Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Bircza
  
5-12-2023, Wtorek, 12:42


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

D E C Y Z J A O USTALENIE LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

 

G.B.B.6730.31.2018                                                            Bircza, dnia 10 września 2018 r.

 

 

 

D E C Y Z J A

O USTALENIE LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

 

Na podstawie art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.) oraz art. 1 ust. 2, art. 4 ust. 2 pkt. 1, art. 50 ust 1 pkt.2 art. 54 ustawy z dnia 27 marca 2003 r., o planowaniu                        i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1073) po rozpatrzeniu wniosku: PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, ul. Garbarska 21A,   20-340 Lublin działając przez pełnomocnika Pana Marcina Wieczorek, zam. Korytniki 9/7, 37-741 Krasiczyn  w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowa elektroenergetycznej ziemnej linii kablowej niskiego napięcia (0,4kV) na działkach nr 113, 114, 115/1, 115/2, 116, 117, 118, 119, 168  i 180/1 w miejscowości Leszczawa Dolna.

 

u s t a l a m

lokalizację inwestycji celu publicznego

dla zamierzenia budowlanego p.n.:

 

- Budowa elektroenergetycznej ziemnej linii  kablowej niskiego napięcia 0,4 kV

 na terenie oznaczonym wg ewidencji gruntów jako część działek 113, 114, 115/1, 115/2, 116, 117, 118, 119, 168  i 180/1  położonych w miejscowości Leszczawa Dolna, Gmina Bircza.

1. Ustalenia dotyczące rodzaju zabudowy oraz funkcji zabudowy i zagospodarowania terenu.

1.1.Teren jak w granicach części działek 113, 114, 115/1, 115/2, 116, 117, 118, 119, 168                  i 180/1  położonych w miejscowości Leszczawa Dolna, przeznacza się pod budowę elektroenergetycznej ziemnej linii  kablowej niskiego napięcia 0,4 kV.

 

2. Ustalenia dotyczące ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu oraz ochrony gruntów rolnych.

2.1. W rozwiązaniach projektu budowlanego uwzględnić należy, przepisy dotyczące ochrony środowiska w szczególności wynikające z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r., Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 z późn. zm.). Przedsięwzięcie to zlokalizowane jest w granicach Przemysko – Dynowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu funkcjonującego na mocy Uchwały Nr XLVIII/999/14 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 23 czerwca 2014 r., w sprawie Przemysko – Dynowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu  (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z 2013 r., poz. 1959 z późn. zm.).

2.2. Teren inwestycji obejmuje część działek nr 113, 114, 115/1, 115/2, 119 i 180/1  położonych w miejscowości Leszczawa Dolna sklasyfikowane jako grunt klasy R IV b, R Vb, Ps IV, Ps V , i Lzr oraz część działek 118 i 168 stanowiącej grant klasy dr nie wymagają  zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolne i nieleśne. natomiast część działek nr  116 i 117 położonych w miejscowości Leszczawa Dolna stanowią grunty klasy Ls  wymagające  zgody Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie.

Linia kablowa będzie ułożona na głębokości 0,70 m poniżej poziomu terenu a teren po jej ułożeniu należy doprowadzić do stanu pierwotnego.

 1. Inwestycję należy zrealizować w pasie o szerokości do 2 m, zarówno na etapie realizacji  jak i eksploatacji oraz zlokalizować:

- w pasie drogi leśnej albo,

- w linii podziału powierzchniowego albo,

- przy ścianie drzewostanu  w niezalesionym pasie o szerokości do 2m i nie jest planowane jego odnowienie/zalesienie.

Ponadto w trakcie realizacji i eksploatacji inwestycji na gruntach leśnych:

- zakazuje się wycinki drzewostanu, dopuszcza się wycinkę pojedynczych drzew,

- grunt nie może zostać zabudowany w głąb lub na powierzchni w sposób  uniemożliwiający wegetację roślin,

- realizacja inwestycji nie może powodować utrudnień w prowadzeniu gospodarki leśnej,

- okres trwania prac (łącznie z naprawieniem ewentualnych szkód) nie może być dłuższy niż 1 rok, a grunt, po zakończeniu realizacji inwestycji należy przywrócić do stanu pierwotnego.

 

3.  Ustalenia dotyczące obsługi w zakresie infrastruktury technicznej:

3.1.W docelowych rozwiązaniach projektu budowlanego inwestycji uwzględnić istniejące elementy infrastruktury oraz potrzeby indywidualnych właścicieli nieruchomości.

3.2. Należy spełnić warunki określone przez gestorów sieci uzbrojenia terenu.

4. Ustalenia wymagań dotyczących ochrony interesów osób trzecich

4.1. Projektowana inwestycja nie może powodować;

 1. pozbawienia dostępu do drogi publicznej,
 2. możliwości korzystania z energii.

4.2. Projekt budowlany inwestycji należy sporządzić z uwzględnieniem wymagań  dotyczących ochrony uzasadnionych interesów osób trzecich, zgodnie, zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane oraz z przepisami szczególnymi.

 

 1. Warunki wynikające z przepisów szczególnych.

5.1. Przy wykonywaniu projektu budowlanego należy uwzględnić przepisy:

- ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo Budowlane (tekst jednolity z 2018 r., poz. 1202) oraz przepisów techniczno-budowlanych  tym warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 1422             z późn. zm.)

- ustawy z dnia 3 lutego 1995 r o ochronie gruntów rolnych i leśnych (tekst jednolity Dz. U z 2017 r., poz.1161 z późniejszymi zmianami) – „inwestycja może być realizowana bez konieczności  uzyskania decyzji zezwalającej na wyłączenie”

- ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o ochronie środowiska  (tekst jednolity Dz. U.                z 2017 r., poz. 519 z późn. zm.)

- ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. z 2017  poz. 2134 z późn. zm.)

- ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

  (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 z późn. zm.)

 1. Ustalenia wymagań dotyczących ochrony obiektów budowlanych na terenie  górniczym

6.1. Projektowana inwestycja nie leży na terenach górniczych.

 1. Linie rozgraniczające teren inwestycji:

7.1. Teren projektowanej linii kablowej niskiego napięcia 0,4 kV pokazano na załącznikach graficznych nr 1 i 2 na mapach w skali 1:2000 linią ciągłą  w kolorze czerwonym.

 

U Z A S A D N I E N I E

 

      Jak ustalono w wyniku rozpatrywania wniosku zgłoszonego przez PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, ul. Garbarska 21A,   20-340 Lublin działając przez pełnomocnika Pana Marcina Wieczorek, zam. Korytniki 9/7, 37-741 Krasiczyn   – zamierzona inwestycja jest zgodna z ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz zgodna z przepisami szczególnymi. W postępowaniu związanym             z wydaniem decyzji dokonano oceny stanu faktycznego i prawnego na którym przewiduje się realizację inwestycji.

   

Ponadto projektowana inwestycja została uzgodniona z;

 

 1. Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Rzeszowie w zakresie ochrony przyrody, poddano uzgodnieniu i w ciągu 21 dni od daty zwrotnej potwierdzenia nie otrzymano sprzeciwu.
 2. Starostą Przemyskim w zakresie ochrony gruntów rolnych, poddano uzgodnieniu i w ciągu 14 dni od daty zwrotnej potwierdzenia nie otrzymano sprzeciwu.
 3. Regionalnym Dyrektorem Lasów Państwowych w Krośnie w zakresie ochrony gruntów leśnych, postanowienie z dnia 27 sierpnia 2018 roku, znak ZS.224.154.2018.
 4. Zarządem Dróg Powiatowych w Przemyślu, postanowienie z dnia 20.08.2018 r., znak ZDP.VI.424P-254/2018.

 

W związku z powyższym orzeczono jak w sentencji

 

POUCZENIE

1. Niniejsza decyzja nie rodzi praw do terenu, oraz nie narusza prawa własności                         i uprawnień osób trzecich (art. 63 ust. 2 ww ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).

2. Dla terenu objętego niniejszą decyzją może być wydana decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu innym wnioskodawcom.

3. Wnioskodawcy, który nie uzyskał prawa do terenu nie przysługuje roszczenie o zwrot 4 ww. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).

4. Koszty realizacji roszczeń, przy ewentualnym ograniczeniu korzystania                                z nieruchomości lub jej części wskutek realizacji inwestycji zgodnie z przedmiotową decyzją , ponosi Inwestor po ostatecznym uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na budowę.

 

Niezależnie od powyższego nadmienia się, że wygaszenie niniejszej decyzji może nastąpić decyzją Wójta Gminy Bircza wydaną na podstawie art. 65 ww. ustawy                      o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, przy zaistnieniu szczególnych warunków, wynikających z uzyskania przez innego wnioskodawcę pozwolenia na budowę, lub w razie sprzeczności zaistniałych w wyniku wprowadzenia innych ustaleń, z dniem wejścia w życie nowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub jego zmiany.

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu, za pośrednictwem Wójta Gminy Bircza, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Przed upływem terminu do wniesienia odwołania decyzja nie podlega wykonaniu. Wniesienie odwołania w terminie, wstrzymuje wykonanie decyzji.

 

Załączniki:

- załączniki graficzne nr 1 i 2 stanowiące integralną część decyzji.

Otrzymują:

 1. Wnioskodawca:
 2. PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie,

ul. Garbarska 21A,   20-340 Lublin 

 1. Strony biorące udział w postępowaniu znajdują się w aktach sprawy.

 

 

                          Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych   

     

Zgodnie z art. 12 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku                            z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że: 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Bircza, ul. Ojca Św. Jana Pawła II 2, kod pocztowy: 37:740, tel. 16 672 60 91

Wójt Gminy Bircza  przetwarza dane osobowe w następujących celach:

1. w określonych przypadkach na podstawie zgody osoby na przetwarzanie swoich danych osobowych (podstawa prawna art.6 ust.1 lit. a) Rozporządzenia                                                                   2. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Wójcie Gminy Bircza w związku              z prowadzeniem działalności jako gminnej jednostki samorządowej Gminy Bircza i realizacji zawartych umów (podstawa prawna art.6 ust.1 lit. c) Rozporządzenia                                                                                                           3. przetwarzanie jest niezbędne do wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (podstawa prawna art.6 ust.1 lit. e) Rozporządzenia                                                                                                                                    W Urzędzie Gminy w Birczy został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych Osobowych,       z którym może się PANI/PAN kontaktować w sprawie ochrony swoich danych osobowych.                                                                                                                                                     Sposoby kontaktu:                                                                                                                                         1.adres korespondencyjny: Urząd Gminy w Birczy, ul. Ojca Św. Jana Pawła II 2, 37-740 Bircza                                                                                                                                                                  2. Formularz kontaktowy dostępny na stronie www.bircza.pl                                                            3.tel/fax: 16 672 60 91 / 16 672 53 41                                                                                                    Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z zapisów ustawy         z dnia 14 lipca 1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt.

 

        Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, w określonych szczególnych sytuacjach prawo do sprzeciwu, a w przypadku przetwarzania na podstawie wyrażonej zgody, w określonych przypadkach, prawo do usunięcia danych osobowych.       

         Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.   

        Podanie  przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym.                                        Brak podania danych osobowych będzie skutkował brakiem możliwości realizacji zadań wynikających z przepisów prawa.                                                                                                                             Informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane innym organom                  i podmiotom wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa.                                                              Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 


Autor: Janusz Chrobak
Data: 2018-09-11 12:32:29
Udostępnił: Andrzej Dzodz
Data: 2018-09-11 12:33:21

Rejestr zmian


Urząd Gminy Bircza
ul. Ojca Św. Jana Pawła II 2
37-740 Bircza
tel. (016) 672-60-91
fax. (016) 672-53-41
email: sekretariat@bircza.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl