Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Bircza
  
5-12-2023, Wtorek, 07:13


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

D E C Y Z J A O USTALENIE LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

 

G.B.B.6730.24.2017                                                                Bircza, dnia 18 lipca 2017 r.

 

 

 

D E C Y Z J A

O USTALENIE LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

 

            Na podstawie art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) oraz art. 1 ust. 2, art. 4 ust. 2 pkt. 1, art. 50 ust 1 pkt. 2 art. 54 ustawy    z dnia 27 marca 2003 r., o planowaniu     i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 778) – po rozpatrzeniu wniosku: P4 Spółka z o. o. ul. Taśmowa 7, 02-677  Warszawa, działając przez pełnomocnika Pana Mariusza Głos, ul. Belęcińska 7, 32-552 Płaza, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy stacji bazowej telefonii komórkowej PRZ 7001A”  na działce nr 88/1  w miejscowości Kuźmina

 

u s t a l a m

lokalizację inwestycji celu publicznego

dla zamierzenia budowlanego p.n.:

 

 

- Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej PRZ 7001A”  na terenie oznaczonym wg ewidencji gruntów jako część działki nr 88/1 położonej w miejscowości Kuźmina, gmina             w sąsiedztwie działek nr 87, 91, 88, 88/2 – droga gminna połączona z droga gminną (działka nr 38) – obsługująca obszar.

1. Ustalenia dotyczące rodzaju zabudowy oraz funkcji zabudowy i zagospodarowania terenu.

1.1.Teren w granicach części działki 88/1  w miejscowości Kuźmina, gmina Bircza przeznacza się pod budowę stacji bazowej telefonii komórkowej PRZ 7001A wraz z niezbędna infrastrukturą techniczną.

1.2. Projektowane zamierzenie inwestycyjne stanowi nową zabudowę części działki użytkowanej rolniczo.

2. Ustalenia dotyczące warunków i wymagań kształtowania ładu przestrzennego.

2.1. Dane techniczne projektowanej sieci bazowej telefonii komórkowej:

- Stację bazową stanowi stalowa wieża kratowa,

- powierzchnia u podstawy wieży w kształcie trójkąta równobocznego do 40,0 m2,  

-  wysokość wieży do 70,0 m,

-  wieża posadowiona na trzech stopach żelbetowych zakotwionych w gruncie,

-  W skład  stacji bazowej wchodzą urządzenia zasilające, sterujące i urządzenia nadawczo – odbiorcze zlokalizowane w szafach aparaturowych umocowane przy podstawie wieży oraz anteny sektorowe i anteny paraboliczne zamontowane na wspornikach antenowych mocowanych do trzonu wieży kratowej.

2.3. Na terenie działki należy zapewnić miejsca postojowe na samochód związany z obsługą i konserwacją stacji bazowej.

2.4. Wielkość powierzchni nowej zabudowy nie może przekraczać 7% powierzchni działki przeznaczonej pod zainwestowanie.

2.5. Przy zagospodarowaniu działki należy zachować min. 15 % jej powierzchni jako biologicznie czynnej.

 

3. Ustalenia dotyczące ochrony środowiska, przyrody, krajobrazu oraz ochrony gruntów rolnych:

3.1.W rozwiązaniach projektu budowlanego uwzględnić należy, przepisy dotyczące ochrony środowiska w szczególności wynikające z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 z późn. zm.). Przedsięwzięcie to zlokalizowane jest w granicach Przemysko – Dynowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu funkcjonującego na mocy Uchwały Nr XLVIII/999/14 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 23 czerwca 2014 r., w sprawie Przemysko – Dynowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu  (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z 2013 r., poz. 1959 z późn. zm.)., na terenie którego zakazuje się; a) zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia ich nor, legowisk, innych schronień i miejsc rozrodu oraz tarlisk, złożonej ikry, z wyjątkiem amatorskiego połowu ryb oraz wykonywania czynności związanych z racjonalną gospodarką rolną, leśną, , rybacką   i łowiecką, b) likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych, jeżeli nie wynikają one z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej i zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub wodnego lub budowy, odbudowy, utrzymania, remontów lub naprawy urządzeń wodnych,  wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac związanych                 z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym lub przeciwosuwiskowym lub utrzymaniem, budową, odbudową, naprawą lub remontem urządzeń wodnych. Część inwestycji położona jest  na obszarze mające szczególne znaczenie oraz sieci siedlisk gatunków stanowiących przedmioty ochrony OZW Ostoja Góry Słonne PLH180013 oraz nie wpłynie negatywnie na gatunki ptaków, będące przedmiotem ochrony ptaków Natura 2000 Góry Słonne PLB180003, jak również nie wpłynie negatywnie na integralność tych obszarów na spójność sieci Natura 2000 wyznaczonego rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 stycznia  2011 r. w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 Góry Słonne PLB180003 (Dz. U. Nr 25, poz. 133, z późn. zm.). Tutejszy organ dokonał analizy wniosku Inwestora wynikającej z przepisów art. 96 ustawy z dnia 3 października 2008 r.                           o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko     (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)  i uznał, iż ze względu na zakres i lokalizację inwestycji, zamierzenie inwestycyjne nie będzie negatywnie oddziaływało na obszary Natura 2000 tj.: obszary specjalnej ochrony ptaków. W sąsiedztwie planowanej inwestycji istnieje zabudowa. Zatem nie wprowadza się dodatkowych zakazów, nakazów i ograniczeń, wynikających z przepisów odrębnych.

 

3.2.Teren inwestycji obejmuje część działki nr 88/1 położonej w miejscowości Kuźmina, gmina Bircza nie wymaga zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolne i nieleśne.

Część działki nr 88/1 o powierzchni przeznaczonej pod zainwestowanie około 0,06 ha sklasyfikowanej w całości jako grunt klasy R V.

 

1.    Ustalenia dotyczące obsługi w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej:

4.1. Dojazd projektowany z drogi gminnej (działka nr 88/2),

4.2. Zrzut odpadów stałych do kontenera indywidualnego, w który należy wyposażyć działkę.

4.3. Spełnić warunki określone przez gestorów sieci infrastruktury technicznej.

2.        Ustalenia wymagań dotyczących ochrony interesów osób trzecich.                                           5.1. Projektowana budowa obiektu i sposób zagospodarowania terenu części działki nie może powodować:                                                                                                     

a)     pozbawienia dostępu do drogi publicznej, możliwości korzystania z energii cieplnej,  elektrycznej, wody, kanalizacji oraz dostępu światła dziennego do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi,

b)   uciążliwości spowodowanych przez hałas, wibracje, zakłócenia elektryczne, oraz promieniowanie,

c)    zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby,

5.2.Projekt budowlany inwestycji należy sporządzić z uwzględnieniem wymagań  dotyczących ochrony uzasadnionych interesów osób trzecich, zgodnie, z przepisami ustawy Prawo budowlane oraz z przepisami szczególnymi.

6.      Ustalenia wymagań dotyczących ochrony obiektów budowlanych na terenie  górniczym.

6.1. Projektowana inwestycja nie leży na terenach

7.      Warunki wynikające z przepisów szczególnych.

7.1. Przy wykonywaniu projektu budowlanego należy uwzględnić przepisy:

- ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 poz. 290) oraz przepisów techniczno – budowlanych w tym warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr   75 poz. 690  z późn.   zm.),

- ustawy z dnia 3 lutego 1995 r o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U.  z 2013 r., z późn. zm.) – „inwestycja może być realizowana bez konieczności  uzyskania decyzji zezwalającej na wyłączenie”,

- ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o ochronie środowiska  (Dz. U. z  2013, poz. 1232    z późn. zm.),

- ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr  92, poz. 880                   z późn. zm.),

- ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

  (Dz. U.  z 2012 r., poz. 647 z późn. zm.).

 

8.      Linie rozgraniczające teren inwestycji:

Pokazano na załączniku graficznym na mapie w skali 1:1000 w konturze oznaczonym literami ABCDEF oraz linią ciągłą w kolorze czerwonym. Linia zabudowy stacji bazowej  w odległości 27,0 m od drogi gminnej (działka nr 88/2.

 

U Z A S A D N I E N I E

 

      Jak ustalono w wyniku rozpatrywania wniosku zgłoszonego przez P4 Spółka z o. o. ul. Taśmowa 7, 02-677  Warszawa, działając przez pełnomocnika Pana Mariusza Głos, ul. Belęcińska 7, 32-552 Płaza, zamierzona inwestycja jest zgodna z ustawą  o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz zgodna z przepisami szczególnymi.                             W postępowaniu związanym z wydaniem decyzji dokonano oceny stanu faktycznego                                  i prawnego, na którym przewiduje się realizację inwestycji.

Wnioskodawca przedłożył wymagane dokumenty.

 

Ponadto projektowana inwestycja została uzgodniona z:

 

1) Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Rzeszowie w zakresie ochrony przyrody, poddano uzgodnieniu i w ciągu 21 dni od daty zwrotnej potwierdzenia nie otrzymano sprzeciwu.

2) Starostą Przemyskim w zakresie ochrony gruntów rolnych, poddano uzgodnieniu                 i w ciągu 14 dni od daty zwrotnej potwierdzenia nie otrzymano sprzeciwu.

 

W związku z powyższym orzeczono jak w sentencji

 

POUCZENIE

 

1. Jeżeli decyzja o ustalenie decyzji celu publicznego wywołuje skutki, o których mowa w art. 36 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, przepisy art. 36 i 37 stosuje się odpowiednio.

2. Wygaszenie niniejszej decyzji może nastąpić decyzja Wójta Gminy Bircza wydaną na podstawie art. 65 ww. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, przy zaistnieniu szczególnych warunków, wynikających uzyskanych przez innego wnioskodawcę pozwolenia na budowę, lub w razie sprzeczności zaistniałych w wyniku wprowadzenia innych ustaleń, z dniem wejścia w życie nowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub jego zmiany.

3. Nie stwierdza się nieważności decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego, jeżeli od dnia jej doręczenia lub ogłoszenia minęło 12 miesięcy.

4. Nie uchyla się decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego w przypadku wznowienia postępowania na podstawie art. 145 § 1 pkt. 4 KPA, jeżeli od dnia jej doręczenia lub ogłoszenia upłynęło 12 miesięcy.

Niezależnie od powyższego nadmienia się, że wygaszenie niniejszej decyzji może nastąpić decyzją Wójta Gminy Bircza wydaną na podstawie art. 65 ww. ustawy                      o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, przy zaistnieniu szczególnych warunków, wynikających z uzyskania przez innego wnioskodawcę pozwolenia na budowę, lub w razie sprzeczności zaistniałych w wyniku wprowadzenia innych ustaleń, z dniem wejścia w życie nowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub jego zmiany.

 

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu, za pośrednictwem Wójta Gminy Bircza, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

 

Przed upływem terminu do wniesienia odwołania decyzja nie podlega wykonaniu. Wniesienie odwołania w terminie, wstrzymuje wykonanie decyzji.

Załączniki:

- załącznik graficzny nr 1 stanowiący integralną część decyzji.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            1. Wnioskodawca: P4 Spółka z o. o. ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa

                                                 Pełnomocnik: Mariusz Głos, ul. Belęcińska 7, 32 – 552 Płaza.

                                                              

2.     Strony biorące udział w postępowaniu znajdują się w UG Bircza.

 


Autor: Janusz Chrobak
Data: 2017-07-19 12:18:41
Udostępnił: Andrzej Dzodz
Data: 2017-07-19 12:19:26

Rejestr zmian


Urząd Gminy Bircza
ul. Ojca Św. Jana Pawła II 2
37-740 Bircza
tel. (016) 672-60-91
fax. (016) 672-53-41
email: sekretariat@bircza.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl