Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Bircza
  
18-05-2024, Sobota, 11:27


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

D E C Y Z J A - PROJEKT

 

PROJEKT
G.B.B.6730.21.2015                                                             Bircza, dnia 16 kwietnia 2015 r.
 
 
 
 
D E C Y Z J A
O USTALENIE LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
 
            Na podstawie art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.) oraz art. 1 ust. 2, art. 4 ust. 2 pkt. 1, art. 50 ust 1 pkt.2 art. 54 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.,          o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 199)  po rozpatrzeniu wniosku: PGE Dystrybucja S.A. Oddział Zamość, ul. Koźmiana 1, 22 – 400 Zamość w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przebudowy linii 15 kV Bircza – Kotów na kablową, na odcinku Las Borownica, od słupa nr 80/189 do słupa 89/189 w miejscowości Borownica na działkach nr ewid. gruntu 62, 60/3, 60/2, 52/1, 53 obręb Borownica.
 
u s t a l a m
lokalizację inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia budowlanego p.n.:
 
 
- Przebudowa linii 15 kV Bircza – Kotów na kablową, na odcinku Las Borownica od słupa nr 80/189 do słupa 89/189 na terenie oznaczonym wg ewidencji gruntów jako działki nr 62, 60/3, 60/2, 52/1, 53 położone w miejscowości Borownica gmina Bircza.
 
1. Ustalenia dotyczące rodzaju zabudowy oraz funkcji zabudowy i zagospodarowania terenu.
 
1.1.Teren w granicach działek 62, 60/3, 60/2, 52/1, 53 położonych w miejscowości Borownica gmina Bircza przeznacza się pod przebudowę linii 15 kV Bircza – Kotów na kablową na odcinku Las Borownica od słupa nr 80/189 do słupa nr 89/189.
2. Ustalenia dotyczące ochrony środowiska, przyrody, krajobrazu oraz ochrony gruntów rolnych.
2.1. W rozwiązaniach projektu budowlanego uwzględnić należy, przepisy dotyczące ochrony środowiska w szczególności wynikające z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 z późn. zm.). Przedsięwzięcie to zlokalizowane jest w granicach Przemysko – Dynowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu funkcjonującego na mocy Uchwały Nr XLVIII/999/14 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 23 czerwca 2014 r., w sprawie Przemysko – Dynowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z 2013 r., poz. 1959 z późn. zm.).,  na terenie którego zakazuje się; a) zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia ich nor, legowisk, innych schronień i miejsc rozrodu oraz tarlisk, złożonej ikry, z wyjątkiem amatorskiego połowu ryb oraz wykonywania czynności związanych z racjonalną gospodarką rolną, leśną, , rybacką i łowiecką, b) likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych, jeżeli nie wynikają one z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej i zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub wodnego lub budowy, odbudowy, utrzymania, remontów lub naprawy urządzeń wodnych, - wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac związanych               z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym lub przeciwosuwiskowym lub utrzymaniem, budową, odbudową, naprawą lub remontem urządzeń wodnych.
2.2. Teren inwestycji – przebudowa linii 15 kV na kablową obejmuje działki nr 62, 60/3, 60/2, 52/1, 53 położona w miejscowości Borownica. Część działki nr 52/1 obręb Borownica na której zostanie ułożona linia kablowa stanowi grunt sklasyfikowany jako Ls i wymaga zgody Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie.
2.3. Po wykonaniu wykopu i ułożeniu kabla grunt należy doprowadzić do stanu pierwotnego.
  
3. Ustalenia dotyczące obsługi w zakresie infrastruktury technicznej:
3.1.W docelowych rozwiązaniach projektu budowlanego inwestycji uwzględnić istniejące elementy infrastruktury oraz potrzeby indywidualnych właścicieli nieruchomości.
3.2. Spełnić warunki określone przez gestorów sieci uzbrojenia terenu.
 
4.      Ustalenia wymagań dotyczących ochrony interesów osób trzecich
4.1. Projektowana inwestycja nie może powodować;
a)      pozbawienia dostępu do drogi publicznej,
b)      możliwości korzystania z energii
4.2.Projekt budowlany inwestycji należy sporządzić z uwzględnieniem wymagań dotyczących ochrony uzasadnionych interesów osób trzecich, zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane oraz z przepisami szczególnymi.
 
5.      Warunki wynikające z przepisów szczególnych.
5.1. Przy wykonywaniu projektu budowlanego należy uwzględnić przepisy:
- ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1232) oraz przepisów techniczno-budowlanych tym warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr   75 poz. 690          z późn. zm.)
- ustawy z dnia 3 lutego 1995 r o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U nr 16     poz.78 z późn. zm.) – „inwestycja może być realizowana bez konieczności uzyskania decyzji zezwalającej na wyłączenie”
- ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o ochronie środowiska (tekst jednolity Dz. U.         z 2013 r., poz. 1232 z późn. zm.)
- ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 92 poz. 880 z późn. zm.).
- ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
 (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 199).
 
6.      Ustalenia wymagań dotyczących ochrony obiektów budowlanych na terenie górniczym
5.1. Projektowana inwestycja nie leży na terenach górniczych.
 
7.      Linie rozgraniczające teren inwestycji:
7.1. Teren projektowanej przebudowy linii 15 kV  na kablową pokazano na załącznikach graficznych Nr 1 i 1a oraz na mapach w skali 1:1000 linią ciągłą w kolorze czerwonym.
 
U Z A S A D N I E N I E
 
      Jak ustalono w wyniku rozpatrywania wniosku zgłoszonego przez PGE Dystrybucja S.A. Oddział Zamość, ul. Koźmiana 1, 22 – 400 Zamość – zamierzona inwestycja jest zgodna z ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz zgodna                   z przepisami szczególnymi. W postępowaniu związanym z wydaniem decyzji dokonano oceny stanu faktycznego i prawnego na którym przewiduje się realizację inwestycji.
Wnioskodawca przedłożył wymagane dokumenty.
 
Ponadto projektowana inwestycja została poddana uzgodnieniom z:
Ponadto projektowana inwestycja została uzgodniona z;
 
1) Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Rzeszowie w zakresie ochrony przyrody,
2) Starostą Przemyskim w zakresie ochrony gruntów rolnych,
3) Regionalnym Dyrektorem Lasów Państwowych w Krośnie,
 
W związku z powyższym orzeczono jak w sentencji
 
POUCZENIE
1. Niniejsza decyzja nie rodzi praw do terenu, oraz nie narusza prawa własności               i uprawnień osób trzecich (art. 63 ust. 2 ww ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).
2. Dla terenu objętego niniejszą decyzją może być wydana decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu innym wnioskodawcom.
3. Wnioskodawcy, który nie uzyskał prawa do terenu nie przysługuje roszczenie o zwrot 4 ww. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).
4. Koszty realizacji roszczeń, przy ewentualnym ograniczeniu korzystania                        z nieruchomości lub jej części wskutek realizacji inwestycji zgodnie z przedmiotową decyzją , ponosi Inwestor po ostatecznym uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na budowę.
 
Niezależnie od powyższego nadmienia się, że wygaszenie niniejszej decyzji może nastąpić decyzją Wójta Gminy Bircza wydaną na podstawie art. 65 ww. ustawy                 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, przy zaistnieniu szczególnych warunków, wynikających z uzyskania przez innego wnioskodawcę pozwolenia na budowę, lub w razie sprzeczności zaistniałych w wyniku wprowadzenia innych ustaleń, z dniem wejścia w życie nowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub jego zmiany.
 
Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu, za pośrednictwem Wójta Gminy Bircza, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
 
Przed upływem terminu do wniesienia odwołania decyzja nie podlega wykonaniu. Wniesienie odwołania w terminie, wstrzymuje wykonanie decyzji.
 
Załączniki:
- załączniki graficzne nr 1i 1a stanowiące integralną część decyzji,
 
 
 
 
Otrzymują:

Wykaz osób znajduje się w aktach sprawy w Urządzie Gminy w Birczy


Autor: Janusz Chrobak
Data: 2015-04-16 15:29:16
Udostępnił: Paweł Rogal
Data: 2015-04-16 15:32:45

Rejestr zmian


Urząd Gminy Bircza
ul. Ojca Św. Jana Pawła II 2
37-740 Bircza
tel. (016) 672-60-91
fax. (016) 672-53-41
email: sekretariat@bircza.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl