Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Bircza
  
5-12-2021, Niedziela, 10:00


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

DECYZJA

Bircza, dnia  09 grudnia 2010 r.

 
UG – 7061/1/10
 
 
DECYZJA
 
Na podstawie art. 7 ust. 6 , art. 8 i 9 Ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r Nr 236, poz. 2008, z późn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.
z 2000 r Nr 98, poz. 107 z poźn. zm.), Wójt Gminy Bircza po rozpatrzeniu wniosku Pana Ryszarda Głuchowskiego Prezesa Zarządu Firmy TOI TOI Polska Sp. z o. o.
 
 
UDZIELA ZEZWOLENIA
 
 
Firmie TOI TOI Polska Sp. z o. o. , ul. Płochocińska 29, 03-044 Warszawa, posiadającej statystyczny numer identyfikacji REGON 010336146
 
na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Bircza na czas określony  do 10 grudnia 2020 r.
 
 
             I.      Przedmiotem działania przedsiębiorcy jest opróżnianie zbiorników bezodpływowych
i transportu nieczystości ciekłych na podstawie zawartych umów, w tym na obsługę kabin sanitarnych.
 
          II.      Obszarem działalności przedsiębiorcy objętym niniejszym zezwoleniem jest teren Gminy Bircza.
 
       III.      Przedsiębiorca powinien dokonywać opróżnianie zbiorników bezodpływowych przy pomocy oznakowanych w logo firmy specjalistycznych samochodów asenizacyjnych spełniające wymagania techniczne określone w Ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r prawo o ruchu drogowym ( t.j. Dz. U. z 2005 r. nr 108, poz. 908 z późn. zm) a także wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. Nr. 193 poz. 1617).
 
       IV.      Wymagania w zakresie jakości usług.
Przedsiębiorca jest zobowiązany do prowadzenia działalności objętej niniejszym zezwoleniem na zasadach określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach oraz na warunkach ustalonych  w przepisach wykonawczych do tej ustawy. Zobowiązany jest w szczególności do zapewnienia wysokiej jakości świadczonych usług
i niezawodności w opróżnianiu zbiorników bezodpływowych i transporcie nieczystości ciekłych.
 
          V.      Nieczystości ciekłe z opróżnionych zbiorników bezodpływowych zostaną przewiezione do stacji zlewnej znajdującej się na oczyszczalni ścieków w Birczy, będącej
w zarządzaniu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Birczy.
 
       VI.      Przedsiębiorca obowiązany jest w terminie do 15 dnia po upływie każdego miesiącasporządzić i przekazać Wójtowi Gminy Bircza wykaz właścicieli nieruchomości,
z którymi w poprzednim miesiącu zawarł umowy na opróżnianie zbiorników bezodpływowych
i transportu nieczystości ciekłych w tym wynajmu i obsługi kabin sanitarnych oraz właścicieli nieruchomości, z którymi w poprzednim miesiącu umowy uległy rozwiązaniu lub wygasły ( wykaz powinien zawierać imię i nazwisko lub nazwę oraz adres właścicieli nieruchomości oraz adres nieruchomości).
 
    VII.      Przedsiębiorca jest obowiązany do sporządzania i przekazania Wójtowi informacji dotyczącej ilości i rodzaju nieczystości ciekłych z obszaru gminy Bircza.
 
 VIII.      Niezbędnymi zabiegami przedsiębiorcy z zakresu ochrony środowiska i ochrony sanitarnej wymaganymi po zakończeniu działalności objętej zezwoleniem, będzie obmycie i dokonanie dezynfekcji wszystkich pojazdów asenizacyjnych i kabin sanitarnych oraz pomieszczeń służących prowadzonej działalności.
 
       IX.      Warunki, zakres i tryb kontroli realizacji zezwolenia i jego przestrzegania
 
1)      Wójt jest upoważniony do kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy
w zakresie zgodności wykonywanej działalności z udzielonym zezwoleniem.
2)      Czynności kontrolne przeprowadza się na podstawie upoważnienia wydanego przez Wójta .
3)      Osoby upoważnione do dokonywania kontroli są uprawnione w szczególności do:
a)            Wstępu na teren przedsiębiorcy w dniach i godzinach, w których jest lub powinna być wykonywana działalność objęta zezwoleniem,
b)            Żądanie ustnych lub pisemnych wyjaśnień, okazania dokumentów lub innych nośników informacji oraz udostępniania danych mających związek
z przedmiotem kontroli.
4)      Czynności kontrolne dokonuje się wyłącznie w obecności osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy lub osoby upoważnionej do reprezentowania tego przedsiębiorstwa podczas kontroli.
5)      Wójt może upoważnić do przeprowadzenia kontroli danego rodzaju działalności.
 
          X.      Zezwolenie wygasa:
1)   Z upływem terminu, na który zostało wydane,
2)      W związku z likwidacją podmiotu, na którego wniosek zostało wydane,
 
       XI.      Zezwolenie może być cofnięte:
1)      Za zgodnym porozumieniem stron,
2)      Na skutek utraty przez przedsiębiorcę innych pozwoleń niezbędnych do realizacji przedmiotu zezwolenia.
 
    XII.      W przypadku gdy przedsiębiorca, który uzyskał zezwolenie, nie wypełnia określonych
w nim warunków i pomimo wezwań Wójta Gminy Bircza do niezwłocznego zaniechania naruszeń tych warunków, nadal narusza te warunki, Wójt Gminy Bircza cofa w drodze decyzji , zezwolenie bez odszkodowania.
 
 XIII.      Wygaśnięcie lub cofnięcie zezwolenia nie zwalnia przedsiębiorcy z wykonania   określonych w zezwoleniu obowiązków dotyczących wymagań sanitarnych i ochrony środowiska.
 
 XIV.      Przedsiębiorca jest zobowiązany niezwłocznie zgłaszać Wójtowi Gminy Bircza wszelkie zmiany danych określonych w zezwoleniu.
 
    XV.      Termin podjęcia działalności rozpoczyna się z dniem uprawomocnienia się niniejszej decyzji.
 
 XVI.      Kto prowadzi działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych bez wymaganego zezwolenia podlega karze aresztu lub karze grzywny.
 
Uzasadnienie
 
Pan Ryszard Głuchowski Prezes Zarządu Firmy TOI TOI Polska Sp. z o. o. , znajdującej się przy ul. Płochocińskiej 29, 03-044 Warszawa, posiadającej statystyczny numer identyfikacji REGON 010336146, dnia 10 listopada 2010 r. złożył wniosek do Wójta Gminy Bircza. o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Bircza.
Przepis art. 7 ust. 6 Ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r Nr 236, poz. 2008, ze zmianami) stanowi, iż organem właściwym do wydania decyzji zezwalającej na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych Wójt, Burmistrz lub Prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce świadczenia usług.
Tutejszy organ zawiadomieniem znak UG – 7061/1/10 z dnia 19 listopada 2010 r. wszczął postępowanie administracyjne w trybie przepisów art. 10 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r Nr 98, poz. 107
z poźn. zm.) umożliwiając stronom postępowania zapoznanie się z aktami sprawy, wyrażenie opinii, co do zebranych dowodów, materiałów oraz zgłoszonych żądań.
W wyniku szczegółowej analizy wniosku stwierdzono, że spełnia on przepisy art.8 Ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U.
z 2005 r Nr 236, poz. 2008, ze zmianami).
 
Uwzględniając przedstawiony stan faktyczny i prawny, orzeczono jak w sentencji.
 
Zezwolenie wydaje się na czas oznaczony nie dłuższy niż 10 lat.
 
 
Pouczenie
 
Od niniejszej decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu za pośrednictwem Wójta Gminy Bircza w terminie 14 dni od daty otrzymania.
 
 
 
Otrzymują:
  1. TOI TOI Polska Sp. z o. o. , ul. Płochocińska 29, 03-044 Warszawa;
  2. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Bircza.;
  3. Strona Internetowa Urzędu Gminy w Birczy;
  4. A/a

Autor:
Data: 2010-12-10 13:45:15
Udostępnił: Paweł Rogal
Data: 2010-12-10 13:47:11

Rejestr zmian


Urząd Gminy Bircza
ul. Ojca Św. Jana Pawła II 2
37-740 Bircza
tel. (016) 672-60-91
fax. (016) 672-53-41
email: sekretariat@bircza.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl