Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Bircza
  
29-03-2023, Środa, 08:59


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

WÓJT  GMINY BIRCZA                                                Bircza, dnia 9 marzec 2010 r. 

 
UG - 7331/1DŚ/10
  
 
DECYZJA
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
 
 
Na podstawie art. 71, art. 75 ust. 1 pkt.4 , art. 84, art. 85 ust. 2 pkt. 2   ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. Nr 199, poz.1227), oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określania rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia Raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz.2573 z późn. zm.), oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (j. t .Dz. U. z 2000r. Nr 98,poz.1071 z późn. m.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 01.02.2010 r., w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa i wyposażenie kompleksu usługowo – hotelowego w Birczy”, gm. Bircza oraz po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Przemyślu
 
 
Określam
realizację przedmiotowego przedsięwzięcia i brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko realizowanego pn.: „Budowa i wyposażenie kompleksu usługowo – hotelowego w Birczy”
 
 
 
UZASADNIENIE
 
W dniu 01.02.2010  r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa i wyposażenie kompleksu usługowo – hotelowego w Birczy”.
Przepis art. 75 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. stanowi, iż organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, jest wójt gminy w przypadku przedmiotowego przedsięwzięcia inwestycyjnego.
Art. 71 ust. ustawy stanowi, iż decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach określa uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia. Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wymagane dla planowanych przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, w rozumieniu przepisów ustawy.    
 Tutejszy organ zawiadomieniem znak: 7331/1DŚ/10 z dnia 1 lutego 2010 r. wszczął postępowanie administracyjne w trybie przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (j. t .Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz.1071 z późn. zm.), umożliwiając stronom postępowania zapoznanie się z aktami sprawy, wyrażanie opinii, co do zebranych dowodów, materiałów oraz zgłoszonych żądań.
Wójt Gminy pismem znak: UG – 7331/1DŚ/10 z dnia 2 lutego 2010 r. wystąpił do właściwych organów , tj.:
          -          Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego,
          -          Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska,
o wyrażenie opinii, w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia inwestycyjnego i ewentualnego zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przemyślu Postanowieniem znak: PSNZ.465-8/10 z dnia 8 lutego 2010 r. wyraził opinię , że planowane przedsięwzięcie nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz opracowania raportu o oddziaływaniu na środowisko, bowiem planowana budowa ani późniejsza eksploatacja nie będą stwarzać żadnych zagrożeń sanitarnych dla środowiska i zdrowia ludzi.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie, pismem znak RDOŚ-18-WOOŚ-7048-13-3/2/10/gz z dnia 4 marca 2010 r. uznał, że: „planowane przedsięwzięcie nie będzie oddziaływać na zasoby, twory i składniki przyrody wymienione w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. nr 151, poz. 1220 ze zm.). W szczególności inwestycja nie będzie mieć niekorzystnego wpływu na przyrodę obszaru chronionego krajobrazu oraz nie będzie w sposób znaczący oddziaływać na przedmioty i cele ochrony w/w obszaru Natura 2000, na integralność tego obszaru oraz spójność sieci Natura 2000”.  
 
Po zasięgnięciu opinii, o których mowa wyżej tutejszy organ dokonał analizy uwarunkowań o których mowa w art. 63 ust. 1 cytowanej na wstępie ustawy z dnia 3 października 2008 r, uwzględnianych przy wydawaniu postanowienia o stwierdzeniu braku potrzeby oceny oddziaływania na środowisko, postanowieniem znak UG – 7331/1DŚ/10 z dnia 8 marca 2010 r. Wójt Gminy w Birczy odstąpił od obowiązku przeprowadzenia procedury oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa i wyposażenie kompleksu usługowo – hotelowego w Birczy”.
 
Zatem zakres inwestycji obejmujący budowę i wyposażenie kompleksu usługowo – hotelowego w Birczy nie wymaga postępowania w zakresie oceny oddziaływania na środowisko, bowiem nie spowoduje negatywnego znaczącego oddziaływania, w rozumieniu przepisów prawa.
 
             Zgodnie z art. 86 ustawy z dnia 3 października 2008 r., decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wiąże organ wydający decyzję o pozwoleniu na budowę.
 
             Przepis art. 84 w/w ustawy stanowi, iż w przypadku gdy nie została przeprowadzona ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach właściwy organ stwierdza brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
 
Zgodnie z art. 85 ust. 2 , pkt. 2 cyt. na wstępie ustawy z dnia 3 października 2008 r., decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wymaga uzasadnienia.
Niezależnie od wymagań wynikających z przepisów kodeksu postępowania administracyjnego, dotyczących uzasadnienia faktycznego i prawnego, w przypadku gdy nie została przeprowadzona ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko - uzasadnienie decyzji winno zawierać informacje o uwarunkowaniach, o których mowa w art. 63 ust. 1, uwzględnionych przy stwierdzeniu braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. 
W wyniku szczegółowej analizy materiałów scharakteryzowano przedmiotową inwestycję, zgodnie z art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r., nr 199, poz. 1227) w następujący sposób:
 
 
1) rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia, z uwzględnieniem:
a) skali przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji:
Planowane przedsięwzięcie będzie polegać na budowie i wyposażeniu kompleksu usługowo – hotelowego w Birczy. Budynek zaprojektowano na działce nr 105 w Birczy o powierzchni 5 417 m2. Na działce znajduje się istniejący budynek usługowy „Karczma” o powierzchni zabudowy 278,3 m2. Zaprojektowano budynek parterowy z poddaszem użytkowym.
Na parterze zlokalizowano salę konferencyjno – konsumpcyjną na 130 miejsc z pełnym zapleczem kuchennym. W hallu głównym zaprojektowano pomieszczenia higieniczno – sanitarne w tym dla osób niepełnosprawnych, szatnię oraz schody ażurowe na poddasze. W południowej części zaprojektowano drugą klatkę schodową z wyjściem na poddasze i na zewnątrz budynku dla personelu i dla funkcji ewakuacyjnej. W parterze przy klatce schodowej usytuowano kotłownię, pralnię i pomieszczenie dla pracowników.
Poddasze budynku pełnić będzie funkcję hotelową. Zaprojektowano tam 14 pokoi dwuosobowych z łazienkami oraz 2 pokoje apartamentowe. W poziomie poddasza zaprojektowano dla potrzeb gości hotelowych pokój kąpielowy z sauną.
Schody w skrzydle południowym prowadzić będą na strych, gdzie przewiduje się zainstalować urządzenia wentylacji mechanicznej nawiewno – wywiewnej.
 
b) powiązania z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie:
W ramach realizacji inwestycji przewiduje się budowę i wyposażenie kompleksu usługowo – hotelowego w Birczy. Dla właściwego funkcjonowania budynku zaprojektowano urządzenia budowlane i instalacyjne z budynkiem:
- podjazdy i place postojowe dla samochodów,
- osłona śmietnikowa,
- przewód wodociągowy dopływowy,
- przyłącz kanalizacyjny,
- separator tłuszczu.
c) wykorzystanie surowców naturalnych
Woda zużywana będzie na potrzeby bytowo – gospodarcze kuchni hotelu i zatrudnionych pracowników.
Przewidywana średniodobowa ilość zużywanej wody:
a) dla hotelu na 40 gości – ok. 4,0 m3/d
b) dla restauracji na 130 miejsc – ok. 14,4 m3/d
maksymalne dobowe zapotrzebowanie wody – ok. 20,3 m3/d
 
Energia elektryczna w zakładzie potrzebna będzie na:
- cele technologiczne kuchni, wentylacji i klimatyzacji,
- oświetlenie pomieszczeń hotelu i restauracji,
- oświetlenie terenu,
- zasilanie silników pomp instalacji, c.o. i ciepłej wody.
Przewidywana wielkość mocy przyłączeniowej na potrzeby zakładu wyniesie ok. 34,9 kW.
Przewidywane zużycie energii elektrycznej w czasie roku wyniesie ok. 40 000 kWh.
 
Zapotrzebowanie ciepła dla c.o. i wentylacji wynosi:
- centralne ogrzewanie – ok. 28,0 kW,
- wentylacja – 33,3 kW.
 
Przewidywana ilość opału dla kotłowni
rodzaj opału – pelety z biomasy
wartość opałowa – 18 000 kJ/kg
 
Zużycie opału
w sezonie grzewczym – 4 000 kg
w okresie letnim – 1 600 kg
 
d) emisja i występowanie innych uciążliwości:
Ilość ścieków bytowych
a) średniodobowo – ok. 14,4 m3/d
b) maksymalnie – ok. 18,7 m3/d
Ścieki te oczyszczane będą w oczyszczalni komunalnej w Birczy w mieszaninie z innymi ściekami komunalnymi.
Na etapie realizacji inwestycji uciążliwy może być hałas. Głównym źródłem hałasu będą samochody dowożące materiały i maszyny budowlane jak: koparka, spychacz, sprężarka, zagęszczarka gruntu i nawierzchni drogowych, elektronarzędzia, itp. Szacuje się, że równoważny poziom hałasu w trakcie budowy wyniesie ok. 70 dB-A w miejscu powstawania i ok. 60 dB-A na granicy działki. Będzie to hałas krótkotrwały i przemijający.
W trakcie użytkowania instalacji źródłem hałasu będą pojazdy wjeżdżające oraz pojazdy wyjeżdżające z zakładu. Przeciętna ilość samochodów wjeżdżających do zakładu w ciągu godziny wyniesie szacunkowo 4 szt. w godzinach dziennych.
Wg analizy i pomiarów przeprowadzanych dla innych czynnych podobnych zakładów równoważny poziom hałasu od pojazdów korzystających z usług wyniesie ok. 50 dB-A na granicy terenu zakładu.
Źródłem hałasu będzie również wentylator dachowy z okapu kuchennego typ DVA 250 emitujący hałas o natężeniu ok. 58,2 dB (A).
Szacuje się, że na granicy terenu zakładu w godzinach dziennych hałas nie przekroczy wartości 50 dB (A).
Emisja zanieczyszczeń z kotłowni gazowej – emitorem będzie komin ze stali nierdzewnej dwupłaszczowy ocieplany o średnicy 18 cm i wysokości ok. 11,70 m. Kocioł zostanie wyposażony w katalizator spalin.
e) ryzyka wystąpienia poważnej awarii, przy uwzględnieniu używanych substancji
i stosowanych technologii:
- przy analizie projektowanej budowy i wyposażeniu kompleksu usługowo - hotelowego stwierdzono, że na etapie eksploatacji, jak i w fazie realizacji inwestycji brak będzie większych zagrożeń poważnych awarii przy uwzględnieniu użytych substancji oraz zastosowanych technologii.
2) usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, w szczególności przy istniejącym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – uwzględniające:
a) obszary wodno – błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych:
- brak wyżej wymienionych obszarów.
b) obszary wybrzeży
- brak wyżej wymienionych obszarów.
c) obszary górskie i leśne:
- brak wyżej wymienionych obszarów
d) obszary objęte ochroną, w tym strefy ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych:
brak wyżej wymienionych obszarów
e) obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych, objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody.
Planowane przedsięwzięcie znajduje się granicach Przemysko – Dynowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu funkcjonującego na mocy rozporządzenia Nr 65 Wojewody Podkarpackiego z dnia 28 czerwca 2005 r. w sprawie Przemysko – Dynowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego nr 94, poz. 1585 ze zm.) oraz w granicach obszaru specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 „Pogórze Przemyskie” (PLB 180001).
Stwierdzono, że inwestycja nie będzie mieć niekorzystnego wpływu na przyrodę obszaru chronionego krajobrazu oraz nie będzie w sposób znaczący oddziaływać na przedmioty i cele ochrony obszaru Natura 2000.
 
f) obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone:
- brak wyżej wymienionych obszarów.
g) obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne:
- brak wyżej wymienionych obszarów w bliskim sąsiedztwie inwestycji.
h) gęstość zaludnienia:
Inwestycja może być uciążliwa dla okolicznych gospodarstw domowych, jednakże tylko w fazie jej realizacji.
i)                   obszary przylegające do jezior:
- brak wyżej wymienionych obszarów.
j) obszary i uzdrowiska ochrony uzdrowiskowej:
- brak wyżej wymienionych obszarów.
3. Rodzaj i skala możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do uwarunkowań wymienionych w pkt 1 i 2, wynikające z:
a) zasięgu oddziaływania – obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą przedsięwzięcie może oddziaływać:
Inwestycja może być uciążliwa dla okolicznych gospodarstw domowych, jednakże tylko w fazie realizacji inwestycji
b) transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze:
- brak oddziaływania transgranicznego.
c) wielkości i zależności oddziaływania, z uwzględnieniem obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej:
 - bezpośrednie oddziaływania będą mieć charakter lokalny i ograniczą się do terenu
i okresu prac związanych z budową kompleksu.
d) prawdopodobieństwo oddziaływania
- głównymi oddziaływaniami związanymi z realizacją inwestycji będą uciążliwości związane z hałasem pochodzącym z maszyn i urządzeń wykorzystywanych w procesie inwestycyjnym oraz emisją spalin z wyżej wymienionych maszyn i urządzeń.
e) czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania:
- główne oddziaływania związane z fazą realizacji inwestycji będą mieć charakter odwracalny oraz będą występować w krótkim okresie.
  
 Uwzględniając przedstawiony stan faktyczny i prawny, orzeczono jak w sentencji.
 
                                                                           
Pouczenie
                                                                           
Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu ul. Borelowskiego 1, za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od daty otrzymania.
 
 
 
 
 
Załączniki:
1)      Charakterystyka przedsięwzięcia.
2)      Karta informacyjna przedsięwzięcia;
 
 
 
 
 
Otrzymują:
  1. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Bircza;
  2. Strona Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Birczy;
  3. Tablica ogłoszeń miejscowości Bircza;
  4. a/a.
 
Strony postępowania:
1.    Wnioskodawca – Państwo Grażyna i Jacek Brożyniak, zam. ul. Rudawskiego 18, 37 – 740 Bircza;
2.    Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Rzeszowie, ul. Legionów 20, 36-959 Rzeszów;
3.    Wilgucka Elżbieta Marianna, zam. ul. Bieszczadzka 35/2, 37 – 740 Bircza;
4.    Wilgucki Adam, ul. Bieszczadzka 35/2, 37 – 740 Bircza;
5.    Wilgucki Bogusław, zam. ul. Bieszczadzka 35/2, 37 – 740 Bircza;
6.    Wilgucki Marek, zam. ul. Metalowców 3A/8, 41 – 600 Świętochłowice;
7.    Hess Józefa, zam. Bircza 31, 37 – 740 Bircza;
8.    Czuczkiewicz Elżbieta Janina, zam. ul. Bieszczadzka 45, 37 – 740 Bircza;
9.    Czuczkiewicz Janusz Czesław, zam. ul. Bieszczadzka 45, 37 – 740 Bircza;
10.     Podgórski Andrzej, zam. ul. Pocztowa 3, 37 – 740 Bircza.
 
 
Do wiadomości:
  1. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przemyślu;
  2. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie.
 
 
 
Załącznik nr 1 do Decyzji nr UG – 7331/1DŚ/10 z dnia 9 marca 2010 r.
 
 
Charakterystyka przedsięwzięcia pn. „Budowa i wyposażenie kompleksu usługowo – hotelowego w Birczy”
 
 
            Planowane przedsięwzięcie będzie polegać na budowie i wyposażeniu kompleksu usługowo – hotelowego w Birczy. Budynek zaprojektowano na działce nr 105 w Birczy o powierzchni 5 417 m2. Na działce znajduje się istniejący budynek usługowy „Karczma” o powierzchni zabudowy 278,3 m2. Zaprojektowano budynek parterowy z poddaszem użytkowym.
Na parterze zlokalizowano salę konferencyjno – konsumpcyjną na 130 miejsc z pełnym zapleczem kuchennym. W hallu głównym zaprojektowano pomieszczenia higieniczno – sanitarne w tym dla osób niepełnosprawnych, szatnię oraz schody ażurowe na poddasze. W południowej części zaprojektowano drugą klatkę schodową z wyjściem na poddasze i na zewnątrz budynku dla personelu i dla funkcji ewakuacyjnej. W parterze przy klatce schodowej usytuowano kotłownię, pralnię i pomieszczenie dla pracowników.
Poddasze budynku pełnić będzie funkcję hotelową. Zaprojektowano tam 14 pokoi dwuosobowych z łazienkami oraz 2 pokoje apartamentowe. W poziomie poddasza zaprojektowano dla potrzeb gości hotelowych pokój kąpielowy z sauną.
Schody w skrzydle południowym prowadzić będą na strych, gdzie przewiduje się zainstalować urządzenia wentylacji mechanicznej nawiewno – wywiewnej.
Dla właściwego funkcjonowania budynku zaprojektowano urządzenia budowlane
i instalacyjne związane z budynkiem:
- podjazdy i place postojowe dla samochodów
- osłona śmietnikowa
- przewód wodociągowy dopływowy
- przyłącz kanalizacyjny
- przyłącz elektroenergetyczny
- separator tłuszczu.
Działka inwestycyjna posiada urządzony zjazd z drogi krajowej, który nie wymaga przebudowy.
Podstawowe parametry projektowanego kompleksu:
powierzchnia zabudowy – 643,0 m2
powierzchnia użytkowa – 1 083,8 m2
kubatura – 5 144,9 m3
wysokość – 11,45 m
Budynek wyposażony będzie w instalacje:
- wody zimnej
- wody ciepłej
- kanalizacyjną
- centralnego ogrzewania
- wentylacji mechanicznej i klimatyzacji.
Budynek zaopatrywany będzie w wodę ze studni znajdującej się w zachodniej części działki. Ciepła woda wytwarzana w kotłowni zlokalizowanej w południowej części budynku. Ścieki bytowe z hotelu i kuchni odprowadzane będą do istniejącej na działce gminnej sieci kanalizacyjnej. Ścieki technologiczne z kuchni będą podczyszczane w separatorze tłuszczu umieszczonym na zewnątrz budynku.
            Planowane przedsięwzięcie znajduje się granicach Przemysko – Dynowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu funkcjonującego na mocy rozporządzenia Nr 65 Wojewody Podkarpackiego z dnia 28 czerwca 2005 r. w sprawie Przemysko – Dynowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego nr 94, poz. 1585 ze zm.) oraz w granicach obszaru specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 „Pogórze Przemyskie” (PLB 180001).
Hotel i restauracja będą świadczyć usługi dla turystów głównie zmotoryzowanych. Będzie się również obsługiwać imprezy okolicznościowe w tym dla miejscowej ludności jak: wesela, chrzciny, komunie, itp.

Autor:
Data: 2010-03-10 10:35:37
Udostępnił: Paweł Rogal
Data: 2010-03-10 10:39:58

Rejestr zmian


Urząd Gminy Bircza
ul. Ojca Św. Jana Pawła II 2
37-740 Bircza
tel. (016) 672-60-91
fax. (016) 672-53-41
email: sekretariat@bircza.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl