Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Bircza
  
13-04-2024, Sobota, 09:21


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Postanowienie Wójta Gminy Bircza

Bircza, dnia 08 marzec 2010 r.

UG – 7331/1DŚ/10
  
P O S T A N O W I E N I E
 
            Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), w związku z art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r., nr 199, poz. 1227), a także rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 9 listopada 2004 r. – w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikacją przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 ze zmianami), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Przemyślu oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie
w postępowaniu dotyczącym wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa i wyposażenie kompleksu usługowo – hotelowego w Birczy”.
 
Postanawiam
Odstąpić od obowiązku przeprowadzania procedury oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Budowa i wyposażenie kompleksu usługowo – hotelowego w Birczy”.
 
 
Uzasadnienie
            W dniu 1 lutego 2009 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa i wyposażenie kompleksu usługowo – hotelowego w Birczy”.
            W wyniku szczegółowej analizy materiałów scharakteryzowano przedmiotową inwestycję, zgodnie z art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r., nr 199, poz. 1227) w następujący sposób:
 
1) rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia, z uwzględnieniem:
a) skali przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji:
- Planowane przedsięwzięcie będzie polegać na budowie i wyposażeniu kompleksu usługowo – hotelowego w Birczy. Budynek zaprojektowano na działce nr 105 w Birczy o powierzchni 5 417 m2. Na działce znajduje się istniejący budynek usługowy „Karczma” o powierzchni zabudowy 278,3 m2. Zaprojektowano budynek parterowy z poddaszem użytkowym.
Na parterze zlokalizowano salę konferencyjno – konsumpcyjną na 130 miejsc z pełnym zapleczem kuchennym. W hallu głównym zaprojektowano pomieszczenia higieniczno – sanitarne w tym dla osób niepełnosprawnych, szatnię oraz schody ażurowe na poddasze. W południowej części zaprojektowano drugą klatkę schodową z wyjściem na poddasze i na zewnątrz budynku dla personelu i dla funkcji ewakuacyjnej. W parterze przy klatce schodowej usytuowano kotłownię, pralnię i pomieszczenie dla pracowników.
Poddasze budynku pełnić będzie funkcję hotelową. Zaprojektowano tam 14 pokoi dwuosobowych z łazienkami oraz 2 pokoje apartamentowe. W poziomie poddasza zaprojektowano dla potrzeb gości hotelowych pokój kąpielowy z sauną.
Schody w skrzydle południowym prowadzić będą na strych, gdzie przewiduje się zainstalować urządzenia wentylacji mechanicznej nawiewno – wywiewnej.
 
b) powiązania z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie:
W ramach realizacji inwestycji przewiduje się budowę i wyposażenie kompleksu usługowo – hotelowego w Birczy. Dla właściwego funkcjonowania budynku zaprojektowano urządzenia budowlane i instalacyjne z budynkiem:
- podjazdy i place postojowe dla samochodów,
- osłona śmietnikowa,
- przewód wodociągowy dopływowy,
- przyłącz kanalizacyjny,
- separator tłuszczu.
c) wykorzystanie surowców naturalnych
Woda zużywania będzie na potrzeby bytowo – gospodarcze kuchni hotelu i zatrudnionych pracowników.
Przewidywana średniodobowa ilość zużywanej wody:
a) dla hotelu na 40 gości – ok. 4,0 m3/d
b) dla restauracji na 130 miejsc – ok. 14,4 m3/d
maksymalne dobowe zapotrzebowanie wody – ok. 20,3 m3/d
 
Energia elektryczna w zakładzie potrzebna będzie na:
- cele technologiczne kuchni, wentylacji i klimatyzacji,
- oświetlenie pomieszczeń hotelu i restauracji,
- oświetlenie terenu,
- zasilanie silników pomp instalacji, c.o. i ciepłej wody.
Przewidywana wielkość mocy przyłączeniowej na potrzeby zakładu wyniesie ok. 34,9 kW.
Przewidywane zużycie energii elektrycznej w czasie roku wyniesie ok. 40 000 kWh.
 
Zapotrzebowanie ciepła dla c.o. i wentylacji wynosi:
- centralne ogrzewanie – ok. 28,0 kW,
- wentylacja – 33,3 kW.
 
Przewidywana ilość opału dla kotłowni
rodzaj opału – pelety z biomasy
wartość opałowa – 18 000 kJ/kg
 
Zużycie opału
w sezonie grzewczym – 4 000 kg
w okresie letnim – 1 600 kg
  
 
d) emisja i występowanie innych uciążliwości:
Ilość ścieków bytowych
a) średniodobowo – ok. 14,4 m3/d
b) maksymalnie – ok. 18,7 m3/d
Ścieki te oczyszczane będą w oczyszczalni komunalnej w Birczy w mieszaninie z innymi ściekami komunalnymi.
Na etapie realizacji inwestycji uciążliwy może być hałas. Głównym źródłem hałasu będą samochody dowożące materiały i maszyny budowlane jak: koparka, spychacz, sprężarka, zagęszczarka gruntu i nawierzchni drogowych, elektronarzędzia, itp. Szacuje się, że równoważny poziom hałasu w trakcie budowy wyniesie ok. 70 dB-A w miejscu powstawania i ok. 60 dB-A na granicy działki. Będzie to hałas krótkotrwały i przemijający.
W trakcie użytkowania instalacji źródłem hałasu będą pojazdy wyjeżdżające oraz pojazdy wyjeżdżające z zakładu. Przeciętna ilość samochodów wjeżdżających do zakładu w ciągu godziny wyniesie szacunkowo 4 szt. w godzinach dziennych.
Wg analizy i pomiarów przeprowadzanych dla innych czynnych podobnych zakładów równoważny poziom hałasu od pojazdów korzystających z usług wyniesie ok. 50 dB-A na granicy terenu zakładu.
Źródłem hałasu będzie również wentylator dachowy z okapu kuchennego typ DVA 250 emitujący hałas o natężeniu ok. 58,2 dB (A).
Szacuje się, że na granicy terenu zakładu w godzinach dziennych hałas nie przekroczy wartości 50 dB (A).
Emisja zanieczyszczeń z kotłowni gazowej – emitorem będzie komin ze stali nierdzewnej dwupłaszczowy ocieplany o średnicy 18 cm i wysokości ok. 11,70 m. Kocioł zostanie wyposażony w katalizator spalin.
e) ryzyka wystąpienia poważnej awarii, przy uwzględnieniu używanych substancji
i stosowanych technologii:
- przy analizie projektowanej budowy i wyposażenie kompleksu usługowo - hotelowego stwierdzono, że na etapie eksploatacji, jak i w fazie realizacji inwestycji brak będzie większych zagrożeń poważnych awarii przy uwzględnieniu użytych substancji oraz zastosowanych technologii.
2) usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, w szczególności przy istniejącym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – uwzględniające:
a) obszary wodno – błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych:
- brak wyżej wymienionych obszarów.
b) obszary wybrzeży
- brak wyżej wymienionych obszarów.
c) obszary górskie i leśne:
- brak wyżej wymienionych obszarów
d) obszary objęte ochroną, w tym strefy ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych:
brak wyżej wymienionych obszarów
e) obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych, objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody.
Planowane przedsięwzięcie znajduje się granicach Przemysko – Dynowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu funkcjonującego na mocy rozporządzenia Nr 65 Wojewody Podkarpackiego z dnia 28 czerwca 2005 r. w sprawie Przemysko – Dynowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego nr 94, poz. 1585 ze zm.) oraz w granicach obszaru specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 „Pogórze Przemyskie” (PLB 180001).
Stwierdzono, że inwestycja nie będzie mieć niekorzystnego wpływu na przyrodę obszaru chronionego krajobrazu oraz nie będzie w sposób znaczący oddziaływać na przedmioty i cele ochrony obszaru Natura 2000.
 
f) obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone:
- brak wyżej wymienionych obszarów.
g) obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne:
- brak wyżej wymienionych obszarów w bliskim sąsiedztwie inwestycji.
h) gęstość zaludnienia:
Inwestycja może być uciążliwa dla okolicznych gospodarstw domowych, jednakże tylko w fazie jej realizacji.
i)                   obszary przylegające do jezior:
- brak wyżej wymienionych obszarów.
j) obszary i uzdrowiska ochrony uzdrowiskowej:
- brak wyżej wymienionych obszarów.
3. Rodzaj i skala możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do uwarunkowań wymienionych w pkt 1 i 2, wynikające z:
a) zasięgu oddziaływania – obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą przedsięwzięcie może oddziaływać:
Inwestycja może być uciążliwa dla okolicznych gospodarstw domowych, jednakże tylko w fazie realizacji inwestycji
b) transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze:
- brak oddziaływania transgranicznego.
c) wielkości i zależności oddziaływania, z uwzględnieniem obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej:
 - bezpośrednie oddziaływania będą mieć charakter lokalny i ograniczą się do terenu
i okresu prac związanych z budową kompleksu.
d) prawdopodobieństwo oddziaływania
- głównymi oddziaływaniami związanymi z realizacją inwestycji będą uciążliwości związane z hałasem pochodzącym z maszyn i urządzeń wykorzystywanych w procesie inwestycyjnym oraz emisją spalin z wyżej wymienionych maszyn i urządzeń.
e) czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania:
- główne oddziaływania związane z fazą realizacji inwestycji będą mieć charakter odwracalny oraz będą występować w krótkim okresie.
 
Opinią z dnia 08.02/2010 r., znak PSNZ.465-8/10 Państwowy Inspektor Sanitarny
w Przemyślu oraz Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie pismem z dnia 04.03.2010 r., znak RDOŚ-18-WOOŚ-7048-13-3/2/10/gz wyrazili opinię, że przedsięwzięcie nie wymaga przeprowadzenia procedury oceny oddziaływania na środowisko.
            Po przeanalizowaniu zgodnie z art. 63 ust. 1, ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko wszystkich parametrów, charakterystyki inwestycji, stanowisk organów opiniujących i danych zawartych w informacji o planowanym przedsięwzięciu, kierując się rodzajem i charakterystyką przedsięwzięcia, jego skalą, powiązaniami z innymi przedsięwzięciami, usytuowaniem z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska oraz rodzajem i skalą możliwego oddziaływania, nie stwierdziłem potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
 
Biorąc powyższe pod uwagę postanowiłem jak w sentencji.
 
Pouczenie:
Stosownie do art. 141 § 1 i art. 142 Kpa na niniejsze postanowienie, zażalenie nie przysługuje. Zaskarżenie postanowienia może nastąpić tylko w odwołaniu od decyzji wydanych w dalszym toku postępowania.
 
 
 
Otrzymują:
  1. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Bircza;
  2. Strona Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Birczy;
  3. Tablica ogłoszeń miejscowości Bircza;
  4. a/a.
 
Strony postępowania:
1.    Wnioskodawca – Państwo Grażyna i Jacek Brożyniak, zam. ul. Rudawskiego 18, 37 – 740 Bircza;
2.    Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Rzeszowie, ul. Legionów 20, 36-959 Rzeszów;
3.    Wilgucka Elżbieta Marianna, zam. ul. Bieszczadzka 35/2, 37 – 740 Bircza;
4.    Wilgucki Adam, ul. Bieszczadzka 35/2, 37 – 740 Bircza;
5.    Wilgucki Bogusław, zam. ul. Bieszczadzka 35/2, 37 – 740 Bircza;
6.    Wilgucki Marek, zam. ul. Metalowców 3A/8, 41 – 600 Świętochłowice;
7.    Hess Józefa, zam. Bircza 31, 37 – 740 Bircza;
8.    Czuczkiewicz Elżbieta Janina, zam. ul. Bieszczadzka 45, 37 – 740 Bircza;
9.    Czuczkiewicz Janusz Czesław, zam. ul. Bieszczadzka 45, 37 – 740 Bircza;
10.     Podgórski Andrzej, zam. ul. Pocztowa 3, 37 – 740 Bircza.

Autor:
Data: 2010-03-09 11:49:55
Udostępnił: Paweł Rogal
Data: 2010-03-09 11:52:24

Rejestr zmian


Urząd Gminy Bircza
ul. Ojca Św. Jana Pawła II 2
37-740 Bircza
tel. (016) 672-60-91
fax. (016) 672-53-41
email: sekretariat@bircza.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl