Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Bircza
  
9-12-2023, Sobota, 02:40


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

D E C Y Z J A O USTALENIE LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO- PROJEKT

 PROJEKT

G.B.B.6730.18.2015                                                                   Bircza, dnia 24 marca 2015  r.

 D E C Y Z J A O USTALENIE LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO


            Na podstawie art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.) oraz art. 1 ust. 2, art. 4 ust. 2 pkt. 1, art. 50 ust. 1 pkt. 2 art. 54 ustawy    z dnia 27 marca 2003 r.          o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 647       z późn. zm.) – po rozpatrzeniu wniosku: PGE Dystrybucja S.A, ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy na działkach nr 190, 189/1, 189/2, 237, 115/2, 112 i 105/2 obr. Sufczyna elektroenergetycznej linii kablowej nn (0,4kV, wymiana istniejącego na działce nr 105/2 odcinka linii napowietrznej nn (0,4kV) na linię napowietrzną nn (0,4kV) wykonana z przewodów izolowanych i podpartą na stanowiskach z żerdzi wirowanych, demontaż ist. na działkach nr 190, 189/1, 189/2, 237, 115/1, 115/2, 112, 105/2 linii napowietrznej nn (0,4kV) oraz wymiana istn. na dz. Nr 190 stanowiska słupowego nn (0,4kV) na stanowisko z żerdzi wirowanej w miejscowości Sufczyna.

u s t a l a m

lokalizację inwestycji celu publicznego

dla zamierzenia budowlanego p.n.: 

- Budowa elektroenergetycznej linii kablowej nn (0,4 kV) ,

- Wymiana istniejącego na działce nr 105/2 odcinka linii napowietrznej nn (0,4 kV) na linię napowietrzną nn (0,4 kV) wykonaną z przewodów izolowanych i podpartą na stanowiskach z źerdzi wirowych

- Demontaż istniejącej na działkach 190, 189/1, 189/2, 237, 115/1, 115/2 112, 105/2 linii napowietrznej nn (0,4 kV)

- Wymiana istniejącego na działce nr 190 stanowiska słupowego (nn 0,4 kV) na stanowisko z źerdzi wirowej na terenie oznaczonym wg ewidencji gruntów jako działki nr 190, 189/1, 189/2, 237, 115/1, 115/2 112, 105/2 położonych w miejscowości Sufczyna, gmina Bircza. 

1. Ustalenia dotyczące rodzaju zabudowy oraz funkcji zabudowy i zagospodarowania terenu. 

1.1.Teren jak w granicach działek 190, 189/1, 189/2, 237, 115/1, 115/2 112, 105/2 położonych w miejscowości Sufczyna, gmina Bircza przeznacza się pod budowę elektroenergetycznej linii kablowej nn (0,4 kV), wymianę istniejącego na działce nr 105/2 odcinka linii napowietrznej nn (0,4 kV) na linię napowietrzną nn (0,4 kV) wykonaną z przewodów izolowanych i podpartą na stanowiskach z źerdzi wirowych, demontaż istniejącej na działkach 190, 189/1, 189/2, 237, 115/1, 115/2 112, 105/2 linii napowietrznej nn (0,4 kV), wymianę istniejącego na działce nr 190 stanowiska słupowego nn (0,4 kV) na stanowisko z źerdzi wirowej.

2. Ustalenia dotyczące ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu oraz ochrony gruntów rolnych.

2.1.W rozwiązaniach projektu budowlanego uwzględnić należy przepisy dotyczące ochrony środowiska w szczególności wynikające z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 z późn. zm.) oraz planowanej inwestycji  w granicach Parku Krajobrazowym Pogórza Przemyskiego funkcjonującego na mocy Uchwały  Nr XXXIX/792/13 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 października 2013 r., w sprawie Parku Krajobrazowego Pogórza Przemyskiego  (Dz. Urz. Woj.. Podkarpackiego z 2013 r., poz. 3605) oraz           w granicach obszaru podlegającego ochronie prawnej ze względu na walory środowiska przyrodniczego o znaczeniu europejskim tj. w Obszarze Specjalnej Ochrony Ptaków  Natura 2000 pn. „Pogórze Przemyskie” (PLB180001)  funkcjonującym na mocy rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie specjalnej ochrony ptaków (Dz. U  Nr 25, poz. 133,     z późn. zm.). „zabrania się podejmowania działań mogących w znaczący sposób pogorszyć stan siedlisk przyrodniczych oraz stan siedlisk gatunków roślin i zwierząt, a także w znaczący sposób wpłynąć negatywnie na gatunki, dla których ochrony został wyznaczony obszar Natura 2000 zaś inwestycje realizowane winny być zgodnie z zapisami art. 33 ust.   3 tejże ustawy. Tutejszy organ dokonał analizy wniosku Inwestora wynikającej z przepisów art. 96 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)  i uznał, iż ze względu na zakres i lokalizację inwestycji, zamierzenie inwestycyjne nie będzie negatywnie oddziaływało na obszary Natura 2000 tj.: obszary specjalnej ochrony ptaków. W sąsiedztwie planowanej inwestycji istnieje zabudowa. Zatem nie wprowadza się dodatkowych zakazów, nakazów i ograniczeń, wynikających z przepisów odrębnych.

2.2. Projektowana linia kablowa o długości około 240 m usytuowana jest na gruntach klasy Ps IV, Ps IV-Lz i R IVa w tym na odcinku około 160 m na gruncie klasy R III b (działka nr 189/2) usytuowanym przy granicy drogi gminnej (działka nr 188/2) oraz pod dnem cieku wodnego Wp (działki nr 237, 189/1, 115/1).

2.3. Po wykonaniu wykopów i ułożeniu kabla grunt należy doprowadzić do stanu pierwotnego. 

3.      Ustalenia dotyczące obsługi w zakresie infrastruktury technicznej

3.1.W docelowych rozwiązaniach projektu budowlanego inwestycji należy uwzględnić istniejące elementy infrastruktury oraz potrzeby indywidualnych właścicieli
nieruchomości.

      3.2. Należy spełnić warunki określone przez gestorów sieci uzbrojenia terenu. 

4.      Ustalenia wymagań dotyczących ochrony interesów osób trzecich

4.1. Projektowana inwestycja nie może powodować;

a)      pozbawienia dostępu do drogi publicznej,

b)      możliwości korzystania z energii.

       4.2. Projekt budowlany inwestycji należy sporządzić z uwzględnieniem wymagań dotyczących ochrony uzasadnionych interesów osób trzecich, zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane oraz z przepisami szczególnymi. 

5.      Warunki wynikające z przepisów szczególnych.

5.1. Przy wykonywaniu projektu budowlanego należy uwzględnić przepisy:

- ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1409) oraz przepisów techniczno-budowlanych, w tym warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75,  poz. 690 z późn. zm.).

- ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U nr 16     poz.78 z późn. zm.) – „inwestycja może być realizowana bez konieczności  uzyskania decyzji zezwalającej na wyłączenie”,

- ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o ochronie środowiska  (tekst jednolity Dz. U.               z 2013 r., poz. 1231 z późn. zm.),

- ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880           z późn. zm.),

- ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym   (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm.).

 

6.      Ustalenia wymagań dotyczących ochrony obiektów budowlanych na terenie  górniczym.

6.1. Projektowana inwestycja nie leży na terenach górniczych.

 

7.      Linie rozgraniczające teren inwestycji:

7.1. Teren projektowanej budowy linii kablowej nn (0,4 kV) oraz przebudowy odcinka linii napowietrznej nn (0,4 kV) pokazano na załącznikach graficznych na mapach 1:1000 i 1:2000 linią przerywaną i ciągłą w kolorze czerwonym. 

U Z A S A D N I E N I E 

      Jak ustalono w wyniku rozpatrywania wniosku zgłoszonego przez PGE Dystrybucja S.A, ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin – zamierzona inwestycja jest zgodna  z ustawą      o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz zgodna z przepisami szczególnymi. W postępowaniu związanym z wydaniem decyzji dokonano oceny stanu faktycznego  i prawnego, na którym przewiduje się realizację inwestycji.

Wnioskodawca przedłożył wymagane dokumenty. 

Ponadto projektowana inwestycja została poddana uzgodnieniom z:

Ponadto projektowana inwestycja została uzgodniona z; 

1) Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Rzeszowie w zakresie ochrony przyrody,

2) Starostą Przemyskim w zakresie ochrony gruntów rolnych,

3) Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Krakowie, 

W związku z powyższym orzeczono jak w sentencji 

POUCZENIE

1. Niniejsza decyzja nie rodzi praw do terenu, oraz nie narusza prawa własności    i uprawnień osób trzecich (art. 63 ust. 2 ww. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).

2. Dla terenu objętego niniejszą decyzją może być wydana decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu innym wnioskodawcom.

3. Wnioskodawcy, który nie uzyskał prawa do terenu, nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów poniesionych w związku z otrzymaną decyzją o warunkach zabudowy.

4. Koszty realizacji roszczeń, przy ewentualnym ograniczeniu korzystania  z nieruchomości lub jej części wskutek realizacji inwestycji zgodnie z przedmiotową decyzją , ponosi Inwestor po ostatecznym uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na budowę.

 Niezależnie od powyższego nadmienia się, że wygaszenie niniejszej decyzji może nastąpić decyzją Wójta Gminy Bircza wydaną na podstawie art. 65 ww. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, przy zaistnieniu szczególnych warunków, wynikających z uzyskania przez innego wnioskodawcę pozwolenia na budowę, lub w razie sprzeczności zaistniałych w wyniku wprowadzenia innych ustaleń, z dniem wejścia w życie nowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub jego zmiany.

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu, za pośrednictwem Wójta Gminy Bircza, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Przed upływem terminu do wniesienia odwołania decyzja nie podlega wykonaniu. Wniesienie odwołania w terminie, wstrzymuje wykonanie decyzji.

 

Załączniki:

- załączniki graficzne nr 1 i 2 stanowiące integralną część decyzji.

 
            Otrzymują:

1        Wnioskodawca: PGE Dystrybucja S.A Lublin, ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin.

2.  Strony biorące udział w postępowaniu wg wykazu znajdują się w aktach sprawy Urzędu Gminy w Birczy.

 


Autor: Janusz Chrobak
Data: 2015-03-24 12:17:59
Udostępnił: Paweł Rogal
Data: 2015-03-24 12:23:51

Rejestr zmian


Urząd Gminy Bircza
ul. Ojca Św. Jana Pawła II 2
37-740 Bircza
tel. (016) 672-60-91
fax. (016) 672-53-41
email: sekretariat@bircza.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl