Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Bircza
  
18-05-2024, Sobota, 12:36


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

P O S T A N O W I E N I E

 

UG – 7331/4DŚ/10
Bircza, dnia 17 września  2010 r.
 
P O S T A N O W I E N I E
 
Na podstawie art. 123, zgodnie z art. 97 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego / Dz. U. Z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późń. zm./,
w związku z art. 69 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko / Dz. U. Nr 199, poz. 1227/, po rozpatrzeniu wniosku Nadleśnictwa Dynów z dnia 18 czerwca 2010 r. dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie śródleśnego zbiornika wodnego oraz budowie drugiego zbiornika położonego kaskadowo poniżej istniejącego na działkach ewidencyjnych nr 267/12 i 267/13 położonych w miejscowości Żohatyn, gm. Bircza
 
p o s t a n a w i a m
 
zawiesić postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „Przebudowa śródleśnego zbiornika wodnego oraz budowa drugiego zbiornika położonego kaskadowo poniżej istniejącego” na działkach ew. nr 267/12 i 267/13 położonych w miejscowości Żohatyn, gmina Bircza do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
 
U z a s a d n i e n i e
 
            Dnia 18 czerwca 2010 r. do tut. Urzędu wpłynął wniosek Nadleśnictwa Dynów o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie śródleśnego zbiornika wodnego oraz budowie drugiego zbiornika położonego kaskadowo poniżej istniejącego na działkach ew. nr 267/12 i 267/13 położonych w miejscowości Żohatyn, gm. Bircza.
             Dnia 23 czerwca 2010 r. Wójt Gminy Bircza zwrócił się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Przemyślu z prośbą o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w/w przedsięwzięcia i ewentualnego określenia zakresu raportu.
            Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przemyślu w wydanej opinii sanitarnej znak PSNZ.465-32/10 z dnia 25 czerwca 2010 r. stwierdził, że dla w/w przedsięwzięcia nie ma potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie postanowieniem znak RDOŚ-18-WOOŚ-7048-13-20/2/10/is z dnia
25 sierpnia 2010 r. wyraził natomiast opinię o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania tego przedsięwzięcia na środowisko i ustalił zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
            Analizując wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z kartą informacyjną przedsięwzięcia pod kątem uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko stosownie do przepisów art. 63 ust. 1 i 4 cytowanej ustawy i § 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257 poz. 2573 z późn. zm.), Wójt Gminy Bircza wydał w dniu 31 sierpnia 2010 r. postanowienie nr UG – 7331/4DŚ/10, w którym nałożył obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w/w przedsięwzięcia.
Mając powyższe na uwadze postanowiono jak w sentencji.           
            Zgodnie z art. 103 k.p.a. zawieszenie postępowania wstrzymuje bieg terminów przewidzianych w kodeksie.
 
Pouczenie
Na niniejsze postanowienie  nie przysługuje zażalenie.
 
 
 
Otrzymują:
  1. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Bircza;
  2. Strona Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Birczy;
  3. Tablica ogłoszeń miejscowości Żohatyn;
  4. Miejsce realizacji przedsięwzięcia;
  5. a/a.
 
Strony postępowania:
1.    Wnioskodawca – Nadleśnictwo Dynów, ul. Jaklów 2, 36 – 065 Dynów;
2.    Pan Mieczysław Kubrak, zam. Żohatyn 45, 37 – 751 Żohatyn;
3.    Wiesław Borsuk, zam. Żohatyn 13, 37 – 751 Żohatyn;
4.    Anna Karaś-Borsuk, zam. Żohatyn 8, 37 – 751 Żohatyn;
 
 
Do wiadomości:
1.   Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przemyślu, ul. B-pa Glazera 9, 37 – 700 Przemyśl;
2.   Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie, Al. Piłsudskiego 38, 35-001 Rzeszów.

Autor:
Data: 2010-09-17 13:51:26
Udostępnił: Paweł Rogal
Data: 2010-09-17 13:52:31

Rejestr zmian


Urząd Gminy Bircza
ul. Ojca Św. Jana Pawła II 2
37-740 Bircza
tel. (016) 672-60-91
fax. (016) 672-53-41
email: sekretariat@bircza.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl