Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Bircza
  
5-12-2023, Wtorek, 12:39


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

PROJEKT G.B.B.6730.53.2017 D E C Y Z J A O USTALENIE LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

 

PROJEKT

G.B.B.6730.53.2017                                                        Bircza, dnia 20 października 2017 r.

 

 

 

D E C Y Z J A

O USTALENIE LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

 

            Na podstawie art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) oraz art. 1 ust. 2, art. 4 ust. 2 pkt. 1, art. 50 ust 1 pkt. 2 art. 54 ustawy    z dnia 27 marca 2003 r., o planowaniu     i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) – po rozpatrzeniu wniosku: Gminy Bircza, ul. Ojca Św. Jana Pawła II 2, 37-740 Bircza działając przez pełnomocnika Panią Agatę Tyszczak, ul. 3 Maja 27/5,  37-700 Przemyśl  w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przebudowy Szkoły podstawowej        w Żohatynie ze zmianą sposobu użytkowania poddasza na działce nr 73  w miejscowości Żohatyn

 

u s t a l a m

lokalizację inwestycji celu publicznego

dla zamierzenia budowlanego p.n.:

 

 

- Zmiana sposobu użytkowania strychu wraz z przebudową szkoły podstawowej                    w Żohatynie  - budynek parterowy niepodpiwniczony z użytkowym poddaszem  na terenie oznaczonym wg ewidencji gruntów  w miejscowości Żohatyn, gmina  Bircza jako działka nr 73   w sąsiedztwie działek nr 71, 74/4, 99 – droga powiatowa – obsługująca obszar.

1. Ustalenia dotyczące rodzaju zabudowy oraz funkcji zabudowy i zagospodarowania terenu.

1.1.Teren w granicach działki 73 w miejscowości Żohatyn, gmina Bircza przeznacza się pod zmianę sposobu użytkowania strychu wraz z przebudową szkoły podstawowej wraz                          z niezbędna infrastrukturą techniczną.

1.2. Projektowane zamierzenie inwestycyjne stanowi zmianę sposobu użytkowania strychu wraz z przebudową szkoły podstawowej.

2. Ustalenia dotyczące warunków i wymagań kształtowania ładu przestrzennego.

2.1. Dane techniczne projektowanej przebudowy budynku mieszkalnego:

                               - powierzchnia zabudowy -                             314,00 m2

                               - kubatura -                                                     1960,46 m3

- szerokości elewacji frontowej od 14,60 do 20,94 m

-dach o konstrukcji drewnianej dwu lub wielospadowy o nachyleniu połaci 30- 450, pokrycie blachodachówką lub dachówką ceramiczną.

 

2.2. Na terenie działki należy zapewnić dwa miejsca postojowe na samochody osobowe.

2.3. Wielkość powierzchni nowej zabudowy nie może przekraczać 12 % powierzchni działki przeznaczonej pod zainwestowanie.

2.5. Przy zagospodarowaniu działki należy zachować min. 30 % jej powierzchni jako biologicznie czynnej.

 

3. Ustalenia dotyczące ochrony środowiska, przyrody, krajobrazu oraz ochrony gruntów rolnych:

3.1.W rozwiązaniach projektu budowlanego uwzględnić należy przepisy dotyczące ochrony środowiska w szczególności wynikające z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska tekst jednolity  (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 519). Przedsięwzięcie to zlokalizowane jest w granicach Przemysko – Dynowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu funkcjonującego na mocy Uchwały Nr XLVIII/999/14 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 23 czerwca 2014 r., w sprawie Przemysko – Dynowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu  (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z 2013 r., poz. 1959 z późn. zm.). w sprawie Przemysko –Dynowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu). Planowana inwestycja położona jest poza granicami obszaru specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 pn. „Pogórze Przemyskie” (PLB180001) względem którego, zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody  (Dz. U.  Nr 92, poz. 880, z późn. zm.) „zabrania się podejmowania działań mogących w znaczący sposób pogorszyć stan siedlisk przyrodniczych oraz stan siedlisk gatunków roślin    i zwierząt, a także w znaczny sposób wpłynąć negatywnie na gatunki, dla których ochrony został wyznaczony obszar Natura 2000” zaś inwestycje realizowane winny być zgodnie  z zapisami art. 33 tejże ustawy. W przypadku wycinki drzew i/lub krzewów, wycinkę można przeprowadzić wyłącznie po uzyskaniu zgody właściwego organu, po uprzednim przedłożeniu wniosku wraz ze szczegółową inwentaryzacją, w zakresie niezbędnym do realizacji planowanej inwestycji. Planowana inwestycja nie będzie miała negatywnego wpływu na środowisko. Tutejszy organ dokonał analizy wniosku Inwestora wynikającej z przepisów art. 96 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) i uznał, iż ze względu na zakres i lokalizację inwestycji, zamierzenie inwestycyjne nie będzie negatywnie oddziaływało na obszary Natura 2000 tj.: obszary specjalnej ochrony ptaków. W sąsiedztwie planowanej inwestycji istnieje zabudowa. Zatem nie wprowadza się dodatkowych zakazów, nakazów i ograniczeń, wynikających z przepisów odrębnych.  

3.2.Teren inwestycji obejmuje działkę nr 73 położoną w miejscowości Żohatyn, gmina Bircza nie wymaga zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolne                  i nieleśne.

Działka nr 73 o powierzchni 0,28 ha została sklasyfikowana jako grunt klasy Br –Ps V o pow. 0,14 ha i Ps V o pow. 0,14 ha.

 

1.    Ustalenia dotyczące obsługi w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej:

4.1. Dojazd istniejącym zjazdem  z drogi powiatowej (działka nr ewid. 99) – obsługującej obszar.

4.2. Zrzut odpadów stałych do kontenera indywidualnego, w który należy wyposażyć działkę.

4.3. Spełnić warunki określone przez gestorów sieci infrastruktury technicznej.

2.        Ustalenia wymagań dotyczących ochrony interesów osób trzecich.                                           5.1. Projektowana przebudowa budynku szkoły i sposób zagospodarowania terenu działki nie może powodować:                                                                                                     

a)     pozbawienia dostępu do drogi publicznej, możliwości korzystania z energii cieplnej,  elektrycznej, wody, kanalizacji oraz dostępu światła dziennego do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi,

b)   uciążliwości spowodowanych przez hałas, wibracje, zakłócenia elektryczne, oraz promieniowanie,

c)    zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby,

5.2.Projekt budowlany inwestycji należy sporządzić z uwzględnieniem wymagań  dotyczących ochrony uzasadnionych interesów osób trzecich, zgodnie, z przepisami ustawy Prawo budowlane oraz z przepisami szczególnymi.

6.      Ustalenia wymagań dotyczących ochrony obiektów budowlanych na terenie  górniczym.

6.1. Projektowana inwestycja nie leży na terenach

7.      Warunki wynikające z przepisów szczególnych.

7.1. Przy wykonywaniu projektu budowlanego należy uwzględnić przepisy:

- ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2017 poz. 1332) oraz przepisów techniczno – budowlanych w tym warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr   75 poz. 690  z późn.   zm.),

- ustawy z dnia 3 lutego 1995 r o ochronie gruntów rolnych i leśnych (tekst jednolity Dz. U.  z 2017 r., poz. 1161) – „inwestycja może być realizowana bez konieczności  uzyskania decyzji zezwalającej na wyłączenie”,

- ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o ochronie środowiska  (tekst jednolity Dz. U.                z  2017, poz. 519),

- ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr  92, poz. 880                   z późn. zm.),

- ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

  (tekst jednolity Dz. U.  z 2017 r., poz. 1073).

 

8.      Linie rozgraniczające teren inwestycji:

Pokazano na załączniku graficznym na mapie w skali 1:1000 w konturze oznaczonym literami ABCDE oraz linią ciągłą w kolorze czerwonym. Linia zabudowy budynku szkoły  w odległości 40,0 m od drogi powiatowej (działka nr 99).

 

U Z A S A D N I E N I E

 

      Jak ustalono w wyniku rozpatrywania wniosku zgłoszonego przez Gminę Bircza,         ul. Ojca Św. Jana Pawła II 2, 37-740 Bircza działając przez pełnomocnika Panią Agatę Tyszczak, ul. 3 Maja 27/5,  37-700 Przemyśl  zamierzona inwestycja jest zgodna z ustawą  o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz zgodna z przepisami szczególnymi.                             W postępowaniu związanym z wydaniem decyzji dokonano oceny stanu faktycznego                                  i prawnego, na którym przewiduje się realizację inwestycji.

Wnioskodawca przedłożył wymagane dokumenty.

 

Ponadto projektowana inwestycja została poddana uzgodnieniom z:

Ponadto projektowana inwestycja została uzgodniona z:

 

1) Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Rzeszowie w zakresie ochrony przyrody,

2) Starostą Przemyskim w zakresie ochrony gruntów rolnych,

3) Zarządem Dróg Powiatowych w Przemyślu,

 

W związku z powyższym orzeczono jak w sentencji

 

POUCZENIE

 

1. Jeżeli decyzja o ustalenie decyzji celu publicznego wywołuje skutki, o których mowa w art. 36 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, przepisy art. 36 i 37 stosuje się odpowiednio.

2. Wygaszenie niniejszej decyzji może nastąpić decyzja Wójta Gminy Bircza wydaną na podstawie art. 65 ww. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, przy zaistnieniu szczególnych warunków, wynikających uzyskanych przez innego wnioskodawcę pozwolenia na budowę, lub w razie sprzeczności zaistniałych w wyniku wprowadzenia innych ustaleń, z dniem wejścia w życie nowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub jego zmiany.

3. Nie stwierdza się nieważności decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego, jeżeli od dnia jej doręczenia lub ogłoszenia minęło 12 miesięcy.

4. Nie uchyla się decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego w przypadku wznowienia postępowania na podstawie art. 145 § 1 pkt. 4 KPA, jeżeli od dnia jej doręczenia lub ogłoszenia upłynęło 12 miesięcy.

Niezależnie od powyższego nadmienia się, że wygaszenie niniejszej decyzji może nastąpić decyzją Wójta Gminy Bircza wydaną na podstawie art. 65 ww. ustawy                      o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, przy zaistnieniu szczególnych warunków, wynikających z uzyskania przez innego wnioskodawcę pozwolenia na budowę, lub w razie sprzeczności zaistniałych w wyniku wprowadzenia innych ustaleń, z dniem wejścia w życie nowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub jego zmiany.

 

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu, za pośrednictwem Wójta Gminy Bircza, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

 

Przed upływem terminu do wniesienia odwołania decyzja nie podlega wykonaniu. Wniesienie odwołania w terminie, wstrzymuje wykonanie decyzji.

Załączniki:

- załącznik graficzny nr 1 stanowiący integralną część decyzji.

 

 

 

 

 

 

 

            1. Wnioskodawca: Gmina Bircza, ul. Ojca Św. Jana Pawła II 2, 37-740 Bircza

                                                 Pełnomocnik: Pani Agata Tyszczak, ul. 3-go Maja 27/5, 37-700 Przemyśl

                                                         

2.     Strony biorące udział w postępowaniu znajdują się w aktach sprawy w Urzędzie Gminy w Birczy.


Autor: Janusz Chrobak
Data: 2017-10-20 12:53:00
Udostępnił: Andrzej Dzodz
Data: 2017-10-20 12:54:03

Rejestr zmian


Urząd Gminy Bircza
ul. Ojca Św. Jana Pawła II 2
37-740 Bircza
tel. (016) 672-60-91
fax. (016) 672-53-41
email: sekretariat@bircza.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl