Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Bircza
  
23-07-2024, Wtorek, 05:15


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

D E C Y Z J A

 

PROJEKT

G.B.B.6730.35.2017                                                              Bircza, dnia 18 sierpnia 2017 r.

 

 

D E C Y Z J A

O USTALENIE LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

 

            Na podstawie art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) oraz art. 1 ust. 2, art. 4 ust. 2 pkt. 1, art. 50 ust 1 pkt. 2 art. 54 ustawy    z dnia 27 marca 2003 r., o planowaniu     i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) – po rozpatrzeniu wniosku: P4 Spółka z o. o. ul. Taśmowa 7, 02-677  Warszawa, działając przez pełnomocnika Pana Jacka Kowrygo, ul. Kasprzaka 23/10, 44-121 Gliwice w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy stacji bazowej telefonii komórkowej PRZ7006_A”  na części działki nr 267/1  w miejscowości Kuźmina

 

u s t a l a m

lokalizację inwestycji celu publicznego

dla zamierzenia budowlanego p.n.:

 

 

- Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej PRZ7006_A” 

- Budowa wewnętrznej drogi dojazdowej wydzielonej z działki nr 267/1 i połączonej zjazdem z droga powiatową (działka nr 275)

na terenie oznaczonym wg ewidencji gruntów jako część działki nr 267/1 położonej w miejscowości Borownica, gmina Bircza  w sąsiedztwie działek nr 267/2, 16/2, 275, 266 – droga powiatowa (działka nr 275) – obsługująca obszar.

1. Ustalenia dotyczące rodzaju zabudowy oraz funkcji zabudowy i zagospodarowania terenu.

1.1.Teren w granicach części działki 267/1  w miejscowości Borownica, gmina Bircza przeznacza się pod budowę stacji bazowej telefonii komórkowej PRZ7006_A wraz z niezbędna infrastrukturą techniczną.

1.2. Projektowane zamierzenie inwestycyjne stanowi nową zabudowę części działki użytkowanej rolniczo.

2. Ustalenia dotyczące warunków i wymagań kształtowania ładu przestrzennego.

2.1. Dane techniczne projektowanej sieci bazowej telefonii komórkowej:

- Stację bazową stanowi stalowa wieża kratowa konstrukcji stalowej

- powierzchnia u podstawy wieży w kształcie trójkąta równobocznego do 40,0 m2,  

-  wysokość wieży do 70,0 m wraz z żelbetową płytą fundamentową z odgromnikiem.

-  wieża posadowiona na trzech stopach żelbetowych zakotwionych w gruncie,

W skład  stacji bazowej wchodzą:

- Anteny sektorowe (9 sztuk) pracujące w systemach 1800 MHz, 900 MHz (typ anten HUAWEI ADV 4518R8-3 szt, skierowane w azymutach ; 200, 1300, 2800, wysokość zawieszenia 60,40 mpt, MHz typ anten HUAWEI A70451R0 – 6 szt. skierowane w azymutach 200, 1300, 2800 – wysokość zawieszenia 61,40 m  n.p.t, instalowane na powierzchni wieży za pośrednictwem systemowych wsporników antenowych.

- Anteny radioliniowe  - 5 szt. Ø 0,6 m – wysokość zawieszenia 65,70 m skierowane w azymutach 91 0, 1450 – Ø 1,2 m, wysokość zawieszenia 64,20 i 65,70 m n.p.t skierowane w azymutach 1290, 2760 , 2910 instalowane na powierzchni wieży za pośrednictwem systemowych wsporników antenowych.

- Urządzenia sterujące usadowione u podnóża wieży (poziom gruntu) za pośrednictwem stalowych konstrukcji wsporczych.

- Drogi kablowe łączące urządzenia sterujące z antenami.

- Ogrodzenie zabezpieczające przed dostępem osób niepowołanych.

- Instalacja elektroenergetyczna zasilającą urządzenia stacji bazowej wewnętrzną linią zasilającą  - WZZ.

2.2. Wielkość powierzchni nowej zabudowy nie może przekraczać 6% powierzchni działki przeznaczonej pod zainwestowanie.

2.3. Przy zagospodarowaniu działki należy zachować min. 15 % jej powierzchni jako biologicznie czynnej.

3. Ustalenia dotyczące ochrony środowiska, przyrody, krajobrazu oraz ochrony gruntów rolnych:

3.1.W rozwiązaniach projektu budowlanego uwzględnić należy przepisy dotyczące ochrony środowiska, w szczególności wynikające z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity  Dz. U. z 2017 r., poz. 519).  Planowane przedsięwzięcie  zlokalizowane jest na terenie Przemysko – Dynowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu funkcjonującego na mocy Uchwały Nr XLVIII/999/14 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie Przemysko- Dynowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z 2014 r., poz. 1959.)  i poza granicą: obszaru specjalnej Ochrony Ptaków Natura 2000 pn. „Pogórze Przemyskie” (PLB180001) wyznaczonym Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2004 r., w sprawie specjalnej ochrony ptaków (Dz. U. Nr 229, poz. 2313 z późn. zm.). Zabrania się podejmowania działań mogących w znaczny sposób pogorszyć stan siedlisk oraz gatunków roślin i zwierząt, a także w znaczący sposób wpłynąć negatywnie na gatunki. Planowana inwestycja nie będzie miała negatywnego wpływu na środowisko.  Na terenie w/w  inwestycji brak jest planu ochrony Przemysko – Dynowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Tutejszy organ dokonał analizy wniosku Inwestora wynikającej z przepisów art. 96 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r.,  Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) i uznał, iż ze względu na zakres i lokalizację inwestycji, zamierzenie inwestycyjne nie będzie negatywnie oddziaływało na obszary Natura 2000 tj.: obszary specjalnej ochrony ptaków.

3.2.Teren inwestycji obejmuje część działki nr 267/1 położonej w miejscowości Borownica, gmina Bircza nie wymaga zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolne i nieleśne.

3.3. Część działki nr 267/1 o powierzchni przeznaczonej pod zainwestowanie około 0,06 ha sklasyfikowanej w całości jako grunt klasy R IVa.

3.4. Inwestycja nie wymaga opracowywania raportu o oddziaływaniu na środowisko.

 

1.    Ustalenia dotyczące obsługi w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej:

4.1. Dojazd projektowany z drogi powiatowej (działka nr 275) – obsługującej obszar.

4.2. Zrzut odpadów stałych do kontenera indywidualnego, w który należy wyposażyć działkę.

4.3. Spełnić warunki określone przez gestorów sieci infrastruktury technicznej.

2.        Ustalenia wymagań dotyczących ochrony interesów osób trzecich.                                           5.1. Projektowana budowa obiektu i sposób zagospodarowania terenu części działki nie może powodować:                                                                                                     

a)     pozbawienia dostępu do drogi publicznej, możliwości korzystania z energii cieplnej,  elektrycznej, wody, kanalizacji oraz dostępu światła dziennego do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi,

b)   uciążliwości spowodowanych przez hałas, wibracje, zakłócenia elektryczne, oraz promieniowanie,

c)    zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby,

5.2.Projekt budowlany inwestycji należy sporządzić z uwzględnieniem wymagań  dotyczących ochrony uzasadnionych interesów osób trzecich, zgodnie, z przepisami ustawy Prawo budowlane oraz z przepisami szczególnymi.

6.      Ustalenia wymagań dotyczących ochrony obiektów budowlanych na terenie  górniczym.

6.1. Projektowana inwestycja nie leży na terenach górniczych.

6.2. Nie podlega uzgodnieniu z Okręgowym Urzędem Górniczym w Krośnie.

7.      Warunki wynikające z przepisów szczególnych.

7.1. Przy wykonywaniu projektu budowlanego należy uwzględnić przepisy:

- ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 poz. 290) oraz przepisów techniczno – budowlanych w tym warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr   75 poz. 690  z późn.   zm.),

- ustawy z dnia 3 lutego 1995 r o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U.  z 2013 r., z późn. zm.) – „inwestycja może być realizowana bez konieczności  uzyskania decyzji zezwalającej na wyłączenie”,

- ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o ochronie środowiska  (Dz. U. z  2013, poz. 1232    z późn. zm.),

- ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr  92, poz. 880  z późn. zm.),

- ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.  z 2012 r., poz. 647 z późn. zm.).

 

8.      Linie rozgraniczające teren inwestycji:

Pokazano na załączniku graficznym na mapach w skali 1:2000 w konturze oznaczonym literami ABCDEFG oraz linią ciągłą w kolorze czerwonym. Linia zabudowy stacji bazowej  w odległości 110,0 m od krawędzi jezdni drogi powiatowej (działka nr 275).

 

U Z A S A D N I E N I E

 

      Jak ustalono w wyniku rozpatrywania wniosku zgłoszonego przez P4 Spółka z o. o. ul. Taśmowa 7, 02-677  Warszawa, działając przez pełnomocnika Pana Jacka Kowrygo, ul. Kasprzaka 23/10, 44-121 Gliwice, zamierzona inwestycja jest zgodna z ustawą  o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz zgodna z przepisami szczególnymi. W postępowaniu związanym z wydaniem decyzji dokonano oceny stanu faktycznego i prawnego, na którym przewiduje się realizację inwestycji.

Wnioskodawca przedłożył wymagane dokumenty.

Ponadto projektowana inwestycja została poddana uzgodnieniom z:

Ponadto projektowana inwestycja została uzgodniona z:

1) Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Rzeszowie w zakresie ochrony przyrody,

2) Starostą Przemyskim w zakresie ochrony gruntów rolnych,

3) Zarządem Dróg Powiatowych w Przemyslu,

 

W związku z powyższym orzeczono jak w sentencji

 

POUCZENIE

 

1. Jeżeli decyzja o ustalenie decyzji celu publicznego wywołuje skutki, o których mowa w art. 36 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, przepisy art. 36 i 37 stosuje się odpowiednio.

2. Wygaszenie niniejszej decyzji może nastąpić decyzja Wójta Gminy Bircza wydaną na podstawie art. 65 ww. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, przy zaistnieniu szczególnych warunków, wynikających uzyskanych przez innego wnioskodawcę pozwolenia na budowę, lub w razie sprzeczności zaistniałych w wyniku wprowadzenia innych ustaleń, z dniem wejścia w życie nowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub jego zmiany.

3. Nie stwierdza się nieważności decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego, jeżeli od dnia jej doręczenia lub ogłoszenia minęło 12 miesięcy.

4. Nie uchyla się decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego w przypadku wznowienia postępowania na podstawie art. 145 § 1 pkt. 4 KPA, jeżeli od dnia jej doręczenia lub ogłoszenia upłynęło 12 miesięcy.

Niezależnie od powyższego nadmienia się, że wygaszenie niniejszej decyzji może nastąpić decyzją Wójta Gminy Bircza wydaną na podstawie art. 65 ww. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, przy zaistnieniu szczególnych warunków, wynikających z uzyskania przez innego wnioskodawcę pozwolenia na budowę, lub w razie sprzeczności zaistniałych w wyniku wprowadzenia innych ustaleń, z dniem wejścia w życie nowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub jego zmiany.

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu, za pośrednictwem Wójta Gminy Bircza, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Przed upływem terminu do wniesienia odwołania decyzja nie podlega wykonaniu. Wniesienie odwołania w terminie, wstrzymuje wykonanie decyzji.

Załączniki:

- załącznik graficzny nr 1 i 2 stanowiący integralną część decyzji.

 

 

 

 

 1. Wnioskodawca: P4 Spółka z o. o. ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa

     Pełnomocnik: Jacek Kowrygo, ul. Kasprzaka 23/10, 44-121 Gliwice.

 2. Strony biorące udział w postępowaniu w aktach sprawy Urzędu Gminy w Birczy.


Autor: Janusz Chrobak
Data: 2017-08-18 12:55:09
Udostępnił: Paweł Rogal
Data: 2017-08-18 12:58:46

Rejestr zmian


Urząd Gminy Bircza
ul. Ojca Św. Jana Pawła II 2
37-740 Bircza
tel. (016) 672-60-91
fax. (016) 672-53-41
email: sekretariat@bircza.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl