Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Bircza
  
13-06-2024, Czwartek, 16:37


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

D E C Y Z J A

 

G.B.B.6730.49.2018                                                   Bircza, dnia 23 listopada 2018 r.

 

 

 

D E C Y Z J A

O USTALENIE LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

 

Na podstawie art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2096) oraz art. 1 ust. 2, art. 4 ust. 2 pkt. 1, art. 50 ust 1 pkt.2 art. 54 ustawy z dnia 27 marca 2003 r., o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1945) po rozpatrzeniu wniosku: PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, ul. Garbarska 21A,   20-340 Lublin działając przez pełnomocnika Pana Tomasza Hanakę, ul. Koralowa 1 lok. U5, 20-583 Lublin w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy  linii kablowych SN 15 kV wraz ze słupem, napowietrznej słupowej stacji transformatorowej, linii kablowych nn 0,4 kV, wraz ze złączami kablowymi i kablowo pomiarowymi oraz przyłączami kablowymi  na działkach nr 18/8, 62, 73, 72, 71, 70, 27, 31, 39, 46, 47, 54, 65, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 20, 23/3, 81, 26, 28, 35, 40/1, 41, 44/1, 44/2, 45, 48, 55, 56/1, 56/2, 57, 58/1, 58/2, 59, 60, 110, 108, 109, 25,19  w miejscowości Malawa.

 

u s t a l a m

lokalizację inwestycji celu publicznego

dla zamierzenia budowlanego p.n.:

 

 

Budowa  linii kablowych SN 15 kV wraz ze słupem, napowietrznej słupowej stacji transformatorowej, linii kablowych nn 0,4 kV, wraz ze złączami kablowymi i kablowo pomiarowymi oraz przyłączami kablowymi  na terenie oznaczonym wg ewidencji gruntów jako część działek nr 18/8, 62, 73, 72, 71, 70, 27, 31, 39, 46, 47, 54, 65, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 20, 23/3, 81, 26, 28, 35, 40/1, 41, 44/1, 44/2, 45, 48, 55, 56/1, 56/2, 57, 58/1, 58/2, 59, 60, 110, 108, 109, 25,19  w miejscowości Malawa.

1. Ustalenia dotyczące rodzaju zabudowy oraz funkcji zabudowy i zagospodarowania terenu.

1.1.Teren jak w granicach części działek 18/8, 62, 73, 72, 71, 70, 27, 31, 39, 46, 47, 54, 65, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 20, 23/3, 81, 26, 28, 35, 40/1, 41, 44/1, 44/2, 45, 48, 55, 56/1, 56/2, 57, 58/1, 58/2, 59, 60, 110, 108, 109, 25,19  w miejscowości Malawa przeznacza się pod budowę  linii kablowych SN 15 kV wraz ze słupem, napowietrznej słupowej stacji transformatorowej, linii kablowych nn 0,4 kV, wraz ze złączami kablowymi i kablowo pomiarowymi oraz przyłączami kablowymi  budowę elektroenergetycznej ziemnej linii  kablowej niskiego napięcia 0,4 kV.

 

2. Ustalenia dotyczące ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu oraz ochrony gruntów rolnych.

2.1. W rozwiązaniach projektu budowlanego uwzględnić należy, przepisy dotyczące ochrony środowiska w szczególności wynikające z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r., Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1232 z późn. zm.). Przedsięwzięcie to zlokalizowane jest w granicach Przemysko – Dynowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu funkcjonującego na mocy Uchwały Nr XLVIII/999/14 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 23 czerwca 2014 r., w sprawie Przemysko – Dynowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu  (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z 2013 r., poz. 1959 z późn. zm.). w granicach Parku Krajobrazowym Pogórza Przemyskiego funkcjonującego na mocy Uchwały Nr XXXIX/792/13 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 października 2013 r.,                w sprawie Parku Krajobrazowego Pogórza Przemyskiego  (Dz. Urz. Woj.. Podkarpackiego               z 2014 r., poz. 3605) oraz w granicach obszaru podlegającego ochronie prawnej ze względu na walory środowiska przyrodniczego o znaczeniu europejskim tj. w Obszarze Specjalnej Ochrony Ptaków  Natura 2000 pn. „Pogórze Przemyskie” (PLB180001)  funkcjonującym na mocy rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie specjalnej ochrony ptaków (Dz. U  Nr 25, poz. 133,   z późn. zm.). „zabrania się podejmowania działań mogących w znaczący sposób pogorszyć stan siedlisk przyrodniczych oraz stan siedlisk gatunków roślin     i zwierząt, a także w znaczący sposób wpłynąć negatywnie na gatunki, dla których ochrony został wyznaczony obszar Natura 2000 zaś inwestycje realizowane winny być zgodnie                   z zapisami art. 33 ust. 3 tejże ustawy. Tutejszy organ dokonał analizy wniosku Inwestora wynikającej z przepisów art. 96 ustawy z dnia 3 października 2008 r.  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)    i uznał, iż ze względu na zakres i lokalizację inwestycji, zamierzenie inwestycyjne nie będzie negatywnie oddziaływało na obszary Natura 2000 tj.: obszary specjalnej ochrony ptaków.           W sąsiedztwie planowanej inwestycji istnieje zabudowa. Zatem nie wprowadza się dodatkowych zakazów, nakazów i ograniczeń, wynikających z przepisów odrębnych.

 

2.2. Teren inwestycji obejmuje część działek nr 18/8, 62, 73, 72, 71, 70, 27, 31, 39, 46, 47, 54, 65, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 20, 23/3, 81, 26, 28, 35, 40/1, 41, 44/1, 44/2, 45, 48, 55, 56/1, 56/2, 57, 58/1, 58/2, 59, 60, 110, 108, 109, 25,19  w miejscowości Malawa  nie wymagają  zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nie rolne i nieleśne. Trasa projektowanych linii kablowy przebiega pod  istniejącą drogą gminną, również i terenami zielonymi.

2.3. Po wykonaniu wykopu i ułożeniu kabla grunt należy doprowadzić do stanu pierwotnego.

 

3.  Ustalenia dotyczące obsługi w zakresie infrastruktury technicznej:

3.1.W docelowych rozwiązaniach projektu budowlanego inwestycji uwzględnić istniejące elementy infrastruktury oraz potrzeby indywidualnych właścicieli nieruchomości.

3.2. Należy spełnić warunki określone przez gestorów sieci uzbrojenia terenu.

4. Ustalenia wymagań dotyczących ochrony interesów osób trzecich

4.1. Projektowana inwestycja nie może powodować;

 1. pozbawienia dostępu do drogi publicznej,
 2. możliwości korzystania z energii.

4.2. Projekt budowlany inwestycji należy sporządzić z uwzględnieniem wymagań  dotyczących ochrony uzasadnionych interesów osób trzecich, zgodnie, zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane oraz z przepisami szczególnymi.

 

 1. Warunki wynikające z przepisów szczególnych.

5.1. Przy wykonywaniu projektu budowlanego należy uwzględnić przepisy:

- ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo Budowlane (tekst jednolity z 2018 r., poz. 1202) oraz przepisów techniczno-budowlanych  tym warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 1422             z późn. zm.)

- ustawy z dnia 3 lutego 1995 r o ochronie gruntów rolnych i leśnych (tekst jednolity Dz. U z 2017 r., poz.1161 z późniejszymi zmianami) – „inwestycja może być realizowana bez konieczności  uzyskania decyzji zezwalającej na wyłączenie”

- ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o ochronie środowiska  (tekst jednolity Dz. U.                z 2017 r., poz. 519 z późn. zm.)

- ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. z 2017  poz. 2134 z późn. zm.)

- ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

  (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 z późn. zm.)

 1. Ustalenia wymagań dotyczących ochrony obiektów budowlanych na terenie  górniczym

6.1. Projektowana inwestycja nie leży na terenach górniczych.

 1. Linie rozgraniczające teren inwestycji:

7.1. Teren projektowanej linii kablowej z obiektami towarzyszącymi pokazano na załącznikach graficznych nr 1, 2, 3, 4  na mapach w skali 1:1000 linią ciągłą  w kolorze czerwonym.

 

U Z A S A D N I E N I E

 

      Jak ustalono w wyniku rozpatrywania wniosku zgłoszonego przez PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin działając przez pełnomocnika Tomasza Hanakę, ul. Koralowa 1 lok. U5, 20-583 Lublin – zamierzona inwestycja jest zgodna z ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz zgodna z przepisami szczególnymi. W postępowaniu związanym z wydaniem decyzji dokonano oceny stanu faktycznego i prawnego na którym przewiduje się realizację inwestycji. Uzgadniając projekt decyzji z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie Zarząd Zlewni Przemyśl informuję, że występuje kolizja projektowanej inwestycji z ciekiem naturalnym Malawa w km 5+820 (dz. 72 obr. Malawa, gm. Bircza). na powyższe należy uzyskać zgodę na wejście w teren oraz dokonać uzgodnień w Zarządzie Zlewni Przemyśl.

 

Ponadto projektowana inwestycja została uzgodniona z;

 

 1.  Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Rzeszowie w zakresie ochrony przyrody,      postanowienie z dnia 22 listopada 2018 r., znak WST.PRZ.612.1314.2018.KW.2
 2. Starostą Przemyskim w zakresie ochrony gruntów rolnych, poddano uzgodnieniu i w ciągu 14 dni od daty zwrotnej potwierdzenia nie otrzymano sprzeciwu.
 3. Wody Polskie Zarząd Zlewni sanu w Przemyślu, pismo z dnia 13 listopada 2018 r., znak RZ.ZPU.3.611.1685.2018.WCh.
 4. Zarządem Dróg Powiatowych w Przemyślu, postanowieniem z dnia 08.11.2018 r., znak ZDP.VI.424P-316/2018.

 

W związku z powyższym orzeczono jak w sentencji

 

POUCZENIE

1. Niniejsza decyzja nie rodzi praw do terenu, oraz nie narusza prawa własności                         i uprawnień osób trzecich (art. 63 ust. 2 ww ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).

2. Dla terenu objętego niniejszą decyzją może być wydana decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu innym wnioskodawcom.

3. Wnioskodawcy, który nie uzyskał prawa do terenu nie przysługuje roszczenie o zwrot 4 ww. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).

4. Koszty realizacji roszczeń, przy ewentualnym ograniczeniu korzystania                                z nieruchomości lub jej części wskutek realizacji inwestycji zgodnie z przedmiotową decyzją , ponosi Inwestor po ostatecznym uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na budowę.

 

Niezależnie od powyższego nadmienia się, że wygaszenie niniejszej decyzji może nastąpić decyzją Wójta Gminy Bircza wydaną na podstawie art. 65 ww. ustawy                      o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, przy zaistnieniu szczególnych warunków, wynikających z uzyskania przez innego wnioskodawcę pozwolenia na budowę, lub w razie sprzeczności zaistniałych w wyniku wprowadzenia innych ustaleń, z dniem wejścia w życie nowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub jego zmiany.

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu, za pośrednictwem Wójta Gminy Bircza, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Przed upływem terminu do wniesienia odwołania decyzja nie podlega wykonaniu. Wniesienie odwołania w terminie, wstrzymuje wykonanie decyzji.

 

Załączniki:

- załączniki graficzne nr 1, 2, 3, 4 stanowiące integralną część decyzji.

 

 

Otrzymują:

 1. Wnioskodawca: PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie,

                           ul. Garbarska 21A,   20-340 Lublin

                           Pan Tomasz Hanaka, ul. Koralowa 1 lok. U5, 20-583 Lublin - pełnomocnik

 1. Strony biorące udział w postępowaniu znajdują się w aktach sprawy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych   

     

Zgodnie z art. 12 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku                            z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że: 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Bircza, ul. Ojca Św. Jana Pawła II 2, kod pocztowy: 37:740, tel. 16 672 60 91

Wójt Gminy Bircza  przetwarza dane osobowe w następujących celach:

1. w określonych przypadkach na podstawie zgody osoby na przetwarzanie swoich danych osobowych (podstawa prawna art.6 ust.1 lit. a) Rozporządzenia                                                                   2. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Wójcie Gminy Bircza w związku              z prowadzeniem działalności jako gminnej jednostki samorządowej Gminy Bircza i realizacji zawartych umów (podstawa prawna art.6 ust.1 lit. c) Rozporządzenia                                                                                                           3. przetwarzanie jest niezbędne do wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (podstawa prawna art.6 ust.1 lit. e) Rozporządzenia                                                                                                                                    W Urzędzie Gminy w Birczy został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych Osobowych,       z którym może się PANI/PAN kontaktować w sprawie ochrony swoich danych osobowych.                                                                                                                                                     Sposoby kontaktu:                                                                                                                                         1.adres korespondencyjny: Urząd Gminy w Birczy, ul. Ojca Św. Jana Pawła II 2, 37-740 Bircza                                                                                                                                                                  2. Formularz kontaktowy dostępny na stronie www.bircza.pl                                                            3.tel/fax: 16 672 60 91 / 16 672 53 41                                                                                                    Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z zapisów ustawy         z dnia 14 lipca 1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt.

 

        Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, w określonych szczególnych sytuacjach prawo do sprzeciwu, a w przypadku przetwarzania na podstawie wyrażonej zgody, w określonych przypadkach, prawo do usunięcia danych osobowych.       

         Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.   

        Podanie  przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym.                                        Brak podania danych osobowych będzie skutkował brakiem możliwości realizacji zadań wynikających z przepisów prawa.                                                                                                                             Informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane innym organom                  i podmiotom wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa.                                                              Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 


Autor: Kazimierz Duda
Data: 2018-11-26 14:50:59
Udostępnił: Paweł Rogal
Data: 2018-11-26 14:51:52

Rejestr zmian


Urząd Gminy Bircza
ul. Ojca Św. Jana Pawła II 2
37-740 Bircza
tel. (016) 672-60-91
fax. (016) 672-53-41
email: sekretariat@bircza.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl