Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Bircza
  
5-12-2023, Wtorek, 12:51


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Otwarty konkurs ofert na realizację w 2015 roku zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

                                                          O G Ł O S Z E N I E

 Działając na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (teks jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1118, 1138, 1146.), Wójt Gminy Bircza  ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2015 roku zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Konkurs adresowany jest do organizacji pozarządowych oraz podmiotów, wymienionych w art. 3 ust. 3 ww. ustawy.

I. Rodzaj zadania objętego konkursem :

 

„Organizacja zajęć sportowych, imprez i rozgrywek dla dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej z terenu gminy Bircza”

II. Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania :

Na realizację zadania w roku 2015  planuje się przeznaczyć kwotę w wysokości 30.000,00

I. Zasady przyznawania dotacji : 

1.     Uczestnikami konkursu mogą być organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

2.     Zlecenie zadania i udzielanie dotacji następuje z odpowiednim zastosowaniem przepisów art.16 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

3.    Dotacje otrzyma organizacja pozarządowa lub podmiot, którego oferta zostanie wybrana w postępowaniu konkursowym.

4.    Wójt Gminy Bircza może unieważnić konkurs, jeżeli w konkursie nie zostanie złożona żadna oferta lub żadna ze złożonych ofert nie będzie spełniała wymogów zawartych w ogłoszeniu.

5.  Dofinansowanie zadania nastąpi poprzez podpisanie umowy dotacyjnej z wybranym uczestnikiem konkursu o wsparcie realizacji zadania. 

 

II.  Termin i warunki realizacji zadania :

      

1.      Zadanie powinno być zrealizowane w roku 2015, od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2015r.

Warunki do realizacji zadania :

a)      udział w zawodach i rozgrywkach ligowych,

b)      prowadzenie zajęć i treningów przez trenerów i instruktorów,

c)      realizacja programu szkolenia sportowego w zakresie piłki nożnej,

d)      pozyskiwanie środków finansowych ze źródeł zewnętrznych,

e)      dotychczasowe doświadczenie w realizacji zadań o podobnym zakresie.

 

2.      Zadanie powinno być realizowane z najwyższą starannością zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi standardami i przepisami w zakresie opisanym w ofercie

3.      Wszystkie stwierdzone uchybienia w realizacji zleconego zadania wpływają na ogólną ocenę Zleceniobiorcy przy zlecaniu i przydzielaniu środków finansowych na zadania w kolejnych latach.

4.      Oferent wydatkuje przyznane w trybie dotacji środki finansowe, po podpisaniu umowy             z Gminą Bircza.

5.      Sprawozdanie z wykonania zadania należy sporządzić w terminie 30 dni od dnia zakończenia realizacji zadania.

 

 

III. Termin składania ofert :

 

1.      Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Birczy ul. Ojca Św. Jana Pawła II nr 2, 37-740 Bircza, w terminie do dnia 23 kwietnia 2015r. do godz. 11.00 w zaklejonej kopercie  z napisem Konkurs na realizację zadania publicznego pn: „Organizacja zajęć sportowych, imprez, rozgrywek w zakresie piłki nożnej  dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Bircza.”

2.      O zachowaniu terminu złożenia oferty decyduje data wpływu do Urzędu Gminy w Birczy.

3.      Ofertę należy składać na formularzu zgodnie z obowiązującym wzorem ofert - Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania  Dz.U. z 2011 Nr 6, poz.25, i można go otrzymać

w siedzibie Urzędu Gminy w Birczy, pokój nr 12 lub pobrać ze strony internetowej urzędu www.bircza.pl  lub  www.bip.bircza.pl

4.      Oferty muszą być podpisane i opieczętowane przez oferenta i zawierać dane umożliwiające zastosowanie kryteriów wyboru oferty, o których mowa w pkt. VI. W przypadku gdy osoby uprawnione nie dysponują pieczątkami imiennymi, podpis powinien zawierać pełne imię  i nazwisko.

5.      Do składanej oferty należy dołączyć :

a)      kopię aktualnego odpisu z Krajowego rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji,

b)      w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sadowego lub innego właściwego rejestru – dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta,                                

c)      zaparafowany wzór umowy, zgodny z rozporządzeniem wymienionym w pkt.3,

d)      potwierdzenie zabezpieczenia środków własnych, które zostały wpisane w formularzu ofertowym  np. wyciąg z konta bankowego lub oświadczenie o posiadanych środkach,

e)      kserokopia statutu, potwierdzona za zgodność z oryginałem (jeżeli statut jest już w posiadaniu Urzędu Gminy w Birczy, wystarczy złożyć pisemne oświadczenie, że nie uległ on zmianie z adnotacją o jego aktualności),

f)       oświadczenie oferenta o posiadaniu przez realizatorów zadania kwalifikacji i uprawnienia do wykonania zadania, zawierające wykaz tych kwalifikacji i uprawnień,

g)      do oferty mogą być dołączone inne załączniki, w tym rekomendacje i opinie o oferencie  lub o realizowanych przez niego projektach

 

IV. Tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert oraz termin dokonania wyboru

        ofert.

 

1.      Wybór oferty zostanie dokonany w terminie 14 dni od upływu terminu składania ofert.

2.      Oferty złożone w terminie ocenia komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy.

3.  Podstawowym warunkiem udzielenia dotacji organizacji pozarządowej jest zgodność prowadzonej przez organizacje działalności statutowej z dziedziną zlecanego zadania.

4.      Oferty zawierające błędy formalne nieuzupełnione w ciągu 7 dni od powiadomienia oraz złożone po terminie zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.

5.      Przy ocenie ofert będą brane pod uwagę następujące kryteria :

a)      możliwość realizacji zadania  0-20 pkt,

b)      kalkulacja kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania 0-20 pkt,

c)      proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacji osób przy udziale, których będzie realizowane zadanie 0-20 pkt ,

d)      planowany udział środków własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania oraz planowany wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenie wolontariuszy i praca społeczna członków 0-20 pkt ,

e)      realizacja zadań publicznych zleconych organizacji pozarządowej w latach poprzednich oferenta (m.in. rzetelność i terminowość wykonania i rozliczenia otrzymanych środków) 0-20 pkt.

6.      Wymagana minimalna liczba punktów uprawniających oferenta do otrzymania dotacji wynosi 50% maksymalnej sumy punktów możliwych do uzyskania.

7.      Wyniki konkursu przedstawione zostaną opublikowane: na stronie internetowej urzędu www.bircza.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy              w Birczy.

 

Kwalifikacje osób realizujących zadania:

Zorganizowanie zajęcia w zakresie sportu w klubie sportowym uczestniczącym we współzawodnictwie organizowanym przez Polski Związek Sportowy mogą prowadzić zajęcia szkoleniowe i sportowe osoby, które uzyskały kwalifikacje instruktora sportu lub trenera sportu zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (tekst jednolity: Dz.U. Nr 127, poz. 857; Nr 151, poz.1014; Nr 171, poz.1016; Nr 185, poz.1092; Nr 208, poz.1240, poz.1241; z 2012r., poz.490; z 2013r., poz.829).

 

VII. Realizacja zadania w roku poprzednim :

W roku poprzednim kryteria wyboru oferty spełnił „Birczański Klub Sportowy „LEŚNIK” - Bircza. Na realizację zadania tego samego rodzaju w roku 2014 przekazano kwotę 30.000,00 zł. 

Załączniki do ogłoszenia Otwartego Konkursu Ofert :

 

1.


Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. Oferta wzór do ogłoszeniaPlik DOC 97.00 Kb
2. Sprawozdanie wzór Plik DOC 93.50 Kb
3. UmowaPlik PDF 884.77 Kb
Autor: Paweł Rogal
Data: 2015-04-01 14:05:23
Udostępnił: Paweł Rogal
Data: 2015-04-01 14:14:54

Rejestr zmian


Urząd Gminy Bircza
ul. Ojca Św. Jana Pawła II 2
37-740 Bircza
tel. (016) 672-60-91
fax. (016) 672-53-41
email: sekretariat@bircza.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl