Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Bircza
  
29-03-2023, Środa, 08:37


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Postanowienie Wójta Gminy Bircza

Bircza, dnia 26 stycznia 2010 r.

UG – 7331/8DŚ/09/10
 
 
P O S T A N O W I E N I E
 
            Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), w związku z art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r., nr 199, poz. 1227), a także rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. – w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikacją przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 ze zmianami), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Przemyślu oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie w postępowaniu dotyczącym wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa stawów rybnych karpiowych z urządzeniami w miejscowości Kuźmina”.
 
Postanawiam
Odstąpić od obowiązku przeprowadzania procedury oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Budowa stawów rybnych karpiowych
z urządzeniami w miejscowości Kuźmina”.
 
 
Uzasadnienie
            W dniu 2 grudnia 2009 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa stawów rybnych karpiowych z urządzeniami w miejscowości Kuźmina”.
            W wyniku szczegółowej analizy materiałów scharakteryzowano przedmiotową inwestycję, zgodnie z art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r., nr 199, poz. 1227) w następujący sposób:
 
1) rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia, z uwzględnieniem:
a) skali przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji:
- Planowane przedsięwzięcie będzie polegać na budowie stawu rybnego karpiowego
o charakterze gospodarczymi i hodowlanym oraz retencjonowanie wody. Będzie to staw rybny karpiowy o produkcyjności nie więcej jak 1,5 tony/ha powierzchni użytkowej stawu.
 
Budowa polegać będzie na wykonaniu stawu z groblami z wybudowaniem mnicha utrzymującego napełnienie stawu oraz maksymalny poziom zwierciadła wody.
Mnich, jako budowla konstrukcji betonowej będzie umożliwiała zatrzymanie wody oraz kontrolę maksymalnego zwierciadła wody w stawie z prowadzeniem prawidłowej gospodarki stawowej i bezpieczeństwa użytkowania.
 
Inwestycja zlokalizowana będzie w miejscowości Kużmina, Gmina Bircza, na działkach o numerach ewidencyjnych: 1198/1, 1198/2, 1197/2. Teren to istniejące grunty rolne – pastwiska po starej nieistniejącej zabudowie. Odprowadzenie wód ze stawu rowem do potoku Berezka, do potoku Tyrawka w zlewni rzeki San.
Powierzchnia działki – 0,63 ha, powierzchnia zajęta pod staw – 0,15 ha, głębokość do max. zw. w – 3,50 m.
 
b) powiązania z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie:
W ramach realizacji inwestycji przewiduje się jedynie budowę stawu rybnego karpiowego.
Rodzaj technologii: wykop w gruncie rodzimym nawodnionym z wbudowaniem na miejscu w wał ziemny (grobla) oraz na wzmocnieniu gruntu otaczającego. Po zakończeniu prac obsiew mieszanką traw. Nie przewiduje się nasadzeń drzewa na groblach z uwagi na opad liści do stawu oraz niszczące działanie systemu korzeniowego  i penetracji gryzoni. Budowle o konstrukcji monolitycznej betonowej z dostosowaniem do istniejącego terenu – stanowiące o bezpieczeństwie. Mnich umożliwiający odpływ wód.
c) wykorzystanie surowców naturalnych
Na etapie realizacji nastąpi zużycie wody. Bilans wody dla stawu obejmuje ujęcie wód powierzchniowych, roztopowych z terenu napływowego. Przewiduje się, że dla napełnienia misy stawowej potrzeba max. 5 500 m3 z wykorzystaniem dla uzupełnienia strat wody na przepływ, straty na parowanie, strat na przesiąki przez groble.
 
d) emisja i występowanie innych uciążliwości:
Do budowy stawu zostaną użyte materiały miejscowe i sprzęt nie powodujący zwiększenia hałasu większego jak przejazd po istniejących drogach - przewidziano ograniczenie do 75 kM.
Nie przewiduje się wprowadzenia do środowiska substancji szkodliwych. woda ze stawu o produkcyjności ryby do 1 500 kg/ha nie stanowi ścieku. Wstępnie przewiduje się, że będzie to przepływ około 1.0 l/s.
Okresowo przewiduje się wypompowywanie wody oraz wykonywanie wapnowania jako zabezpieczenie przed chorobami.
e) ryzyka wystąpienia poważnej awarii, przy uwzględnieniu używanych substancji
i stosowanych technologii:
- przy analizie projektowanej budowy stawu rybnego stwierdzono, że na etapie eksploatacji, jak i w fazie realizacji inwestycji brak będzie większych zagrożeń poważnych awarii przy uwzględnieniu użytych substancji oraz zastosowanych technologii.
2) usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, w szczególności przy istniejącym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – uwzględniające:
a) obszary wodno – błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych:
- brak wyżej wymienionych obszarów.
b) obszary wybrzeży
- brak wyżej wymienionych obszarów.
c) obszary górskie i leśne:
- brak wyżej wymienionych obszarów
d) obszary objęte ochroną, w tym strefy ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych:
- na obszarze planowanej inwestycji brak obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych. Odprowadzenie wód ze stawu nastąpi rowem do potoku Berezki, do potoku Tyrawka w zlewni rzeki San.
e) obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych, objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody.
Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane będzie w granicach Wschodniobeskidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu funkcjonującego na mocy rozporządzenia Wojewody Podkarpackiego nr 54/05 z dnia 30 maja 2005 r. oraz poza granicami innych wielkopowierzchniowych form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 ze zm.), w tym poza granicami Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000. Najbliżej zlokalizowanym obszarem Natura 2000 względem terenu lokalizacji stawów są:
- obszar specjalnej ochrony ptaków „Góry Słonne” (PLB180003) i obszar mający znaczenie dla Wspólnoty „Góry Słonne” (PLH180003), których granice w linii prostej znajdują się w odległości około 1,5 km od terenu inwestycji (granice obu ww. obszarów Natura 2000 pokrywają się na tym terenie),
- obszar specjalnej ochrony ptaków „Pogórze Przemyskie” (PLB180001) oraz obszar mający znaczenie dla Wspólnoty „Ostoja Przemyska” (PLH180012), których granice
w linii prostej znajdują się w odległości około 1,6 km od terenu inwestycji (granice obu ww. obszarów Natura 2000 pokrywają się na tym terenie).
 
f) obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone:
- brak wyżej wymienionych obszarów.
g) obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne:
- brak wyżej wymienionych obszarów w bliskim sąsiedztwie inwestycji.
h) gęstość zaludnienia:
- w obszarze przedmiotowej inwestycji znajduje się zabudowa rozproszona. Są to tereny mało zaludnione, w bezpośrednim sąsiedztwie mieszka około trzy rodziny.
i)                   obszary przylegające do jezior:
- brak wyżej wymienionych obszarów.
j) obszary i uzdrowiska ochrony uzdrowiskowej:
- brak wyżej wymienionych obszarów.
3. Rodzaj i skala możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do uwarunkowań wymienionych w pkt 1 i 2, wynikające z:
a) zasięgu oddziaływania – obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą przedsięwzięcie może oddziaływać:
- w obszarze przedmiotowej inwestycji znajduje się zabudowa rozproszona, inwestycja może stanowić niewielką uciążliwość dla około trzech rodzin w fazie realizacji, jednakże w fazie eksploatacji, po zakończeniu realizacji inwestycji zmniejszy się dodatkowa uciążliwość.
b) transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze:
- brak oddziaływania transgranicznego.
c) wielkości i zależności oddziaływania, z uwzględnieniem obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej:
 - bezpośrednie oddziaływania będą mieć charakter lokalny i ograniczą się do terenu
i okresu prac związanych z budową stawu.
d) prawdopodobieństwo oddziaływania
- głównymi oddziaływaniami związanymi z realizacją inwestycji będą uciążliwości związane z hałasem pochodzącym z maszyn i urządzeń wykorzystywanych w procesie inwestycyjnym oraz emisją spalin z wyżej wymienionych maszyn i urządzeń.
e) czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania:
- główne oddziaływania związane z fazą realizacji inwestycji będą mieć charakter odwracalny oraz będą występować w krótkim okresie.
 
Opinią z dnia 08.12.2009 r., znak PSNZ.465-85/09 Państwowy Inspektor Sanitarny
w Przemyślu oraz Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie pismem z dnia 21.01.2010 r., znak RDOŚ-18-WOOŚ-7048-1-479/2/09/jg wyrazili opinię, że przedsięwzięcie nie wymaga przeprowadzenia procedury oceny oddziaływania na środowisko.
            Po przeanalizowaniu zgodnie z art. 63 ust. 1, ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko wszystkich parametrów, charakterystyki inwestycji, stanowisk organów opiniujących i danych zawartych w informacji o planowanym przedsięwzięciu, kierując się rodzajem i charakterystyką przedsięwzięcia, jego skalą, powiązaniami z innymi przedsięwzięciami, usytuowaniem z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska oraz rodzajem i skalą możliwego oddziaływania, nie stwierdziłem potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
  
Biorąc powyższe pod uwagę postanowiłem jak w sentencji.
 
Pouczenie:
Stosownie do art. 141 § 1 i art. 142 Kpa na niniejsze postanowienie, zażalenie nie przysługuje. Zaskarżenie postanowienia może nastąpić tylko w odwołaniu od decyzji wydanych w dalszym toku postępowania.
 
 
Otrzymują:
  1. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Bircza;
  2. Strona Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Birczy;
  3. Tablica ogłoszeń miejscowości Kuźmina;
  4. a/a.
Strony postępowania:
1.    Wnioskodawca – Państwo Arkadiusz i Jolanta Wielgosz, zam. Kuźmina 84, 37 – 740 Bircza;
2.    Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, ul. T. Boya Żeleńskiego 19a, 35 – 105 Rzeszów;
3.    Januszczak Wiktoria, Kuźmina 94, 37 – 740 Bircza;
4.    Iwanicki Ryszard Edward, Kuźmina 92, 37 – 740 Bircza;
5.    Januszczak Wiktoria, Kuźmina 94, 37 – 740 Bircza;
6.    Solarz Józef, Kuźmina 96, 37 – 740 Bircza;
 
Do wiadomości:
  1. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przemyślu;
  2. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie.

Autor:
Data: 2010-01-27 09:42:40
Udostępnił: Paweł Rogal
Data: 2010-01-27 09:45:54
Modyfikował(a): Paweł Rogal
Data: 2010-01-27 09:46:27

Rejestr zmian


Urząd Gminy Bircza
ul. Ojca Św. Jana Pawła II 2
37-740 Bircza
tel. (016) 672-60-91
fax. (016) 672-53-41
email: sekretariat@bircza.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl