Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Bircza
  
27-11-2021, Sobota, 09:53


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Postanowienie Wójta Gminy Bircza

Bircza, dnia 15 stycznia 2010 r.

UG – 7331/7DŚ/09/10
 
 
P O S T A N O W I E N I E
 
 
            Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. Nr 98 z 2000 r., poz. 1071 ze zm.) oraz art. 63. ust. 1 i ust. 4, art. 64 ust. 1, art. 66, art. 67, art. 88 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2008, Nr 199, poz. 1227), na podstawie § 3 ust. 1 pkt 70 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2004 r., Nr 257, poz. 2573 ze zm.)
 
stwierdzam obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
 dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn.: „Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku warsztatowego na działce nr 287
w Birczy wraz ze zmianą sposobu użytkowania z przeznaczeniem na warsztat samochodowy ze stacją diagnostyczną” i jednocześnie zobowiązuję inwestora tj. Pana Roberta Bodnara, zam. ul. Zamkowa 8/2, 37 – 740 Bircza
do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla w/w przedsięwzięcia, w ustalonym poniżej zakresie.
 
Raport o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na środowisko powinien być zgodny z zakresem określonym w art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko i powinien zawierać:
 1. opis planowanego przedsięwzięcia, a w szczególności:
a)      charakterystykę całego przedsięwzięcia i warunki użytkowania terenu w fazie budowy i eksploatacji lub użytkowania,
b)      główne cechy charakterystyczne procesów produkcyjnych,
c)      przewidywane rodzaje i ilości zanieczyszczeń, wynikające z funkcjonowania planowanego przedsięwzięcia;
 1. opis elementów przyrodniczych środowiska objętych zakresem przewidywanego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko, w tym elementów środowiska objętych ochroną na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
  o ochronie przyrody;
 2. opis istniejących w sąsiedztwie lub w bezpośrednim zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia zabytków chronionych na podstawie przepisów
  o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;
 3. opis przewidywanych skutków dla środowiska w przypadku niepodejmowania przedsięwzięcia;
 4. opis analizowanych wariantów, w tym:
a)      wariantu proponowanego przez wnioskodawcę oraz racjonalnego wariantu alternatywnego,
b)      wariantu najkorzystniejszego dla środowiska wraz z uzasadnieniem ich wyboru;
 1. określenie przewidywanego oddziaływania na środowisko analizowanych wariantów, w tym również w przypadku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, a także możliwego transgranicznego oddziaływania na środowisko;
 2. uzasadnienie proponowanego przez wnioskodawcę wariantu, ze wskazaniem jego oddziaływania na środowisko, w szczególności na:
a)      ludzi, rośliny, zwierzęta, grzyby i siedliska przyrodnicze, wodę i powietrze,
b)      powierzchnię ziemi, z uwzględnieniem ruchów masowych ziemi, klimat
i krajobraz,
c)      dobra materialne,
d)     zabytki i krajobraz kulturowy, objęte istniejącą dokumentacją, w szczególności rejestrem lub ewidencją zabytków,
e)      wzajemne oddziaływanie między elementami, o których mowa w lit. a-d;
 1. opis metod prognozowania zastosowanych przez wnioskodawcę oraz opis przewidywanych znaczących oddziaływań planowanego przedsięwzięcia na środowisko, obejmujący bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótko-, średnio- i długoterminowe, stałe i chwilowe oddziaływania na środowisko, wynikające z:
a)      istnienia przedsięwzięcia,
b)      wykorzystania zasobów środowiska,
c)      emisji;
 1. opis przewidywanych działań mających na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko,
  w szczególności na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru;
 2. jeżeli planowane przedsięwzięcie jest związane z użyciem instalacji, porównanie proponowanej technologii z technologią spełniającą wymagania, o których mowa w art. 143 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska;
 3. wskazanie, czy dla planowanego przedsięwzięcia jest konieczne ustanowienie obszaru ograniczonego użytkowania w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska, oraz określenie granic takiego obszaru, ograniczeń w zakresie przeznaczenia terenu, wymagań technicznych dotyczących obiektów budowlanych i sposób korzystania z nich, nie dotyczy to przedsięwzięć polegających na budowie drogi krajowej;
 4. przedstawienie zagadnień w formie graficznej;
 5. przedstawienie zagadnień w formie kartograficznej w skali odpowiadającej przedmiotowi i szczegółowości analizowanych w raporcie zagadnień oraz umożliwiającej kompleksowe przedstawienie przeprowadzonych analiz oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko;
 6. analizę możliwych konfliktów społecznych związanych z planowanym przedsięwzięciem;
 7. przedstawienie propozycji monitoringu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na etapie budowy i eksploatacji lub użytkowania,
  w szczególności na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru;
 8. wskazanie trudności wynikających z niedostatków techniki lub luk we współczesnej wiedzy, jakie napotkano, opracowując raport;
 9. streszczenie w języku niespecjalistycznym informacji zawartych w raporcie,
  w odniesieniu do każdego elementu raportu;
 10. nazwisko osoby lub osób sporządzających raport;
 11. źródła informacji stanowiące podstawę do sporządzenia raportu.
 
- Informacje, o których mowa w w/w punktach od 4 do 8 raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, powinny uwzględniać przewidywane oddziaływanie analizowanych wariantów na cele i przedmiot ochrony obszaru  Natura 2000 oraz integralność tego obszaru.
- W razie stwierdzenia możliwości transgranicznego oddziaływania na środowisko, informacje, o których mowa w pkt 1 – 15, powinny uwzględniać określenie oddziaływania planowanego przedsięwzięcia poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
- Jeżeli dla planowanego przedsięwzięcia jest konieczne ustanowienie obszaru ograniczonego użytkowania, do raportu powinna być załączona poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej z zaznaczonym przebiegiem granic obszaru, na którym jest konieczne utworzenie obszaru ograniczonego użytkowania. Nie dotyczy to przedsięwzięć polegających na budowie drogi krajowej.
- Jeżeli planowane przedsięwzięcie jest związane z użyciem instalacji objętej obowiązkiem uzyskania pozwolenia zintegrowanego, raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko powinien zawierać porównanie proponowanej techniki z najlepszymi dostępnymi technikami.
- Raport o oddziaływaniu na środowisko powinien uwzględniać oddziaływanie przedsięwzięcia na etapach jego realizacji, eksploatacji lub użytkowania oraz likwidacji.
 
W raporcie należy uwzględnić ewentualne nakładanie się oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się w otoczeniu planowanego przedsięwzięcia.
 
W raporcie należy w szczególności odnieść się do zakazów wynikających z art. 24 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220) oraz rozporządzenia Nr 65 Wojewody Podkarpackiego z dnia 28 czerwca 2005 r. w sprawie Przemysko – Dynowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.
 
Raport o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na środowisko należy przedłożyć w trzech egzemplarzach wraz z jego zapisem w formie elektronicznej na informatycznych nośnikach danych.
 
 
U z a s a d n i e n i e
 
 
      W dniu 23.10.2009 r. Pan Robert Bodnar złożył wniosek o wydanie decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa
i przebudowa istniejącego budynku warsztatowego na działce nr 287 w Birczy wraz ze zmianą sposobu użytkowania z przeznaczeniem na warsztat samochodowy ze stacją diagnostyczną” na działce ewidencyjnej nr 287 w Birczy.
      Na podstawie przedłożonych dokumentów ustalono, iż planowane zamierzenie inwestycyjne należy do kategorii przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, które wymienione jest w § 3 ust. 1 pkt 70 ( stacje obsługi lub remontowe sprzętu budowlanego lub rolniczego, lub środków transportu, niewymienione w pkt 17-19 i pkt 45, z wyłączeniem myjni i stacji kontroli pojazdów) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko.
Są to przedsięwzięcia określone w art. 59 ust. 1 pkt 2 z dnia 3 października 2008 r. ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2008, Nr 199, poz. 1227), dla których może zostać ustalony obowiązek przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko.
 
Obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, zgodnie z art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. „o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie…” stwierdza, w drodze postanowienia organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (Wójt Gminy Bircza), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Przemyślu oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie.
 
Zawiadomieniem z dnia 30 października 2009 r., na podstawie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. „o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie…”, zostało wszczęte postępowanie w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację w/w przedsięwzięcia.
 
Wypełniając dyspozycję art. 64 ustawy z dnia 3 października 2008 r.
„o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie …”, Wójt Gminy Bircza zwrócił się do Państwowego Inspektora Sanitarnego w Przemyślu (pismo z dnia 30 października 2009 r., znak UG – 7331/7DŚ/09) oraz do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie (pismo z dnia 30 października 2009 r., znak UG – 7331/7DŚ/09) o wydanie opinii odnośnie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla w/w przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – o określenie zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
 
W odpowiedzi Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przemyślu, pismem znak PSNZ.465-75/09 z dnia 3 listopada 2009 r. nie stwierdził pod względem higieniczno – sanitarnym obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz opracowania raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia inwestycyjnego.
 
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie, pismem znak RDOŚ-18-WOOŚ-7048-1-345/2/09/ak z dnia 23 grudnia 2009 r. zaopiniował, iż Wójt Gminy Bircza powinien wezwać Inwestora do uzupełnienia wniosku o raport
o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko – pozytywnie opiniując konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
 
W niniejszym rozstrzygnięciu Wójt Gminy Bircza uwzględnił:
- informacje określone w karcie informacyjnej przedsięwzięcia, sporządzonej przez A. Miłek & M. Radoń „Construction Project” Projektowanie, Nadzory
i Wykonawstwo mgr inż. Maciej Radoń,
- opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego (sygn.: PSNZ.465-75/09),
- opinię Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie (sygn.: RDOŚ-18-WOOŚ-7048-1-345/2/09/ak),
- szczegółowe uwarunkowania określone w art. 63 ust. 1 pkt 1 – 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. „o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie …”, a mianowicie:
1) rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia, z uwzględnieniem:
a) skali przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji – W ramach zamierzonej inwestycji planowana jest  rozbudowa oraz przebudowa istniejącego budynku warsztatowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na warsztat samochodowy ze stacją diagnostyczną. W wyniku planowanej rozbudowy powstanie budynek parterowy z poddaszem użytkowym, z dachem dwu lub wielospadowym, konstrukcji drewnianej kryty blachodachówką lub dachówką ceramiczną z lukarnami i oknami połaciowymi. Kąt nachylenia połaci dachu 20° ÷ 40°. Szerokość elewacji do 25,0m. Na parterze budynku zlokalizowane będzie planowane przedsięwzięcie t.j. warsztat samochodowy 2-stanowiskowy ze stacją diagnostyczną oraz pomieszczenia socjalne, natomiast poddasze stanowić będzie część magazynową lub mieszkalną.
Zamierzenie jest zlokalizowane na terenie działki nr ewid. gr. 287 obręb Bircza o powierzchni 7204m2. Powierzchnia zabudowy wynosi ok. 400,00m2, powierzchnia użytkowa budynku to około 500m2 a jego kubatura wynosi około 2000m3, wysokość zabudowy 12m. Całość jest zlokalizowana na działce o pow. 7204m2. Inwestycja realizowana będzie na działce już zagospodarowanej. Obecnie na terenie objętym planowanym przedsięwzięciem zlokalizowany jest przedmiotowy budynek przeznaczony do rozbudowy i zmiany sposobu użytkowania. Projektowane zamierzenie zlokalizowane jest na terenie płaskim, przeznaczonym pod zabudowę. Na terenie objętym planowaną inwestycją na częściach nieutwardzonych i niezabudowanych które stanowią bardzo mały procent powierzchni działki występują rośliny ruderalne –zasiedlające podłoże zmienione przez człowieka, zarówno środowiska miejskie jak i wiejskie np. rowy, parkingi, pobocza dróg. Na nieruchomości objętej planowanym zamierzeniem brak jest występowania drzew, krzewów wymagających usunięcia.
Planowana inwestycja nie wpłynie w sposób znaczący na środowisko i obszary Natura 2000, gdyż jest to teren – z uwagi na swoją lokalizację – położony w centrum miejscowości zurbanizowanej – pozbawiany roślinności, grzybów zwierząt podlegającej ochronie w myśl obowiązujących przepisów.
Planowana inwestycja polegać będzie na urządzeniu dwustanowiskowego warsztatu mechaniki samochodowej wraz ze stacją diagnostyczną oraz częścią socjalnej o pow. 400 m2. Teren wokół budynku utwardzony jest nawierzchnią asfaltową.
W projektowanym obiekcie prowadzona będzie działalność polegająca na wykonywaniu drobnych prac remontowych z zakresu mechaniki pojazdowej np. wymiana podzespołów, oleju, opon itp., z wyłączeniem prac związane z blacharką i lakierowaniem. Stanowiska naprawy samochodów zostaną urządzone zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Projektowany warsztat samochodowy zostanie wyposażony w niezbędne do podczyszczania ścieków technologicznych separator. Ponadto w planowanym warsztacie samochodowym prowadzona będzie diagnostyka silników stanu technicznego pojazdów Prace prowadzone będą na dwóch stanowiskach diagnostycznych wyposażonych w specjalistyczne urządzenia diagnostyczne. Do przeglądu podwozia planowane jest wykonanie kanału podłogowego lub zainstalowanie podnośnika. Prace w warsztacie samochodowym i stacji diagnostycznej prowadzone będą na jednej zmianie. Planuje się w ciągu jednej zmiany obsłużyć oo. 5 samochodów na jednym stanowisku. Stanowiska wyposażone będą w odciągi spalin.
Projektowane pomieszczenia planuje się ogrzewać z kotłowni na paliwo stałe. Powstała emisja zanieczyszczeń do powietrza nie przekroczy obowiązujących w tym zakresie norm. Emisja zanieczyszczeń z tej kotłowni jest porównywalna do emisji z przeciętnego domu mieszkalnego jednorodzinnego w otoczeniu zakładu.
Oczyszczone ścieki technologiczne odprowadzane będą poprzez separator  - po otrzymaniu zgody zarządcy sieci kanalizacyjnej - do sieci kanalizacyjnej. Wody opadowe i roztopowe odprowadzane będą do kanalizacji deszczowej
Dla planowanego przedsięwzięcia najlepszym rozwiązaniem jest wariat planowany.              Wybór planowanego wariantu podyktowany był możliwością dostosowania rodzaju działalności do istniejącego zapotrzebowania na usługi określonego rodzaju oraz potrzebą wykorzystania terenu wraz z istniejącą już bazą.
Innym wariantem jest wariant zerowy polegający na pozostawieniu istniejącego budynku         w stanie dotychczasowym.
 
b) powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na terenie nieruchomości sąsiednich –
W sąsiedztwie planowanej inwestycji nie występuję inne przedsięwzięcia                     tego rodzaju, tym samym nie występuje możliwość powiązań tych przedsięwzięć,                             a w szczególności kumulowania się oddziaływań na środowisko przedsięwzięć znajdujących się na terenach nieruchomości sąsiednich. 
 
c) wykorzystania zasobów naturalnych – Nie przewiduje się wykorzystania innych surowców, materiałów, paliw oraz energii poza piaskiem kostką betonową cementem, wodą czyli tymi materiałami które są niezbędne na etapie prowadzonych prac budowlanych. Teren obejmujący nieruchomość usytuowany  jest w zasięgu komunalnych sieci uzbrojenia terenu. Spełnione zostaną warunki gestorów sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, elektroenergetycznej, dotyczące planowanego przedsięwzięcia przy zachowaniu zasad: zaopatrzenia w wodę z gminnej sieci wodociągowej, zaopatrzenia
w energie elektryczną z istniejącej sieci elektroenergetycznej oraz odprowadzania ścieków komunalnych jak i wstępnie oczyszczonych ścieków technologicznych do sieci kanalizacyjnej.
Podstawą do ustalenia ilości pobranej wody będzie zainstalowany wodomierz, planowane jest zużycie wody: na cele bytowe na jednego zatrudnionego 2,25 m3/j.o. x miesiąc, na cele technologiczne na jedno stanowisko pracy 1,2 m3/j.o. x miesiąc. Ilość powstających ścieków będzie równe ilości pobranej wody.
 
 
d) emisji i występowania innych uciążliwości – W trakcie budowy mogą wystąpić okresowe negatywne oddziaływania na środowisko oraz uciążliwość dla ludzi, gdyż prace budowlano-montażowe powodować będą hałas spowodowany przez pracujące maszyny, urządzenia, pojazdy. Identyfikację źródeł oddziaływania na otoczenie należy zróżnicować w zależności od etapu inwestycji, gdyż niewielkie uciążliwości znikną
z zakończeniem fazy budowy. Natomiast w fazie eksploatacji planowana inwestycja - biorąc pod uwagę jego skalę wielkości (dwa stanowiska), lokalizację - nie będzie oddziaływała znacząco na środowisko. Równoważny poziom hałasu na granicy działki Inwestora w czasie pracy warsztatu w godzinach dziennych nie przekroczy wartości dopuszczalnej tj. 55 dB-A, w godzinach nocnych zakład będzie nieczynny. Emitowany hałas ulegnie też znacznemu zmniejszeniu po wykonaniu docieplenia (termomodernizacji) ścian zewnętrznych budynku.
Stężenie zanieczyszczeń w ściekach technologicznych wstępnie oczyszczonych                         nie przekroczy:
-        zawiesiny ogólne                                ≤' type="#_x0000_t75"> 400 mg/l
-        węglowodory ropopochodne              ≤' type="#_x0000_t75">  15 mg/l
W czasie eksploatacji przedsięwzięcia powstawać będą odpady komunalne, które będą gromadzone w pojemnikach na terenie warsztatu i usuwane zgodnie z systemem obowiązującym na terenie  gminy Bircza. Ponadto w trakcie eksploatacji przedsięwzięcia powstawać będą następujące odpady: płyny hamulcowe kod 16 01 13, filtry olejowe kod 16 01 07, oleje silnikowe przekładniowe i smarowe (różne), szlamy z separatora kod 13 05 08, zużyte opony kod 16 01 03.
Odpady powstające na etapie eksploatacji oraz sposób postępowania z nimi zostały zamieszczone w poniższych tabelach.
 

Kod, nazwa
Ilość
Zagospodarowanie
Odpady niebezpieczne
13 01 11* syntetyczne oleje hydrauliczne
0,5 Mg/rok
 
gromadzone czasowo w szczelnej beczce ustawionej w specjalnie wyznaczonym miejscu na terenie zaplecza technicznego warsztatu, przekazywane do odzysku lub unieszkodliwienia za wyjątkiem składowania
13 02 06* syntetyczne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe
0,5 Mg/rok
 
gromadzone czasowo w szczelnej beczce ustawionej w specjalnie wyznaczonym miejscu na terenie zaplecza technicznego warsztatu, przekazywane do odzysku lub unieszkodliwienia za wyjątkiem składowania
13 03 08* syntetyczne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła inne niż wymienione w 13 03 01
 
0,1 Mg/rok
 
gromadzone czasowo w szczelnej beczce ustawionej w specjalnie wyznaczonym miejscu na terenie zaplecza technicznego warsztatu, przekazywane do odzysku lub unieszkodliwienia za wyjątkiem składowania
13 05 02* szlamy z odwadniania olejów w separatorach
0,1 Mg/rok
 
gromadzone w miejscu powstawania (separator zanieczyszczeń olejowych); zabierane do unieszkodliwienia przez firmę wykonującą usługi konserwujące urządzenie
15 02 02* sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np.PCB)
0,1 Mg/rok
 
gromadzone w szczelnym, zamykanym pojemniku ustawionym na szczelnej nawierzchni pod zadaszeniem w wyznaczonym miejscu na terenie inwestycji; przekazywane do unieszkodliwienia za wyjątkiem składowania
16 01 07* filtry olejowe
0,1 Mg/rok
 
gromadzone czasowo w pojemniku w specjalnie wyznaczonym miejscu na terenie zaplecza technicznego warsztatu, odbierane przez firmę specjalistyczną, przekazywane do unieszkodliwiania
16 01 13* płyny hamulcowe
0,5 Mg/rok
 
gromadzone czasowo w szczelnej beczce ustawionej w specjalnie wyznaczonym miejscu na terenie zaplecza technicznego warsztatu, przekazywane do odzysku lub unieszkodliwienia za wyjątkiem składowania
16 02 13* zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
0,05 Mg/rok
 
odpady gromadzone w wyznaczonym kontenerze na terenie zaplecza technicznego warsztatu, odsprzedawane firmom zajmującym się ich utylizacją
16 06 01* Baterie i akumulatory ołowiowe
0,3 Mg/rok
 
odpady gromadzone czasowo w kontenerze ustawionym na terenie zaplecza technicznego warsztatu (powierzchnia szczelna),odbierane przez firmą posiadające odpowiednie zezwolenia
Odpady inne niż niebezpieczne
16 01 03 zużyte opony
0,5 Mg/rok
 
Odpady gromadzone czasowo
w wyznaczonym miejscu na terenie inwestycji przekazywane do odzysku lub unieszkodliwienia firmom posiadającym odpowiednie zezwolenia
16 01 17 metale żelazne
0,2 Mg/rok
 
odpady gromadzone czasowo w pojemniku ustawionym w wyznaczonym miejscu na terenie inwestycji, przekazywane do odzysku lub skupu złomu
16 01 18 metale nieżelazne
0,2 Mg/rok
 
odpady gromadzone czasowo w pojemniku w wyznaczonym miejscu na terenie inwestycji, przekazywane do odzysku lub skupu złomu
16 01 19 tworzywa sztuczne
0,1 Mg/rok
 
odpady gromadzone czasowo w pojemniku w wyznaczonym miejscu na terenie inwestycji przekazywane do odzysku lub unieszkodliwienia
20 03 01 niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne
1 Mg/rok
 
odpady gromadzone w specjalnych pojemnikach w wyznaczonym miejscu na terenie inwestycji, odbierane regularnie przez wyspecjalizowane firmy, kierowane na składowisko odpadów komunalnych

 
Na powstające odpady - powstając w wyniku działalności warsztatu - w zakładzie zostanie wyznaczone miejsce na ich gromadzenie. Odpady magazynowane będą selektywnie w pojemnikach, beczkach zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o odpadach i przekazywane będą firmom posiadającym zezwolenia stosownych organów na ich odbiór.
e) ryzyka wystąpienia poważnej awarii, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii – istnieje minimalne ryzyko wystąpienia poważnej awarii. Celem zapobiegania ewentualnych awariom wszystkie urządzenia i instalacje będą utrzymywane w należytym stanie, również bezwzględnie przestrzegane będą przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy.
2) usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, w szczególności przy istniejącym użytkowaniu terenu, zdolności do samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – uwzględniające:
a) obszary wodno – błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych – nie dotyczy
b) obszary wybrzeży – nie dotyczy
c) obszary górskie lub leśne – nie dotyczy
d) obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych –  nie dotyczy
e) obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt oraz ich siedlisk oraz siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary sieci Natura 2000 wyznaczone w trybie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880) – Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane będzie w granicach obszaru specjalnej ochrony ptaków „Pogórze Przemyskie” (PLB180001) oraz w granicach w granicach Przemysko –Dynowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, utworzonego rozporządzeniem Nr 65 Wojewody Podkarpackiego z dnia 28 czerwca 2005 r, w sprawie Przemysko-Dynowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (Dz. U.Woj. Podka. Nr 94, poz. 1585 z późn. zm.).
f) obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone – nie dotyczy
g) obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne – nie dotyczy
h) gęstość zaludnienia – wg. stanu na dzień 31 grudnia 2008 r. liczba mieszkańców miejscowości Bircza wynosi 1065 osób. Powierzchnia miejscowości Bircza: 463,46 ha; średnia gęstość zaludnienia: 1065osób /463,46ha (46,346 km2) = 22,98 osób/ km2
i) obszary przylegające do jezior – nie dotyczy
j) obszary ochrony uzdrowiskowej – nie dotyczy
3) rodzaj i skala możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do uwarunkowań wymienionych w pkt 1 i 2, wynikające z :
a) zasięgu oddziaływania – obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą przedsięwzięcie może oddziaływać – Z przedstawionych informacji o planowanym przedsięwzięciu wynika, że zasięg oddziaływania planowanej inwestycji będzie wyznaczony głównie hałasem i rozprzestrzenianiem się zanieczyszczeń technologicznych. Identyfikację źródeł oddziaływania na otoczenie należy zróżnicować w zależności od etapu inwestycji. W fazie eksploatacji planowana inwestycja nie będzie znacząco oddziaływała na środowisko. Hałas nie powinien przekroczyć 55dB-A, w godzinach nocnych zakład będzie nieczynny, powstające odpady będą odpowiednio gromadzone, a następnie przekazywane do odzysku lub unieszkodliwiania.
Stężenie zanieczyszczeń w ściekach technologicznych wstępnie oczyszczonych                         nie przekroczy:
-        zawiesiny ogólne                                ≤' type="#_x0000_t75"> 400 mg/l
-        węglowodory ropopochodne              ≤' type="#_x0000_t75">  15 mg/l
 
b) transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze – Planowane przedsięwzięcie zostanie w całości zrealizowane na terytorium państwa polskiego. Uwzględniając charakter planowanej inwestycji oraz jego odległość od najbliższej granicy państwa nie przewiduje się, aby przedsięwzięcie oddziaływało na obszary położone poza granicami Polski.
c) wielkości i złożoności oddziaływania, z uwzględnieniem obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej – planowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie działki nr ewid. 287 obręb Bircza o powierzchni 7204 m2. Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi gminnej oraz drogi krajowej poprzez istniejące zjazdy. Działka objęta planowany przedsięwzięciem zlokalizowana jest w centrum miejscowości Bircza. Działki sąsiednie charakteryzuje zabudowa przemysłowo – usługowa. Jest to teren zurbanizowany, działka jest uzbrojona w wodociąg, kanalizację, energię elektryczną.
d) prawdopodobieństwa oddziaływania – Oddziaływanie na środowisko będzie związane zarówno z fazą realizacji przedsięwzięcia jak i eksploatacji planowanego przedsięwzięcia i dotyczyło będzie przede wszystkim oddziaływania na klimat akustyczny i powietrze (hałas oraz emisja pyłów i gazów), powierzchnię ziemi poprzez przekształcenie powierzchni, emisję odpadów oraz ścieków.
e) czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania – Oddziaływanie, jakie wystąpi podczas prac budowlanych (hałas, emisja pyłów) będzie mieć charakter okresowy, krótkotrwały a uciążliwości ustaną wraz z zakończeniem prac. Faza eksploatacji przebudowanego obiektu
 
 
Biorąc pod uwagę powyższe kryteria i uwarunkowania związane z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu, uwzględniając opinię sanitarną wydaną przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Przemyślu oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie, po szczegółowej analizie przedłożonej informacji o planowanym przedsięwzięciu, Wójt Gminy Bircza postanowił nałożyć obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia i jednocześnie określił zakres raportu
o oddziaływaniu w/w przedsięwzięcia na środowisko.
 
Raport o oddziaływaniu na środowisko pozwoli dokonać szczegółowej analizy
i oceny:
- oddziaływania planowanej inwestycji na środowisko oraz zdrowie i warunki życia ludzi,
- możliwości oraz sposobów zapobiegania i ograniczania negatywnego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko.
 
Informacja o niniejszym postanowieniu została umieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku, prowadzonym przez Wójta Gminy Bircza w Biuletynie Informacji Publicznej www.bircza.pl.
 
Pouczenie
 
Na niniejsze postanowienie przysługuje stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu za pośrednictwem Wójta Gminy Bircza w terminie 7 dni od daty jego doręczenia – (art. 65 ust. 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz art. 141 § 1 i 2 Kpa).
 
Zgodnie z art. 35 § 5 Kpa do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zwieszenia postępowania oraz okresów opóźnień, spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.
 
 
 
Otrzymują:
 1. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Bircza;
 2. Strona Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Birczy;
 3. Tablica ogłoszeń miejscowości Bircza;
 4. a/a.
 
Strony postępowania:
1.    Wnioskodawca – Pan Robert Bodnar, zam. ul. Zamkowa 8/2, 37 – 740 Bircza;
2.    Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie, Inspektorat w Przemyślu, ul. Wybrzeże Ojca Świętego Jana Pawła II 6, 37 – 700 Przemyśl;
3.    Pan Henryk Peron, zam. ul. Sierakowskiego 3/8, 38 – 500 Sanok;
4.    Pan Mieczysław Józef Peron, zam. ul. Sierakowskiego 3/8, 38 – 500 Sanok;
5.    Pani Krystyna Kostka, zam. Śliwnica 46D, 37 – 741 Krasiczyn;
6.    Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Rzeszowie, ul. Legionów 20, 35 – 959 Rzeszów.
 
Do wiadomości:
1.   Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przemyślu, ul. B-pa Glazera 9, 37 – 700 Przemyśl;
2.   Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15, 35 – 959 Rzeszów.

Autor:
Data: 2010-01-19 13:32:18
Udostępnił: Paweł Rogal
Data: 2010-01-19 13:35:51

Rejestr zmian


Urząd Gminy Bircza
ul. Ojca Św. Jana Pawła II 2
37-740 Bircza
tel. (016) 672-60-91
fax. (016) 672-53-41
email: sekretariat@bircza.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl