Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Bircza
  
29-03-2023, Środa, 08:17


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

P O S T A N O W I E N I E

 

Bircza, dnia 4 kwietnia 2011r.
UG – 7331/3DŚ/11
 
 
P O S T A N O W I E N I E
 
 
            Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. Nr 98 z 2000 r., poz. 1071 ze zm.) oraz art. 63. ust. 1 i ust. 4, art. 64 ust. 1, art. 66, art. 67, art. 68, art. 88 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008, Nr 199, poz. 1227 z późn zm.) oraz  na podstawie § 3 ust. 1, pkt 76 Rozporządzenia Rady Ministrów sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko z dnia 9 listopada 2010 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 213 poz. 1397) ,
 
postanawiam
 
stwierdzić obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: : ”Budowa budynku warsztatu samochodowego z poddaszem przeznaczonym na cele mieszkalne na działce nr 598/3 w miejscowości Bircza” 
 i jednocześnie zobowiązać inwestora tj. Państwo Bernardetę Nowak i Pawła Nowak, zam. Przedmieście Dubieckie 62, 37-750 Dubiecko do sporządzenia raportu
o oddziaływaniu na środowisko dla w/w przedsięwzięcia, w ustalonym poniżej zakresie.
 
Raport o oddziaływaniu planowanego w/w przedsięwzięcia na środowisko powinien być zgodny z zakresem określonym w art. 66  (bez pkt 10) ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w tym powinien zawierać:
 1. opis planowanego przedsięwzięcia, a w szczególności:
a)      charakterystykę całego przedsięwzięcia i warunki użytkowania terenu w fazie budowy i eksploatacji lub użytkowania,
b)      główne cechy charakterystyczne procesów produkcyjnych,
c)      przewidywane rodzaje i ilości zanieczyszczeń, wynikające z funkcjonowania planowanego przedsięwzięcia;
 1. opis elementów przyrodniczych środowiska objętych zakresem przewidywanego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko, w tym elementów środowiska objętych ochroną na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
  o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r., Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.);
 2. opis istniejących w sąsiedztwie lub w bezpośrednim zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia zabytków chronionych na podstawie przepisów
  o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;
 3. opis przewidywanych skutków dla środowiska w przypadku niepodejmowania przedsięwzięcia;
 4. opis analizowanych wariantów, w tym:
a)      wariantu proponowanego przez wnioskodawcę oraz racjonalnego wariantu alternatywnego,
b)      wariantu najkorzystniejszego dla środowiska wraz z uzasadnieniem ich wyboru;
 1. określenie przewidywanego oddziaływania na środowisko analizowanych wariantów, w tym również w przypadku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, a także możliwego transgranicznego oddziaływania na środowisko;
 2. uzasadnienie proponowanego przez wnioskodawcę wariantu, ze wskazaniem jego oddziaływania na środowisko, w szczególności na:
a)      ludzi, rośliny, zwierzęta, grzyby i siedliska przyrodnicze, wodę i powietrze,
b)      powierzchnię ziemi, z uwzględnieniem ruchów masowych ziemi, klimat
i krajobraz,
c)      dobra materialne,
d)     zabytki i krajobraz kulturowy, objęte istniejącą dokumentacją, w szczególności rejestrem lub ewidencją zabytków,
e)      wzajemne oddziaływanie między elementami, o których mowa w lit. a-d;
 1. opis metod prognozowania zastosowanych przez wnioskodawcę oraz opis przewidywanych znaczących oddziaływań planowanego przedsięwzięcia na środowisko, obejmujący bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótko-, średnio- i długoterminowe, stałe i chwilowe oddziaływania na środowisko, wynikające z:
a)      istnienia przedsięwzięcia,
b)      wykorzystania zasobów środowiska,
c)      emisji;
 1. opis przewidywanych działań mających na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko,
  w szczególności na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru;
 2. porównanie proponowanej technologii z technologią spełniającą wymagania o których mowa w art. 143 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska
  (Dz. U. z 2008 r., Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)
 3. wskazanie, czy dla planowanego przedsięwzięcia jest konieczne ustanowienie obszaru ograniczonego użytkowania w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia
  2001 r. – Prawo ochrony środowiska, oraz określenie granic takiego obszaru, ograniczeń w zakresie przeznaczenia terenu, wymagań technicznych dotyczących obiektów budowlanych i sposób korzystania z nich,
 4. przedstawienie zagadnień w formie graficznej;
 5. przedstawienie zagadnień w formie kartograficznej w skali odpowiadającej przedmiotowi i szczegółowości analizowanych w raporcie zagadnień oraz umożliwiającej kompleksowe przedstawienie przeprowadzonych analiz oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko;
 6. analizę możliwych konfliktów społecznych związanych z planowanym przedsięwzięciem;
 7. przedstawienie propozycji monitoringu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na etapie jego budowy i eksploatacji lub użytkowania,
  w szczególności na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru;
 8. wskazanie trudności wynikających z niedostatków techniki lub luk we współczesnej wiedzy, jakie napotkano, opracowując raport;
 9. streszczenie w języku niespecjalistycznym informacji zawartych w raporcie,
  w odniesieniu do każdego elementu raportu;
 10. nazwisko osoby lub osób sporządzających raport;
 11. źródła informacji stanowiące podstawę do sporządzenia raportu.
 
Dodatkowo w raporcie należy ująć następujące informacje:
1.      Zdefiniować opisowo i graficznie strefę możliwego oddziaływania przedsięwzięcia (bezpośredniego, pośredniego, wtórnego, skumulowanego krótko-, średnio-
i długoterminowego, stałego i chwilowego) na środowisko przyrodnicze oraz przedstawić kryteria ( w tym przyrodnicze) przyjęte do wyznaczania tych stref wraz
z pełnym uzasadnieniem zasięgu przyjętych stref;
2.      W sprawie możliwego oddziaływania należy dokonać oceny stanu zasobów, tworów
i składników przyrody wymienionych w art.2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r.
o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009r. Nr. 151, poz. 1220, z późn. zm.)
w szczególności stanu gatunków roślin i zwierząt, objętych ochroną prawną. Po identyfikacji elementów przyrody należy przeprowadzić analizę oddziaływań bezpośrednich, pośrednich, wtórnych, skumulowanych, krótko-, średnio-
i długoterminowych, stałych i chwilowych na środowisko przyrodnicze oraz określić wielkość generowanych oddziaływań przedmiotowego przedsięwzięcia i ich zasięg względem środowiska przyrodniczego;
3.      Mając na uwadze zapisy rozporządzenia Nr 65 Wojewody Podkarpackiego z dnia
28 czerwca 2005 r. w sprawie Przemysko-Dynowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (Dz. Urz. Woj., Podkarpackiego , Nr 94, poz. 1585 z późn zm.) należy dokonać analizy i oceny wpływu przedmiotowego przedsięwzięcia na ochronę przyrody Obszaru (definicja ochrony przyrody i celów ochrony przyrody wyrażona jest w art. 2 ustawy o ochronie przyrody). Należy przeprowadzić ocenę oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na funkcje obszaru chronionego krajobrazu tj.: wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach, możliwości zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem, funkcje korytarza ekologicznego;
4.      Na podstawie zgromadzonych danych o awifaunie w strefie możliwego oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia należy przeanalizować w kontekście przedmiotów
i celów ochrony obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 „Pogórze Przemyskie” (PLB 180001), możliwe oddziaływania i zagrożenia.
 
W raporcie należy uwzględnić ewentualne nakładanie się oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się w otoczeniu planowanego przedsięwzięcia.
W raporcie należy w szczególności odnieść się do zakazów wynikających z art. 24 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220) oraz rozporządzenia Nr 65 Wojewody Podkarpackiego z dnia 28 czerwca 2005 r. w sprawie Przemysko – Dynowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.
 
Raport o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na środowisko należy przedłożyć w trzech egzemplarzach wraz z jego zapisem w formie elektronicznej na informatycznych nośnikach danych.
 
 
U z a s a d n i e n i e
 
 
Dnia 1 marca 2011 r. do tut. Urzędu Gminy wpłynął wniosek Państwa Bernardety Nowak i Pawła Nowak, zam. Przedmieście Dubieckie 62, 37-750 Dubiecko o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku warsztatu samochodowego z poddaszem przeznaczonym na cele mieszkalne, na działce nr 598/3, w miejscowości Bircza.
Na podstawie przedłożonych dokumentów ustalono, iż planowane zamierzenie inwestycyjne należy do kategorii przedsięwzięć dla, których przeprowadzenie procedury oceny oddziaływania na środowisko może być wymagane, na podstawie art. 63 ust.1
w związku z art. 59 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2008, Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) ,
w związku z § 3 ust. 1 pkt 76 (stacje obsługi lub remontowe sprzętu budowlanego, rolniczego lub środków transportu, inne niż wymienione w pkt 17-19 i 46, z wyłączeniem myjni i stacji kontroli pojazdów) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397).
Zawiadomieniem z dnia 3 marca 2011 r. na podstawie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia
3 października 2008 r. „o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie…”, zostało wszczęte postępowanie w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację w/w przedsięwzięcia.
Obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, zgodnie z art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. „o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie…” stwierdza, w drodze postanowienia organ właściwy do wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach (Wójt Gminy Bircza), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Przemyślu oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie.
Wypełniając dyspozycję art. 64 ustawy z dnia 3 października 2008 r.
„o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie …”, Wójt Gminy Bircza dnia
3 marca 2011 r. wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Przemyślu, z prośbą o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w/w przedsięwzięcia
i ewentualnego określenia zakresu raportu.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przemyślu w wydanej opinii sanitarnej znak PSNZ.465-9/11 z dnia 11 marca 2011 r. (data wpływu 16 marca 2011r.) stwierdził, że dla w/w przedsięwzięcia nie ma potrzeby przeprowadzenia pod względem higieniczno-sanitarnym oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie postanowieniem znak WOOŚ-4240.13.12.2011.AK-2 otrzymanego dnia 29 marca 2011r. wyraził natomiast opinię o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania tego przedsięwzięcia na środowisko
i ustalił zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
W niniejszym rozstrzygnięciu Wójt Gminy Bircza uwzględnił:
-  informacje określone w karcie informacyjnej przedsięwzięcia, sporządzonej przez A. Miłek & M. Radoń „Construction Project” Projektowanie, Nadzory
i Wykonawstwo mgr inż. Maciej Radoń,
- opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego (sygn.: PSNZ.465-9/11),
- opinię Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie (sygn.: WOOŚ.4240.13.12.2011.AK-2),
- szczegółowe uwarunkowania określone w art. 63 ust. 1 pkt 1 – 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. „o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie …”,
a mianowicie:
1) rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia, z uwzględnieniem:
a) skali przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji W ramach zamierzonej inwestycji planowana jest budowa budynku parterowego z poddaszem użytkowym. W wyniku planowanej budowy powstanie budynek parterowy warsztatu
z poddaszem użytkowym przeznaczonymi na cele mieszkaniowe, z możliwością częściowego lub całkowitego podpiwniczenia, z dachem dwu lub wielospadowym, konstrukcji drewnianej kryty blachodachówką lub dachówką ceramiczną z lukarnami i oknami połaciowymi. Kąt nachylenia połaci dachu 25°÷45°. Szerokość elewacji do 20,0 m. Na parterze budynku zlokalizowany będzie planowane przedsięwzięcie t.j. warsztat samochodowy 2-stanowiskowy oraz pomieszczenia socjalne, natomiast poddasze stanowić będzie cześć mieszkalną.
Zamierzenie jest zlokalizowane na terenie działek ewidencyjnych nr 598/3 obręb Bircza o powierzchni 1521 m2. Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi gminnej stanowiącej działkę ew. nr 554/1 (ul. Aleje Obrońców Birczy), z której planowane jest wykonanie zjazdu. Działki sąsiednie położone w bezpośrednim sąsiedztwie są niezabudowane oznaczone w ewidencji, jako użytki: pastwiska, grunty orne. Zabudowa mieszkaniowa jedno- i wielorodzinna zlokalizowana jest na działkach położonych w dalszej odległości.
Działka przeznaczona pod planowaną zabudowę przedsięwzięciem pn. „Budowa budynku warsztatu samochodowego z poddaszem przeznaczonym na cele mieszkalne” zlokalizowana jest w terenie zurbanizowanym z dostępem do mediów, tj. wodociągu, kanalizacji, energii elektrycznej.
Powierzchnia zabudowy wynosi 170,0 m2, powierzchnia użytkowa budynku wynosi 280,0 m2 (w tym powierzchnia użytkowa warsztatu - 150,0 m2, powierzchnia użytkowa części mieszkalnej - 130,0 m2), a jego kubatura wynosi 800m3, wysokość zabudowy 12 m. Całość jest zlokalizowana na działce o pow. 1521 m2. Inwestycja realizowana będzie na działce dotychczas niezagospodarowanej Projektowane zamierzenie zlokalizowane jest na terenie płaskim, przeznaczonym pod zabudowę. Na terenie objętym planowaną inwestycją w części są jeszcze pola uprawne natomiast na terenie działki przeznaczonej pod zabudowę oraz w jej bliskim sąsiedztwie (przy drodze) występują rośliny ruderalne – zasiedlające podłoże zmienione przez człowieka, zarówno środowiska miejskie jak i wiejskie np. rowy, parkingi, pobocza dróg.
Na nieruchomości objętej planowanym zamierzeniem brak jest występowania drzew, krzewów wymagających usunięcia.
Planowana inwestycja nie wpłynie w sposób znaczący na środowisko i obszary Natura 2000, gdyż jest to teren – z uwagi na swoją lokalizację – położony w miejscowości zurbanizowanej – pozbawiany roślinności, grzybów zwierząt podlegającej ochronie w myśl obowiązujących przepisów.
Planowana inwestycja polegać będzie na urządzeniu dwustanowiskowego warsztatu mechaniki samochodowej wraz z częścią socjalną. Ponadto, wokół planowanego budynku przewiduje się wykonanie nawierzchni utwardzonych, z kostki brukowej o pow. ok. 150 ÷ 200 m2, z urządzeniem miejsc do parkowania pojazdów.
W projektowanym obiekcie prowadzona będzie działalność polegająca na wykonywaniu drobnych prac remontowych z zakresu mechaniki pojazdowej jak wymiana opon, prac związanych z blacharką i lakierowaniem naprawianych – w wyniku prac blacharskich - części samochodowych. Stanowiska naprawy samochodów zostaną urządzone zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Projektowany warsztat samochodowy zostanie wyposażony w niezbędny do podczyszczania ścieków technologicznych separator. Do przeglądu podwozia planowane jest wykonanie kanału podłogowego lub zainstalowanie podnośnika. Prace w warsztacie samochodowym prowadzone będą na jednej zmianie. Planuje się w ciągu jednej zmiany obsłużyć ok. 1 samochodu (po ½ samochodu na jednym stanowisku).
Projektowane pomieszczenia planuje się ogrzewać z kotłowni na paliwo stałe (drewno opałowe i węgiel). Powstała emisja zanieczyszczeń do powietrza nie przekroczy obowiązujących w tym zakresie norm. Emisja zanieczyszczeń z tej kotłowni jest porównywalna do emisji z przeciętnego domu mieszkalnego jednorodzinnego w otoczeniu zakładu.
Powstające tzw. ścieki technologiczne, czyli ścieki z mycia posadzki warsztatu, ewentualnego obmycia naprawianych części samochodów, ze względu na możliwość zanieczyszczenia ropopochodnymi będą odprowadzane poprzez kratkę spustową (zainstalowaną w pomieszczeniu warsztatu) przykanalikiem do urządzeń oczyszczających tj. osadnika i separatora, a po oczyszczeniu odprowadzane będą - po otrzymaniu zgody zarządcy sieci kanalizacyjnej - do sieci kanalizacyjnej.
Brak jest zorganizowanego systemu odprowadzania wód opadowych i roztopowych, w związku z tym wody te spływać będą swobodnie na fragmenty nieutwardzone terenu i wsiąkać w ziemię.
b) powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na terenie nieruchomości sąsiednich –
W sąsiedztwie planowanej inwestycji nie występuję inne przedsięwzięcia tego rodzaju, tym samym nie występuje możliwość powiązań tych przedsięwzięć, a w szczególności kumulowania się oddziaływań na środowisko przedsięwzięć znajdujących się na terenach nieruchomości sąsiednich. 
c) wykorzystania zasobów naturalnych – Nie przewiduje się wykorzystania innych surowców, materiałów, paliw oraz energii poza piaskiem kostką betonową cementem, wodą czyli tymi materiałami które są niezbędne na etapie prowadzonych prac budowlanych. Teren obejmujący nieruchomość usytuowany  jest w zasięgu komunalnych sieci uzbrojenia terenu. Spełnione zostaną warunki gestorów sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, elektroenergetycznej, dotyczące planowanego przedsięwzięcia przy zachowaniu zasad: zaopatrzenia w wodę z gminnej sieci wodociągowej, zaopatrzenia
w energie elektryczną z istniejącej sieci elektroenergetycznej oraz odprowadzania ścieków komunalnych jak i wstępnie oczyszczonych ścieków technologicznych do sieci kanalizacyjnej.
Podstawą do ustalenia ilości pobranej wody będzie zainstalowany wodomierz, planowane jest zużycie wody: na cele bytowe na jednego zatrudnionego 2,25 m3/j.o. x miesiąc, na cele technologiczne na jedno stanowisko pracy 1,2 m3/j.o. x miesiąc. Ilość powstających ścieków będzie równe ilości pobranej wody.
d) emisji i występowania innych uciążliwości – W trakcie budowy mogą wystąpić okresowe negatywne oddziaływania na środowisko oraz uciążliwość dla ludzi, gdyż prace budowlano-montażowe powodować będą hałas spowodowany przez pracujące maszyny, urządzenia, pojazdy. Identyfikację źródeł oddziaływania na otoczenie należy zróżnicować w zależności od etapu inwestycji, gdyż niewielkie uciążliwości znikną z zakończeniem fazy budowy. Natomiast w fazie eksploatacji planowana inwestycja - biorąc pod uwagę jego skalę wielkości (dwa stanowiska), lokalizację - nie będzie oddziaływała znacząco na środowisko. Równoważny poziom hałasu na granicy działki Inwestora w czasie pracy warsztatu w godzinach dziennych nie przekroczy wartości dopuszczalnej tj. 55 dB-A, w godzinach nocnych zakład będzie nieczynny. Emitowany hałas ulegnie też znacznemu zmniejszeniu po wykonaniu docieplenia (termomodernizacji) ścian zewnętrznych budynku.
Stężenie zanieczyszczeń w ściekach technologicznych wstępnie oczyszczonych                         nie przekroczy:
-        zawiesiny ogólne                                ≤' type="#_x0000_t75"> 400 mg/l
-        węglowodory ropopochodne              â‰¤' type="#_x0000_t75">   15 mg/l
W czasie eksploatacji przedsięwzięcia powstawać będą odpady komunalne, które będą gromadzone w pojemnikach na terenie warsztatu i usuwane zgodnie z systemem obowiązującym na terenie  gminy Bircza.
Odpady powstające na etapie eksploatacji oraz sposób postępowania z nimi zostały zamieszczone  w poniższych tabelach.

Kod, nazwa
Ilość
Zagospodarowanie
Odpady niebezpieczne
13 01 11* syntetyczne oleje hydrauliczne
0,5 Mg/rok
 
gromadzone czasowo w szczelnej beczce ustawionej w specjalnie wyznaczonym miejscu na terenie zaplecza technicznego warsztatu, przekazywane do odzysku lub unieszkodliwienia za wyjątkiem składowania
13 02 06* syntetyczne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe
0,5 Mg/rok
 
gromadzone czasowo w szczelnej beczce ustawionej w specjalnie wyznaczonym miejscu na terenie zaplecza technicznego warsztatu, przekazywane do odzysku lub unieszkodliwienia za wyjątkiem składowania
13 03 08* syntetyczne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła inne niż wymienione w 13 03 01
 
0,1 Mg/rok
 
gromadzone czasowo w szczelnej beczce ustawionej w specjalnie wyznaczonym miejscu na terenie zaplecza technicznego warsztatu, przekazywane do odzysku lub unieszkodliwienia za wyjątkiem składowania
13 05 02* szlamy z odwadniania olejów w separatorach
0,1 Mg/rok
 
gromadzone w miejscu powstawania (separator zanieczyszczeń olejowych); zabierane do unieszkodliwienia przez firmę wykonującą usługi konserwujące urządzenie
15 02 02* sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np.PCB)
0,1 Mg/rok
 
gromadzone w szczelnym, zamykanym pojemniku ustawionym na szczelnej nawierzchni pod zadaszeniem w wyznaczonym miejscu na terenie inwestycji; przekazywane do unieszkodliwienia za wyjątkiem składowania
16 01 07* filtry olejowe
0,1 Mg/rok
 
gromadzone czasowo w pojemniku w specjalnie wyznaczonym miejscu na terenie zaplecza technicznego warsztatu, odbierane przez firmę specjalistyczną, przekazywane do unieszkodliwiania
16 01 13* płyny hamulcowe
0,5 Mg/rok
 
gromadzone czasowo w szczelnej beczce ustawionej w specjalnie wyznaczonym miejscu na terenie zaplecza technicznego warsztatu, przekazywane do odzysku lub unieszkodliwienia za wyjątkiem składowania
16 02 13* zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
0,05 Mg/rok
 
odpady gromadzone w wyznaczonym kontenerze na terenie zaplecza technicznego warsztatu, odsprzedawane firmom zajmującym się ich utylizacją
16 06 01* Baterie i akumulatory ołowiowe
0,3 Mg/rok
 
odpady gromadzone czasowo w kontenerze ustawionym na terenie zaplecza technicznego warsztatu (powierzchnia szczelna),odbierane przez firmą posiadające odpowiednie zezwolenia
Odpady inne niż niebezpieczne
16 01 03 zużyte opony
0,5 Mg/rok
 
Odpady gromadzone czasowo
w wyznaczonym miejscu na terenie inwestycji przekazywane do odzysku lub unieszkodliwienia firmom posiadającym odpowiednie zezwolenia
16 01 17 metale żelazne
0,2 Mg/rok
 
odpady gromadzone czasowo w pojemniku ustawionym w wyznaczonym miejscu na terenie inwestycji, przekazywane do odzysku lub skupu złomu
16 01 18 metale nieżelazne
0,2 Mg/rok
 
odpady gromadzone czasowo w pojemniku w wyznaczonym miejscu na terenie inwestycji, przekazywane do odzysku lub skupu złomu
16 01 19 tworzywa sztuczne
0,1 Mg/rok
 
odpady gromadzone czasowo w pojemniku w wyznaczonym miejscu na terenie inwestycji przekazywane do odzysku lub unieszkodliwienia
20 03 01 niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne
1 Mg/rok
 
odpady gromadzone w specjalnych pojemnikach w wyznaczonym miejscu na terenie inwestycji, odbierane regularnie przez wyspecjalizowane firmy, kierowane na składowisko odpadów komunalnych

 
Na powstające odpady - powstając w wyniku działalności warsztatu - w zakładzie zostanie wyznaczone miejsce na ich gromadzenie. Odpady magazynowane będą selektywnie
w pojemnikach, beczkach zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o odpadach
i przekazywane będą firmom posiadającym zezwolenia stosownych organów na ich odbiór.
e) ryzyka wystąpienia poważnej awarii, przy uwzględnieniu używanych substancji
i stosowanych technologii –
istnieje minimalne ryzyko wystąpienia poważnej awarii. Celem zapobiegania ewentualnych awariom wszystkie urządzenia i instalacje będą utrzymywane
w należytym stanie, również bezwzględnie przestrzegane będą przepisy bezpieczeństwa
i higieny pracy.
2) usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, w szczególności przy istniejącym użytkowaniu terenu, zdolności do samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – uwzględniające:
a) obszary wodno – błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych – nie dotyczy
b) obszary wybrzeży – nie dotyczy
c) obszary górskie lub leśne – nie dotyczy
d) obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych – nie dotyczy
e) obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt oraz ich siedlisk oraz siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary sieci Natura 2000 wyznaczone w trybie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880) – Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane będzie w granicach obszaru specjalnej ochrony ptaków „Pogórze Przemyskie” (PLB180001)  ( miejscowość Bircza jest wyłączona z Natury) oraz w granicach w granicach Przemysko –Dynowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, utworzonego rozporządzeniem Nr 65 Wojewody Podkarpackiego z dnia 28 czerwca 2005 r, w sprawie Przemysko-Dynowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (Dz. U.Woj. Podka. Nr 94, poz. 1585 z późn. zm.).
f) obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone – nie dotyczy
g) obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne – nie dotyczy
h) gęstość zaludnienia – wg. stanu na dzień 31 grudnia 2008 r. liczba mieszkańców miejscowości Bircza wynosi 1065 osób. Powierzchnia miejscowości Bircza: 463,46 ha; średnia gęstość zaludnienia: 1065osób /463,46ha (46,346 km2) = 22,98 osób/ km2
i) obszary przylegające do jezior – nie dotyczy
j) obszary ochrony uzdrowiskowej – nie dotyczy
3) rodzaj i skala możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do uwarunkowań wymienionych w pkt 1 i 2, wynikające z :
a) zasięgu oddziaływania – obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą przedsięwzięcie może oddziaływać – Z przedstawionych informacji o planowanym przedsięwzięciu wynika, że zasięg oddziaływania planowanej inwestycji będzie wyznaczony głównie hałasem i rozprzestrzenianiem się zanieczyszczeń technologicznych. Identyfikację źródeł oddziaływania na otoczenie należy zróżnicować w zależności od etapu inwestycji. W fazie eksploatacji planowana inwestycja nie będzie znacząco oddziaływała na środowisko. Hałas nie powinien przekroczyć 55dB-A, w godzinach nocnych zakład będzie nieczynny, powstające odpady będą odpowiednio gromadzone, a następnie przekazywane do odzysku lub unieszkodliwiania.
Stężenie zanieczyszczeń w ściekach technologicznych wstępnie oczyszczonych                         nie przekroczy:
-                   zawiesiny ogólne                                â‰¤' type="#_x0000_t75">  400 mg/l
-                   węglowodory ropopochodne              ≤' type="#_x0000_t75">  15 mg/l
b) transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze – Planowane przedsięwzięcie zostanie w całości zrealizowane na terytorium państwa polskiego. Uwzględniając charakter planowanej inwestycji oraz jego odległość od najbliższej granicy państwa nie przewiduje się, aby przedsięwzięcie oddziaływało na obszary położone poza granicami Polski
c) wielkości i złożoności oddziaływania, z uwzględnieniem obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej – planowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie działki nr ewid. 598/3 o powierzchni 1521 m2. Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi gminnej stanowiącej działkę ew. nr 554/1 (ul. Aleje Obrońców Birczy), z której planowane jest wykonanie zjazdu. Działki sąsiednie położone w bezpośrednim sąsiedztwie są niezabudowane oznaczone w ewidencji, jako użytki: pastwiska, grunty orne. Zabudowa mieszkaniowa jedno- i wielorodzinna zlokalizowana jest na działkach położonych w dalszej odległości.
Działka przeznaczona pod planowaną zabudowę przedsięwzięciem zlokalizowana jest
w terenie zurbanizowanym z dostępem do mediów, tj. wodociągu, kanalizacji, energii elektrycznej.
d) prawdopodobieństwa oddziaływania – Oddziaływanie na środowisko będzie związane zarówno z fazą realizacji przedsięwzięcia jak i eksploatacji planowanego przedsięwzięcia
i dotyczyło będzie przede wszystkim oddziaływania na klimat akustyczny i powietrze (hałas oraz emisja pyłów i gazów), powierzchnię ziemi poprzez przekształcenie powierzchni, emisję odpadów oraz ścieków.
e) czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania – Oddziaływanie, jakie wystąpi podczas prac budowlanych (hałas, emisja pyłów) będzie mieć charakter okresowy, krótkotrwały a uciążliwości ustaną wraz z zakończeniem prac. Faza eksploatacji obiektu biorąc pod uwagę jego skalę wielkości (dwa stanowiska), lokalizację - nie będzie oddziaływała znacząco na środowisko. Równoważny poziom hałasu na granicy działki Inwestora w czasie pracy warsztatu w godzinach dziennych nie przekroczy wartości dopuszczalnej tj. 55 dB-A, w godzinach nocnych zakład będzie nieczynny.
 
Biorąc pod uwagę powyższe kryteria i uwarunkowania związane z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu, uwzględniając opinię sanitarną wydaną przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Przemyślu oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie, po szczegółowej analizie przedłożonej informacji o planowanym przedsięwzięciu, Wójt Gminy Bircza postanowił nałożyć obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia i jednocześnie określił zakres raportu o oddziaływaniu
w/w przedsięwzięcia na środowisko.
 
Raport o oddziaływaniu na środowisko pozwoli dokonać szczegółowej analizy
i oceny:
- oddziaływania planowanej inwestycji na środowisko oraz zdrowie i warunki życia ludzi,
- możliwości oraz sposobów zapobiegania i ograniczania negatywnego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko.
 
Informacja o niniejszym postanowieniu została umieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku, prowadzonym przez Wójta Gminy Bircza w Biuletynie Informacji Publicznej www.bircza.pl.
Zgodnie z art. 35 § 5 Kpa do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zwieszenia postępowania oraz okresów opóźnień, spowodowanych z winy strony albo
z przyczyn niezależnych od organu.
 
 
 
Pouczenie
Na niniejsze postanowienie przysługuje stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu za pośrednictwem Wójta Gminy Bircza w terminie 7 dni od daty jego doręczenia – (art. 65 ust. 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz art. 141 § 1 i 2 Kpa).
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Otrzymują:
 1. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Bircza;
 2. Strona Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Birczy;
 3. Tablica ogłoszeń miejscowości Bircza;
 4. Miejsce realizacji przedsięwzięcia;
 5. a/a.
 
Strony postępowania:
1.      Wnioskodawca – Bernardeta Nowak – ul. Rudawskiego22/8, 37-740 Bircza;
2.      Wnioskodawca – Paweł Nowak - ul. Rudawskiego22/8, 37-740 Bircza;
3.      Gmina Bircza, ul. Ojca Św. Jana Pawła II 2, 37-740 Bircza
4.      Pani Alicja Stopyra, Tuczempy 26 a, 37-500 Munina;
5.      Pani Aneta Maria Baran, ul. Słoneczna1, 37-740 Bircza.
 
Do wiadomości:
1.    Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przemyślu, ul. B-pa Glazera 9,
37 – 700 Przemyśl;
2.    Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie, Al. Piłsudskiego 38,
35 – 001 Rzeszów.

Autor: Jadwiga Haber-Slowińska
Data: 2011-04-05 13:28:01
Udostępnił: Admin Administrator
Data: 2011-04-05 13:30:24

Rejestr zmian


Urząd Gminy Bircza
ul. Ojca Św. Jana Pawła II 2
37-740 Bircza
tel. (016) 672-60-91
fax. (016) 672-53-41
email: sekretariat@bircza.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl