Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Bircza
  
9-12-2023, Sobota, 03:30


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

D E C Y Z J A

  

 

 

 

G.B.B.6730.36.2015                                                                  Bircza, dnia 21 lipca 2015 r.

 

 

 

D E C Y Z J A

 

            Na podstawie art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.) oraz art. 50 ust.  1 i art. 61 ust. 1 pkt 4, ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 199 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku:

PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin  o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia budowlanego pod nazwą: Przebudowa linii 15 kV Bircza – Kotów na kablową na odcinku Las Bircza, od GPZ do słupa nr 8, na terenie oznaczonym wg ewidencji gruntów jako działki nr 1/1 obręb Bircza i nr ewidencyjny 55/1, 53, 3/1, 54, 49, 50, 48 obręb Nowa Wieś

 

odmawiam ustalenia

lokalizacji inwestycji celu publicznego p.n.:

 

- Przebudowa linii 15 kV Bircza – Kotów na kablową na odcinku Las Bircza, od GPZ do słupa nr 8, na terenie oznaczonym wg ewidencji gruntów jako działki nr 1/1 obręb Bircza i nr ewidencyjny 55/1, 53, 3/1, 54, 49, 50, 48 obręb Nowa Wieś.

- budowa słupa linii energetycznej (słup 5a) na działce nr 1/1 obręb Bircza.

 

UZASADNIENIE

 

            Opracowany projekt decyzji o ustalenie inwestycji celu publicznego dla zamierzenia budowlanego pod nazwą: przebudowa linii 15 kV Bircza – Kotów na kablową na odcinku Las Bircza, od GPZ do słupa nr 8, na terenie oznaczonym wg ewidencji gruntów jako działki nr 1/1 obręb Bircza i nr ewidencyjny 55/1, 53, 3/1, 54, 49, 50, 48 obręb Nowa Wieś oraz  budowa słupa linii energetycznej (słup 5a) na działce nr 1/1 obręb Bircza został poddany wymaganymi przepisami cytowanej wyżej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie jako zarządca gruntów leśnych na których budowana jest przedmiotowa inwestycja postanowieniem z dnia 09.07.2015 r., znak ZS.224.68.2015 odmówił uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: „przebudowa linii 15 kV Bircza – Kotów na kablową na odcinku Las Bircza, od GPZ do słupa nr 8, na terenie oznaczonym wg ewidencji gruntów jako działki nr 1/1 obręb Bircza i nr ewidencyjny 55/1, 53, 3/1, 54, 49, 50, 48 obręb Nowa Wieś w zakresie gruntów leśnych”.

Zgodnie z art. 61 ust. 1 pkt 4 cytowanej wyższej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla terenu gdzie nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest możliwe                    w przypadku gdy teren nie wymaga uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolne i nieleśne lub jest objety zgodą uzyskania przy sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, które utraciły moc na podstawie art. 67 ust 1 ustawy o której mowa w art. 88 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 199.). Z zapisu w nieobowiazującym Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Birczy zatwierdzonym Uchwałą Nr IV/22/94 Rady Gminy Bircza z dnia 7 wrzesnia 1994 r., wynika, że działka nr 1/1 obręb Bircza położona była w obszarze oznaczonym symbolem L opisanym jako grunty leśne.

Z powyzszego wynika, że grunty objete wnioskiem nie zostały przeznaczone na cele nierolne i nieleśne w miejscowym planie, który utracił moc na podstawie art. 67 cytowanej wyzej ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku o panowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 199)

Wobec nie spełnienia warunku o którym mowa w art. 61, ust 1 pkt 4 ustawy o planowaniu             i zagospodarowaniu przestrzennym  wniosek PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie,        ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublino ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn:. Przebudowa linii 15 kV Bircza – Kotów na kablową na odcinku Las Bircza, od GPZ do słupa nr 8”,  nie kwalifikuje się do pozytywnego rozpatrzenia.

           

W związku z powyższym orzeczono jak w sentencji.

 POUCZENIE

 

            Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu, ul. Borelowskiego 1 za pośrednictwem Wójta Gminy Bircza   w terminie 14 dni od daty jej  doręczenia.

 Otrzymują:

1.       Wnioskodawca: PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie,

                           ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublino

                           Pan Michał Miścior – Pełnomocnik

                           ul. Polna 40a/10, 22-500 Hrubieszów

2.       Strony biorące udział w postepowaniu znajdują się w aktach sprawy w Urzędzie Gminy w Birczy

 


Autor: Janusz Chrobak
Data: 2015-07-22 11:14:28
Udostępnił: Paweł Rogal
Data: 2015-07-22 11:16:18

Rejestr zmian


Urząd Gminy Bircza
ul. Ojca Św. Jana Pawła II 2
37-740 Bircza
tel. (016) 672-60-91
fax. (016) 672-53-41
email: sekretariat@bircza.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl