Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Bircza
  
18-05-2024, Sobota, 11:47


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

D E C Y Z J A O USTALENIE LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO - projekt

PROJEKT

 

G.B.B.6730.16.2018                                                                        Bircza, dnia 14 maja 2018 r.

 

 

 

D E C Y Z J A

O USTALENIE LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

 

            Na podstawie art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późniejszymi zmianami) oraz art. 1 ust. 2, art. 4 ust. 2 pkt. 1, art. 50 ust 1 pkt.2 art. 54 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.,- o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 z późn. zm.) – po rozpatrzeniu wniosku: Państwowego Gospodarstwa Leśnego, Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Bircza, Stara Bircza 99, 37-740 Bircza, działając przez pełnomocnika Pana Mariana Baran, ul. Skalna 48, 37-700 Przemyśl w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy zbiornika retencyjnego  z doprowadzeniem i odprowadzeniem wody na działce nr 1/99, ujęcia wody z odcinkową zabudową potoku na działce nr 13 w miejscowości Malawa.

 

u s t a l a m

lokalizację inwestycji celu publicznego

dla zamierzenia budowlanego p.n.:

 

- Budowa zbiornika retencyjnego z doprowadzeniem i odprowadzeniem wody na części działki nr 1/99 obręb Malawa,

- Budowa ujęcia wody z ocinkową zabudową potoku na części działki nr 13 obr. Malawa

na terenie oznaczonym wg ewidencji gruntów w miejscowości Malawa gm. Bircza, jako część działek nr 1/99 i 13 w sąsiedztwie działek nr 1/97, 15, droga leśna (na działce nr. 13)   i połączona z drogą powiatową (działka nr 16).  

 

1. Ustalenia dotyczące rodzaju zabudowy oraz funkcji zabudowy i   zagospodarowania  trerenu.

1.1. Teren w granicach części działek nr 1/99 i 13 położonych w miejscowości Malawa gm. Bircza przeznacza się pod budowę zbiornika retencyjnego z doprowadzeniem                            i odprowadzeniem wody na części działki nr 1/99 obręb Malawa, budowę ujęcia wody                           z ocinkową zabudową potoku na części działki nr 13 obr. Malawa wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.

1.2. Projektowane zamierzenie inwestycyjne stanowi budowę zbiornika retencyjnego wraz        z ujęciem, doprowadzeniem i odprowadzeniem wody.

2. Ustalenia dotyczące warunków i wymagań kształtowania ładu przestrzennego.

2.1. Dane techniczne projektowanego zbiornika retencyjnego:

- powierzchnia w linii brzegowej                                          - do     14 000 m2

- powierzchnia lustra wody przy napełnieniu całkowitym    - do     12 000 m2

- pojemność zbiornika całkowita                                           - do      26 000 m3

- głębokość przy napełnieniu całkowitym                             - 2,3 ÷ 2,5 m

2.2. Na terenie działki należy zapewnić odpowiednią ilość miejsc postojowych  na samochody osobowe i dostawcze.

2.3. Wielkość powierzchni zbiornika stanowi około 36 % powierzchni terenu przeznaczonego pod realizację zbiornika.

2.4. Przy zagospodarowaniu działki należy uwzglednić warunki bezpieczeństwa i dostępu na teren zbiornika osób postronnych.

3. Ustalenia dotyczące ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu oraz ochrony gruntów rolnych.

3.1. W rozwiązaniach projektu budowlanego uwzględnić należy przepisy dotyczące ochrony środowiska, w szczególności wynikające z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 519).  Planowane przedsięwzięcie  zlokalizowane jest na terenie Przemysko – Dynowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu funkcjonującego na mocy Uchwały Nr XLVIII/999/14 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie Przemysko - Dynowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z 2014 r., poz. 1959.) w granicach którego obowiązują m.in. zakazy: - likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych, jeżeli nie wynikają one z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej i zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub wodnego lub budowy, odbudowy, utrzymania, remontów lub naprawy urządzeń wodnych, wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac związanych                 z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym lub przeciw osuwiskowym lub utrzymaniem, budową, odbudową naprawą lub remontem urządzeń wodnych.

3.2. Teren przedsięwzięcia stanowiący części działek 1/99 i 13 obręb Malawa nie wymaga uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze          i nieleśne. Działka nr 13 jest gruntem pod wodami powierzchniowymi płynącymi (Wp)                i stanowi koryto potoku Dobrzanka własności Skarbu Państwa. Działka nr 1/99 obręb Malawa jest własnością Skarbu Państwa w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Bircza.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych                     i leśnych (tekst jednolity Dz. U. 2017 poz. 1161) grunt przeznaczony na cele zbiornika wodnego dla potrzeb gospodarki leśnej będzie nadal gruntem leśnym.

3.3. Inwestycja nie wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w trybie ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na realizacji retencyjnego zbiornika wodnego dla potrzeb gospodarowania wodą w leśnictwie w ramach projektu pod nazwą: „Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach górskich.”

W korycie potoku nie będzie urządzeń do piętrzenia wody.

Planowany zbiornik polepszy bilans wodny w leśnictwie i w środowisku przyrodniczym rozpatrywanego terenu. Zwiększy się bioróżnorodność.

Planowane przedsięwzięcie nie jest zaliczone do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko wymienionych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia              9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z dnia 18 stycznia 2016 r. poz. 71).                 

Planowane przedsięwzięcie nie jest położone w obszarze Natura 2000.

 

4. Ustalenia dotyczące obsługi w zakresie infrastruktury technicznej.

4.1. Dojazd istniejący z drogi powiatowej (działka nr 16) – obsługująca obszar.

4.2. Usuwanie odpadów stałych do kontenera indywidualnego, w który należy wyposażyć działkę.

5. Ustalenia wymagań dotyczących ochrony interesów osób trzecich.

5.1. Projektowana budowa obiektu i sposób zagospodarowania terenu części działek  nie może powodować:

 1. pozbawienia dostępu do drogi publicznej, możliwości korzystania z: energii cieplnej, elektrycznej, wody, kanalizacji oraz dostępu światła dziennego do ponmieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi;
 2. uciążliwości powodowanych przez hałas, wibracje, zakłócenia elektryczne oraz promieniowanie;
 3. zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby.

5.2. Projekt budowlany inwestycji należy sporządzić z uwzględnieniem wymagań dotyczących ochrony uzasadnionych interesów osób trzecich, zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane oraz z przepisami szczególnymi.

6. Warunki wynikajace z przepisów szczególnych.

6.1. Przy wykonywaniu projektu budowlanego uwzglednić przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane.

6.2. Zachować wymogi okreslone Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia                 12 kwietnia 2002 r. – w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 1422 z późn. zm.).

6.3. Uzyskać pozwolenie wodno – prawne na wykonanie urządzeń wodnych na potoku Dobrzanka (dz. nr 13) związanych z ujęciem wody oraz na terenie działki nr 1/99 polegających na budowie zbiornika retencyjnego, w trybie ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. z dnia 23 sierpnia 2017 r. poz. 1566).

7. Ustalenia wymagań dotyczących ochrony obiektów budowlanych na terenie górniczym.

7.1. Projektowana inwestycja nie leży na terenach górniczych.

8. Linie rozgraniczajace teren inwestycji.

8.1. Wyznaczono  w załącznku graficznym na mapie w skali 1:2000 w konturze oznaczonym literami ABCDEFGH oraz linią ciągłą w kolorze czerwonym.

Linia zabudowy zbiornika w odległości 50 – 80 m od drogi powiatowej (działka nr 16).

 

U Z A S A D N I E N I E

 

         Wnioskodawca: Państwowe Gospodarstwo Leśne, Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Bircza, Stara Bircza 99, 37-740 Bircza, działając przez pełnomocnika Pana Mariana Baran,    ul. Skalna 48, 37-700 Przemyśl wystapił do Wójta Gminy Bircza z wnioskiem o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy zbiornika retencyjnego na terenie oznaczonym wg ewidencji wsi Malawa, jako część działek nr 1/99 i 13.                   Zamierzona inwestycja jest zgodna z przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz przepisami szczególnymi i nie jest zaliczana do przedsięwzięć wymagających przeprowadzenia postepowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, w rozumieniu przepisów o ochronie srodowiska. W postępowaniu związanym     z wydaniem decyzji dokonano oceny stanu faktycznego i prawnego, na którym przewiduje się realizację inwestycji.

Wnioskodawca przedłożył wymagane dokumenty.

Ponadto projektowana inwestycja została poddana uzgodnieniom z:

Ponadto projektowana inwestycja została uzgodniona z:

 1. Państwowym Gospadrstwem Wodnym Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Przemyślu,
 2. Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Rzeszowie Delegatura                    w Przemyślu, w zakresie obszarów objętych ochroną na podstawie przepisów              o ochronie przyrody.
 3. Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Krośnie w zakresie ochrony gruntów leśnych.
 4. Starostą Przemyskim w zakresie ochrony gruntów rolnych i leśnych.
 5. Zarządem Dróg Powiatowych w Przemyślu.

W związku z powyższym orzeczono jak w sentencji.

 

POUCZENIE

 

 1. Niniejsza decyzja nie rodzi praw do terenu, oraz nie narusza prawa własności                 i uprawnień osób trzecich (art. 63 ust. 2 ww ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).
 2. Dla terenu objętego niniejszą decyzją może być wydana decyzja o warunkach zabudowy i zagospordarowania terenu innym wnioskodawcom.
 3. Wnioskodawcy, który nie uzyskał prawa do terenu nie przysługuje roszczenie             o zwrot 4 ww. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
 4. Koszty realizacji roszczeń, przy ewentualnym ograniczeniu korzystania                       z nieruchomości lub jej części wskutek realizacji inwestycji zgodnie z przedmiotową decyzją , ponosi Inwestor po ostatecznym uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na budowę.

Niezależnie od powyższego nadmienia się, że wygaszenie niniejszej decyzji może nastąpić decyzją Wójta Gminy Bircza wydaną na podstawie art. 65 ww. ustawy o planowaniu                i zagospodarowaniu przestrzennym, przy zaistnieniu szczególnych warunków, wynikających z uzyskania przez innego wnioskodawcę pozwolenia na budowę lub w razie sprzeczności zaistniałych w wyniku wprowadzenia innych ustaleń, z dniem wejścia w życie nowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub jego zmiany.

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu, za pośrednictwem Wojta Gminy Bircza, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Przed upływem terminu do wniesienia odwołania decyzja nie podlega wykonaniu. Wniesienie odwołania w terminie, wstrzymuje wykonanie decyzji.

 

Załączniki:

 • załacznik graficzny nr 1 stanowiący integralną część decyzji.

 

 

Otrzymują:

 1. WNIOSKODAWCA:  Państwowe Gospodarstwo Leśne,

Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Bircza, Stara Bircza 99, 37-740 Bircza

Pan Marian Baran,  ul. Skalna 48, 37-700 Przemyśl

 1. Strony biorące w postępowaniu znajduja się w aktach sprawy w Urzędzie Gminy w Birczy.

 


Autor: Janusz Chrobak
Data: 2018-05-15 12:39:29
Udostępnił: Andrzej Dzodz
Data: 2018-05-15 12:41:14
Modyfikował(a): Andrzej Dzodz
Data: 2018-05-15 12:42:20

Rejestr zmian


Urząd Gminy Bircza
ul. Ojca Św. Jana Pawła II 2
37-740 Bircza
tel. (016) 672-60-91
fax. (016) 672-53-41
email: sekretariat@bircza.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl