Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Bircza
  
28-03-2023, Wtorek, 00:36


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

P O S T A N O W I E N I E

Bircza, dnia 30 sierpnia 2010 r.

UG – 7331/3DŚ/10
 
 
 
 
P O S T A N O W I E N I E
 
 
            Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. Nr 98 z 2000 r., poz. 1071 ze zm.) oraz art. 63. ust. 1 i ust. 4, art. 64 ust. 1, art. 66, art. 67, art. 88 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2008, Nr 199, poz. 1227), na podstawie § 3 ust. 1 pkt 62 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r.
w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2004 r., Nr 257, poz. 2573 ze zm.)
 
stwierdzam obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
 dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn.: „Budowa kaskady zbiorników wodnych bocznych” na działce ew. nr 265/2
w miejscowości Lipa, gmina Bircza i jednocześnie zobowiązuję inwestora tj. Nadleśnictwo Dynów, ul. Jaklów 2, 36 – 065 Dynów
do sporządzenia raportu
o oddziaływaniu na środowisko dla w/w przedsięwzięcia, w ustalonym poniżej zakresie.
 
Raport o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na środowisko powinien być zgodny z zakresem określonym w art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko i powinien zawierać:
 1. opis planowanego przedsięwzięcia, a w szczególności:
a)      charakterystykę całego przedsięwzięcia i warunki użytkowania terenu w fazie budowy i eksploatacji lub użytkowania,
b)      główne cechy charakterystyczne procesów produkcyjnych,
c)      przewidywane rodzaje i ilości zanieczyszczeń, wynikające z funkcjonowania planowanego przedsięwzięcia;
 1. opis elementów przyrodniczych środowiska objętych zakresem przewidywanego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko, w tym elementów środowiska objętych ochroną na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
  o ochronie przyrody;
 2. opis istniejących w sąsiedztwie lub w bezpośrednim zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia zabytków chronionych na podstawie przepisów
  o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;
 3. opis przewidywanych skutków dla środowiska w przypadku niepodejmowania przedsięwzięcia;
 4. opis analizowanych wariantów, w tym:
a)      wariantu proponowanego przez wnioskodawcę oraz racjonalnego wariantu alternatywnego,
b)      wariantu najkorzystniejszego dla środowiska wraz z uzasadnieniem ich wyboru;
 1. określenie przewidywanego oddziaływania na środowisko analizowanych wariantów, w tym również w przypadku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, a także możliwego transgranicznego oddziaływania na środowisko;
 2. uzasadnienie proponowanego przez wnioskodawcę wariantu, ze wskazaniem jego oddziaływania na środowisko, w szczególności na:
a)      ludzi, rośliny, zwierzęta, grzyby i siedliska przyrodnicze, wodę i powietrze,
b)      powierzchnię ziemi, z uwzględnieniem ruchów masowych ziemi, klimat
i krajobraz,
c)      dobra materialne,
d)     zabytki i krajobraz kulturowy, objęte istniejącą dokumentacją, w szczególności rejestrem lub ewidencją zabytków,
e)      wzajemne oddziaływanie między elementami, o których mowa w lit. a-d;
 1. opis metod prognozowania zastosowanych przez wnioskodawcę oraz opis przewidywanych znaczących oddziaływań planowanego przedsięwzięcia na środowisko, obejmujący bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótko-, średnio- i długoterminowe, stałe i chwilowe oddziaływania na środowisko, wynikające z:
a)      istnienia przedsięwzięcia,
b)      wykorzystania zasobów środowiska,
c)      emisji;
 1. opis przewidywanych działań mających na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko,
  w szczególności na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru;
 2. wskazanie, czy dla planowanego przedsięwzięcia jest konieczne ustanowienie obszaru ograniczonego użytkowania w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska, oraz określenie granic takiego obszaru, ograniczeń w zakresie przeznaczenia terenu, wymagań technicznych dotyczących obiektów budowlanych i sposób korzystania z nich,
 3. przedstawienie zagadnień w formie graficznej;
 4. przedstawienie zagadnień w formie kartograficznej w skali odpowiadającej przedmiotowi i szczegółowości analizowanych w raporcie zagadnień oraz umożliwiającej kompleksowe przedstawienie przeprowadzonych analiz oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko;
 5. analizę możliwych konfliktów społecznych związanych z planowanym przedsięwzięciem;
 6. przedstawienie propozycji monitoringu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na etapie jego budowy i eksploatacji lub użytkowania,
  w szczególności na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru;
 7. wskazanie trudności wynikających z niedostatków techniki lub luk we współczesnej wiedzy, jakie napotkano, opracowując raport;
 8. streszczenie w języku niespecjalistycznym informacji zawartych w raporcie,
  w odniesieniu do każdego elementu raportu;
 9. nazwisko osoby lub osób sporządzających raport;
 10. źródła informacji stanowiące podstawę do sporządzenia raportu;
 11. Informacje, o których mowa w w/w punktach od 4 do 8 raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, powinny uwzględniać przewidywane oddziaływanie analizowanych wariantów na cele i przedmiot ochrony obszaru  Natura 2000 oraz integralność tego obszaru;
 12. określenie, analizę i ocenę wpływu planowanego przedsięwzięcia na etapie realizacji, eksploatacji i likwidacji, na występujące w zasięgu możliwego oddziaływania przedsięwzięcia:
a)      twory, zasoby i składniki przyrody, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.), w szczególności na gatunki roślin, zwierząt i grzybów objęte ochroną;
b)      przyrodę Parku Krajobrazowego Pogórza Przemyskiego w odniesieniu do celów utworzenia i obowiązujących w granicach ww. obszaru zakazów, określonych w aktach prawnych, na mocy których wyznaczono ww. formę ochrony przyrody;
c)      gatunki ptaków i ich siedliska wymienione w Załączniku nr 2 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2004 r. w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 (Dz. U. Nr 229, poz. 2313 z późn. zm.), w szczególności na gatunki ptaków stanowiące przedmiot ochrony obszaru specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 „Pogórze Przemyskie” (PLB180001), tj. gatunki z ocenami A, B i C w Standardowym Formularzu Danych (SFD);
 1. zdefiniowane wszystkie przedsięwzięcia i plany, które w połączeniu z planowanym przedsięwzięciem mogą spowodować negatywne oddziaływania na ww. obszar Natura 2000 i pozostałe formy ochrony przyrody, w tym także na chronione siedliska przyrodnicze, chronione gatunki roślin, zwierząt i grzybów;
 2. analizę możliwego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko przyrodnicze, w szczególności oddziaływania skumulowane, bezpośrednie, pośrednie, wtórne, krótko i długoterminowe, stałe i czasowe na poszczególne elementy przyrody ożywionej znajdujące się w obszarze planowanej inwestycji i w zasięgu możliwego jej oddziaływania, w tym na siedliska przyrodnicze oraz gatunki roślin i zwierząt objęte ochroną oraz przedstawić analizę tych oddziaływań dla poszczególnych wariantów przedsięwzięcia, w tym określenie: wielkości (skali) oddziaływań, ich zasięgu oraz przedstawić metodykę i przyjęte kryteria określenia zasięgu możliwego oddziaływania (analiza oddziaływań powinna uwzględniać biologię i ekologię wszystkich gatunków, na które może oddziaływać inwestycja);
 3. wskazanie działań minimalizujących wpływ inwestycji na środowisko, w tym określenie zasad i terminów wykonywania prac związanych z realizacją inwestycji w celu zachowania istniejących zasobów przyrodniczych, a w przypadku wystąpienia zniszczeń w środowisku przyrodniczym, przedstawić sposoby kompensacji przyrodniczej negatywnych oddziaływań na środowisko;
 4. raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko powinien uwzględniać oddziaływanie przedsięwzięcia na etapach jego realizacji, eksploatacji lub użytkowania oraz likwidacji;
 5. analiza i ocena możliwego oddziaływania powinna zostać oparta na aktualnych danych literaturowych (źródłach naukowych), a w przypadku ich braku na stosownej inwentaryzacji przyrodniczej na podstawie przyjętych w nauce metod badawczych umożliwiających interpretację wyników i obejmującej chronione gatunki roślin i zwierząt oraz chronione siedliska przyrodnicze, a także gatunki i ich siedliska, stanowiące przedmioty ochrony ww. obszaru Natura 2000. W przypadku przystąpienia do inwentaryzacji należy przedstawić metody jej prowadzenia, zasięg obszaru objętego badaniami, terminy przeprowadzenia inwentaryzacji oraz źródła wykorzystanych materiałów.
 
 
W raporcie należy uwzględnić ewentualne nakładanie się oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się w otoczeniu planowanego przedsięwzięcia.
 
 
Raport o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na środowisko należy przedłożyć w trzech egzemplarzach wraz z jego zapisem w formie elektronicznej na informatycznych nośnikach danych.
 
 
 
U z a s a d n i e n i e
 
 
      W dniu 28.06.2010 r. Nadleśniczy Nadleśnictwa Dynów, ul. Jaklów 2, 36 – 065 Dynów złożył wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa kaskady zbiorników wodnych bocznych” na działce ewidencyjnej nr 265/2 w miejscowości Lipa, gmina Bircza.
      Na podstawie przedłożonych dokumentów ustalono, iż planowane zamierzenie inwestycyjne należy do kategorii przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, które wymienione jest w § 3 ust. 1 pkt 62 (budowle pietrzące wodę, niewymienione w § 2 ust. 1 pkt 34, lub inne urządzenia mające na celu piętrzenie wody na wysokość nie mniejsza niż jeden metr) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu
o oddziaływaniu na środowisko.
Są to przedsięwzięcia określone w art. 59 ust. 1 pkt 2 z dnia 3 października 2008 r. ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2008, Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), dla których może zostać ustalony obowiązek przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko.
 
Obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, zgodnie z art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. „o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie…” stwierdza, w drodze postanowienia organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (Wójt Gminy Bircza), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Przemyślu oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie.
 
Zawiadomieniem z dnia 23 czerwca 2010 r., na podstawie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. „o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie…”, zostało wszczęte postępowanie w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację w/w przedsięwzięcia.
 
Wypełniając dyspozycję art. 64 ustawy z dnia 3 października 2008 r.
„o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie …”, Wójt Gminy Bircza zwrócił się do Państwowego Inspektora Sanitarnego w Przemyślu (pismo z dnia 23 czerwca 2010r., znak UG – 7331/3DŚ/10) oraz do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie (pismo z dnia 23 czerwca 2010 r., znak UG – 7331/3DŚ/10) o wydanie opinii odnośnie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla w/w przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby –
o określenie zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
 
W odpowiedzi Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przemyślu, pismem znak PSNZ.465-31/10 z dnia 25 czerwca 2010 r. nie stwierdził pod względem higieniczno – sanitarnym obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz opracowania raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia inwestycyjnego.
 
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie, postanowieniem znak RDOŚ-18-WOOŚ-7048-13-17/3/10/is z dnia 11 sierpnia 2010 r. zaopiniował, iż przedsięwzięcie pn. „Budowa kaskady zbiorników wodnych bocznych” na działce ew. nr 265/2 w miejscowości Lipa, gm. Bircza, istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
 
W niniejszym rozstrzygnięciu Wójt Gminy Bircza uwzględnił:
- informacje określone w karcie informacyjnej przedsięwzięcia, sporządzonej przez Pana Adama Trybułę,
- opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego (sygn.: PSNZ.465-31/10),
- opinię Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie (sygn.: RDOŚ-18-WOOŚ-7048-1-345/2/09/ak),
- szczegółowe uwarunkowania określone w art. 63 ust. 1 pkt 1 – 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. „o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie …”,
a mianowicie:
1) rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia, z uwzględnieniem:
a) skali przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji – W ramach zamierzonej inwestycji planowana jest budowa kaskady zbiorników wodnych. Zbiorniki będą lokalizowane w Leśnictwie Żohatyn na gruncie własności Skarbu Państwa w zarządzie Nadleśnictwie Dynów. Planuje się wykonanie od 3 do 5 zbiorników wodnych. W zależności od ilości tworzonych zbiorników ich powierzchnia może oscylować od 0,10 do 0,30 ha. Zbiorniki będą budowane kaskadowo w układzie bocznym w stosunku do płynącego cieku i połączone między sobą długimi rowami. Woda z płynącego cieku będzie doprowadzana do pierwszego od góry zbiornika przy pomocy rowu (doprowadzalnika).
            Teren, w którym planuje się wykonanie zbiorników jest płaski, podmokły, okresowo zalewany, porośnięty wielogatunkowym łanem roślinności zielnej oraz szczątkowym młodnikiem olszy czarnej i jesionu, pozostałością po leśnej uprawie sztucznej, która uległa wymoknięciu. Stanowi on część działki ewidencyjnej nr 265/2 o łącznej powierzchni 23,93 ha. Łącznie oddziaływanie inwestycji polegające na zmianie poziomu wód gruntowych może wystąpić sumarycznie na 1 ha terenu przyległego do zbiorników (wartość szacunkowa).
b) powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na terenie nieruchomości sąsiednich –
W sąsiedztwie planowanej inwestycji nie występuję inne przedsięwzięcia                     tego rodzaju, tym samym nie występuje możliwość powiązań tych przedsięwzięć,                             a w szczególności kumulowania się oddziaływań na środowisko przedsięwzięć znajdujących się na terenach nieruchomości sąsiednich. 
c) wykorzystania zasobów naturalnych – Przewiduje się wykorzystanie gruntu spoistego dla zapewnienia szczelności i trwałości wałów i grobli, w przypadku zaś jego braku planuje się wykorzystać ekrany iłowe lub z gliny, albo maty bentonitowe. Każdy zbiornik zostanie wyposażony w przelew górny umocniony naturalnym kamieniem.
W celu przekierowania wody z głównego potoku do zbiorników przewiduje się uformowanie wzdłuż nurtu potoku narzutu kamiennego lub konstrukcji z zakotwionych kłód/ karpin. W miejscu ujęcia wody do doprowadzalnika wykonane zostaną umocnienia narzutem z grubego kamienia łamanego. Ogólnie zastosowane zostaną: ziemia, kamień, glina i drewno.
d) emisji i występowania innych uciążliwości – W trakcie budowy mogą wystąpić okresowe negatywne oddziaływania na środowisko poprzez zwiększenie poziomu hałasu oraz emisji spalin wynikające z wykonywania prac sprzętem mechanicznym (koparka, spycharka, samochody ciężarowe dowożące materiały). Przewiduje się także krótkotrwałe zmętnienie wód cieku przy przemieszczaniu mas ziemnych.
e) ryzyka wystąpienia poważnej awarii, przy uwzględnieniu używanych substancji
i stosowanych technologii –
istnieje minimalne ryzyko wystąpienia poważnej awarii. Celem zapobiegania ewentualnych awariom wszystkie urządzenia i instalacje będą utrzymywane w należytym stanie, również bezwzględnie przestrzegane będą przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy.
2) usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, w szczególności przy istniejącym użytkowaniu terenu, zdolności do samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – uwzględniające:
a) obszary wodno – błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych – w miejscu planowanej inwestycji znajduje się naturalna, śródleśna dolina ze starymi korytami potoku, meandrami i niewielkimi zagłębieniami terenu. Właściwe koryto cieku, na przeważającej części doliny, znajduje się na skraju doliny. Na około 1/3 terenu ciek meandrując przechodzi środkiem doliny. Miejscami lustro wody potoku znajduje się 1 m poniżej poziomu gruntu.
b) obszary wybrzeży – nie dotyczy
c) obszary górskie lub leśne – teren, na którym planuje się wykonanie zbiorników jest porośnięty wielogatunkowym łanem roślinności zielnej oraz szczątkowym młodnikiem olszy czarnej i jesionu, pozostałością po leśnej uprawie sztucznej, która uległa wymoknięciu. Na obrzeżach doliny występują przedplonowi drzewostany sosnowe,
z domieszką brzozy brodawkowatej, dębu szypułkowego i olszy szarej w wieku około 60 lat, powstałe na skutek zalesień gruntów porolnych w okresie po II wojnie światowej.
d) obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych –  nie dotyczy
e) obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt oraz ich siedlisk oraz siedlisk przyrodniczych objętych ochroną,
w tym obszary sieci Natura 2000 wyznaczone w trybie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880) –
Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest na terenie obszaru Specjalnej Ochrony Ptaków Natura 2000
i w zasięgu Parku Krajobrazowego Pogórza Przemyskiego.
f) obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone – nie dotyczy
g) obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne – nie dotyczy
h) gęstość zaludnienia – w bezpośrednim sąsiedztwie planowanej inwestycji brak jest zlokalizowanych budynków mieszkalnych.
i) obszary przylegające do jezior – nie dotyczy
j) obszary ochrony uzdrowiskowej – nie dotyczy
3) rodzaj i skala możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do uwarunkowań wymienionych w pkt 1 i 2, wynikające z :
a) zasięgu oddziaływania – obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą przedsięwzięcie może oddziaływać – Z przedstawionych informacji o planowanym przedsięwzięciu wynika, że zasięg oddziaływania planowanej inwestycji w fazie realizacji będzie krótkotrwały, wyznaczony głównie hałasem oraz emisją spalin. Przewiduje się również krótkotrwałe zmętnienie wód cieku przy przemieszczaniu mas ziemnych. W fazie eksploatacji przedsięwzięcie przyczyni się do zwiększenia poziomu retencjonowanej wody. Zbiorniki stanowić będą siedliska sprzyjające bytowaniu
i rozmnażaniu różnych gatunków zwierząt chronionych (płazy, gady, ptaki).
b) transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze – Planowane przedsięwzięcie zostanie w całości zrealizowane na terytorium państwa polskiego. Uwzględniając charakter planowanej inwestycji oraz jego odległość od najbliższej granicy państwa nie przewiduje się, aby przedsięwzięcie oddziaływało na obszary położone poza granicami Polski.
c) wielkości i złożoności oddziaływania, z uwzględnieniem obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej – planowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie działki nr ewid. 265/2 w miejscowości Lipa, Obręb Lipa o łącznej powierzchni 723,93 ha.  Działka ta stanowi naturalną, śródleśną, szeroką dolinę ze starymi korytami potoku, meandrami i niewielkimi zagłębieniami terenu. Na dojazdy do miejsca wykonywania inwestycji zostaną wykorzystane drogi leśne i szlaki zrywkowe, a magazyny, składy, place postojowe będą usytuowane w miejscu nie ingerującym w znaczący sposób
w istniejące biotopy.
d) prawdopodobieństwa oddziaływania – Oddziaływanie na środowisko w fazie realizacji będzie krótkotrwałe i związane będzie głównie z hałasem oraz emisją spalin podczas pracy maszyn i urządzeń. W fazie realizacji inwestycja przyczyni się do zwiększenia poziomu retencjonowanej wody. Zbiorniki stanowić będą siedliska sprzyjające bytowaniu i rozmnażaniu różnych gatunków zwierząt chronionych, ponadto stanowić będą pozytywny element kształtowania krajobrazu.
e) czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania – Oddziaływanie, jakie wystąpi podczas prac budowlanych (hałas, emisja pyłów) będzie mieć charakter okresowy, krótkotrwały a uciążliwości ustaną wraz z zakończeniem prac.
 
 
Biorąc pod uwagę powyższe kryteria i uwarunkowania związane z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu, uwzględniając opinię sanitarną wydaną przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Przemyślu oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie, po szczegółowej analizie przedłożonej informacji o planowanym przedsięwzięciu, Wójt Gminy Bircza postanowił nałożyć obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia i jednocześnie określił zakres raportu o oddziaływaniu
w/w przedsięwzięcia na środowisko.
 
Raport o oddziaływaniu na środowisko pozwoli dokonać szczegółowej analizy
i oceny:
- oddziaływania planowanej inwestycji na środowisko oraz zdrowie i warunki życia ludzi,
- możliwości oraz sposobów zapobiegania i ograniczania negatywnego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko.
 
Informacja o niniejszym postanowieniu została umieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku, prowadzonym przez Wójta Gminy Bircza w Biuletynie Informacji Publicznej www.bircza.pl.
 
Pouczenie
 
Na niniejsze postanowienie przysługuje stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu za pośrednictwem Wójta Gminy Bircza w terminie 7 dni od daty jego doręczenia – (art. 65 ust. 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz art. 141 § 1 i 2 Kpa).
 
Zgodnie z art. 35 § 5 Kpa do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zwieszenia postępowania oraz okresów opóźnień, spowodowanych z winy strony albo
z przyczyn niezależnych od organu.
 
 
 
 
 
 
Otrzymują:
 1. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Bircza;
 2. Strona Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Birczy;
 3. Tablica ogłoszeń miejscowości Lipa;
 4. Miejsce realizacji przedsięwzięcia;
 5. a/a.
 
Strony postępowania:
1.    Wnioskodawca – Nadleśnictwo Dynów, ul. Jaklów 2, 36 – 065 Dynów;
2.    Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie, Inspektorat w Przemyślu, ul. Wybrzeże Ojca Świętego Jana Pawła II 6, 37 – 700 Przemyśl;
3.    Pan Witold Piotr Ostafiński, Dąbrówka Starzeńska 129, 36 – 065 Dynów.
 
 
Do wiadomości:
1.   Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przemyślu, ul. B-pa Glazera 9, 37 – 700 Przemyśl;
2.   Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15, 35 – 959 Rzeszów.

Autor:
Data: 2010-08-30 14:33:57
Udostępnił: Paweł Rogal
Data: 2010-08-30 14:37:13

Rejestr zmian


Urząd Gminy Bircza
ul. Ojca Św. Jana Pawła II 2
37-740 Bircza
tel. (016) 672-60-91
fax. (016) 672-53-41
email: sekretariat@bircza.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl