Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Bircza
  
1-03-2024, Piątek, 12:26


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

POSTANOWIENIE

 

Bircza, dnia 4 kwietnia 2011 r.
UG-7331/3DŚ/11
 
 
POSTANOWIENIE
 
 
Na podstawie art. 123, zgodnie z art. 97 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego /j.t.Dz. U. Z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późń. zm./,
w związku z art. 69 ust. 4 i 5 oraz art. 88 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko / Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm./, po rozpatrzeniu wniosku Państwa Bernardety Nowak i Pawła Nowak z dnia 28 lutego 2011r. ( otrzymanego 1 marca 2011r.), dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku warsztatu samochodowego z poddaszem przeznaczonym na cele mieszkalne na działce nr 598/3 w miejscowości Bircza, wymienionego w § 3 ust. 1, pkt 76 Rozporządzenia Rady Ministrów sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko z dnia 9 listopada 2010 r.  (Dz. U. z 2010 r. Nr 213 poz. 1397),
 
p o s t a n a w i a m
 
zawiesić postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: ”Budowa budynku warsztatu samochodowego z poddaszem przeznaczonym na cele mieszkalne na działce nr 598/3 w miejscowości Bircza”
do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
 
U z a s a d n i e n i e
            Dnia 1 marca 2011 r. do tut. Urzędu Gminy wpłynął wniosek Państwa Bernardety Nowak i Pawła Nowak, zam. Przedmieście Dubieckie 62, 37-750 Dubiecko o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku warsztatu samochodowego z poddaszem przeznaczonym na cele mieszkalne, na działce nr 598/3, w miejscowości Bircza.
 Dnia 3 marca 2011 r. Wójt Gminy Bircza zawiadomił strony postępowania
o wszczęciu postępowania oraz wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
w Rzeszowie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Przemyślu z prośbą o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w/w przedsięwzięcia i ewentualnego określenia zakresu raportu.
            Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przemyślu w wydanej opinii sanitarnej znak PSNZ.465-9/11 z dnia  11 marca 2011 r. (data wpływu 16 marca 2011r.) stwierdził, że dla w/w przedsięwzięcia nie ma potrzeby przeprowadzenia pod względem higieniczno-sanitarnym oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie postanowieniem znak WOOŚ-4240.13.12.2011.AK-2 otrzymanego dnia 29 marca 2011r. wyraził natomiast opinię o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania tego przedsięwzięcia na środowisko
i ustalił zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
            Analizując wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz
z kartą informacyjną przedsięwzięcia pod kątem uwarunkowań związanych
z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko stosownie do przepisów art. 63 ust. 1 i 4 cytowanej ustawy i § 3 ust. 1, pkt 76 Rozporządzenia Rady Ministrów sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko z dnia 9 listopada 2010 r., Wójt Gminy Bircza wydał w dniu 4 kwietnia 2011 r.. postanowienie nr UG – 7331/3DŚ/11, w którym nałożył obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w/w przedsięwzięcia.
     Organ wydaje postanowienie o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowiska.
 
Zgodnie z art. 103 k.p.a. zawieszenie postępowania wstrzymuje bieg terminów przewidzianych w kodeksie.
 
Mając powyższe na uwadze postanowiono jak w sentencji.
 
Pouczenie
Na niniejsze postanowienie  nie przysługuje zażalenie.
 
 
 
 
 
Otrzymują:
  1. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Bircza;
  2. Strona Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Birczy;
  3. Tablica ogłoszeń miejscowości Bircza;
  4. a/a.
 
Strony postępowania:
1.      Wnioskodawca – Bernardeta Nowak – ul. Rudawskiego22/8, 37-740 Bircza;
2.      Wnioskodawca – Paweł Nowak - ul. Rudawskiego22/8, 37-740 Bircza;
3.      Gmina Bircza, ul. Ojca Św. Jana Pawła II 2, 37-740 Bircza
4.      Pani Alicja Stopyra, Tuczempy 26 a, 37-500 Munina;
5.      Pani Aneta Maria Baran, ul. Słoneczna1, 37-740 Bircza.
 
Do wiadomości:
1.    Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przemyślu, ul. B-pa Glazera 9,
37 – 700 Przemyśl;
2.    Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie, Al. Piłsudskiego 38,
35 – 001 Rzeszów.

Autor: Jadwiga Haber-Slowińska
Data: 2011-04-05 13:39:37
Udostępnił: Admin Administrator
Data: 2011-04-05 13:41:33

Rejestr zmian


Urząd Gminy Bircza
ul. Ojca Św. Jana Pawła II 2
37-740 Bircza
tel. (016) 672-60-91
fax. (016) 672-53-41
email: sekretariat@bircza.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl