Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Bircza
  
29-03-2023, Środa, 08:52


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

P O S T A N O W I E N I E

Bircza, dnia 02 lipca 2010 r.

UG – 7331/2DŚ/10
 
P O S T A N O W I E N I E
 
            Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), w związku z art. 63 ust. 1 i 2  oraz art. 64 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r., nr 199, poz. 1227), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Przemyślu i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie w postępowaniu dotyczącym wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Zagospodarowanie terenu parku i Pałacu Humnickich w Birczy”.
 
Postanawiam
Odstąpić od obowiązku przeprowadzenia procedury oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Zagospodarowanie terenu parku i Pałacu Humnickich w Birczy” na działce nr 555/1 w Birczy.
 
 
Uzasadnienie
            W dniu 12 marca 2010 r. na wniosek Związku Gmin Fortecznych Twierdzy Przemyśl ul. Kościuszki 7, 37-700 Przemyśl z dnia 9 marca 2010 r., zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: „Zagospodarowanie terenu Parku i Pałacu Humnickich w Birczy” działka nr ew. 555/1
w Birczy.
Mając na uwadze skalę przedsięwzięcia oraz analizę zapisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko uznano, że przedsięwzięcie nie zostało wymienione wśród przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Nie mniej jednak w świetle prawa Unii Europejskiej tj przepisów art. 4 ust.2 Dyrektywy Rady nr 85/337/EWG z dnia 27 czerwca 1985 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne ( Dz. Urz. UE L 175 z 5. 07.1985 z późn zm.) dla przedmiotowego przedsięwzięcia    niezbędne jest dokonanie jego kwalifikacji względem potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko (screening).
Realizacja przedsięwzięcia w części dotyczącej budynku Pałacu Humnickich, polegać będzie na wykonaniu prac budowlanych remontowo-konserwatorskich. W związku z planowanym przedsięwzięciem zachodzi również konieczność usunięcia drzew, które są w złym stanie i nie nadają się do konserwacji.
             Odrestaurowanie i rewitalizacja zespołu parkowo-dworskiego przebiegać będzie
w ramach 3 sfer funkcjonalno-użytkowych:
-           Spacerowo – rekreacyjnej w części zadrzewionej parku z wydzieleniem alejek spacerowych, które wykorzystują konfiguracje terenu, altanek , oświetlenia terenu,
-           Części „parku romantycznego” z minimum ingerencji w postaci niezbędnej pielęgnacji drzewostanu parkowego , zwłaszcza drzew pomnikowych,
-           Części niezadrzewionej, urządzonej w postaci trawników, parterów kwietnych,
z uwzględnieniem placu zabaw dla dzieci.
Odrestaurowany zespół pałacowo-dworski przekształcony zostanie w park kulturowy Zespół Pałacowo- Parkowy w Birczy w ramach Zespołu Parków Kulturowych Twierdzy Przemyśl.
            Jednocześnie przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w granicach obszaru specjalnej ochrony ptaków „Pogórze Przemyskie” (PLB 180001) oraz w granicach Przemysko-Dynowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu..
            Mając jednak na względzie lokalizację przedsięwzięcia i jej charakter, lokalny zasięg oddziaływania, oraz brak powiązań z innymi przedsięwzięciami zagrażającymi środowisku naturalnemu, inwestycja nie będzie w znaczący sposób pogarszać stanu siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk roślin i zwierząt, a także w sposób znaczący wpływać negatywnie na gatunki, dla których wyznaczono obszar Natura 2000  i Przemysko Dynowski Obszar Chronionego Krajobrazu oraz na integralność i spójność sieci obszarów Natura 2000. Wobec tego uznano, że przedsięwzięcie nie zalicza się do inwestycji mogących znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000.
            Z analizy informacji o planowanym przedsięwzięciu wynika, że ze względu na lokalizację przedsięwzięcia i jego charakter (inwestycja realizowana będzie na działce już zagospodarowanej) wybrany wariant jest najlepszym rozwiązaniem. Innym wariantem mógłby być wariant „zerowy”.  Z uwagi na zasięg oddziaływania przedsięwzięcia w trakcie jego realizacji i eksploatacji, użytkowanie zespołu pałacowo-dworskiego:
-           nie spowoduje emisji hałasu,
-           pałac nie będzie posiadał własnej kotłowni a ciepło będzie dostarczane z Zespołu Szkół w Birczy,
-           odpady będą magazynowane w szczelnych pojemnikach , na utwardzonym podłożu
a potem przekazane firmie posiadającej zezwolenie na odbiór odpadów komunalnych,
-           ścieki sanitarne odprowadzane będą do istniejącej kanalizacji sanitarnej,
-           wody opadowe z dachów oraz powierzchni utwardzonych odprowadzane będą na powierzchnie utwardzone własnej działki,
-           zaplecze budowy i bazy materiałowo-sprzętowej będzie zlokalizowane na utwardzonym parkingu przy Zespole Szkół w Birczy.
Ponadto przedsięwzięcie usytuowane jest  z uwzględnieniem uwarunkowań miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ”BIRCZA – A1/2002 zatwierdzonym uchwałą nr XVIII/18/2004 Rady Gminy Bircza z dnia 9 czerwca 2004 r., który dopuszcza m. in. tereny zieleni nieurządzonej, tereny zieleni parkowej oraz tereny wód otwartych. Przedmiotowa inwestycja będzie realizowana na działce nr 555/1 o pow. 7,8181 ha, w której skład wchodzą:
-           inne tereny zabudowane (Bi) 2,0792 ha
-           tereny rekreacyjno-wypoczynkowe (Bz) 3,4194 ha,
-           drogi (dr) 0,2200 ha,
-           grunty zadrzewione i zakrzaczone (Lz-PsV) 0,5860 ha,
-           grunty pod stawami (Wsr) 0,0821 ha,
-           pastwiska trwałe (PsV) 1,4314 ha
            Zadanie inwestycyjne nie spowoduje zmiany dotychczasowego sposobu użytkowania  i zagospodarowania terenów sąsiednich.
            Biorąc pod uwagę art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.), analizując skalę i rodzaj  przedsięwzięcia, zasięg oddziaływania  oraz wielkość zajmowanego terenu należy uznać, że  realizacja i eksploatacja planowanego przedsięwzięcia, polegającego na Zagospodarowaniu Parku i Pałacu Humnickich w Birczy nie będzie w sposób znaczący oddziaływać na środowisko i nie spowoduje negatywnych zmian środowiska naturalnego.
 
Wyniki uzgodnień i opinii:
            Postanowieniem z dnia 18 marca 2010 r., znak PSNZ.465-16/10 Państwowy Inspektor Sanitarny w Przemyślu wyraził opinię, że przedsięwzięcie nie wymaga przeprowadzenia procedury oceny oddziaływania na środowisko.
            Postanowieniem z dnia 25 czerwca 2010 r. znak RDOŚ-18-WOOŚ-7048-13-9/7/10/ad  Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska wyraził opinię o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
 
            Po przeanalizowaniu wszystkich parametrów, charakterystyki inwestycji, stanowisk organów opiniujących i danych zawartych w informacji o planowanym przedsięwzięciu, kierując się rodzajem i charakterystyką przedsięwzięcia, jego skalą, powiązaniami z innymi przedsięwzięciami, usytuowaniem z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska oraz rodzajem i skalą możliwego oddziaływania, nie stwierdziłem potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
 
 
Biorąc powyższe pod uwagę postanowiłem jak w sentencji.
 
Pouczenie:
Postanowienie jest ostatecznie i nie przysługuje na nie zażalenie.
 
 
 
                                                                      
Otrzymują:
 1. Wójt Gminy Bircza, ul. Ojca Św. Jana Pawła II 2, 37-740 Bircza,
 2. Związek Gmin Fortecznych Twierdzy Przemyśl, ul. Kościuszki 7, 37-700 Przemyśl,
 3. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Rzeszowie, ul. Legionów 20, 35 – 959 Rzeszów;
 4. Gągola Ryszard, ul. Rynek 6/1, 37 – 740 Bircza;
 5. Pasławski Stanisław Antoni, Ujkowice 37, 37 – 713 Maćkowice;
 6. Pasławska Barbara Jadwiga, Ujkowice 37, 37 – 713 Maćkowice;
 7. Fijałkowska Zofia, ul. Graniczna 4, 37 – 740 Bircza;
 8. Fijałkowski Daniel, ul. Graniczna 4, 37 – 740 Bircza;
 9. Szkoła Podstawowa w Birczy, ul. Parkowa 1, 37 – 740 Bircza;
 10. Klebowicz Małgorzata, Wojskówka 7, 57 – 540 Lądek Zdrój;
 11. Kotecka Stanisława, ul. Żołnierzy I AWP 5/55, 37 – 700 Przemyśl;
 12. Laszkiewicz Edward, ul. Grunwaldzka 127/9, 37 – 700 Przemyśl;
 13. Laszkiewicz Henryk, ul. Rudawskiego 2/2, 37 – 740 Bircza;
 14. Laszkiewicz Piotr, ul. Ojca Świętego Jana Pawła II 8, 37 – 740 Bircza;
 15. Laszkiewicz Zbigniew, ul. POW 2/19, 62 – 700 Turek;
 16. Trochimczyk Krystyna, ul. Grunwaldzka 7/3, 37 – 700 Przemyśl;
 17. Podgórski Andrzej, ul. Pocztowa 3, 37 – 740 Bircza;
 18. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Birczy;
 19. Strona internetowa Urzędu Gminy w Birczy www.bircza.pl;
 20. a/a
 
Do wiadomości:
 1. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przemyślu;
 2. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie;
 3. Starosta Przemyski;

Autor:
Data: 2010-07-02 14:00:27
Udostępnił: Paweł Rogal
Data: 2010-07-02 14:05:11

Rejestr zmian


Urząd Gminy Bircza
ul. Ojca Św. Jana Pawła II 2
37-740 Bircza
tel. (016) 672-60-91
fax. (016) 672-53-41
email: sekretariat@bircza.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl