Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Bircza
  
27-11-2021, Sobota, 09:57


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

DECYZJA

Bircza, dnia 4 kwietnia 2011r.

UG- 7331/2DŚ/11
 
                                  
DECYZJA
 
 
 
Na podstawie art.. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w związku z art. 71 ust 1
 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz w związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9.11.2010r. 
w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko ( Dz. U. Nr 213,, poz. 1397)  po rozpatrzeniu wniosku Parafii Rzymskokatolickiej p. w. Świętej Anny
w Ustrzykach Górnych, 38-714 Ustrzyki Górne 13 w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa zagrody wraz z budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym z funkcją agroturystyczną, budynkiem gospodarczym (oborą), budynku garażu wraz z budową studni kopanej, zbiornika bezodpływowego na ścieki bytowe z infrastrukturą towarzyszącą oraz gospodarczy wraz
z garażem” na dz. nr 154 w miejscowości Leszczawa Dolna, gmina Bircza,
 
 
STWIERDZAM
 
brak przesłanek do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa zagrody wraz z budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym z funkcją agroturystyczną, budynkiem gospodarczym (oborą), budynku garażu wraz z budową studni kopanej, zbiornika bezodpływowego na ścieki bytowe
z infrastrukturą towarzyszącą oraz gospodarczy wraz z garażem” na dz. nr 154
w miejscowości Leszczawa Dolna, gmina Bircza.
 
 
 
 
Uzasadnienie
 
 
W dniu  24 lutego 2011r. do tutejszego Urzędu Gminy wpłynął wniosek Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Świętej Anny w Ustrzykach Górnych, 38-714 Ustrzyki Górne 13
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn „Budowa zagrody wraz z budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym z funkcją agroturystyczną, budynkiem gospodarczym (oborą), budynku garażu wraz z budową studni kopanej, zbiornika bezodpływowego na ścieki bytowe z infrastrukturą towarzyszącą oraz gospodarczy wraz z garażem” na dz. nr 154 w miejscowości Leszczawa Dolna, gmina Bircza.
Dnia 2 marca 2011r.  wszczęto postępowanie w powyższej sprawie.
Wójt Gminy dnia 3 marca 2011r. zgodnie z art. 64 ust 1 i 2 ustawy z dnia
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(Dz.U. Nr199, poz. 1227 z 7.11.2008) wystąpił do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Przemyślu i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie
o wydanie opinii dotyczącego obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i ewentualnego zakresu raportu.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przemyślu ( pismo znak:
PSNZ.465-8/11, otrzymane 16 marca 2011 r.) i Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
w Rzeszowie ( pismo znak WOOŚ.4240.13.11.2011.AD-2, otrzymane dnia 25 marca 2011r.) zgodnie stwierdzili brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Jednocześnie stwierdzili, że przedsięwzięcie to nie jest zaliczane do żadnej z wymienionej kategorii, dla której jest konieczne uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko jest obligatoryjne dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz może być wymagane dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Po przeanalizowaniu dołączonej do wniosku karty informacyjnej przedsięwzięcia i uwzględnieniu stanowiska Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Przemyślu i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie stwierdzono, że powyższe przedsięwzięcie nie jest zaliczane do żadnej z tych grup. W myśl obowiązujących przepisów tj. art. 71 ust 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko i przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9.11.2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko ( Dz. U. Nr 213,, poz. 1397) stwierdza się brak przesłanek do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia.
W myśl art. 73 ust 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wszczyna się na wniosek podmiotu planującego podjęcie realizacji przedsięwzięcia.
Zgodnie z art. 71 ust. 1 powyższej ustawy  decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach określa środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia, natomiast ust. 2 stanowi, że uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wymagane dla planowanych:
 1) przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko;
 2) przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.
            Organem właściwym zgodnie z art 75 ust.1 pkt.4 w/w ustawy do wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach jest wójt, burmistrz, prezydent miasta
 
 
Uwzględniając powyższe oraz brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na działkę nr154 w miejscowości Leszczawa Dolna, warunki realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia powinna określać decyzja o warunkach zabudowy
i zagospodarowania terenu.
 
Mając na uwadze powyższe należało orzec jak w sentencji.
 
 
 
Pouczenie
 
Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu ul. Borelowskiego 1, za moim pośrednictwem w terminie
14 dni od daty otrzymania.
 
 
 
Otrzymują:
 1. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Bircza;
 2. Strona Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Birczy;
 3. Tablica ogłoszeń miejscowości Leszczawa Dolna;
 4. A/a.
 
Strony postępowania:
1.      Wnioskodawca – Parafia Rzymskokatolicka p. w. Świętej Anny w Ustrzykach Górnych,
38-714 Ustrzyki Górne 13;
2.    Gmina Bircza, ul. Ojca Św. Jana Pawła II 2, 37-740 Bircza;
3.    Nadleśnictwo Bircza, Stara Bircza 99, 37-740 Bircza;
4.    Pani Bogusława Andruch, Leszczawka 25, 37-740 Bircza;
5.    Pan Andrzej Zdzisław Wiśniowski, ul. Sybiraków 52, 37-700 Przemyśl;
6.    Pan Władysław Ryszard Wiśniowski, Leszczawa Dolna 90, 37-740 Bircza.
 
Do wiadomości:
 1. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przemyślu, ul. B-pa Glazera 9,
  37 – 700 Przemyśl;
 2. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15,
  35 – 959 Rzeszów.
 3. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska, Plac Dominikański 3, 37-700 Przemyśl.

Autor:
Data: 2011-04-05 13:15:05
Udostępnił: Paweł Rogal
Data: 2011-04-05 13:18:08

Rejestr zmian


Urząd Gminy Bircza
ul. Ojca Św. Jana Pawła II 2
37-740 Bircza
tel. (016) 672-60-91
fax. (016) 672-53-41
email: sekretariat@bircza.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl