Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Bircza
  
23-07-2024, Wtorek, 05:35


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

D E C Y Z J A

 

G.B.B.6730.19.2018                                                                 Bircza, dnia 31 lipca 2018 r.

 

 

 

D E C Y Z J A

O USTALENIE LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

 

            Na podstawie art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późniejszymi zmianami) oraz art. 1 ust. 2, art. 4 ust. 2 pkt. 1, art. 50 ust 1 pkt.2 art. 54 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.,- o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 z późn. zm.) – po rozpatrzeniu wniosku: Państwowego Gospodarstwa Leśnego, Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Bircza, Stara Bircza 99, 37-740 Bircza, działając przez pełnomocnika Pana Mariana Baran, ul. Skalna 48, 37-700 Przemyśl w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy czterech przepustów  pod drogą powiatową, dwóch przepustów pod drogą leśną oraz czterech brodów na potoku Dobrzanka na szlakach zrywkowych drewna na części działek nr. 13, 17, obręb Malawa, 445, 452, 453 obręb Brzeżawa , nr 1, 4, 5/2, 6, 12/10, 14/1, 52, 66, 68, 74 obręb Dobrzanka położonych w miejscowosciach Malawa, Brzeżawa i Dobrzanka gmina Bircza.

 

u s t a l a m

lokalizację inwestycji celu publicznego

dla zamierzenia budowlanego p.n.:

 

- Budowa czterech przepustów pod drogą powiatową,

- Budowa dwóch przepustów pod drogą leśną,

- Budowa czterech brodów na szlakach zrywkowych drewna

na terenie oznaczonym wg ewidencji gruntów w miejscowości Malawa, Brzeżawa, Dobrzanka  gm. Bircza, jako część działek nr 13, 17 obr. Malawa, nr 445, 452 , 453 obręb Brzeżawa, nr. 1, 4, 5/2, 6, 12/10, 14/1, 52, 66, 68, 74 obręb Dobrzanka.  

 

1. Ustalenia dotyczące rodzaju zabudowy oraz funkcji zabudowy i   zagospodarowania  trerenu.

1.1. Teren w granicach części działek nr 13, 17, obręb Malawa, 445, 452, 453 obręb Brzeżawa , nr 1, 4, 5/2, 6, 12/10, 14/1, 52, 66, 68, 74 obręb Dobrzanka położonych            w miejscowosciach Malawa, Brzeżawa i Dobrzanka gmina Bircza przeznacza się pod budowę czterech przepustów pod drogą powiatową, budowę dwóch przepustów pod drogą leśną, budowę czterech brodów na szlakach zrywkowych drewna.

1.2. Projektowane zamierzenie inwestycyjne stanowi budowę dwóch przepustów pod drogą leśną, budowę czterech brodów na szlakach zrywkowych drewna.

2. Ustalenia dotyczące warunków i wymagań kształtowania ładu przestrzennego.

2.1. Dane techniczne projektowanego przepustu:

Przepusty łukowe z elementów stalowych z blach falistych, łukowych. Na wlocie i wylocie ubezpieczenie dna i skarp z kamienia łamanego.

2.2. Dane techniczne projektowanego brodu:

Brody na szlakach zrywkowych drewna będą wykonane  w leśnym potoku i na działkach przyległych narzutem z kamienia łamanego, opaski brzegowe z głazów kamiennych  z wypełnieniem wolnej przestrzeni grubym kamieniem. Wykonanie narzutu kamiennego  w płotkach drewnianych nad opaską brzegową, ułożenie garbów z drewna okrągłego, wykonanie umocnień kiszkami faszynowymi.

 

3. Ustalenia dotyczące ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu oraz ochrony gruntów rolnych.

3.1. W rozwiązaniach projektu budowlanego uwzględnić należy przepisy dotyczące ochrony środowiska, w szczególności wynikające z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 519).  Planowane przedsięwzięcie  zlokalizowane jest na terenie Przemysko – Dynowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu funkcjonującego na mocy Uchwały Nr XLVIII/999/14 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie Przemysko - Dynowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z 2014 r., poz. 1959.) w granicach którego obowiązują m.in. zakazy: - likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych, jeżeli nie wynikają one z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej i zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub wodnego lub budowy, odbudowy, utrzymania, remontów lub naprawy urządzeń wodnych, wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac związanych z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym lub przeciw osuwiskowym lub utrzymaniem, budową, odbudową naprawą lub remontem urządzeń wodnych, oraz ochrony OZW Ostoja Góry Słonne PLH180013 oraz nie wpłynie negatywnie na gatunki ptaków, będące przedmiotem ochrony ptaków Natura 2000 Góry Słonne PLB180003, jak również nie wpłynie negatywnie na integralność tych obszarów na spójność sieci Natura 2000 wyznaczonego rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 stycznia  2011 r. w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 Góry Słonne PLB180003 (Dz. U. Nr 25, poz. 133,  z późn. zm.) – przepust nr P 6.

3.2. Teren obejmujący część działek nr 13, 17, obręb Malawa, nr 1, 4, 5/2, 6, 12/10, 14/1, 52, 66, 68, 74 obręb Dobrzanka, 445, 452, 453 obręb Brzeżawa nie wymaga uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolniczei nieleśne.Część działek n część działek nr 13, 17, obręb Malawa, nr 1, 4, 5/2, 6, 12/10, 14/1, 52, 66, 68, 74 obręb Dobrzanka, 445, 452, 453 obręb Brzeżawa o łącznej powierzchni 0,1648 ha została sklasyfikowana jako grunt klasy Wp – o pow. 0,0905 ha, dr o pow. 0,0130 ha, Ls o pow. 0,0613 ha

3.3. Inwestycja nie wymaga opracowania raportu na środowisko.

Na terenie w/w inwestycji brak jest planu ochrony Parku Krajobrazowego Pogórza Przemyskiego.

4. Ustalenia dotyczące obsługi w zakresie infrastruktury technicznej.

4.1. Dojazd istniejący z drogi powiatowej  działka nr ewid. 52) – obsługującej obszar.

4.2. Spełnić warunki określone przez gestorów sieci infrastruktury technicznej.

 

5. Ustalenia wymagań dotyczących ochrony interesów osób trzecich.

5.1. Projektowana budowa obiektu i sposób zagospodarowania terenu części działek  nie może powodować:

 1. pozbawienia dostępu do drogi publicznej, możliwości korzystania z: energii cieplnej, elektrycznej, wody, kanalizacji oraz dostępu światła dziennego do ponmieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi;
 2. uciążliwości powodowanych przez hałas, wibracje, zakłócenia elektryczne oraz promieniowanie;
 3. zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby.

5.2. Projekty budowlane należy sporządzić z uwzględnieniem wymagań dotyczących ochrony uzasadnionych interesów osób trzecich, zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane oraz z przepisami szczególnymi.

6. ustalenia wymagań dotyczących ochrony obiektów budowlanych na terenie górniczym.

6.1. Projektowana inwestycja nie leży na terenach górniczych.

6.2. Nie podlega uzgodnieniu z Okręgowym Urzędem Górniczym w Krośnie.

7. Warunki wynikajace z przepisów szczególnych.

7.1. Przy wykonywaniu projektu budowlanego uwzglednić przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1202)

7.2. Zachować wymogi określone Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia                 12 kwietnia 2002 r. – w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 1422 z późn. zmianami).

8. Linie rozgraniczajace teren inwestycji.

8.1. Wyznaczono  na załącznkach graficznych -  na mapach w skali 1:2000 punktowo: przepusty kolorem czerwonym, brody kolorem niebieskim.

 

 

U Z A S A D N I E N I E

 

         Wnioskodawca: Państwowe Gospodarstwo Leśne, Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Bircza, Stara Bircza 99, 37-740 Bircza, działając przez pełnomocnika Pana Mariana Baran, ul. Skalna 48, 37-700 Przemyśl wystąpił do Wójta Gminy Bircza z wnioskiem o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy czterech przepustów  pod drogą powiatową, dwóch przepustów pod drogą leśną oraz czterech brodów na potoku Dobrzanka na szlakach zrywkowych drewna na części działek nr. 13, 17, obręb Malawa, 445, 452, 453 obręb Brzeżawa, nr 1, 4, 5/2, 6, 12/10, 14/1, 52, 66, 68, 74 obręb Dobrzanka położonych w miejscowosciach Malawa, Brzeżawa i Dobrzanka gmina Bircza

Zamierzona inwestycja jest zgodna z przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz przepisami szczególnymi i nie jest zaliczana do przedsięwzięć wymagających przeprowadzenia postepowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, w rozumieniu przepisów o ochronie srodowiska. W postępowaniu związanym  z wydaniem decyzji dokonano oceny stanu faktycznego i prawnego, na którym przewiduje się realizację inwestycji.

Części działek na których ma być realizowana przedmiotowa inwestycja stanowią drogę powiatową, potok Dobrzanka z dopływami oraz niezabudowane tereny przyległe.

Wnioskodawca przedłożył wymagane dokumenty.

 

Ponadto projektowana inwestycja została uzgodniona z:

 

 1. Starostą Przemyskim w zakresie ochrony gruntów rolnych, poddano uzgodnieniu i w ciagu 14 dni od daty zwrotnej potwierdzenia nie otrzymano sprzeciwu.
 2. Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Rzeszowie w zakresie ochrony przyrody, poddano uzgodnieniu i w ciagu 21 dni od daty zwrotnej potwierdzenia nie otrzymano sprzeciwu.
 3. Regionalnym Dyrektorem Lasów Państwowych w Krosnie w zakresie gruntów leśnych, postanowienie z dnia 02.07.2018 r., znak ZS.224.109.2018.
 4. Zarządem Dróg Powiatowych w Przemyślu, postanowienie z dnia 29.06.2018 r., znak ZDP.VI.424-181/2018.
 5. Wody Polskie Regiobalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, postanowienie z dnia 19 lipca 2018 roku, znak RZ.RPP.611.915.2018.MW.

W związku z powyższym orzeczono jak w sentencji.

 

POUCZENIE

 

 1. Niniejsza decyzja nie rodzi praw do terenu, oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich (art. 63 ust. 2 ww ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).
 2. Dla terenu objętego niniejszą decyzją może być wydana decyzja o warunkach zabudowy i zagospordarowania terenu innym wnioskodawcom.
 3. Wnioskodawcy, który nie uzyskał prawa do terenu nie przysługuje roszczenie o zwrot 4 ww. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
 4. Koszty realizacji roszczeń, przy ewentualnym ograniczeniu korzystania z nieruchomości lub jej części wskutek realizacji inwestycji zgodnie z przedmiotową decyzją , ponosi Inwestor po ostatecznym uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na budowę.

Niezależnie od powyższego nadmienia się, że wygaszenie niniejszej decyzji może nastąpić decyzją Wójta Gminy Bircza wydaną na podstawie art. 65 ww. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, przy zaistnieniu szczególnych warunków, wynikających z uzyskania przez innego wnioskodawcę pozwolenia na budowę lub w razie sprzeczności zaistniałych w wyniku wprowadzenia innych ustaleń, z dniem wejścia w życie nowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub jego zmiany.

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu, za pośrednictwem Wojta Gminy Bircza, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Przed upływem terminu do wniesienia odwołania decyzja nie podlega wykonaniu. Wniesienie odwołania w terminie, wstrzymuje wykonanie decyzji.

 

Załączniki:

 • załaczniki graficzne nr 1,2,3 stanowiące integralną część decyzji.

 

 

 

 

 

 

Otrzymują:

 1. WNIOSKODAWCA:  Państwowe Gospodarstwo Leśne,

Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Bircza, Stara Bircza 99, 37-740 Bircza.

 1. PEŁNOMOCNIK: Pan Marian Baran, ul. Skalna 48, 37-700 Przemyśl.
 2. Strony biorące udział w postępowaniu wg rozdzielnika.
 3. A/a

 


Autor: Janusz Chrobak
Data: 2018-07-31 11:20:09
Udostępnił: Paweł Rogal
Data: 2018-07-31 11:25:07

Rejestr zmian


Urząd Gminy Bircza
ul. Ojca Św. Jana Pawła II 2
37-740 Bircza
tel. (016) 672-60-91
fax. (016) 672-53-41
email: sekretariat@bircza.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl