Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Bircza
  
13-06-2024, Czwartek, 14:56


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

D E C Y Z J A O USTALENIE LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO - Projekt

 

 

PROJEKT

G.B.B.6730.36.2018                                                           Bircza, dnia 25 września 2018 r.

 

 

D E C Y Z J A

O USTALENIE LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

 

            Na podstawie art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) oraz art. 1 ust. 2, art. 4 ust. 2 pkt. 1, art. 50 ust 1 pkt. 2 art. 54 ustawy    z dnia 27 marca 2003 r., o planowaniu     i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) – po rozpatrzeniu wniosku: PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21a, 20-340 Lublin,  działając przez pełnomocnika Pana Marcina Wieczorek, zam. Korytniki 9/7, 37-741 Krasiczyn  w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w sprawie budowy energetycznej ziemnej linii kablowej średniego napięcia 15 kV, budowa słupowej stacji transformatorowej 15 kV/04 kV, budowa elektroenergetycznego ziemnego przyłącza kablowego niskiego napięcia 0,4 kV na działce nr 267/1 w miejscowości Borownica

 

u s t a l a m

lokalizację inwestycji celu publicznego

dla zamierzenia budowlanego p.n.:

 

- Budowa energetycznej ziemnej linii kablowej  średniego napięcia 15 kV,

- Budowa słupowej stacji transformatorowej 15 kV/04 k,

- Budowa elektroenergetycznego ziemnego przyłącza kablowego niskiego napięcia 0,4 kV   

na terenie oznaczonym wg ewidencji gruntów jako część działki nr 267/1 położonej   w miejscowości Borownica, gmina Bircza  w sąsiedztwie działek nr: pozostała część działki nr 267/1, 275 - droga powiatowa obsługująca obszar.

1. Ustalenia dotyczące rodzaju zabudowy oraz funkcji zabudowy i zagospodarowania terenu.

1.1. Teren w granicach części działki 267/1 położonej w miejscowości Borownica gmina Bircza przeznacza się pod budowę  energetycznej ziemnej linii kablowej średniego napięcia 15 kV,  budowę słupowej stacji transformatorowej 15 kV/04 k, budowę elektroenergetycznego ziemnego przyłącza kablowego niskiego napięcia 0,4 kV.  

 

2. Ustalenia dotyczące ochrony środowiska, przyrody, krajobrazu oraz ochrony gruntów rolnych:

 1. W rozwiązaniach projektu budowlanego uwzględnić należy przepisy dotyczące ochrony środowiska, w szczególności wynikające z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity  Dz. U. z 2017 r., poz. 519).  Planowane przedsięwzięcie  zlokalizowane jest na terenie Przemysko – Dynowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu funkcjonującego na mocy Uchwały Nr XLVIII/999/14 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie Przemysko- Dynowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z 2014 r., poz. 1959.)  i poza granicą: obszaru specjalnej Ochrony Ptaków Natura 2000 pn. „Pogórze Przemyskie” (PLB180001) wyznaczonym Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2004 r., w sprawie specjalnej ochrony ptaków (Dz. U. Nr 229, poz. 2313 z późn. zm.). Zabrania się podejmowania działań mogących w znaczny sposób pogorszyć stan siedlisk oraz gatunków roślin i zwierząt, a także w znaczący sposób wpłynąć negatywnie na gatunki. Planowana inwestycja nie będzie miała negatywnego wpływu na środowisko.  Na terenie w/w  inwestycji brak jest planu ochrony Przemysko – Dynowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Tutejszy organ dokonał analizy wniosku Inwestora wynikającej z przepisów art. 96 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r.,  Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) i uznał, iż ze względu na zakres i lokalizację inwestycji, zamierzenie inwestycyjne nie będzie negatywnie oddziaływało na obszary Natura 2000 tj.: obszary specjalnej ochrony ptaków.
 2. Teren inwestycji obejmuje część działki nr. ewid. 267/1 sklasyfikowanej jako grunt rolny klasy R IVa położonej w miejscowości Borownica, gmina Bircza – nie wymaga zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolne i nieleśne.

2.3.Teren przeznaczony pod projektowana inwestycję stanowi pas gruntu o szerokości 1,0 m na długości około 45,0 m. Linia kablowa będzie położona na głębokości 0,70 m poniżej poziomu terenu a teren po jej ułożeniu Inwestor zobowiązany jest doprowadzić do stanu pierwotnego.

2.4. Inwestycja nie wymaga opracowywania raportu o oddziaływaniu na środowisko.

 

 1. Ustalenia dotyczące obsługi w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej:

3.1. W docelowych rozwiązaniach projektu budowlanego inwestycji uwzględnić istniejące elementy infrastruktury oraz potrzeby indywidualnych właścicieli nieruchomości.

3.2. Spełnić warunki określone przez gestorów sieci infrastruktury technicznej.

 1. Ustalenia wymagań dotyczących ochrony interesów osób trzecich.                                          
 2. 4.1. Projektowana budowa obiektu i sposób zagospodarowania terenu części działki nie może powodować:                                                                                                     
 1.  pozbawienia dostępu do drogi publicznej,
 2. możliwość korzystania z energii,  
 1. Projekt budowlany inwestycji należy sporządzić z uwzględnieniem wymagań  dotyczących ochrony uzasadnionych interesów osób trzecich, zgodnie, z przepisami ustawy Prawo budowlane oraz z przepisami szczególnymi.
 1. Ustalenia wymagań dotyczących ochrony obiektów budowlanych na terenie  górniczym.

6.1. Projektowana inwestycja nie leży na terenach górniczych.

6.2. Nie podlega uzgodnieniu z Okręgowym Urzędem Górniczym w Krośnie.

 1. Warunki wynikające z przepisów szczególnych.

6.1. Przy wykonywaniu projektu budowlanego należy uwzględnić przepisy:

- ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2017 poz. 1257) oraz przepisów techniczno – budowlanych w tym warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr   75 poz. 690  z późn.   zm.),

- ustawy z dnia 3 lutego 1995 r o ochronie gruntów rolnych i leśnych (tekst jednolity Dz. U.  z 2017 r.,poz. 1161) – „inwestycja może być realizowana bez konieczności  uzyskania decyzji zezwalającej na wyłączenie”,

- ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o ochronie środowiska  (tekst jednolity Dz. U.               z  2017, poz. 519.),

- ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2017., poz. 1074),

- ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

  (tekst jednolity Dz. U.  z 2017 r., poz. 1073).

 1. Linie rozgraniczające teren inwestycji:

7.1. Teren projektowanej inwestycji tj. budowa elektroenergetycznej ziemnej linii kablowej średniego napięcia 15 kV pokazano na załączniku graficznym na mapie w skali 1:1000 linią ciągłą w kolorze czerwonym.

 

U Z A S A D N I E N I E

 

      Jak ustalono w wyniku rozpatrywania wniosku zgłoszonego przez PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21a, 20-340 Lublin,  działając przez pełnomocnika Pana Marcina Wieczorek, zam. Korytniki 9/7, 37-741 Krasiczyn, zamierzona inwestycja jest zgodna  z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz zgodna z przepisami szczególnymi. W postępowaniu związanym z wydaniem decyzji dokonano oceny stanu faktycznego i prawnego, na którym przewiduje się realizację inwestycji.

Wnioskodawca przedłożył wymagane dokumenty.

 

Ponadto projektowana inwestycja została poddana uzgodnieniom z:

Ponadto projektowana inwestycja została uzgodniona z:

 

1) Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Rzeszowie w zakresie ochrony przyrody,

2) Starostą Przemyskim w zakresie ochrony gruntów rolnych,

 

W związku z powyższym orzeczono jak w sentencji

 

POUCZENIE

 

1. Jeżeli decyzja o ustalenie decyzji celu publicznego wywołuje skutki, o których mowa w art. 36 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, przepisy art. 36 i 37 stosuje się odpowiednio.

2. Wygaszenie niniejszej decyzji może nastąpić decyzja Wójta Gminy Bircza wydaną na podstawie art. 65 ww. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, przy zaistnieniu szczególnych warunków, wynikających uzyskanych przez innego wnioskodawcę pozwolenia na budowę, lub w razie sprzeczności zaistniałych w wyniku wprowadzenia innych ustaleń, z dniem wejścia w życie nowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub jego zmiany.

3. Nie stwierdza się nieważności decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego, jeżeli od dnia jej doręczenia lub ogłoszenia minęło 12 miesięcy.

4. Nie uchyla się decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego w przypadku wznowienia postępowania na podstawie art. 145 § 1 pkt. 4 KPA, jeżeli od dnia jej doręczenia lub ogłoszenia upłynęło 12 miesięcy.

Niezależnie od powyższego nadmienia się, że wygaszenie niniejszej decyzji może nastąpić decyzją Wójta Gminy Bircza wydaną na podstawie art. 65 ww. ustawy  o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, przy zaistnieniu szczególnych warunków, wynikających z uzyskania przez innego wnioskodawcę pozwolenia na budowę, lub w razie sprzeczności zaistniałych w wyniku wprowadzenia innych ustaleń, z dniem wejścia w życie nowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub jego zmiany.

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu, za pośrednictwem Wójta Gminy Bircza, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Przed upływem terminu do wniesienia odwołania decyzja nie podlega wykonaniu. Wniesienie odwołania w terminie, wstrzymuje wykonanie decyzji.

 

Załączniki:

- załącznik graficzny nr 1 stanowiący integralną część decyzji.

 

            1. Wnioskodawca: PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21a, 20-340 Lublin

              Pełnomocnik: Marcin Wieczorek, zam. Korytniki 9/7, 37-741 Krasiczyn

                                                              

 1. Strony biorące udział w postępowaniu znajdują się w aktach sprawy.
 2. A/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Autor: Janusz Chrobak
Data: 2018-09-25 15:25:21
Udostępnił: Paweł Rogal
Data: 2018-09-25 15:27:12

Rejestr zmian


Urząd Gminy Bircza
ul. Ojca Św. Jana Pawła II 2
37-740 Bircza
tel. (016) 672-60-91
fax. (016) 672-53-41
email: sekretariat@bircza.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl