Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Bircza
  
5-12-2021, Niedziela, 10:00


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

WÓJT  GMINY BIRCZA                                      Bircza, dnia 26 stycznia 2010r.         

 
UG - 7331/8DŚ/09/10
  
 
DECYZJA
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
 
 
Na podstawie art. 71 ust. 1 , ust. 2 pkt.2, art. 75 ust. 1 pkt.4 , art. 84, art. 85 ust. 2 pkt. 2   ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. Nr 199, poz.1227), oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określania rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych
z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia Raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz.2573 z późn. zm.), oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (j. t .Dz. U. z 2000r. Nr 98,poz.1071 z późn. m.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 10 listopada 2009 r., w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pod nazwą: „Budowa stawów rybnych karpiowych z urządzeniami w miejscowości Kuźmina”, gm. Bircza oraz po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Przemyślu
 
 
Określam
realizację przedmiotowego przedsięwzięcia i brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko realizowanego pn.: „Budowa stawów rybnych karpiowych z urządzeniami w miejscowości Kuźmina”
 
 
 
UZASADNIENIE
 
W dniu 2 grudnia 2009 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa stawów rybnych karpiowych z urządzeniami w miejscowości Kuźmina”.
Przepis art. 75 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. stanowi, iż organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, jest wójt gminy w przypadku przedmiotowego przedsięwzięcia inwestycyjnego.
Stosownie do art. 72 cyt. wyżej ustawy, wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następuje przed uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę.
Art. 71 ust. 1 i ust. 2 pkt. 2 ustawy stanowi, iż decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach określa uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia. Uzyskanie decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach jest wymagane dla planowanych przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, w rozumieniu przepisów ustawy.    
 Tutejszy organ zawiadomieniem znak: 7331/8DŚ/09 z dnia 2 grudnia 2009 r. wszczął postępowanie administracyjne w trybie przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (j. t .Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz.1071 z późn. zm.), umożliwiając stronom postępowania zapoznanie się z aktami sprawy, wyrażanie opinii, co do zebranych dowodów, materiałów oraz zgłoszonych żądań.
Wójt Gminy pismem znak: UG – 7331/8DŚ/09 z dnia 2 grudnia 2009 r. wystąpił do właściwych organów , tj.:
          -          Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego,
          -          Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska,
o wyrażenie opinii, w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia inwestycyjnego i ewentualnego zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przemyślu Postanowieniem znak: PSNZ.465-85/09 z dnia 8 grudnia 2009 r. wyraził opinię , że planowane przedsięwzięcie nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz opracowania raportu o oddziaływaniu na środowisko, bowiem planowana budowa ani późniejsza eksploatacja nie będą stwarzać żadnych zagrożeń sanitarnych dla środowiska i zdrowia ludzi.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie, postanowieniem znak RDOŚ-18-WOOŚ-7048-1-479/2/09/jg z dnia 21 stycznia 2010 r. uznał, że przedmiotowa inwestycja nie będzie w znaczący sposób pogarszać stanu siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk roślin i zwierząt, a także w sposób znaczący wpływać na gatunki, dla których zostały wyznaczone obszary Natura 2000. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska uznał, że dla realizacji przedsięwzięcia nie ma konieczności przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
 
Po zasięgnięciu opinii, o których mowa wyżej tutejszy organ dokonał analizy uwarunkowań o których mowa w art. 63 ust. 1 cytowanej na wstępie ustawy z dnia 3 października 2008 r, uwzględnianych przy wydawaniu postanowienia o stwierdzeniu braku potrzeby oceny oddziaływania na środowisko, postanowieniem znak UG – 7331/8DŚ/09/10 z dnia 26 stycznia 2010 r. Wójt Gminy w Birczy odstąpił od obowiązku przeprowadzenia procedury oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: Budowa stawów rybnych karpiowych z urządzeniami w miejscowości Kuźmina”.
 
Zatem zakres inwestycji obejmujący budowę stawów rybnych karpiowych z urządzeniami w miejscowości Kuźmina, nie wymaga postępowania w zakresie oceny oddziaływania na środowisko, bowiem nie spowoduje negatywnego znaczącego oddziaływania, w rozumieniu przepisów prawa.
 
             Zgodnie z art. 86 ustawy z dnia 3 października 2008 r., decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wiąże organ wydający decyzję o pozwoleniu na budowę.
 
             Przepis art. 84 w/w ustawy stanowi, iż w przypadku gdy nie została przeprowadzona ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach właściwy organ stwierdza brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
 
Zgodnie z art. 85 ust. 2 , pkt. 2 cyt. na wstępie ustawy z dnia 3 października 2008 r., decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wymaga uzasadnienia.
Niezależnie od wymagań wynikających z przepisów kodeksu postępowania administracyjnego, dotyczących uzasadnienia faktycznego i prawnego, w przypadku gdy nie została przeprowadzona ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko - uzasadnienie decyzji winno zawierać informacje o uwarunkowaniach, o których mowa w art. 63 ust. 1, uwzględnionych przy stwierdzeniu braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. 
W wyniku szczegółowej analizy materiałów scharakteryzowano przedmiotową inwestycję, zgodnie z art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r., nr 199, poz. 1227) w następujący sposób:
 
1) rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia, z uwzględnieniem:
a) skali przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji:
- Planowane przedsięwzięcie będzie polegać na budowie stawu rybnego karpiowego
o charakterze gospodarczymi i hodowlanym oraz retencjonowanie wody. Będzie to staw rybny karpiowy o produkcyjności nie więcej jak 1,5 tony/ha powierzchni użytkowej stawu.
 
Budowa polegać będzie na wykonaniu stawu z groblami z wybudowaniem mnicha utrzymującego napełnienie stawu oraz maksymalny poziom zwierciadła wody.
Mnich, jako budowla konstrukcji betonowej będzie umożliwiała zatrzymanie wody oraz kontrolę maksymalnego zwierciadła wody w stawie z prowadzeniem prawidłowej gospodarki stawowej i bezpieczeństwa użytkowania.
 
Inwestycja zlokalizowana będzie w miejscowości Kużmina, Gmina Bircza, na działkach o numerach ewidencyjnych: 1198/1, 1198/2, 1197/2. Teren to istniejące grunty rolne – pastwiska po starej nieistniejącej zabudowie. Odprowadzenie wód ze stawu rowem do potoku Berezka, do potoku Tyrawka w zlewni rzeki San.
Powierzchnia działki – 0,63 ha, powierzchnia zajęta pod staw – 0,15 ha, głębokość do max. zw. w – 3,50 m.
 
b) powiązania z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie:
W ramach realizacji inwestycji przewiduje się jedynie budowę stawu rybnego karpiowego.
Rodzaj technologii: wykop w gruncie rodzimym nawodnionym z wbudowaniem na miejscu w wał ziemny (grobla) oraz na wzmocnieniu gruntu otaczającego. Po zakończeniu prac obsiew mieszanką traw. Nie przewiduje się nasadzeń drzewa na groblach z uwagi na opad liści do stawu oraz niszczące działanie systemu korzeniowego  i penetracji gryzoni. Budowle o konstrukcji monolitycznej betonowej z dostosowaniem do istniejącego terenu – stanowiące o bezpieczeństwie. Mnich umożliwiający odpływ wód.
c) wykorzystanie surowców naturalnych
Na etapie realizacji nastąpi zużycie wody. Bilans wody dla stawu obejmuje ujęcie wód powierzchniowych, roztopowych z terenu napływowego. Przewiduje się, że dla napełnienia misy stawowej potrzeba max. 5 500 m3 z wykorzystaniem dla uzupełnienia strat wody na przepływ, straty na parowanie, strat na przesiąki przez groble.
 
d) emisja i występowanie innych uciążliwości:
Do budowy stawu zostaną użyte materiały miejscowe i sprzęt nie powodujący zwiększenia hałasu większego jak przejazd po istniejących drogach - przewidziano ograniczenie do 75 kM.
Nie przewiduje się wprowadzenia do środowiska substancji szkodliwych. woda ze stawu o produkcyjności ryby do 1 500 kg/ha nie stanowi ścieku. Wstępnie przewiduje się, że będzie to przepływ około 1.0 l/s.
Okresowo przewiduje się wypompowywanie wody oraz wykonywanie wapnowania jako zabezpieczenie przed chorobami.
e) ryzyka wystąpienia poważnej awarii, przy uwzględnieniu używanych substancji
i stosowanych technologii:
- przy analizie projektowanej budowy stawu rybnego stwierdzono, że na etapie eksploatacji, jak i w fazie realizacji inwestycji brak będzie większych zagrożeń poważnych awarii przy uwzględnieniu użytych substancji oraz zastosowanych technologii.
2) usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, w szczególności przy istniejącym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – uwzględniające:
a) obszary wodno – błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych:
- brak wyżej wymienionych obszarów.
b) obszary wybrzeży
- brak wyżej wymienionych obszarów.
c) obszary górskie i leśne:
- brak wyżej wymienionych obszarów
d) obszary objęte ochroną, w tym strefy ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych:
- na obszarze planowanej inwestycji brak obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych. Odprowadzenie wód ze stawu nastąpi rowem do potoku Berezki, do potoku Tyrawka w zlewni rzeki San.
e) obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych, objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody.
Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane będzie w granicach Wschodniobeskidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu funkcjonującego na mocy rozporządzenia Wojewody Podkarpackiego nr 54/05 z dnia 30 maja 2005 r. oraz poza granicami innych wielkopowierzchniowych form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 ze zm.), w tym poza granicami Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000. Najbliżej zlokalizowanym obszarem Natura 2000 względem terenu lokalizacji stawów są:
- obszar specjalnej ochrony ptaków „Góry Słonne” (PLB180003) i obszar mający znaczenie dla Wspólnoty „Góry Słonne” (PLH180003), których granice w linii prostej znajdują się w odległości około 1,5 km od terenu inwestycji (granice obu ww. obszarów Natura 2000 pokrywają się na tym terenie),
- obszar specjalnej ochrony ptaków „Pogórze Przemyskie” (PLB180001) oraz obszar mający znaczenie dla Wspólnoty „Ostoja Przemyska” (PLH180012), których granice
w linii prostej znajdują się w odległości około 1,6 km od terenu inwestycji (granice obu ww. obszarów Natura 2000 pokrywają się na tym terenie).
 
f) obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone:
- brak wyżej wymienionych obszarów.
g) obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne:
- brak wyżej wymienionych obszarów w bliskim sąsiedztwie inwestycji.
h) gęstość zaludnienia:
- w obszarze przedmiotowej inwestycji znajduje się zabudowa rozproszona. Są to tereny mało zaludnione, w bezpośrednim sąsiedztwie mieszka około trzy rodziny.
i)                   obszary przylegające do jezior:
- brak wyżej wymienionych obszarów.
j) obszary i uzdrowiska ochrony uzdrowiskowej:
- brak wyżej wymienionych obszarów.
3. Rodzaj i skala możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do uwarunkowań wymienionych w pkt 1 i 2, wynikające z:
a) zasięgu oddziaływania – obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą przedsięwzięcie może oddziaływać:
- w obszarze przedmiotowej inwestycji znajduje się zabudowa rozproszona, inwestycja może stanowić niewielką uciążliwość dla około trzech rodzin w fazie realizacji, jednakże w fazie eksploatacji, po zakończeniu realizacji inwestycji zmniejszy się dodatkowa uciążliwość.
b) transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze:
- brak oddziaływania transgranicznego.
c) wielkości i zależności oddziaływania, z uwzględnieniem obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej:
 - bezpośrednie oddziaływania będą mieć charakter lokalny i ograniczą się do terenu
i okresu prac związanych z budową stawu.
d) prawdopodobieństwo oddziaływania
- głównymi oddziaływaniami związanymi z realizacją inwestycji będą uciążliwości związane z hałasem pochodzącym z maszyn i urządzeń wykorzystywanych w procesie inwestycyjnym oraz emisją spalin z wyżej wymienionych maszyn i urządzeń.
e) czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania:
- główne oddziaływania związane z fazą realizacji inwestycji będą mieć charakter odwracalny oraz będą występować w krótkim okresie.
 
 
 
 Uwzględniając przestawiony stan faktyczny i prawny, orzeczono jak w sentencji.
 
Pouczenie
                                                                           
Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu ul. Borelowskiego 1, za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od daty otrzymania.
 
 
 
Załączniki:
1)      Charakterystyka przedsięwzięcia.
2)      Karta informacyjna przedsięwzięcia;
 
 
 
Otrzymują:
  1. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Bircza;
  2. Strona Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Birczy;
  3. Tablica ogłoszeń miejscowości Kuźmina;
  4. a/a.
 
Strony postępowania:
1.    Wnioskodawca – Państwo Arkadiusz i Jolanta Wielgosz, zam. Kuźmina 84, 37 – 740 Bircza;
2.    Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, ul. T. Boya Żeleńskiego 19a, 35 – 105 Rzeszów;
3.    Januszczak Wiktoria, Kuźmina 94, 37 – 740 Bircza;
4.    Iwanicki Ryszard Edward, Kuźmina 92, 37 – 740 Bircza;
5.    Januszczak Wiktoria, Kuźmina 94, 37 – 740 Bircza;
6.    Solarz Józef, Kuźmina 96, 37 – 740 Bircza;
 
Do wiadomości:
  1. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przemyślu;
  2. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie.
 
 
 
 
Załącznik nr 1 do Decyzji nr UG – 7331/8DŚ/2009 z dnia 26 stycznia 2010 r.
 
 
Charakterystyka przedsięwzięcia pn. „Budowa stawów rybnych karpiowych
z urządzeniami w miejscowości Kuźmina”
 
 
Planowane przedsięwzięcie będzie polegać na budowie stawu rybnego karpiowego
o charakterze gospodarczymi i hodowlanym oraz retencjonowanie wody. Będzie to staw rybny karpiowy o produkcyjności nie więcej jak 1,5 tony/ha powierzchni użytkowej stawu.
 
Budowa polegać będzie na wykonaniu stawu z groblami z wybudowaniem mnicha utrzymującego napełnienie stawu oraz maksymalny poziom zwierciadła wody.
Mnich, jako budowla konstrukcji betonowej będzie umożliwiała zatrzymanie wody oraz kontrolę maksymalnego zwierciadła wody w stawie z prowadzeniem prawidłowej gospodarki stawowej i bezpieczeństwa użytkowania.
 
Inwestycja zlokalizowana będzie w miejscowości Kużmina, Gmina Bircza, na działkach
o numerach ewidencyjnych: 1198/1, 1198/2, 1197/2. Teren to istniejące grunty rolne – pastwiska po starej nieistniejącej zabudowie. Odprowadzenie wód ze stawu rowem do potoku Berezka, do potoku Tyrawka w zlewni rzeki San.
 
Powierzchnia działki – 0,63 ha, powierzchnia zajęta pod staw – 0,15 ha, głębokość do max. zw. w – 3,50 m.
 
Na etapie realizacji nastąpi zużycie wody. Bilans wody dla stawu obejmuje ujęcie wód powierzchniowych, roztopowych z terenu napływowego. Przewiduje się, że dla napełnienia misy stawowej potrzeba max. 5 500 m3 z wykorzystaniem dla uzupełnienia strat wody na przepływ, straty na parowanie, strat na przesiąki przez groble.
 
Do budowy stawu zostaną użyte materiały miejscowe i sprzęt nie powodujący zwiększenia hałasu większego jak przejazd po istniejących drogach - przewidziano ograniczenie do 75 kM.
Nie przewiduje się wprowadzenia do środowiska substancji szkodliwych. woda ze stawu
o produkcyjności ryby do 1 500 kg/ha nie stanowi ścieku. Wstępnie przewiduje się, że będzie to przepływ około 1.0 l/s.
 
Okresowo przewiduje się wypompowywanie wody oraz wykonywanie wapnowania jako zabezpieczenie przed chorobami.
Przy analizie projektowanej budowy stawu rybnego stwierdzono, że na etapie eksploatacji, jak i w fazie realizacji inwestycji brak będzie większych zagrożeń poważnych awarii przy uwzględnieniu użytych substancji oraz zastosowanych technologii.
 
Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane będzie w granicach Wschodniobeskidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu funkcjonującego na mocy rozporządzenia Wojewody Podkarpackiego nr 54/05 z dnia 30 maja 2005 r. oraz poza granicami innych wielkopowierzchniowych form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 ze zm.), w tym poza granicami Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000.
Najbliżej zlokalizowanym obszarem Natura 2000 względem terenu lokalizacji stawów są:
- obszar specjalnej ochrony ptaków „Góry Słonne” (PLB180003) i obszar mający znaczenie dla Wspólnoty „Góry Słonne” (PLH180003), których granice w linii prostej znajdują się w odległości około 1,5 km od terenu inwestycji (granice obu ww. obszarów Natura 2000 pokrywają się na tym terenie),
- obszar specjalnej ochrony ptaków „Pogórze Przemyskie” (PLB180001) oraz obszar mający znaczenie dla Wspólnoty „Ostoja Przemyska” (PLH180012), których granice w linii prostej znajdują się w odległości około 1,6 km od terenu inwestycji (granice obu ww. obszarów Natura 2000 pokrywają się na tym terenie).

Autor:
Data: 2010-01-27 09:46:48
Udostępnił: Paweł Rogal
Data: 2010-01-27 09:51:58

Rejestr zmian


Urząd Gminy Bircza
ul. Ojca Św. Jana Pawła II 2
37-740 Bircza
tel. (016) 672-60-91
fax. (016) 672-53-41
email: sekretariat@bircza.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl