Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Bircza
  
5-12-2023, Wtorek, 05:48


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

D E C Y Z J A O USTALENIE LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

                                                                                               Bircza, dnia 25 kwietnia 2017 r.

 

 

 

D E C Y Z J A

O USTALENIE LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

 

            Na podstawie art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 23) oraz art. 1 ust. 2, art. 4 ust. 2 pkt. 1, art. 50 ust 1 pkt. 2 art. 54 ustawy    z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 778) – po rozpatrzeniu wniosku: Ochotniczej Straży Pożarnej w Birczy, 37-740 Bircza w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy Gminnego Centrum Ratownictwa           i Zarządzenia Kryzysowego w Birczy na działce nr 351 w miejscowości Bircza

u s t a l a m

lokalizację inwestycji celu publicznego

dla zamierzenia budowlanego p.n.:

 

 

- Budowa Gminnego Centrum Ratownictwa i Zarządzenia Kryzysowego, dwukondygnacyjnego, niepodpiwniczonego

-     Budowa przyłącza energetycznego do istniejącej sieci energetycznej,

-     Budowa przyłącza wodociągowego do istniejącej Gminnej sieci wodociągowej,

-     Budowa przyłącza kanalizacyjnego do istniejącej gminnej sieci kanalizacyjnej

 na terenie oznaczonym wg ewidencji gruntów jako działka nr 351 położona w miejscowości Bircza, w sąsiedztwie działek nr 347, 350, 349, 354, 352, 763, 325 – droga krajowa nr 28 obsługująca obszar.

 

1. Ustalenia dotyczące rodzaju zabudowy oraz funkcji zabudowy i zagospodarowania terenu.

1.1.Teren w granicach działki nr 351 położonej  w miejscowości Bircza, gmina Bircza przeznacza się pod budowę Gminnego Centrum Ratownictwa i Zarządzenia Kryzysowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.

1.2. Projektowane zamierzenie inwestycyjne stanowi nową zabudowę działki użytkowanej jako plac targowy.

 

2. Ustalenia dotyczące warunków i wymagań kształtowania ładu przestrzennego:

2.1. Dane techniczne projektowanego budynku Centrum Ratownictwa i Zarządzenia Kryzysowego

- powierzchnia zabudowy -                                       do          500,0 m2

- kubatura -                                                                do        4500,0 m3

- szerokość elewacji frontowej -                                do            20,0 m

- szerokość górnej krawędzi elewacji frontowej -     do            10,0 m

- dach o konstrukcji drewnianej dwu lub wielospadowy o nachyleniu połaci 200 – 450, pokrycie blachą, blachodachówką lub dachówka ceramiczną.

 

2.2. Na terenie działki należy zapewnić odpowiednią ilość miejsc postojowych dla samochodów związanych z obsługą Centrum Ratownictwa oraz samochodów osobowych.

2.3. Wielkość powierzchni nowej zabudowy nie może przekraczać 32% powierzchni działki przeznaczonej pod zainwestowanie.

2.4. Przy zagospodarowaniu działki należy zachować min. 10 % powierzchni jako biologiczno czynnej.

3. Ustalenia dotyczące ochrony środowiska, przyrody, krajobrazu oraz ochrony gruntów rolnych:

3.1. W rozwiązaniach projektu budowlanego uwzględnić należy przepisy dotyczące ochrony środowiska w szczególności wynikające z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Przedsięwzięcie to zlokalizowane jest również w granicach Przemysko – Dynowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu funkcjonującego na mocy Uchwały Nr XLVIII/999/14 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 23 czerwca 2014 r., w sprawie Przemysko – Dynowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu  (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z 2013 r., poz. 1959 z późn. zm.) oraz w granicach obszaru podlegającego ochronie prawnej ze względu na walory środowiska przyrodniczego o znaczeniu europejskim tj. w Obszarze Specjalnej Ochrony Ptaków  Natura 2000 pn. „Pogórze Przemyskie” (PLB180001) funkcjonującym na mocy rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 stycznia 2011 r.     w sprawie specjalnej ochrony ptaków (Dz. U  Nr 25, poz. 133, z późn. zm.). „zabrania się podejmowania działań mogących w znaczący sposób pogorszyć stan siedlisk przyrodniczych oraz stan siedlisk gatunków roślin i zwierząt, a także w znaczący sposób wpłynąć negatywnie na gatunki, dla których ochrony został wyznaczony obszar Natura 2000 zaś inwestycje realizowane winny być zgodnie z zapisami art. 33 ust. 3 tejże ustawy. Tutejszy organ dokonał analizy wniosku Inwestora wynikającej z przepisów art. 96 ustawy z dnia 3 października 2008 r.  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko     (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)  i uznał, iż ze względu na zakres i lokalizację inwestycji, zamierzenie inwestycyjne nie będzie negatywnie oddziaływało na obszary Natura 2000 tj.: obszary specjalnej ochrony ptaków. W sąsiedztwie planowanej inwestycji istnieje zabudowa. Planowana inwestycja nie będzie miała negatywnego wpływu na środowisko. Na terenie w/w  inwestycji brak jest planu ochrony Parku Krajobrazowego Pogórza Przemyskiego. Przedsięwzięcie to zlokalizowane jest również w granicach Przemysko – Dynowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu funkcjonującego na mocy Uchwały Nr XLVIII/999/14 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 23 czerwca 2014 r., w sprawie Przemysko – Dynowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu  (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z 2013 r., poz. 1959 z późn. zm.)

3.2. Teren inwestycji obejmujący działkę nr 351 położonej w miejscowości Bircza, gmina Bircza nie wymaga zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolne i nieleśne.

Działka nr 351 o powierzchni 0,1603 ha została sklasyfikowana jako grunt klasy Bi.

3.3. Inwestycja nie wymaga opracowania raportu o oddziaływaniu na środowisko.

 

4.   Ustalenia dotyczące obsługi w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej:

4.1. Dojazd istniejący z drogi krajowej nr 28 (nr ewid. 325) – obsługujący obszar.

4.2. Zrzut odpadów stałych do kontenera w który należy wyposażyć działkę.

4.3. Należy spełnić warunki określone przez gestorów sieci infrastruktury technicznej.

 

5.    Ustalenia wymagań dotyczących ochrony interesów osób trzecich.

5.1.            Projektowana budowa obiektu i sposób zagospodarowania terenu działki nie może powodować:

a)      pozbawienia dostępu do drogi publicznej, możliwości korzystania z energii cielnej, elektrycznej, wody, kanalizacji oraz dostępu do światła dziennego do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi,

b)      uciążliwości powodowanych przez hałas, wibracje, zakłócenia energetyczne oraz promieniowanie,

c)      zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby,

5.2.Projekt budowlany inwestycji należy sporządzić z uwzględnieniem wymagań  dotyczących ochrony uzasadnionych interesów osób trzecich, zgodnie, z przepisami ustawy Prawo budowlane oraz z przepisami szczególnymi.

  1. Warunki wynikające z przepisów szczególnych.

6.1. Przy wykonywaniu projektu budowlanego należy uwzględnić przepisy:

- ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 poz. 788) oraz przepisów techniczno – budowlanych w tym warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr   75 poz. 690  z późn.   zm.),

- ustawy z dnia 3 lutego 1995 r o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U.  z 2013 r., z późn. zm.) – „inwestycja może być realizowana bez konieczności  uzyskania decyzji zezwalającej na wyłączenie”,

- ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o ochronie środowiska  (Dz. U. z  2013, poz. 1232    z późn. zm.),

- ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr  92, poz. 880        z późn. zm.),

- ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym   (Dz. U.  z 2012 r., poz. 647 z późn. zm.).

 

  1. Ustalenia wymagań dotyczących ochrony obiektów budowlanych na terenie  górniczym.

7.1. Projektowana inwestycja nie leży na terenach górniczych.

 

  1. Linie rozgraniczające teren inwestycji:

8.1. Wyznaczono w załączniku graficznym - na mapie w skali 1:1000 w konturze oznaczonym literami ABCDEFGH oraz linią ciągłą w kolorze czerwonym. Linia zabudowy w odległości 12,0 m od krawędzi jezdni drogi krajowej nr 28 (działka nr 325).

 

U Z A S A D N I E N I E

 

      Jak ustalono w wyniku rozpatrywania wniosku zgłoszonego przez Gminnego Centrum Ratownictwa i Zarządzenia Kryzysowego w Birczy  zamierzona inwestycja jest zgodna z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz zgodna z przepisami szczególnymi.   W postępowaniu związanym z wydaniem decyzji dokonano oceny stanu faktycznego i prawnego, na którym przewiduje się realizację inwestycji.

      Działka na której ma być realizowana przedmiotowa inwestycja stanowi teren placu targowego, który jest utwardzony i zabudowany zadaszona wiatą.

Wnioskodawca przedłożył wymagane dokumenty.

 

Ponadto projektowana inwestycja została uzgodniona z:

 

1) Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Rzeszowie w zakresie ochrony przyrody, poddano uzgodnieniu i w ciągu 21 dni od daty zwrotnej potwierdzenia nie otrzymano sprzeciwu.

2) Starostą Przemyskim w zakresie ochrony gruntów rolnych, pismo z dnia 08.04.2017 r., znak G.V.6123.164.2017.

3. Generalną Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Rzeszowie, postanowienie z dnia 12 kwietnia 2017 r., znak O.RZ.Z-3.4351.139.2017.1.jk.

4. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie, pismo z dnia 19 kwietnia 2017 r., znak ZU-441-4-95/17.

 

W związku z powyższym orzeczono jak w sentencji

 

POUCZENIE

 

1. Niniejsza decyzja nie rodzi praw do terenu, oraz nie narusza prawa własności                        i uprawnień osób trzecich (art. 63 ust. 2 ww ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).

2. Dla terenu objętego niniejszą decyzją może być wydana decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu innym wnioskodawcom.

3. Wnioskodawcy, który nie uzyskał prawa do terenu, nie przysługuje roszczenie                    o zwrot nakładów poniesionych w związku z otrzymaną decyzją o warunkach           zabudowy.

4. Koszty realizacji roszczeń, przy ewentualnym ograniczeniu korzystania                                z nieruchomości lub jej części wskutek realizacji inwestycji zgodnie z przedmiotową decyzją , ponosi Inwestor po ostatecznym uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na budowę.

 

Niezależnie od powyższego nadmienia się, że wygaszenie niniejszej decyzji może nastąpić decyzją Wójta Gminy Bircza wydaną na podstawie art. 65 ww. ustawy                      o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, przy zaistnieniu szczególnych warunków, wynikających z uzyskania przez innego wnioskodawcę pozwolenia na budowę, lub w razie sprzeczności zaistniałych w wyniku wprowadzenia innych ustaleń, z dniem wejścia w życie nowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub jego zmiany.

 

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu, za pośrednictwem Wójta Gminy Bircza, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

 

Przed upływem terminu do wniesienia odwołania decyzja nie podlega wykonaniu. Wniesienie odwołania w terminie, wstrzymuje wykonanie decyzji.

 

Załączniki:

- załącznik graficzny nr 1 stanowiący integralną część decyzji.

 

1. Wnioskodawca: Andrzej Atamańczuk Ochotnicza Straż Pożarna w Birczy, 37-740 Bircza

2. Pozostałe strony do wglądu w UG Bircza.


Autor: Janusz Chrobak
Data: 2017-04-25 12:04:29
Udostępnił: Andrzej Dzodz
Data: 2017-04-25 12:05:48
Modyfikował(a): Andrzej Dzodz
Data: 2017-04-25 12:08:28

Rejestr zmian


Urząd Gminy Bircza
ul. Ojca Św. Jana Pawła II 2
37-740 Bircza
tel. (016) 672-60-91
fax. (016) 672-53-41
email: sekretariat@bircza.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl