Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Bircza
  
27-01-2023, Piątek, 16:22


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

D E C Y Z J A O USTALENIE LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

 

G.B.B.6730.28.2017                                                                 Bircza, dnia 18 lipca 2017 r.

 

 

 

 

D E C Y Z J A

O USTALENIE LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

 

            Na podstawie art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) oraz art. 1 ust. 2, art. 4 ust. 2 pkt. 1, art. 50 ust 1 pkt.2 art. 54 ustawy z dnia 27 marca 2003 r., o planowaniu                                         i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 778)  po rozpatrzeniu wniosku: PGE Dystrybucja S.A. Oddział Zamość, ul. Koźmiana 1, 22 – 400 Zamość działając przez pełnomocnika Pana Michała Miścior Nowa Technika, ul. Polna 19,            22-500 Hrubieszów w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla „Budowa powiązania pomiędzy linią  15 kV Bircza – Leszczawa odgałęzieniem Roztoka 1, linią 15 kV Bircza – Leszczawa odgałęzieniem Leszczawa Górna 2 i trzonem linii Bircza – Trzcianiec” na działkach nr ewid. gruntu 21, 18, 1/1 obręb Roztoka, 568, 570/1 obręb Kuźmina, nr 187/22, 321/70, 315/5, 321/66, 315/4, 227/10 obręb Leszczawa Górna.

 

u s t a l a m

lokalizację inwestycji celu publicznego

dla zamierzenia budowlanego p.n.:

 

 

- „Budowa linii kablowej SN-15kV stanowiących powiązania pomiędzy linią  15 kV Bircza – Leszczawa odgałęzieniem Roztoka 1, linią 15 kV Bircza – Leszczawa odgałęzieniem Leszczawa Górna 2 i trzonem linii Bircza – Trzcianiec” o łącznej odległości 3000 m na działkach nr ewid. gruntu 21, 18, 1/1 obręb Roztoka, 568, 570/1 obręb Kuźmina, nr 187/22, 321/70, 315/5, 321/66, 315/4, 227/10 obręb Leszczawa Górna.

 

1. Ustalenia dotyczące rodzaju zabudowy oraz funkcji zabudowy i zagospodarowania terenu.

1.1.Teren w granicach działek 21, 18, 1/1 obręb Roztoka, 568, 570/1 obręb Kuźmina, nr 187/22, 321/70, 315/5, 321/66, 315/4, 227/10 obręb Leszczawa Górna przeznacza się pod budowę linii kablowej SN-15kV stanowiących powiązania pomiędzy linią  15 kV Bircza – Leszczawa odgałęzieniem Roztoka 1, linią 15 kV Bircza – Leszczawa odgałęzieniem Leszczawa Górna 2 i trzonem linii Bircza – Trzcianiec”.

 

2. Ustalenia dotyczące ochrony środowiska, przyrody, krajobrazu oraz ochrony gruntów rolnych.

2.1. W rozwiązaniach projektu budowlanego uwzględnić należy, przepisy dotyczące ochrony środowiska w szczególności wynikające z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 z późn. zm.). Przedsięwzięcie to zlokalizowane jest w granicach Przemysko – Dynowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu funkcjonującego na mocy Uchwały Nr XLVIII/999/14 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 23 czerwca 2014 r., w sprawie Przemysko – Dynowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu  (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z 2013 r., poz. 1959 z późn. zm.)., na terenie którego zakazuje się; a) zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia ich nor, legowisk, innych schronień i miejsc rozrodu oraz tarlisk, złożonej ikry, z wyjątkiem amatorskiego połowu ryb oraz wykonywania czynności związanych z racjonalną gospodarką rolną, leśną, , rybacką   i łowiecką, b) likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych, jeżeli nie wynikają one z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej i zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub wodnego lub budowy, odbudowy, utrzymania, remontów lub naprawy urządzeń wodnych,  wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac związanych                 z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym lub przeciwosuwiskowym lub utrzymaniem, budową, odbudową, naprawą lub remontem urządzeń wodnych.

2.2. Teren inwestycji obejmuje części działek nr 21, 18, 1/1 obręb Roztoka, 568, 570/1 obręb Kuźmina, nr 187/22, 321/70, 315/5, 321/66, 315/4, 227/10 obręb Leszczawa Górna gmina Bircza nie wymaga zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolne i nieleśne. Część działek nr 21, 18, 1/1 obręb Roztoka, 568, 570/1 obręb Kuźmina, nr 187/22, 321/70, 315/5, 321/66, 315/4, 227/10 obręb Leszczawa Górna o pow. przeznaczonej pod zainwestowanie wyniesie około 0,50 ha i sklasyfikowana w całości jako grunt klasy dr.

2.3. Po wykonaniu wykopu i ułożeniu kabla grunt należy doprowadzić do stanu pierwotnego.

  

3.  Ustalenia dotyczące obsługi w zakresie infrastruktury technicznej:

3.1.W docelowych rozwiązaniach projektu budowlanego inwestycji uwzględnić istniejące elementy infrastruktury oraz potrzeby indywidualnych właścicieli nieruchomości.

3.2. Spełnić warunki określone przez gestorów sieci uzbrojenia terenu.

 

4.      Ustalenia wymagań dotyczących ochrony interesów osób trzecich

4.1. Projektowana inwestycja nie może powodować;

a)      pozbawienia dostępu do drogi publicznej,

b)      możliwości korzystania z energii

4.2.Projekt budowlany inwestycji należy sporządzić z uwzględnieniem wymagań dotyczących ochrony uzasadnionych interesów osób trzecich, zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane oraz z przepisami szczególnymi.

 

5.      Warunki wynikające z przepisów szczególnych.

5.1. Przy wykonywaniu projektu budowlanego należy uwzględnić przepisy:

- ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r.,  poz. 1232) oraz przepisów techniczno-budowlanych  tym warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr   75 poz. 690   z późn. zm.)

- ustawy z dnia 3 lutego 1995 r o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U nr 16     poz.78 z późn. zm.) – „inwestycja może być realizowana bez konieczności  uzyskania decyzji zezwalającej na wyłączenie”

- ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o ochronie środowiska  (tekst jednolity Dz. U.                     z 2013 r., poz. 1232 z późn. zm.)

- ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 92 poz. 880 z późn. zm.).

- ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

  (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 778).

 

6.      Ustalenia wymagań dotyczących ochrony obiektów budowlanych na terenie  górniczym

5.1. Projektowana inwestycja nie leży na terenach górniczych.

 

7.      Linie rozgraniczające teren inwestycji:

7.1. Teren projektowanej linii  kablowych średniego napięcia 15 kV   pokazano na załącznikach graficznych Nr 1, 2 3, 4 i 5 na mapach w skali 1:2000 linią ciągłą w kolorze czerwonym.

 

U Z A S A D N I E N I E

 

      Jak ustalono w wyniku rozpatrywania wniosku zgłoszonego przez PGE Dystrybucja S.A. Oddział Zamość, ul. Koźmiana 1, 22 – 400 Zamość działając przez pełnomocnika Pana Michała Miścior Nowa Technika, ul. Polna 19, 22-500 Hrubieszów – zamierzona inwestycja jest zgodna z ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz zgodna z przepisami szczególnymi. W postępowaniu związanym z wydaniem decyzji dokonano oceny stanu faktycznego i prawnego na którym przewiduje się realizację inwestycji.

Wnioskodawca przedłożył wymagane dokumenty.

 

Ponadto projektowana inwestycja została uzgodniona z;

 

1) Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Rzeszowie w zakresie ochrony przyrody, poddano uzgodnieniu i w ciągu 21 dni od daty zwrotnej potwierdzenia nie otrzymano sprzeciwu.

2) Starostą Przemyskim w zakresie ochrony gruntów rolnych, poddano uzgodnieniu                 i w ciągu 14 dni od daty zwrotnej potwierdzenia nie otrzymano sprzeciwu.

3) zarządem Dróg Powiatowych w Przemyślu, postanowienie z dnia 28 czerwca 2017 r., znak ZDP.VI.424P-204/2017.

 

W związku z powyższym orzeczono jak w sentencji

 

POUCZENIE

 

1. Niniejsza decyzja nie rodzi praw do terenu, oraz nie narusza prawa własności                       i uprawnień osób trzecich (art. 63 ust. 2 ww ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).

2. Dla terenu objętego niniejszą decyzją może być wydana decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu innym wnioskodawcom.

3. Wnioskodawcy, który nie uzyskał prawa do terenu nie przysługuje roszczenie o zwrot 4 ww. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).

4. Koszty realizacji roszczeń, przy ewentualnym ograniczeniu korzystania                                 z nieruchomości lub jej części wskutek realizacji inwestycji zgodnie z przedmiotową decyzją , ponosi Inwestor po ostatecznym uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na budowę.

 

Niezależnie od powyższego nadmienia się, że wygaszenie niniejszej decyzji może nastąpić decyzją Wójta Gminy Bircza wydaną na podstawie art. 65 ww. ustawy                       o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, przy zaistnieniu szczególnych warunków, wynikających z uzyskania przez innego wnioskodawcę pozwolenia na budowę, lub w razie sprzeczności zaistniałych w wyniku wprowadzenia innych ustaleń, z dniem wejścia w życie nowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub jego zmiany.

 

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu, za pośrednictwem Wójta Gminy Bircza, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

 

Przed upływem terminu do wniesienia odwołania decyzja nie podlega wykonaniu. Wniesienie odwołania w terminie, wstrzymuje wykonanie decyzji.

 

Załączniki:

- załączniki graficzne nr 1, 2, 3, 4 i 5 stanowiące integralną część decyzji.

 

 

Otrzymują:

1.       Wnioskodawca:  PGE Dystrybucja S.A. Oddział Zamość, ul. Koźmiana 1, 22 – 400 Zamość.            

 

2.   Strony biorące udział w postępowaniu znajdują się w aktach sprawy UG Bircza.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Autor: Janusz Chrobak
Data: 2017-07-19 12:17:01
Udostępnił: Andrzej Dzodz
Data: 2017-07-19 12:18:08
Modyfikował(a): Andrzej Dzodz
Data: 2017-07-19 12:20:33

Rejestr zmian


Urząd Gminy Bircza
ul. Ojca Św. Jana Pawła II 2
37-740 Bircza
tel. (016) 672-60-91
fax. (016) 672-53-41
email: sekretariat@bircza.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl