Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Bircza
  
5-12-2023, Wtorek, 13:08


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

D E C Y Z J A O USTALENIE LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO - Projekt

PROJEKT

G.B.B.6730.39.2018                                                             Bircza, dnia 25 września 2018 r.

 

D E C Y Z J A

O USTALENIE LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

 

            Na podstawie art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późniejszymi zmianami) oraz art. 1 ust. 2, art. 4 ust. 2 pkt. 1, art. 50 ust 1 pkt.2 art. 54 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.,- o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 z późn. zm.) – po rozpatrzeniu wniosku: Państwowego Gospodarstwa Leśnego, Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Dynów, ul. Jaklów 2, 36-065 Dynów, działając przez pełnomocnika Pana Grzegorza Kamińskiego, ul. Nadbrzeżna 65, 38-481 Posada Górna      w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy zbiornika retencyjnego w Nadleśnictwie Borownica na części działki nr 469/6 i 216 położonych  w miejscowości Jawornik Ruski, gmina Bircza.

 

u s t a l a m

lokalizację inwestycji celu publicznego

dla zamierzenia budowlanego p.n.:

 

- Budowa zbiornika retencyjnego z doprowadzeniem i odprowadzeniem wody na części działki nr 469/6 obręb Jawornik Ruski,

- Budowa ujęcia wody z ocinkową zabudową potoku na części działki nr 216 obr. Jawornik Ruski,

- Budowa zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej (działka nr 235) na część działki nr 469/1 obręb Jawornik Ruski, na terenie oznaczonym wg ewidencji gruntów w miejscowości Jawornik Ruski, gmina Bircza jako część działek nr 469/6 i 216 w sąsiedztwie działek nr 226/1, 227/1, 235 - droga powiatowa obsługująca obszar.  

 

1. Ustalenia dotyczące rodzaju zabudowy oraz funkcji zabudowy i   zagospodarowania  trerenu.

1.1. Teren w granicach części działek nr 469/6 i 216 położonych w miejscowości Jawornik Ruski gm. Bircza przeznacza się pod budowę zbiornika retencyjnego z infrastrukturą techniczną.

1.2. Projektowane zamierzenie inwestycyjne stanowi budowę zbiornika retencyjnego wraz   z ujęciem, doprowadzeniem i odprowadzeniem wody oraz budowę zjazdu indywidualnego  z drogi powiatowej.

2. Ustalenia dotyczące warunków i wymagań kształtowania ładu przestrzennego.

2.1. Dane techniczne projektowanego zbiornika retencyjnego:

- Pojemność zbiornika                                                           do        5000,00 m3

- Głębokość                                                                           do              2,20 m

- Nachylenie skarp w przedziale                                           1:1,5 – 1:10

Budowa zbiornika retencyjnego wymaga przeprowadzenia nastepujacych robót budowlanych:

- roboty ziemne polegające na: pogłębieniu zbiornika, profilowaniu skarp, grobli od strony odpowietrznej i odwodnej, profilowaniu skarp potoku bez nazwy pod ubezpieczenia.

- odbudowa zniszczonych grobli stawu wraz z ich uszczelnieniem i zabezpieczeniem

- wykonanie ujęcia bocznego przelewowego na potoku bez nazwy,

- wykonanie zabudowy biologicznej w miejscu ujęcia wody oraz w miejscu przelewu burzowego,

- porządkowanie i plantowanie terenu inwestycji wraz z obsiewem mieszanką traw,

- wykonanie utwardzonych ścieżek umożliwiajacych dotarcie do ujęcia, grobli i upustów,

2.2.Przy zagospodarowaniu działki należy uwzględnić warunki bezpieczeństwa i dostepu na teren zbiornika osób postronnych poprzez ogrodzenie terenu zbiornika.

 Na terenie projektowanego zbiornika zabezpieczyć miejsca postojowe na samochody zwiazane z jego obsługą.

3. Ustalenia dotyczące ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu oraz ochrony gruntów rolnych.

3.1. W rozwiązaniach projektu budowlanego uwzględnić należy przepisy dotyczące ochrony środowiska, w szczególności wynikające z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 519).  Planowane przedsięwzięcie  zlokalizowane jest na terenie Przemysko – Dynowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu funkcjonującego na mocy Uchwały Nr XLVIII/999/14 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie Przemysko - Dynowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z 2014 r., poz. 1959.) w granicach którego obowiązują m.in. zakazy: - likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych, jeżeli nie wynikają one z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej i zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub wodnego lub budowy, odbudowy, utrzymania, remontów lub naprawy urządzeń wodnych, wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac związanych z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym lub przeciw osuwiskowym lub utrzymaniem, budową, odbudową naprawą lub remontem urządzeń wodnych.

3.2. Część działek nr 469/6 i 216 o łącznej powierzchni około 0,70 ha została sklasyfikowana jako grunt klasy Ls o pow. 0,6650 ha, i Wp o pow. 0,0350 ha. Inwestycja wymaga uzyskania zgody Regionalnego Dyrektora Lasów Państwowych w Krośnie.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 121) grunt przeznaczony na cele zbiornika wodnego dla potrzeb gospodarki leśnej będzie nadal gruntem leśnym.

3.3. Inwestycja posiada decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia z dnia 28.08.2018 r., znak OŚ.6220.1.2018/KH.

Planowane przedsięwzięcie nie jest położone w obszarze Natura 2000.

4. Ustalenia dotyczące obsługi w zakresie infrastruktury technicznej.

4.1. Dojazd poprzez projektowany zjazd z drogi powiatowej (działka nr 235) – obsługująca obszar.

4.2. Usuwanie odpadów stałych do kontenera indywidualnego, w który należy wyposażyć działkę.                                                                                                                                      4.3. Spełnić warunki określone przez gestorów sieci infrastruktury technicznej.

5. Ustalenia wymagań dotyczących ochrony interesów osób trzecich.

5.1. Projektowana budowa zbiornika retencyjnego  i sposób zagospodarowania terenu części działek  nie może powodować:

 1. pozbawienia dostępu do drogi publicznej, możliwości korzystania z: energii cieplnej, elektrycznej, wody, kanalizacji oraz dostępu światła dziennego do ponmieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi;
 2. uciążliwości powodowanych przez hałas, wibracje, zakłócenia elektryczne oraz promieniowanie;
 3. zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby.

5.2. Projekt budowlany inwestycji należy sporządzić z uwzględnieniem wymagań dotyczących ochrony uzasadnionych interesów osób trzecich, zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane oraz z przepisami szczególnymi.

6. Warunki wynikajace z przepisów szczególnych.

6.1. Przy wykonywaniu projektu budowlanego uwzglednić przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane. (tekst jednolity Dz. U. z 2018 poz. 1202).

6.2. Zachować wymogi okreslone Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia                 12 kwietnia 2002 r. – w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 1422 z późn. zm.).

6.3. Uzyskać pozwolenie wodno – prawne na budowę ujęcia wody na potoku bez nazwy (działka nr 216 obręb Jawornik Ruski).

7. Ustalenia wymagań dotyczących ochrony obiektów budowlanych na terenie górniczym.

7.1. Projektowana inwestycja nie leży na terenach górniczych.

8. Linie rozgraniczajace teren inwestycji.

8.1. Wyznaczono  w załącznku graficznym na mapie w skali 1:1000 w konturze oznaczonym literami ABCDEFGHIJKL oraz linią ciągłą w kolorze czerwonym.

Linia zabudowy zbiornika w odległości 12,0 m  od krawędzi jezdni drogi powiatowej (działka nr 235).

U Z A S A D N I E N I E

 

         Wnioskodawca: Państwowego Gospodarstwa Leśnego, Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Dynów, ul. Jaklów 2, 36-065 Dynów, działając przez pełnomocnika Pana Grzegorza Kamińskiego, ul. Nadbrzeżna 65, 38-481 Posada Górna wystapił do Wójta Gminy Bircza z wnioskiem o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy zbiornika retencyjnego na terenie oznaczonym wg ewidencji wsi Jawornik Ruski, jako część działek nr 469/6 i 216. Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na realizacji retencyjnego zbiornika wodnego dla potrzeb gospodarowania wodą w leśnictwie w ramach projektu pod nazwą: „Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach górskich.”

W korycie potoku nie będzie urządzeń do piętrzenia wody.

Planowany zbiornik polepszy bilans wodny w leśnictwie i w środowisku przyrodniczym rozpatrywanego terenu. Zwiększy się bioróżnorodność.

Planowane przedsięwzięcie nie jest zaliczone do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko wymienionych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z dnia 18 stycznia 2016 r. poz. 71).                 

Zamierzona inwestycja jest zgodna z przepisami ustawy o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym oraz przepisami szczególnymi i nie jest zaliczana do przedsięwzięć wymagających przeprowadzenia postepowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, w rozumieniu przepisów o ochronie srodowiska. W postępowaniu związanym  z wydaniem decyzji dokonano oceny stanu faktycznego i prawnego, na którym przewiduje się realizację inwestycji.

Wnioskodawca przedłożył wymagane dokumenty.

Ponadto projektowana inwestycja została poddana uzgodnieniom z:

Ponadto projektowana inwestycja została uzgodniona z:

 1. Państwowym Gospadrstwem Wodnym Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Przemyślu,
 2. Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Rzeszowie Delegatura  w Przemyślu, w zakresie obszarów objętych ochroną na podstawie przepisów o ochronie przyrody,
 3. Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Krośnie w zakresie ochrony gruntów leśnych
 4. Starostą Przemyskim w zakresie ochrony gruntów rolnych i leśnych,
 5. Zarządem Dróg Powiatowych w Przemyślu,

W związku z powyższym orzeczono jak w sentencji.

 

POUCZENIE

 

 1. Niniejsza decyzja nie rodzi praw do terenu, oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich (art. 63 ust. 2 ww ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).
 2. Dla terenu objętego niniejszą decyzją może być wydana decyzja o warunkach zabudowy i zagospordarowania terenu innym wnioskodawcom.
 3. Wnioskodawcy, który nie uzyskał prawa do terenu nie przysługuje roszczenie o zwrot 4 ww. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
 4. Koszty realizacji roszczeń, przy ewentualnym ograniczeniu korzystania z nieruchomości lub jej części wskutek realizacji inwestycji zgodnie z przedmiotową decyzją , ponosi Inwestor po ostatecznym uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na budowę.

Niezależnie od powyższego nadmienia się, że wygaszenie niniejszej decyzji może nastąpić decyzją Wójta Gminy Bircza wydaną na podstawie art. 65 ww. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, przy zaistnieniu szczególnych warunków, wynikających z uzyskania przez innego wnioskodawcę pozwolenia na budowę lub w razie sprzeczności zaistniałych w wyniku wprowadzenia innych ustaleń, z dniem wejścia w życie nowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub jego zmiany.

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu, za pośrednictwem Wojta Gminy Bircza, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Przed upływem terminu do wniesienia odwołania decyzja nie podlega wykonaniu. Wniesienie odwołania w terminie, wstrzymuje wykonanie decyzji.

Załączniki:

 • załacznik graficzny nr 1 stanowiący integralną część decyzji.

 

Otrzymują:

 1. WNIOSKODAWCA:  Państwowe Gospodarstwo Leśne,

Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Dynów, ul. Jaklów 2, 36-065 Dynów

Pan Grzegorza Kamińskiego, ul. Nadbrzeżna 65, 38-481 Posada Górna            

 1. Strony biorące udział w postępowaniu wg wykazuznajdują się w aktach sprawyUrzędu Gminy w Birczy.

 


Autor: Janusz Chrobak
Data: 2018-09-25 13:28:07
Udostępnił: Paweł Rogal
Data: 2018-09-25 13:30:40

Rejestr zmian


Urząd Gminy Bircza
ul. Ojca Św. Jana Pawła II 2
37-740 Bircza
tel. (016) 672-60-91
fax. (016) 672-53-41
email: sekretariat@bircza.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl