Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Bircza
  
5-12-2023, Wtorek, 05:55


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

D E C Y Z J A O USTALENIE LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

G.B.B.6730.29.2018                                                               Bircza, dnia 27 sierpnia  2018 r.

 

 

D E C Y Z J A

O USTALENIE LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

 

Na podstawie art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.) oraz art. 1 ust. 2, art. 4 ust. 2 pkt. 1, art. 50 ust 1 pkt.2 art. 54 ustawy z dnia 27 marca 2003 r., o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku: PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, ul. Garbarska 21A,   20-340 Lublin działając przez pełnomocnika Pana Tomasza Hanakę, ul. Koralowa 1 lok. U5, 20-583 Lublin w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy energetycznych linii kablowej nn 0,4 kV wraz ze złączami kablowymi oraz przyłączami kablowymi w m. Korzeniec na działkach nr 674, 681, 682, 692, 779, 697, 704, 699, 714/1, 714/4, 783, 786, 787/2, 785, 788/1, 715/1, 715/2, 715/5, 716/3, 716/4, 716/5, 716/2, 719, 724/3, 724/4, 725/2, 724/2, 726/2, 727/2, 727/1, 728/2, 728/1, 729, 734  w miejscowości Korzeniec,  i 235  w miejscowości Wola Korzeniecka, gmina Bircza.

 

u s t a l a m

lokalizację inwestycji celu publicznego

dla zamierzenia budowlanego p.n.:

 

- Budowa linii kablowych nn 0,4 kV wraz ze złączami kablowymi, złączami kablowo pomiarowymi, złączami liniowymi  oraz przyłączami kablowymi

na terenie oznaczonym wg ewidencji gruntów jako działki nr 674, 681, 682, 692, 779, 697, 704, 699, 714/1, 714/4, 783, 786, 787/2, 785, 788/1, 715/1, 715/2, 715/5, 716/3, 716/4, 716/5, 716/2, 719, 724/3, 724/4, 725/2, 724/2, 726/2, 727/2, 727/1, 728/2, 728/1, 729, 734  w miejscowości Korzeniec,  i 235  w miejscowości Wola Korzeniecka, gmina Bircza.

 

1. Ustalenia dotyczące rodzaju zabudowy oraz funkcji zabudowy i zagospodarowania terenu.

1.1.Teren jak w granicach części działek 674, 681, 682, 692, 779, 697, 704, 699, 714/1, 714/4, 783, 786, 787/2, 785, 788/1, 715/1, 715/2, 715/5, 716/3, 716/4, 716/5, 716/2, 719, 724/3, 724/4, 725/2, 724/2, 726/2, 727/2, 727/1, 728/2, 728/1, 729, 734  w miejscowości Korzeniec,  i 235    w miejscowości Wola Korzeniecka, gmina Bircza przeznacza się pod budowę linii kablowych nn 0,4 kV wraz ze złączami kablowymi, złączami kablowo pomiarowymi, złączami liniowymi  oraz przyłączami kablowymi

 

2. Ustalenia dotyczące ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu oraz ochrony gruntów rolnych.

2.1. W rozwiązaniach projektu budowlanego uwzględnić należy przepisy dotyczące ochrony środowiska w szczególności wynikające z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 z późn. zm.) oraz planowanej inwestycji     w granicach Parku Krajobrazowym Pogórza Przemyskiego funkcjonującego na mocy Uchwały  Nr XXXIX/792/13 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 października 2013 r.,         w sprawie Parku Krajobrazowego Pogórza Przemyskiego  (Dz. Urz. Woj.. Podkarpackiego               z 2014 r., poz. 3605) oraz w granicach obszaru podlegającego ochronie prawnej ze względu na walory środowiska przyrodniczego o znaczeniu europejskim tj. w Obszarze Specjalnej Ochrony Ptaków  Natura 2000 pn. „Pogórze Przemyskie” (PLB180001)  funkcjonującym na mocy rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie specjalnej ochrony ptaków (Dz. U  Nr 25, poz. 133,   z późn. zm.). „zabrania się podejmowania działań mogących w znaczący sposób pogorszyć stan siedlisk przyrodniczych oraz stan siedlisk przyrodniczych oraz stan siedlisk gatunków roślin     i zwierząt, a także w znaczący sposób wpłynąć negatywnie na gatunki, dla których ochrony został wyznaczony obszar Natura 2000 zaś inwestycje realizowane winny być zgodnie z zapisami art. 33 ust. 3 tejże ustawy. Tutejszy organ dokonał analizy wniosku Inwestora wynikającej z przepisów art. 96 ustawy z dnia 3 października 2008 r.  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)  i uznał, iż ze względu na zakres i lokalizację inwestycji, zamierzenie inwestycyjne nie będzie negatywnie oddziaływało na obszary Natura 2000 tj.: obszary specjalnej ochrony ptaków. W sąsiedztwie planowanej inwestycji istnieje zabudowa. Zatem nie wprowadza się dodatkowych zakazów, nakazów i ograniczeń, wynikających z przepisów odrębnych.

2.2. Teren inwestycji obejmuje część działek  nr 674, 681, 682, 692, 779, 697, 704, 699, 714/1, 714/4, 783, 786, 787/2, 785, 788/1, 715/1, 715/2, 715/5, 716/3, 716/4, 716/5, 716/2, 719, 724/3, 724/4, 725/2, 724/2, 726/2, 727/2, 727/1, 728/2, 728/1, 729, 734  w miejscowości Korzeniec,    i 235  w miejscowości Wola Korzeniecka, gmina Bircza nie wymagają uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolne i nieleśne.

Teren przeznaczony pod projektowaną inwestycję stanowi pas gruntu o szerokości 1,00 m, na długości około 2000 m stanowią drogi gminne, rowy i tereny zielone.

Linia kablowa będzie ułożona na głębokości 0,70 m poniżej poziomu terenu, a teren po jej ułożeniu i inwestor zobowiązany jest doprowadzenie do stanu pierwotnego po wykonaniu wykopu i ułożeniu kabla.

W przypadku realizacji linii kablowej, ziemnej  na gruntach leśnych należy spełnić następujące warunki:

Inwestycję należy zrealizować w pasie o szerokości do 2 m, zarówno na etapie realizacji  jak       i eksploatacji oraz zlokalizować:

- w pasie drogi leśnej albo,

- w linii podziału powierzchniowego albo,

- przy ścianie drzewostanu  w niezalesionym pasie o szerokości do 2m i nie jest planowane jego odnowienie/zalesienie.

Ponadto w trakcie realizacji i eksploatacji inwestycji na gruntach leśnych:

- zakazuje się wycinki drzewostanu, dopuszcza się wycinkę pojedynczych drzew,

- grunt nie może zostać zabudowany  w głąb lub na powierzchni w sposób  uniemożliwiający wegetację roślin,

- realizacja inwestycji nie może powodować utrudnień w prowadzeniu gospodarki leśnej,

- okres trwania prac (łącznie z naprawieniem ewentualnych szkód) nie może być dłuższy niż 1 rok, a grunt, po zakończeniu realizacji inwestycji należy przywrócić do stanu pierwotnego.

 1.   Ustalenia dotyczące obsługi w zakresie infrastruktury technicznej:

3.1.W docelowych rozwiązaniach projektu budowlanego inwestycji uwzględnić istniejące elementy infrastruktury oraz potrzeby indywidualnych właścicieli nieruchomości.

3.2. Spełnić warunki określone przez gestora sieci energetycznej.

 1. Ustalenia wymagań dotyczących ochrony interesów osób trzecich

4.1. Projektowana inwestycja nie może powodować;

 1. pozbawienia dostępu do drogi publicznej,
 2. możliwości korzystania z energii.

4.2. Projekt budowlany inwestycji należy sporządzić z uwzględnieniem wymagań  dotyczących ochrony uzasadnionych interesów osób trzecich, zgodnie, zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane oraz z przepisami szczególnymi.

 1. Warunki wynikające z przepisów szczególnych.

5.1. Przy wykonywaniu projektu budowlanego należy uwzględnić przepisy:

- ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo Budowlane (tekst jednolity z 2018 r., poz. 1202) oraz przepisów techniczno-budowlanych  tym warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1422  z późn. zm.)

- ustawy z dnia 3 lutego 1995 r o ochronie gruntów rolnych i leśnych (tekst jednolity Dz. U z 2017 r., poz. 1161z późniejszymi zmianami) – „inwestycja może być realizowana bez konieczności  uzyskania decyzji zezwalającej na wyłączenie”

- ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o ochronie środowiska  (tekst jednolity Dz. U.                z 2017 r., poz. 519 z późn. zm.)

- ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 2164 z późn. zm.)

- ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

  (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 z późn. zm.)

 1. Ustalenia wymagań dotyczących ochrony obiektów budowlanych na terenie  górniczym

6.1. Projektowana inwestycja nie leży na terenach górniczych.

 1. Linie rozgraniczające teren inwestycji:

7.1. Teren projektowanej linii kablowej nn 0,4 kV wraz z przyłączami kablowymi pokazano na załącznikach graficznych nr 1, 2, 3, 4 na mapie w skali 1:1000 linią ciągłą  w kolorze czerwonym.

 

U Z A S A D N I E N I E

 

      Jak ustalono w wyniku rozpatrywania wniosku zgłoszonego przez PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, ul. Garbarska 21A,   20-340 Lublin działając przez pełnomocnika Pana Tomasza Hanakę, ul. Koralowa 1 lok. U5, 20-583 Lublin – zamierzona inwestycja jest zgodna z ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz zgodna z przepisami szczególnymi. W postępowaniu związanym             z wydaniem decyzji dokonano oceny stanu faktycznego i prawnego na którym przewiduje się realizację inwestycji.

 

Ponadto projektowana inwestycja została uzgodniona z;

 

 1. Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Rzeszowie w zakresie ochrony przyrody, poddano uzgodnieniu i w ciągu 21 dni od daty zwrotnej potwierdzenia nie otrzymano sprzeciwu.
 2. Starostą Przemyskim w zakresie ochrony gruntów rolnych, poddano uzgodnieniu                i w ciągu 14 dni od daty zwrotnej potwierdzenia nie otrzymano sprzeciwu.
 3. Regionalny Dyrektor Lasów Państwowych, postanowienie z dnia 11.08.2018 r., znak ZS.224.136.2018.

 

W związku z powyższym orzeczono jak w sentencji

 

POUCZENIE

1. Niniejsza decyzja nie rodzi praw do terenu, oraz nie narusza prawa własności   i uprawnień osób trzecich (art. 63 ust. 2 ww ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).

2. Dla terenu objętego niniejszą decyzją może być wydana decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu innym wnioskodawcom.

3. Wnioskodawcy, który nie uzyskał prawa do terenu nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów poniesionych w związku z otrzymana decyzją lokalizacji inwestycji celu publicznego (art. 63, ust. 4 w/w ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

4. Koszty realizacji roszczeń, przy ewentualnym ograniczeniu korzystania                                z nieruchomości lub jej części wskutek realizacji inwestycji zgodnie z przedmiotową decyzją , ponosi Inwestor po ostatecznym uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na budowę.

 

Niezależnie od powyższego nadmienia się, że wygaszenie niniejszej decyzji może nastąpić decyzją Wójta Gminy Bircza wydaną na podstawie art. 65 ww. ustawy                      o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, przy zaistnieniu szczególnych warunków, wynikających z uzyskania przez innego wnioskodawcę pozwolenia na budowę, lub w razie sprzeczności zaistniałych w wyniku wprowadzenia innych ustaleń, z dniem wejścia w życie nowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub jego zmiany.

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu, za pośrednictwem Wójta Gminy Bircza, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Przed upływem terminu do wniesienia odwołania decyzja nie podlega wykonaniu. Wniesienie odwołania w terminie, wstrzymuje wykonanie decyzji.

 

Załączniki:

- załączniki graficzne nr 1, 2 3, 4 stanowiące integralną część decyzji.

 

Otrzymują:

 1. Wnioskodawca:

-      PGE Dystrybucja S.A. ul. Grabarska 21A, 20-340 Lublin,

-      Pan Tomasz Hanaka ul. Koralowa 1 lok. U5, 20-583 Lublin

 

2.  Strony biorące udział w postępowaniu znajdują się w aktach sprawy.

 

 

                        


Autor: Janusz Chrobak
Data: 2018-08-27 09:58:05
Udostępnił: Andrzej Dzodz
Data: 2018-08-27 10:00:10

Rejestr zmian


Urząd Gminy Bircza
ul. Ojca Św. Jana Pawła II 2
37-740 Bircza
tel. (016) 672-60-91
fax. (016) 672-53-41
email: sekretariat@bircza.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl