 
UZGODNIENIA:
 
1. Niniejsza decyzja nie wymaga uzgodnień na podstawie art. 53 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz. U. z 2012 roku, poz. 647 z późn. zm.),
a) miejscowość Bircza nie jest miejscowością uzdrowiskową i nie leży w obszarze ochrony uzdrowiskowej.
b) teren przewidziany pod zmianę sposobu użytkowania - znajduje się poza obszarami pasa ochronnego i technicznego portów i przystani,
c) teren przewidziany pod zmianę sposobu użytkowania - nie znajduje się w terenach osuwiskowych,
d) teren przewidziany pod zmianę sposobu użytkowania - znajduje się poza granicami parków, i nie leży w ich otulinie,
2. Niniejsza decyzja wymaga uzgodnień na podstawie art. 53 ust. 4 pkt. 2 i 4, ustawy  o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. ( Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm.),
a) propozycję decyzji uzgodniono z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska, Wydział Spraw Terenowych w Przemyślu, poddano uzgodnieniu i w ciągu 21 dni od daty zwrotnej potwierdzenia nie otrzymano sprzeciwu w związku z lokalizacją zamierzenia w obrębie Przemysko – Dynowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu,
b) propozycję decyzji uzgodniono ze Starostą Powiatu Przemyskiego w zakresie ochrony gruntów rolnych  poddano uzgodnieniu i w ciągu 14 dni od daty zwrotnej potwierdzenia nie otrzymano sprzeciwu,
c) propozycję decyzji uzgodniono z Podkarpackim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków
w Przemyślu, postanowieniem znak: UOZ - 1.5151.99.2014 z dnia 09.05.2014 – w związku z położeniem terenu w strefie „E” ochrony konserwatorskiej,
d) propozycję decyzji uzgodniono z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Krakowie – postanowieniem nr ZU – 441 – 4 - 78/14 z dnia 16 maja 2014 roku i postanowieniem znak ZU-441-4-78/14 z dnia 16 czerwca 2014 roku w związku z położeniem terenu w sąsiedztwie koryta rzeki Stupnica,
e) propozycję decyzji uzgodniono z Zarządem Dróg Powiatowych w Przemyślu, postanowieniem nr ZDP.VI.424P-100/2014 z dnia 08.05.20014 r.  – w związku z planowanym zjazdem z terenu na drogę powiatową nr 1777 R,
f) propozycję decyzji uzgodniono z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad  w  Rzeszów, postanowieniem nr GDDKiA O-RZ-Z-3-jk-436-220/14 z dnia 13 maja 2014 r., - w związku z graniczeniem z pasem drogowym drogi krajowej nr 28,
 
 
 
UZASADNIENIE:
 
1. Na teren objęty decyzją, zgodnie ze „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Bircza", przyjętym uchwałą Rady Gminy w Birczy nr XXXVI/203/2002 z dnia 10 października 2002 r., nie ma obowiązku sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
2. Projekt niniejszej decyzji został opracowany przez mgr inż. arch. Andrzeja Pawłowskiego - uprawnionego urbanistę : nr uprawnień 1258/92 , wpisanego na listę członków Południowej
Okręgowej Izby Urbanistów w Katowicach pod numerem KT-178.
3. Niniejsza decyzja została wydana zgodnie z obowiązującymi przepisami szczególnymi:
a) Ustawa z dnia 27marca 2003 r., o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm.),
b) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska tekst jednolity (Dz.U. z 2001 r. nr 62, poz. 627 (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz.1232). W rozwiązaniach projektu budowlanego uwzględnić należy przepisy dotyczące ochrony środowiska, w szczególności wynikające z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska tekst jednolity (Dz. U. z 2013 r.,   poz. 1232) planowana inwestycja położona jest w granicach Przemysko – Dynowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, funkcjonującego na mocy rozporządzenia Nr 65/05 Wojewody Podkarpackiego z dnia 28 czerwca 2005 r. w sprawie Przemysko – Dynowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego Nr 94, poz. 1585, z późn. zm.), na obszarze którego w zakresie zabudowy i zagospodarowania terenu oraz realizacji inwestycji obowiązują zakazy zawarte w ww. rozporządzeniu. Planowana inwestycja położona jest w obszarze specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 pn. „Pogórze Przemyskie” (PLB180001) względem którego, zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.,     o ochronie przyrody (Dz. U Nr 92, poz. 880, z późn. zm.) „zabrania się podejmowania działań mogących w znaczący sposób pogorszyć stan siedlisk przyrodniczych oraz stan siedlisk gatunków roślin i zwierząt, a także w znaczny sposób wpłynąć negatywnie na gatunki, dla których ochrony został wyznaczony obszar Natura 2000” zaś inwestycje realizowane winny być zgodnie z zapisami art. 33 tejże ustawy. W przypadku wycinki drzew i/lub krzewów, wycinkę można przeprowadzić wyłącznie: po uzyskaniu zgody właściwego organu, po uprzednim przedłożeniu wniosku wraz ze szczegółową inwentaryzacją, w zakresie niezbędnym do realizacji planowanej inwestycji. Planowana inwestycja nie będzie miała negatywnego wpływu na środowisko. Planowana inwestycja nie wymaga opracowania raportu oddziaływania na środowisko.
c) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. nr 92, poz. 880, z 2004 r. z późn. zm.),
d) Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. prawo wodne (Dz. U. z 2001 r. nr 115 , poz.1229 z późn. zm.),
e) Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. nr 106, poz. 1126 z późn. Zm.),
f) Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. 97 poz. 804 z dnia 17 września 2003 r.)
g) Ustawa z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r., nr 19, poz.115 z późn. zm.),
h) Ustawa z 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 1997 r. Nr 54, poz. 348  z późn. zm.),
i) Ustawa o ochronie gruntów rolnych z dnia 3 lutego 1995 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 78 z 1995 r., z późn. zm.),
j) Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 163 poz. 981  z dnia 5 sierpnia 2011 r.)
k) Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
4. Zgodnie z art. 107 §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 267 z późn. zm.) odstępuje się od uzasadnienia faktycznego tej decyzji, gdyż uwzględnia ona w całości żądanie wnioskującego.
 
POUCZENIE:
 
1. Integralną częścią niniejszej decyzji jest załącznik graficzny nr 1 i nr 2.
2. Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego nie rodzi praw do terenu i nie narusza praw własności oraz uprawnień osób trzecich.
3. Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu przy ul. Borelowskiego 1, za pośrednictwem Wójta Gminy Bircza w terminie 14 dni od daty otrzymania.
4. Wygaśnięcie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego nastąpi również w drodze decyzji:
a. gdy inny wnioskodawca uzyska pozwolenie na budowę na ten teren,
b. z dniem wejścia w życie nowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, o ile niniejsza decyzja będzie sprzeczna z jego ustaleniami.
5. Wnioskodawcy, który nie uzyskał prawa do terenu nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów poniesionych w związku z otrzymaną decyzją.

Autor: Janusz Chrobak
Data: 2014-06-24 15:06:29
Udostępnił: Paweł Rogal
Data: 2014-06-24 15:09:48

Rejestr zmian


Urząd Gminy Bircza
ul. Ojca Św. Jana Pawła II 2
37-740 Bircza
tel. (016) 672-60-91
fax. (016) 672-53-41
email: sekretariat@bircza.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl