Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Bircza
  
29-03-2023, Środa, 09:11


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania.

Bircza, dnia 22 listopada 2010 r.

UG – 7331/6DŚ/10
 
 
Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania
 
             Zgodnie z art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji      o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr199, poz. 1227 z 7.11.2008) oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego( Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071        z późn. zm.)
 
 
zawiadamiam
 
 
że na wniosek Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Rzeszowie, ul. Legionów 20, 35 – 959 Rzeszów zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą:
„Zabezpieczenie osuwiska w m. Korzeniec Gm. Bircza w ciągu drogi krajowej nr 28 Zator – Medyka od km 316 + 780 do km 317 + 010 wraz z odbudową tej drogi na odcinku objętym osuwiskiem”.
Informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 k.p.a. do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium oraz o możliwości składania uwag i wniosków w Urzędzie Gminy Bircza, ul. Ojca Świętego Jana Pawła II 2, 37 – 740 Bircza, pok. nr 7 w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia niniejszego zawiadomienia.
            Zgodnie z art. 71 ust. 2 ustawy z 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr199, poz. 1227 z 7.11.2008 z późn,. zm.) przedsięwzięcie zaliczane jest do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla którego wymagane jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
            Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach w niniejszej sprawie wydaje się po uzyskaniu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Przemyślu i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie.
Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych uzgodnień oraz opinii pomocniczych.
            Zgodnie z art. 35 § 5 k.p.a. do terminów załatwiania sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.
            Zgodnie z art. 74, pkt 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr199, poz. 1227 z 7.11.2008 z późn,. zm.) jeżeli liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20, stosuje się przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, który mówi, iż strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie. W takim przypadku zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
 
 
 
 
Otrzymują:
     1.    Wnioskodawca – Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Rzeszowie, ul. Legionów 20, 35 – 111 Rzeszów;
  1. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Bircza;
  2. Strona Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Birczy;
  3. Tablica ogłoszeń miejscowości Korzeniec;
  4. Tablica ogłoszeń miejscowości Bircza;
  5. Tablica ogłoszeń miejscowości Boguszówka;
  6. Tablica ogłoszeń miejscowości Stara Bircza;
  7. Tablica ogłoszeń miejscowości Wola Korzeniecka;
  8. Miejsce realizacji przedsięwzięcia;
  9. a/a.

Autor:
Data: 2010-11-22 15:18:14
Udostępnił: Paweł Rogal
Data: 2010-11-22 15:20:05

Rejestr zmian


Urząd Gminy Bircza
ul. Ojca Św. Jana Pawła II 2
37-740 Bircza
tel. (016) 672-60-91
fax. (016) 672-53-41
email: sekretariat@bircza.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl