Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Bircza
  
13-06-2024, Czwartek, 17:05


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

D E C Y Z J A

G.B.B.6730.16.2018                                                              Bircza, dnia 21 czerwca 2018 r.

 

D E C Y Z J A

 

            Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1969 roku – Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku, poz. 1257 oraz art. 50, ust. 1, art. 51, ust. 1 art. 53, ust. 4, art. 61 ust. 1, art. 87 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku – o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 z późn. zmian.)  po rozpatrzeniu wniosku Państwowego Gospodarstwa Leśnego, Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Bircza, Stara Bircza 99, 37-740 Bircza, działając przez pełnomocnika Pana Mariana Baran, ul. Skalna 48, 37-700 Przemyśl w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy zbiornika retencyjnego  z doprowadzeniem i odprowadzeniem wody na części działki nr 1/99, ujęcia wody  z odcinkową zabudową potoku na części działki nr 13 w miejscowości Malawa

 

o d m a w i a m

 

ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia budowlanego pod nazwą: „Budowa zbiornika retencyjnego  z doprowadzeniem i odprowadzeniem wody na części działki nr 1/99, ujęcia wody z odcinkową zabudową potoku na części działki nr 13 obręb Malawa.

 

Uzasadnienie

 

W wyniku rozpatrywania wniosku lokalizacyjnego Państwowego Gospodarstwa Leśnego, Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Bircza, Stara Bircza 99, 37-740 Bircza został opracowany przez uprawnionego urbanistę projekt decyzji celu publicznego na budowę zbiornika retencyjnego z doprowadzeniem i odprowadzeniem wody na części działki nr 1/99, ujęcia wody z odcinkową zabudową potoku na części działki nr 13 obręb Malawa, który poddano uzgodnieniom w trybie art.53, ust. 4 cytowanej wyżej ustawy o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym właściwym jednostkom uzgadniającym, w tym z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Rzeszowie z uwagi na położenie planowanej inwestycji w obrębie Przemysko – Dynowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. którego funkcjonowanie reguluje Uchwała Nr XL VIII/999/14 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie Przemysko - Dynowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z 2014 r., poz. 1959 z późn. zmian.).

            Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie postanowieniem z dnia 30 maja 2018 roku, znak WST.PRZ.612.602.2018.MM.2 odmówił uzgodnienia projektu decyzji o ustalenie ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsiewziecia  polegającego na budowie zbiornika retencyjnego z doprowadzeniem i odprowadzeniem wody na części działki nr 1/99, ujęcia wody z odcinkową zabudową potoku na części działki nr 13 w miejscowości Malawa, gdyż jego stoi w sprzecznosci z zakazami zawartymi  w § 4 ust. 1 pkt. 1 i 2 Rozporządzenia Wojewody Podkarpackiego z dnia 18 listopada 2002 roku   w sprawie uznania terenów Nadleśnictwa Bircza za użytki ekologiczne (Dz. Urz. Woj. Pod. Nr 78, poz. 1512) zmienionego w części  Uchwałą Nr LIII/91/09 Rady Gminy Bircza z dnia 30 listopada 2009 roku w sprawie ustanowienia uzytków ekologicznych (Dz. Uzr. Wojewody Podkarpackiego z dnia 2010 rokuNr 2 poz. 21).

            Ponieważ w treści art. 61 ust. 1 cytowanej wyżej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wynika, że wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji jest możliwe w przypadku łącznego spełnienia wszystkich wymienionych w tym przepisie warunkó, a odmowa uzgodnienia lokalizacji inwestycji przez Regionalnego Dyrektorem Ochrony Środowiska w Rzeszowie tego wymogu nie spełnia.

            W związku z powyższym wniosek o ustalenie lokalizacji przedmiotowej inwestycji nie kwalifikuje się  do pozytywnego rozpatrzenia.

            W zwiazku z powyższym orzeczono jak w sentencji.

 

POUCZENIE

 

            Od niniejszej decyzji słuzy stronom odwołanie go Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu, za pośrednictwem Wójta Gminy w Birczy w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują:

  1. Państwowe Gospodarstwo Leśne, Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Bircza,               Stara Bircza 99, 37-740 Bircza
  2. Pan Marian Baran, ul. Skalna 48, 37-700 Przemyśl – pełnomocnik
  3. Strony biorace udział w postepowaniu wg rozdzielnika.
  4. A/a

 

Decyzje przygotował: Edward Gerula - urbanista

 


Autor: Janusz Chrobak
Data: 2018-06-21 13:04:00
Udostępnił: Paweł Rogal
Data: 2018-06-25 13:06:51

Rejestr zmian


Urząd Gminy Bircza
ul. Ojca Św. Jana Pawła II 2
37-740 Bircza
tel. (016) 672-60-91
fax. (016) 672-53-41
email: sekretariat@bircza.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl