Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Bircza
  
13-06-2024, Czwartek, 14:54


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Decyzja na odbiór odpadów komunalnych ...

WÓJT GMINY BIRCZA                                              Bircza, dnia  2 listopada  2009r. 

UG – 7625/1DOK/09
 
  
DECYZJA
 
Na podstawie art. 7 ust. 6 , art. 8 i 8b  Ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r Nr 236, poz. 2008, ze zmianami) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r Nr 98, poz. 107 z poźn. Zm.), Wójt Gminy Bircza po rozpatrzeniu wniosku Firmy Usługowo Handlowej Maciej Marek z dnia 19 października 2009r. w sprawie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Bircza
 
 
UDZIELA ZEZWOLENIA
 
 
Firmie Usługowo Handlowej Maciej Marek z siedzibą Buszkowice 62, 37-710 Żurawica, posiadający statystyczny numer identyfikacji REGON 650185134:
 
na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli  nieruchomości na terenie Gminy Bircza na czas określony do 2 listopada 2010 r.
 
             I.      Przedmiotem działania firmy jest odbiór odpadów komunalnych na podstawie spisanych umów. Odbiór odpadów od właścicieli nieruchomości odbywa się w sposób selektywny (selekcja dotyczy: papieru, szkła, metalu i plastiku)  i niesegregowany.  Niesegregowane odpady komunalne transportowane będą specjalistycznym sprzętem na wysypisko odpadów w Młynach gm. Radymno. Surowce zbierane selektywnie będą przekazane do firm zajmujących ich przerobem:
- Recykling Centrum Sp. z o. o.                      Jarosław – szkło
- PPHU ERGPET Sp. z o. o.                           Pustków – PET
- PGO sp. z o. o.                                           Paszczyna – Biodegradowalne
- PHU KARBON                                            Orły – Metal
- PTB Szczepańscy                                        Przemyśl – Beton i gruz
 
   Rodzaje odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości:
-  20 03 01 niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne
-  20 03 07 odpady wielkogabarytowe
-  15 01 01 opakowania z papieru i tektury
-  15 01 02 opakowania z tworzyw sztucznych
-  15 01 04 opakowania z metali
-  15 01 07 opakowania ze szkła
 
          II.      Firma powinna dokonywać odbioru odpadów komunalnych za pomocą  następujących urządzeń :
-  Samochód śmieciarka Volkswagen Transporter 2,4 D         RPR 14KR
-  Samochód śmieciarka SCANIA 93M-250                           RPR 05KU
-  Samochód śmieciarka SCANIA 93M-210                           RPR 06KU
-  Samochód śmieciarka VOLVO FL 618                               RPR 12KR.
 
       III.      Obszarem działalności Firmy objętym niniejszym zezwoleniem jest teren Gminy Bircza.
 
       IV.      Wymagania w zakresie jakości usług.
Firma jest zobowiązana do prowadzenia działalności objętej niniejszym zezwoleniem na zasadach określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz na warunkach ustalonych w przepisach wykonawczych do tej ustawy. Zobowiązany jest
w szczególności do zapewnienia wysokiej jakości świadczonych usług i niezawodności
w odbiorze odpadów z nieruchomości właścicieli. Wywóz odpadów komunalnych winno być dokonane w sposób gwarantujący, że nie nastąpi wysyp odpadów z pojemników.
 
          V.      Odpady komunalne gromadzone będą w workach foliowych o pojemności 110 dm3 oraz w pojemnikach 110 dm3 i 1100 dm3 zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Bircza
w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bircza.
 
       VI.      Zezwolenie wygasa:
1)  Z upływem terminu, na który zostało wydane,
2)      W związku z likwidacją podmiotu, na którego wniosek zostało wydane,
3)      W związku z zaniechaniem prze firmę działalności objętej zezwoleniem.
 
    VII.      Zezwolenie może być cofnięte:
1)      Za zgodnym porozumieniem stron,
2)      Utraty przez Firmę innych pozwoleń niezbędnych do realizacji przedmiotu zezwolenia.
 
 VIII.      Zezwolenie może być cofnięte Firmie bez odszkodowania w następujących przypadkach:
1)      W związku z ewidentnym naruszeniem obowiązków wynikających
z zezwolenia,
2)      Utraty przez firmę zdolności wykonywania zadań objętych zezwoleniem,
3)      Upadłości, bądź likwidacji firmy
4)      Gdy cofnięcie zezwolenia następuje na wniosek Firmy
 
       IX.      Firma obowiązana jest w terminie do 15 dnia po upływie każdego miesiącasporządzić i przekazać Wójtowi Gminy Bircza wykaz właścicieli nieruchomości
z którymi w poprzednim miesiącu zawarł umowy na odbieranie odpadów komunalnych oraz właścicieli nieruchomości, z którymi w poprzednim miesiącu umowy uległy rozwiązaniu lub wygasły ( wykaz powinien zawierać imię i nazwisko lub nazwę oraz adres właścicieli nieruchomości oraz adres nieruchomości).
 
          X.      Firma jest obowiązana do sporządzania i przekazania Wójtowi informacji dotyczącej:
1)      Masy poszczególnych rodzajów odebranych odpadów komunalnych z obszaru Gminy Bircza w terminie do końca pierwszego kwartału za poprzedni rok kalendarzowy,
2)      Sposobów zagospodarowania poszczególnych rodzajów odebranych odpadów komunalnych,
3)      Masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji składowanych na składowisku odpadów,
4)      Masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji nieskładowalnych na składowisku odpadów i sposobów lub sposobu ich zagospodarowania.
 
       XI.      Niezbędnymi zabiegami Firmy z zakresu ochrony środowiska i ochrony sanitarnej wymaganymi po zakończeniu działalności  objętej zezwoleniem, będzie poddanie całego sprzętu i pojemników myciu i dezynfekcji. Pojemniki nadające się do dalszego użytku zostaną odsprzedane, pozostałe zostaną oddane do firm zajmujących się recyklingiem.
 
    XII.      Warunki, zakres i tryb kontroli realizacji zezwolenia i jego przestrzegania
1)      Wójt jest upoważniony do kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy
w zakresie zgodności wykonywanej działalności z udzielonym zezwoleniem.
2)      Czynności kontrolne przeprowadza się na podstawie upoważnienia wydanego przez Wójta .
3)      Osoby upoważnione do dokonywania kontroli są uprawnione w szczególności do:
a)            Wstępu na teren przedsiębiorcy w dniach i godzinach, w których jest lub powinna być wykonywana działalność objęta zezwoleniem,
b)            Żądanie ustnych lub pisemnych wyjaśnień, okazania dokumentów lub innych nośników informacji oraz udostępniania danych mających związek
z przedmiotem kontroli.
4)      Czynności kontrolne dokonuje się wyłącznie w obecności osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy lub osoby upoważnionej do reprezentowania tego przedsiębiorstwa podczas kontroli.
5)      Wójt może upoważnić do przeprowadzenia kontroli danego rodzaju działalności
 
 
Uzasadnienie
 
Firma Usługowo Handlowa Maciej Marek z siedzibą Buszkowice 62, 37-710 Żurawica, posiadająca statystyczny numer identyfikacji REGON 650185134 dnia
19 października 2009r. zwróciła się z wnioskiem w sprawie udzielenia zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Bircza.
Przepis art. 7 ust. 6 Ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r Nr 236, poz. 2008, ze zmianami) stanowi, iż organem właściwym do wydania decyzji zezwalającej na świadczenie usług w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości  jest Wójt, Burmistrz lub Prezydent miasta  właściwy ze względu na miejsce świadczenia usług.
Tutejszy organ zawiadomieniem znak UG – 7625/1DOK/09 z dnia 23 października 2009r. wszczął postępowanie administracyjne w trybie przepisów  art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r Nr 98, poz. 107 z poźn. zm.) umożliwiając stronom postępowania zapoznanie się z aktami sprawy, wyrażenie opinii, co do zebranych dowodów, materiałów oraz zgłoszonych żądań.
W wyniku szczegółowej analizy wniosku stwierdzono, że spełnia on przepisy  art.8 Ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r Nr 236, poz. 2008, ze zmianami).
Uwzględniając przedstawiony stan faktyczny i prawny, orzeczono jak w sentencji.
Pouczenie
 
Od niniejszej decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium odwoławczego w Przemyślu za pośrednictwem Wójta Gminy Bircza w terminie 14 dni od daty otrzymania.
 
 
 
Otrzymują:
1.      Firma Usługowo Handlowa Maciej Marek , Buszkowice 62, 37-710 Żurawica
2.      Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Bircza.
3.      Strona Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Birczy.
4.      Tablica ogłoszeń miejscowości Bircza
5.      Tablica ogłoszeń miejscowości Borownica
6.      Tablica ogłoszeń miejscowości Boguszówka
7.      Tablica ogłoszeń miejscowości Brzeżawa
8.      Tablica ogłoszeń miejscowości Brzuska
9.      Tablica ogłoszeń miejscowości Huta Brzuska
10. Tablica ogłoszeń miejscowości Jasienica
11. Tablica ogłoszeń miejscowości Jawornik Ruski
12. Tablica ogłoszeń miejscowości Korzeniec
13. Tablica ogłoszeń miejscowości Kotów
14. Tablica ogłoszeń miejscowości Kuźmina
15. Tablica ogłoszeń miejscowości Leszczawa Dolna
16. Tablica ogłoszeń miejscowości Leszczawa Górna
17. Tablica ogłoszeń miejscowości Leszczawka
18. Tablica ogłoszeń miejscowości Lipa
19. Tablica ogłoszeń miejscowości Łodzinka
20. Tablica ogłoszeń miejscowości Malawa
21. Tablica ogłoszeń miejscowości Nowa Wieś
22. Tablica ogłoszeń miejscowości Roztoka
23. Tablica ogłoszeń miejscowości Rudawka
24. Tablica ogłoszeń miejscowości Stara Bircza
25. Tablica ogłoszeń miejscowości Sufczyna
26. Tablica ogłoszeń miejscowości Wola Korzeniecka
27. Tablica ogłoszeń miejscowości Żohatyn
28. ZGKiM w Birczy
29. A/a

Autor:
Data: 2009-11-03 12:55:02
Udostępnił: Paweł Rogal
Data: 2009-11-03 13:03:27

Rejestr zmian


Urząd Gminy Bircza
ul. Ojca Św. Jana Pawła II 2
37-740 Bircza
tel. (016) 672-60-91
fax. (016) 672-53-41
email: sekretariat@bircza.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl