Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Bircza
  
23-07-2024, Wtorek, 05:16


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

PROJEKT G.B.B.6730.54.2017 D E C Y Z J A O USTALENIE LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

 

 

 

PROJEKT

G.B.B.6730.54.2017                                                         Bircza, dnia 20 października 2017 r.

 

 

 

 

D E C Y Z J A

O USTALENIE LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

 

            Na podstawie art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) oraz art. 1 ust. 2, art. 4 ust. 2 pkt. 1, art. 50 ust 1 pkt.2 art. 54 ustawy z dnia 27 marca 2003 r., o planowaniu                                         i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1073)  po rozpatrzeniu wniosku: PGE Dystrybucja S.A. Oddział Zamość, ul. Koźmiana 1, 22 – 400 Zamość działając przez pełnomocnika Pana Michała Miścior Nowa Technika, ul. Konwaliowa 6,            22-500 Hrubieszów w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla „Przebudowa na kablową linii 15 kV: „Bircza – Fredropol” na odcinku „Chomińskie” od słupa nr 20 do słupa nr 37 oraz „Bircza – Obwodowa 1” na odcinku od słupa 57 do słupa nr 64”.obejmującego działki nr 324, 326, 260, 271, 273, 269, 267, 279/8, 279/9, 265/1, 262, 333, 332/3, 707, 710, 725, 727, 728, 731, 734, 741, 742, 716, 713, 712, 609, 556/9, 555/3, 555/4, 554/5, 586.

 

u s t a l a m

lokalizację inwestycji celu publicznego

dla zamierzenia budowlanego p.n.:

 

 

„Przebudowa na kablową linii 15 kV: „Bircza – Fredropol” na odcinku „Chomińskie” od słupa nr 20 do słupa nr 37 oraz „Bircza – Obwodowa 1” na odcinku od słupa 57 do słupa nr 64”.

Budowa napowietrznej słupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV na terenie oznaczonym wg ewidencji gruntów jako działki nr 324, 326, 260, 271, 273, 269, 267, 279/8, 279/9, 265/1, 262, 333, 332/3, 707, 710, 725, 727, 728, 731, 734, 741, 742, 716, 713, 712, 609, 556/9, 555/3, 555/4, 554/5, 586. Obręb Bircza położonych w miejscowości Bircza gmina Bircza.

 

1. Ustalenia dotyczące rodzaju zabudowy oraz funkcji zabudowy i zagospodarowania terenu.

1.1.Teren w granicach działek nr 324, 326, 260, 271, 273, 269, 267, 279/8, 279/9, 265/1, 262, 333, 332/3, 707, 710, 725, 727, 728, 731, 734, 741, 742, 716, 713, 712, 609, 556/9, 555/3, 555/4, 554/5, 586 przeznacza się pod „Przebudowa na kablową linii 15 kV: „Bircza – Fredropol” na odcinku „Chomińskie” od słupa nr 20 do słupa nr 37 oraz „Bircza – Obwodowa 1” na odcinku od słupa 57 do słupa nr 64”.

Budowa napowietrznej słupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV .

 

2. Ustalenia dotyczące ochrony środowiska, przyrody, krajobrazu oraz ochrony gruntów rolnych.

2.1. W rozwiązaniach projektu budowlanego uwzględnić należy, przepisy dotyczące ochrony środowiska w szczególności wynikające z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 519). Przedsięwzięcie to zlokalizowane jest w granicach Przemysko – Dynowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu funkcjonującego na mocy Uchwały Nr XLVIII/999/14 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 23 czerwca 2014 r., w sprawie Przemysko – Dynowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu  (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z 2013 r., poz. 1959 z późn. zm.)., na terenie którego zakazuje się; a) zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia ich nor, legowisk, innych schronień i miejsc rozrodu oraz tarlisk, złożonej ikry, z wyjątkiem amatorskiego połowu ryb oraz wykonywania czynności związanych z racjonalną gospodarką rolną, leśną, , rybacką   i łowiecką, b) likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych, jeżeli nie wynikają one z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej i zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub wodnego lub budowy, odbudowy, utrzymania, remontów lub naprawy urządzeń wodnych,  wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac związanych                 z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym lub przeciwosuwiskowym lub utrzymaniem, budową, odbudową, naprawą lub remontem urządzeń wodnych.

2.2. Teren inwestycji obejmuje działki  nr 324, 326, 260, 271, 273, 269, 267, 279/8, 279/9, 265/1, 262, 333, 332/3, 707, 710, 725, 727, 728, 731, 734, 741, 742, 716, 713, 712, 609, 556/9, 555/3, 555/4, 554/5, 586 obręb Bircza gmina Bircza z których działka nr 712 stanowi w całości grunt rolny klasy R IIIb, a działki nr 716, 710, 332/3  w części stanowią klasy R IIIb. Pozostałe części działek przez które przebiega projektowana linia  nie są objęte ochroną gruntów rolnych i leśnych na cele nierolne i nieleśne.

2.3. Po wykonaniu wykopu i ułożeniu kabla grunt należy doprowadzić do stanu pierwotnego.

  

3.  Ustalenia dotyczące obsługi w zakresie infrastruktury technicznej:

3.1.W docelowych rozwiązaniach projektu budowlanego inwestycji uwzględnić istniejące elementy infrastruktury oraz potrzeby indywidualnych właścicieli nieruchomości.

3.2. Spełnić warunki określone przez gestorów sieci uzbrojenia terenu.

 

4.      Ustalenia wymagań dotyczących ochrony interesów osób trzecich

4.1. Projektowana inwestycja nie może powodować;

a)      pozbawienia dostępu do drogi publicznej,

b)      możliwości korzystania z energii

4.2.Projekt budowlany inwestycji należy sporządzić z uwzględnieniem wymagań dotyczących ochrony uzasadnionych interesów osób trzecich, zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane oraz z przepisami szczególnymi.

 

5.      Warunki wynikające z przepisów szczególnych.

5.1. Przy wykonywaniu projektu budowlanego należy uwzględnić przepisy:

- ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r.,  poz. 1332) oraz przepisów techniczno-budowlanych  tym warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr   75 poz. 690   z późn. zm.)

- ustawy z dnia 3 lutego 1995 r o ochronie gruntów rolnych i leśnych (tekst jednolity Dz. U z 2017 r., poz. 1161) – „inwestycja może być realizowana bez konieczności  uzyskania decyzji zezwalającej na wyłączenie”

- ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o ochronie środowiska  (tekst jednolity Dz. U.                     z 2017r., poz. 519)

- ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. z 2016 poz. 2134 z późn. zm.).

- ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

  (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1073).

 

6.      Ustalenia wymagań dotyczących ochrony obiektów budowlanych na terenie  górniczym

5.1. Projektowana inwestycja nie leży na terenach górniczych.

 

7.      Linie rozgraniczające teren inwestycji:

7.1. Teren projektowanej linii  kablowych średniego napięcia 15 kV   pokazano na załącznikach graficznych Nr 1, 2 i 3 na mapach w skali 1:2000 linią ciągłą w kolorze czerwonym.

 

U Z A S A D N I E N I E

 

      Jak ustalono w wyniku rozpatrywania wniosku zgłoszonego przez PGE Dystrybucja S.A. Oddział Zamość, ul. Koźmiana 1, 22 – 400 Zamość działając przez pełnomocnika Pana Michała Miścior Nowa Technika, ul. Konwaliowa 6, 22-500 Hrubieszów – zamierzona inwestycja jest zgodna z ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz zgodna z przepisami szczególnymi. W postępowaniu związanym z wydaniem decyzji dokonano oceny stanu faktycznego i prawnego na którym przewiduje się realizację inwestycji.

Wnioskodawca przedłożył wymagane dokumenty.

 

Ponadto projektowana inwestycja została poddana uzgodnieniom z:

Ponadto projektowana inwestycja została uzgodniona z;

 

1) Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Rzeszowie w zakresie ochrony przyrody,

2) Starostą Przemyskim w zakresie ochrony gruntów rolnych,

3) Zarządem Dróg Powiatowych w Przemyślu,

 

W związku z powyższym orzeczono jak w sentencji

 

POUCZENIE

 

1. Niniejsza decyzja nie rodzi praw do terenu, oraz nie narusza prawa własności                       i uprawnień osób trzecich (art. 63 ust. 2 ww ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).

2. Dla terenu objętego niniejszą decyzją może być wydana decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu innym wnioskodawcom.

3. Wnioskodawcy, który nie uzyskał prawa do terenu nie przysługuje roszczenie o zwrot 4 ww. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).

4. Koszty realizacji roszczeń, przy ewentualnym ograniczeniu korzystania                                 z nieruchomości lub jej części wskutek realizacji inwestycji zgodnie z przedmiotową decyzją , ponosi Inwestor po ostatecznym uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na budowę.

 

Niezależnie od powyższego nadmienia się, że wygaszenie niniejszej decyzji może nastąpić decyzją Wójta Gminy Bircza wydaną na podstawie art. 65 ww. ustawy                       o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, przy zaistnieniu szczególnych warunków, wynikających z uzyskania przez innego wnioskodawcę pozwolenia na budowę, lub w razie sprzeczności zaistniałych w wyniku wprowadzenia innych ustaleń, z dniem wejścia w życie nowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub jego zmiany.

 

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu, za pośrednictwem Wójta Gminy Bircza, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

 

Przed upływem terminu do wniesienia odwołania decyzja nie podlega wykonaniu. Wniesienie odwołania w terminie, wstrzymuje wykonanie decyzji.

 

Załączniki:

- załączniki graficzne nr 1, 2 i 3 stanowiące integralną część decyzji.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują:

1.       Wnioskodawca:  PGE Dystrybucja S.A. Oddział Zamość, ul. Koźmiana 1, 22 – 400 Zamość.            

Nowa Technika Michał Miścior ul. Konwaliowa 6, 22-500 Hrubieszów –      pełnomocnik

 

2.   Strony biorące udział w postępowaniu wg wykazu znajdują się w aktach sprawy w Urzędzie Gminy w Birczy.


Autor: Janusz Chrobak
Data: 2017-10-20 12:54:30
Udostępnił: Andrzej Dzodz
Data: 2017-10-20 12:55:24

Rejestr zmian


Urząd Gminy Bircza
ul. Ojca Św. Jana Pawła II 2
37-740 Bircza
tel. (016) 672-60-91
fax. (016) 672-53-41
email: sekretariat@bircza.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl