Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Bircza
  
23-07-2024, Wtorek, 04:59


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

D E C Y Z J A O USTALENIE LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO - projekt

PROJEKT

G.B.B.6730.52.2018                                                             Bircza, dnia 26 listopada 2018 r.

 

D E C Y Z J A

O USTALENIE LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

 

Na podstawie art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2096) oraz art. 1 ust. 2, art. 4 ust. 2 pkt. 1, art. 50 ust 1 pkt.2 art. 54 ustawy z dnia 27 marca 2003 r., o planowaniu   i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1945) po rozpatrzeniu wniosku: PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą   w Lublinie, ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin, działając przez pełnomocnika Pana Marcina Wieczorek, zam. Korytniki 9/7, 37-741 Krasiczyn w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy dwóch stanowisk słupowych SN (15 kV) i elektroenergetycznej podziemnej linii kablowej SN (15kV) na działce nr 174/3 oraz rozbiórka elektroenergetycznej linii napowietrznej SN (15kV) na dział. nr 167/2, 170, 174/3 w miejscowości Stara Bircza.

 

u s t a l a m

lokalizację inwestycji celu publicznego

dla zamierzenia budowlanego p.n.:

 

-   Budowa dwóch stanowisk słupowych SN (15 kV),

-   Budowa elektroenergetycznej podziemnej linii kablowej SN (15 kV) na działce nr 174/3, 

-  Rozbiórka elektroenergetycznej linii napowietrznej SN (15kV) na części  działek nr 167/2, 170,   174/3 na terenie oznaczonym wg ewidencji gruntów jako część działki nr 174/3 położonej w miejscowości Stara Bircza.

1. Ustalenia dotyczące rodzaju zabudowy oraz funkcji zabudowy i zagospodarowania terenu.

1.1.Teren jak w granicach części działki nr 174/3  obręb Stara Bircza przeznacza się pod    budowę dwóch stanowisk słupowych SN (15 kV), budowę elektroenergetycznej podziemnej linii kablowej SN (15 kV) na działce nr 174/3 oraz rozbiórkę elektroenergetycznej linii napowietrznej SN (15kV) na dział. nr 167/2, 170, 174/3             

 

2. Ustalenia dotyczące ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu oraz ochrony gruntów rolnych.

2.1. W rozwiązaniach projektu budowlanego uwzględnić należy, przepisy dotyczące ochrony środowiska w szczególności wynikające z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r., Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 519 z późn. zm.). Przedsięwzięcie to zlokalizowane jest w granicach Przemysko – Dynowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu funkcjonującego na mocy Uchwały Nr XLVIII/999/14 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 23 czerwca 2014 r., w sprawie Przemysko – Dynowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu  (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z 2013 r., poz. 1959 z późn. zm.).

2.2. Teren inwestycji obejmuje część działki nr 174/3  położonej w miejscowości Stara Bircza i nie wymaga uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolne i nieleśne. Część działki nr 174/3 sklasyfikowana jest  jako grunt klasy R IVb, RV, R VI.

2.3. Po wykonaniu  wykopu i ułożeniu kabla grunt należy doprowadzić do stanu pierwotnego.

 

3.  Ustalenia dotyczące obsługi w zakresie infrastruktury technicznej:

3.1.W docelowych rozwiązaniach projektu budowlanego inwestycji uwzględnić istniejące elementy infrastruktury oraz potrzeby indywidualnych właścicieli nieruchomości.

3.2. Należy spełnić warunki określone przez gestorów sieci uzbrojenia terenu.

 

  1. Ustalenia wymagań dotyczących ochrony interesów osób trzecich

4.1. Projektowana inwestycja nie może powodować;

  1. pozbawienia dostępu do drogi publicznej,
  2. możliwości korzystania z energii.

4.2. Projekt budowlany inwestycji należy sporządzić z uwzględnieniem wymagań  dotyczących ochrony uzasadnionych interesów osób trzecich, zgodnie, zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane oraz z przepisami szczególnymi.

 

  1. Warunki wynikające z przepisów szczególnych.

5.1. Przy wykonywaniu projektu budowlanego należy uwzględnić przepisy:

- ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo Budowlane (tekst jednolity z 2018 r., poz. 1422 z póżn. zm.) oraz przepisów techniczno-budowlanych  tym warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 690  z późn. zm.)

- ustawy z dnia 3 lutego 1995 r o ochronie gruntów rolnych i leśnych (tekst jednolity Dz. U z 2017 r.,  poz.1161 z późniejszymi zmianami) – „inwestycja może być realizowana bez konieczności  uzyskania decyzji zezwalającej na wyłączenie”

- ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o ochronie środowiska  (tekst jednolity Dz. U.                z 2017 r., poz. 519 z późn. zm.)

- ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 2134 z późn. zm.)

- ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

  (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1945.)

  1. Ustalenia wymagań dotyczących ochrony obiektów budowlanych na terenie  górniczym

6.1. Projektowana inwestycja nie leży na terenach górniczych.

  1. Linie rozgraniczające teren inwestycji:

7.1. Teren projektowanej linii kablowej średniego napięcia oraz dwóch stanowisk słupowych SN (15kV pokazano na załączniku graficznym nr 1 na mapie w skali 1:2000 linią ciągłą  w kolorze czerwonym.

 

U Z A S A D N I E N I E

 

      Jak ustalono w wyniku rozpatrywania wniosku zgłoszonego przez PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą   w Lublinie, ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin, działając przez pełnomocnika Pana Marcina Wieczorek, zam. Korytniki 9/7, 37-741 Krasiczyn  – zamierzona inwestycja jest zgodna z ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz zgodna z przepisami szczególnymi. W postępowaniu związanym              z wydaniem decyzji dokonano oceny stanu faktycznego i prawnego na którym przewiduje się realizację inwestycji.

 

Ponadto projektowana inwestycja została poddana uzgodnieniom z:

Ponadto projektowana inwestycja została uzgodniona z;

 

  1. Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Rzeszowie w zakresie ochrony przyrody,
  2. Starostą Przemyskim w zakresie ochrony gruntów rolnych,

 

W związku z powyższym orzeczono jak w sentencji

 

POUCZENIE

1. Niniejsza decyzja nie rodzi praw do terenu, oraz nie narusza prawa własności                         i uprawnień osób trzecich (art. 63 ust. 2 ww ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).

2. Dla terenu objętego niniejszą decyzją może być wydana decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu innym wnioskodawcom.

3. Wnioskodawcy, który nie uzyskał prawa do terenu nie przysługuje roszczenie o zwrot 4 ww. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).

4. Koszty realizacji roszczeń, przy ewentualnym ograniczeniu korzystania                                z nieruchomości lub jej części wskutek realizacji inwestycji zgodnie z przedmiotową decyzją , ponosi Inwestor po ostatecznym uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na budowę.

 

Niezależnie od powyższego nadmienia się, że wygaszenie niniejszej decyzji może nastąpić decyzją Wójta Gminy Bircza wydaną na podstawie art. 65 ww. ustawy                      o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, przy zaistnieniu szczególnych warunków, wynikających z uzyskania przez innego wnioskodawcę pozwolenia na budowę, lub w razie sprzeczności zaistniałych w wyniku wprowadzenia innych ustaleń, z dniem wejścia w życie nowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub jego zmiany.

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu, za pośrednictwem Wójta Gminy Bircza, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Przed upływem terminu do wniesienia odwołania decyzja nie podlega wykonaniu. Wniesienie odwołania w terminie, wstrzymuje wykonanie decyzji.

 

Załączniki:

- załącznik graficzny nr 1 stanowiący integralną część decyzji.

 

 

 

 

 

 

Otrzymują:

  1. Wnioskodawca: PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie,

ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin                                                                                                        

  1. Marcina Wieczorek,

zam. Korytniki 9/7, 37-741 Krasiczyn

3.    Strony biorące udział w postępowaniu znajdują się w aktach sprawy.

      4.       A/a

 


Autor: Janusz Chrobak
Data: 2018-11-26 10:51:37
Udostępnił: Andrzej Dzodz
Data: 2018-11-26 10:52:51

Rejestr zmian


Urząd Gminy Bircza
ul. Ojca Św. Jana Pawła II 2
37-740 Bircza
tel. (016) 672-60-91
fax. (016) 672-53-41
email: sekretariat@bircza.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl