Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Bircza
  
13-04-2024, Sobota, 08:31


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Postanowienie

 

Bircza, dnia 21 kwietnia 2011r.
OŚ-6220.1.2011.DŚ
 
 
P O S T A N O W I E N I E
 
 
            Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. Nr 98 z 2000 r., poz. 1071 ze zm.) oraz art. 63. ust. 1 i ust. 4, art. 64 ust. 1, art. 66, art. 67, art. 68, art. 88 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008, Nr 199, poz. 1227 z późn zm.) oraz na podstawie § 3 ust. 1, pkt 60 Rozporządzenia Rady Ministrów sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko z dnia 9 listopada 2010 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 213 poz. 1397) ,
 
postanawiam
 
stwierdzić obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.:”Budowa drogi leśnej Sufczyna-Tokarnia” i jednocześnie zobowiązać inwestora tj. Nadleśnictwo Bircza, Stara Bircza 99, 37-740 Bircza do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla w/w przedsięwzięcia, w ustalonym poniżej zakresie.
 
Raport o oddziaływaniu planowanego w/w przedsięwzięcia na środowisko powinien być zgodny z zakresem określonym w art. 66 (bez pkt 10) ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu  informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w tym powinien zawierać:
1.      opis planowanego przedsięwzięcia, a w szczególności:
a)      charakterystykę całego przedsięwzięcia i warunki użytkowania terenu w fazie budowy i eksploatacji lub użytkowania,
b)      główne cechy charakterystyczne procesów technologicznych,
c)      przewidywane rodzaje i ilości zanieczyszczeń, wynikające z funkcjonowania planowanego przedsięwzięcia;
2.      opis elementów przyrodniczych środowiska objętych zakresem przewidywanego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko, w tym elementów środowiska objętych ochroną na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r., Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.);
3.      opis wpływu realizacji przedsięwzięcia na zasoby, twory i składniki przyrody ,
o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody 
(Dz. U. z 2009 r., Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) w szczególności na siedliska przyrodnicze objęte ochroną oraz gatunki grzybów, roślin i zwierząt, objętych ochroną gatunkową, występujące na obszarze objętym przedsięwzięciem oraz
w strefie jego oddziaływania;
4.      opis wpływu realizacji przedsięwzięcia na środowisko przyrodnicze, poprzez określenie wielkości oddziaływań bezpośrednich, pośrednich, wtórnych, skumulowanych, krótko-, średnio- i długoterminowych, stałych i chwilowych przedmiotowego przedsięwzięcia w zasięgu możliwego oddziaływania, określić wielkość oddziaływań wraz z przedstawieniem metodyki jego określenia;
5.      opis istniejących w sąsiedztwie lub w bezpośrednim zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia zabytków chronionych na podstawie przepisów
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;
6.      opis przewidywanych skutków dla środowiska w przypadku niepodejmowania przedsięwzięcia;
7.      opis analizowanych wariantów, w tym:
a)      wariantu proponowanego przez wnioskodawcę oraz racjonalnego wariantu alternatywnego (np. wariant lokalizacyjny),
b)      wariantu najkorzystniejszego dla środowiska wraz z uzasadnieniem ich wyboru;
8.      określenie przewidywanego oddziaływania na środowisko analizowanych wariantów, w tym również w przypadku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, a także możliwego transgranicznego oddziaływania na środowisko;
9.      uzasadnienie proponowanego przez wnioskodawcę wariantu, ze wskazaniem jego oddziaływania na środowisko, w szczególności na:
a)      ludzi, rośliny, zwierzęta, grzyby i siedliska przyrodnicze, wodę 9wody powierzchniowe i podziemne) i powietrze,
b)      powierzchnię ziemi, z uwzględnieniem ruchów masowych ziemi, klimat
i krajobraz,
c)      dobra materialne,
d)     zabytki i krajobraz kulturowy, objęte istniejącą dokumentacją, w szczególności rejestrem lub ewidencją zabytków,
e)      wzajemne oddziaływanie między elementami, o których mowa w lit. a-d;
10. opis metod prognozowania zastosowanych przez wnioskodawcę oraz opis przewidywanych znaczących oddziaływań planowanego przedsięwzięcia na środowisko, obejmujący bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótko-, średnio- i długoterminowe, stałe i chwilowe oddziaływania na środowisko, wynikające z:
a)      istnienia przedsięwzięcia,
b)      wykorzystania zasobów środowiska,
c)      emisji;
11. raport winien określać oddziaływanie, zarówno oddzielnie, jak i w połączeniu z innymi planami lub przedsięwzięciami przewidywanymi do realizacji na terenie lub w pobliżu projektowanej inwestycji, a także z uwzględniać oddziaływanie przedsięwzięcia na etapie jego realizacji, eksploatacji oraz likwidacji;
12. raport winien przedstawiać działania minimalizujące wpływ przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko przyrodnicze;
13. opis przewidywanych działań mających na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko,
w szczególności na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru;
14. jeżeli planowane przedsięwzięcie jest związane z użyciem instalacji, porównanie proponowanej technologii z technologią spełniającą wymagania o których mowa w art. 143 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (dz. U. z 2008r. nr 25, poz. 150 z późn. zm);
15. wskazanie, czy dla planowanego przedsięwzięcia jest konieczne ustanowienie obszaru ograniczonego użytkowania w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia
2001 r. – Prawo ochrony środowiska, oraz określenie granic takiego obszaru, ograniczeń w zakresie przeznaczenia terenu, wymagań technicznych dotyczących obiektów budowlanych i sposób korzystania z nich,
16. przedstawienie zagadnień w formie graficznej;
17. przedstawienie zagadnień w formie kartograficznej w skali odpowiadającej przedmiotowi i szczegółowości analizowanych w raporcie zagadnień oraz umożliwiającej kompleksowe przedstawienie przeprowadzonych analiz oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko;
18. analizę możliwych konfliktów społecznych związanych z planowanym przedsięwzięciem;
19. przedstawienie propozycji monitoringu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na etapie jego budowy i eksploatacji lub użytkowania, w szczególności na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru;
20. wskazanie trudności wynikających z niedostatków techniki lub luk we współczesnej wiedzy, jakie napotkano, opracowując raport;
21. streszczenie w języku niespecjalistycznym informacji zawartych w raporcie,
w odniesieniu do każdego elementu raportu;
22. nazwisko osoby lub osób sporządzających raport;
23. źródła informacji stanowiące podstawę do sporządzenia raportu.
 
W raporcie należy uwzględnić ewentualne nakładanie się oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się w otoczeniu planowanego przedsięwzięcia.
W raporcie należy w szczególności odnieść się do zakazów wynikających z art. 24 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220), rozporządzenia Nr 73/05 Wojewody Podkarpackiego z dnia 31 października 2005r.
w sprawie Parku Krajobrazowego Pogórza Przemyskiego oraz obszarze chronionym Europejską Siecią Ekologiczną „Natura 2000” Pogórze Przemyskie PLB 180001 ( Ostoja Przemyska PLH180012)
Raport o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na środowisko należy przedłożyć w trzech egzemplarzach wraz z jego zapisem w formie elektronicznej na informatycznych nośnikach danych.
 
 
 
U z a s a d n i e n i e
 
 
Dnia 11 stycznia 2011 r. do tut. Urzędu Gminy wpłynął wniosek Nadleśnictwa Bircza, Stara Bircza 99, 37-740 Bircza o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „ Budowie   drogi leśnej Sufczyna-Tokarnia”.
Dnia 16 stycznia 2011 r. wezwano inwestora do uzupełnienia braków formalnych wniosku, które zostały uzupełnione w wyznaczonym terminie.
Na podstawie przedłożonych dokumentów ustalono, iż planowane zamierzenie inwestycyjne należy do kategorii przedsięwzięć, dla których przeprowadzenie procedury oceny oddziaływania na środowisko może być wymagane, na podstawie art. 63 ust.1
w związku z art. 59 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2008, Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) ,
w związku z § 3 ust. 1 pkt 60 (drogi o nawierzchni twardej o całkowitej długości przedsięwzięcia powyżej 1 km inne niż wymienione w §2 ust. 1 pkt 31 i 32) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397).
Zawiadomieniem z dnia 25 stycznia 2011 r. na podstawie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia
3 października 2008 r. „o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie…”, zostało wszczęte postępowanie w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację w/w przedsięwzięcia.
Obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, zgodnie z art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. „o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie…” stwierdza, w drodze postanowienia organ właściwy do wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach (Wójt Gminy Bircza), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Przemyślu oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie.
Wypełniając dyspozycję art. 64 ustawy z dnia 3 października 2008 r.
„o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie …”, Wójt Gminy Bircza dnia
26 stycznia 2011 r. wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Przemyślu, z prośbą o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w/w przedsięwzięcia i ewentualnego określenia zakresu raportu.
 
 
            Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przemyślu w wydanej opinii sanitarnej znak PSNZ.465-4/11 z dnia 31 stycznia 2011 r. (data wpływu 03 luty 2011r.) stwierdził, że dla w/w przedsięwzięcia nie ma potrzeby przeprowadzenia pod względem higieniczno-sanitarnym oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie postanowieniem znak WOOŚ-4240.13.6.2011.JG-4 otrzymanym dnia 19 kwietnia 2011r. wyraził natomiast opinię o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania tego przedsięwzięcia na środowisko
i ustalił zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
W niniejszym rozstrzygnięciu Wójt Gminy Bircza uwzględnił:
- informacje określone w karcie informacyjnej przedsięwzięcia, sporządzonej przez  Nadleśniczego mgr inż. Zbigniewa Kopczak
-  opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego (sygn.: PSNZ.465-4/11),
- opinię Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie (sygn.: WOOŚ-4240.13.6.2011.JG-4 ),
- szczegółowe uwarunkowania określone w art. 63 ust. 1 pkt 1 – 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. „o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie …”,
a mianowicie:
1) rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia, z uwzględnieniem:
a) skali przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji
Planowane przedsięwzięcie ma charakter liniowy, usytuowane jest w m. Sufczyna, w gminie Bircza, w województwie podkarpackim, na terenie Parku Krajobrazowego Pogórza Przemyskiego.
            Przedsięwzięcie obejmuje budowę drogi leśnej, przebudowę drogi gminnej i zjazdu z drogi powiatowej. W obrębie planowanej trasy znajduje się kilka budynków o charakterze zabudowy zagrodowej. Łączna długość projektowanej drogi wynosi 2.5km.
            Przedsięwzięcie zlokalizowane jest na działkach (w obrębie Sufczyna):
-      484 i 486 należących do Skarbu Państwa – Państwowego Gospodarstwa Leśnego Nadleśnictwo Bircza,
-      261 należącej do Gmina Bircza
-      172 będącej własnością Skarbu Państwa – Zarząd Dróg Powiatowych w Przemyślu.
            Projektowana droga będzie drogą zakładową, utwardzoną, nieulepszoną,  jednopasmową, dwukierunkową z następującymi parametrami technicznymi:
    kategoria ruchu KR1 – ruch bardzo lekki,
    szerokość jezdni 3.50m,
    szerokość pobocza 2x0.75m,
    przekrój poprzeczny jednostronny w kierunku naturalnego spadku terenu 3%,
    warunki wodne przyjęto jako przeciętne,
    warunki gruntowe – grunty niewysadzinowe,
    nośność podłoża – G1.
            Przy drodze znajdować się będą również mijanki i składy drewna.
            Przebudowywany odcinek drogi gminnej 180m posiada nawierzchnię ziemną utwardzoną kruszywem, sposób jej użytkowania nie ulegnie zmianie. Przez teren leśny, gdzie projektuje się nową drogę, przebiegają już szlaki zrywkowe, nie spełniają one jednak parametrów technicznych, które są wymagane dla transportu drewna samochodami ciężarowymi. 
            Łączna długość projektowanej trasy wynosi 2.5km, powierzchnia jezdni wraz z poboczami 13tys. m², szacowna powierzchnia terenu zajęta pod korpus drogowy 40tys. m².
            Projektowana droga przebiega w większości przez teren zalesiony, zatem dla zbudowania drogi niezbędna będzie wycinka drzew, szacowana powierzchnia wycinki lasu 3ha, co stanowi 4% powierzchni działek leśnych 484 i 486. Należy podkreślić, że droga przebiega przez drzewostany głównie sosnowe na gruntach porolnych.
Na terenie bezpośrednio związanym z realizacją planowanego przedsięwzięcia – siedliskowym typem lasu jest las wyżynny Lwyż. Występują tu gleby brunatne wyługowane lub brunatne typowe, wytworzone z glin ciężkich i pyłów ilastych na utworach kamienisto-ilastych o typach i formach próchnic leśnych – moder typowy (mot), moder mullowy (momu). Na terenie planowanego przedsięwzięcia występuje potencjalnie zbiorowisko Tilio cordatae-Carpinetum betuli typicum zastąpione częściowo poprzez zbiorowiska zastępcze
z sosną zwyczajną (drzewostany porolne w wieku ok. 60 lat) oraz żyzna buczyna karpacka Dentario glandulosae-Fagetum typicum forma podgórska.
Drzewostan: jodła, buk, sosna w wieku 60 lat - drzewostany ochronne, wodochronne.
Odprowadzenie wód opadowych z jezdni będzie się odbywało poprzez otwarte rowy przydrożne. Budowana droga wprawdzie zakłóci naturalny sposób spływu wód, jednak zasadniczy sposób ich odpływu pozostanie bez zmian. Droga nie będzie wyposażona w system kanalizacyjny, wody opadowe odprowadzane z drogi nie będą wymagały stosowania urządzeń oczyszczających oraz uzyskiwania pozwolenia wodno-prawnego.
b) powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na terenie nieruchomości sąsiednich –
W sąsiedztwie planowanej inwestycji nie występuję inne przedsięwzięcia tego rodzaju, tym samym nie występuje możliwość powiązań tych przedsięwzięć, a w szczególności kumulowania się oddziaływań na środowisko przedsięwzięć znajdujących się na terenach nieruchomości sąsiednich. 
c) wykorzystania zasobów naturalnych – Wykonywane prace pod kątem technologicznym nie będą złożone, roboty drogowe prowadzone będą metodami tradycyjnymi, całość prac przewiduje się wykonywać mechanicznie przy użyciu maszyn drogowych: koparek, równiarek i walców drogowych. Realizacja robót powinna ograniczać się do okresu 1 roku.
            Konstrukcję nawierzchni jezdni i poboczy planuje się wykonać w następującym układzie:
    nawierzchnia z tłucznia gr. 8cm,
    podbudowa z tłucznia gr. 20cm,
    warstwa odsączająca z pospółki 20cm,
    zagęszczone i wyprofilowane podłoże gruntowe.
Planowany zakres prac obejmuje:
    wycinka drzew,
    wykonanie robót ziemnych,
    przebudowę zjazdów i wbudowanie przepustów drogowych,
    wykonanie konstrukcji nawierzchni jezdni i poboczy,
    wykonanie zjazdów z drogi,
    prace wykończeniowe.
            Ze względu na charakter planowanej inwestycji (przy uwzględnieniu zastosowanej technologii i używanych substancji) nie zachodzi ryzyko wystąpienia poważnej awarii.
Wszystkie wykorzystywane surowce, materiały, energia, woda potrzebne będą jedynie na czas wykonywania robót budowlanych w ilościach wynikających z przyjętej technologii robót. Materiały niezbędne do wbudowania tj. grunt nasypowy, pospółka, tłuczeń, prefabrykaty betonowe dowożone będą bezpośrednio z magazynów producenta
i wbudowywane na bieżąco w nawierzchnię drogi. Nie przewiduje się zużycia energii elektrycznej w czasie trwania prac budowlanych. W okresie eksploatacji drogi, po oddaniu obiektu do użytkowania, nie przewiduje się bieżącego wykorzystywania wody, surowców, materiałów, paliw czy energii.
d) emisji i występowania innych uciążliwości – Po wykonaniu planowanej drogi nie przewiduje się wprowadzenia do środowiska żadnych szkodliwych substancji oraz energii. Budowla nie będzie powodować emisji żadnych substancji, nie będzie również źródłem emisji energii. Budowana droga wymiernie polepszy sposób gospodarowania lasem, przede wszystkim skróci zrywkę drewna, usprawni transport drewna z lasu, umożliwi wywożenie go z miejsc składowania położonych w lesie mniejszą liczbą samochodów ciężkich, co w konsekwencji zmniejszy emisję hałasu i zanieczyszczeń powodowanych przez pojazdy transportujące drewno w obecny sposób.
            Realizacja inwestycji wiązać się będzie z oddziaływaniem na środowisko głównie na etapie budowy, ze względu na powstawanie odpadów, hałasu i wibracji związanej z pracą ludzi, maszyn i urządzeń. Ustąpią po zakończeniu budowy, warunkiem ich minimalizacji jest prawidłowa organizacja prac budowlanych oraz dopuszczenie do robót sprzętu technicznie sprawnego.
            W związku z niewielkim natężeniem ruchu pojazdów, nie przewiduje się stosowania żadnych specjalnych środków ochrony przed zanieczyszczeniami lub podejmowania działań minimalizujących hałas czy wibracje komunikacyjne.
            Głównymi odpadami (chociaż Ustawa o odpadach wyłącza je z tej kategorii w tym przypadku) będą masy ziemi powstałe z przeprowadzonych robót budowlanych i przygotowania terenu do budowy - powinny być one w całości wykorzystane do uformowania nasypów lub rekultywacji terenu.
            Odpady niebezpieczne: przepracowane oleje silnikowe, czyściwo i opakowania zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi będą powstawały podczas eksploatacji i konserwacji maszyn i urządzeń wykorzystywanych do prac budowlanych. Ilość odpadów niebezpiecznych nie będzie znaczna. Zgodnie z obowiązującymi przepisami każdy rodzaj odpadów niebezpiecznych powinien być gromadzony i przechowywany oddzielnie. Paliwa, smary itp. wykorzystywane w trakcie budowy będą przechowywane w szczelnych pojemnikach, w miejscach spełniających wymagania przeciwpożarowe i ochrony środowiska.
Transport takich odpadów z miejsc ich powstawania do miejsc ich odzysku lub unieszkodliwiania powinien odbywać się z zachowaniem przepisów obowiązujących przy transporcie materiałów niebezpiecznych. Zabezpieczenie i unieszkodliwienie odpadów jest obowiązkiem Wykonawcy robót budowlanych. Mieszanie różnych rodzajów odpadów oraz mieszanie odpadów niebezpiecznych z odpadami innymi jest zakazane.
            Na terenie budowy powstawały będą również odpady bytowe pracowników budowy tj. puszki, butelki czy papier. Należy na nie przygotować odpowiednie pojemniki, które należy systematycznie opróżniać.
            Ścieki socjalno-bytowe występować będą jedynie w fazie realizacji inwestycji, planuje się wykorzystywanie bezodpływowych toalet przenośnych.
e) ryzyka wystąpienia poważnej awarii, przy uwzględnieniu używanych substancji
i stosowanych technologii –
istnieje minimalne ryzyko wystąpienia poważnej awarii. Celem zapobiegania ewentualnych awariom wszystkie urządzenia i instalacje będą utrzymywane
w należytym stanie, również bezwzględnie przestrzegane będą przepisy bezpieczeństwa
i higieny pracy.
2) usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, w szczególności przy istniejącym użytkowaniu terenu, zdolności do samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – uwzględniające:
a) obszary wodno – błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych – nie dotyczy
b) obszary wybrzeży – nie dotyczy
c) obszary górskie lub leśne – Inwestycja położona jest w terenie podgórskim i będzie ingerować w grunty leśne. Przebudowywany odcinek drogi gminnej 180m posiada nawierzchnię ziemną utwardzoną kruszywem, sposób jej użytkowania nie ulegnie zmianie. Przez teren leśny, gdzie projektuje się nową drogę, przebiegają już szlaki zrywkowe, nie spełniają one jednak parametrów technicznych, które są wymagane dla transportu drewna samochodami ciężarowymi. 
            Łączna długość projektowanej trasy wynosi 2.5km, powierzchnia jezdni wraz z poboczami 13tys. m², szacowna powierzchnia terenu zajęta pod korpus drogowy 40tys. m².
            Projektowana droga przebiega w większości przez teren zalesiony, zatem dla zbudowania drogi niezbędna będzie wycinka drzew, szacowana powierzchnia wycinki lasu 3ha, co stanowi 4% powierzchni działek leśnych 484 i 486. Należy podkreślić, że droga przebiega przez drzewostany głównie sosnowe na gruntach porolnych.
Na terenie bezpośrednio związanym z realizacją planowanego przedsięwzięcia – siedliskowym typem lasu jest las wyżynny Lwyż. Występują tu gleby brunatne wyługowane lub brunatne typowe, wytworzone z glin ciężkich i pyłów ilastych na utworach kamienisto-ilastych o typach i formach próchnic leśnych – moder typowy (mot), moder mullowy (momu). Na terenie planowanego przedsięwzięcia występuje potencjalnie zbiorowisko Tilio cordatae-Carpinetum betuli typicum zastąpione częściowo poprzez zbiorowiska zastępcze z sosną zwyczajną (drzewostany porolne w wieku ok. 60 lat) oraz żyzna buczyna karpacka Dentario glandulosae-Fagetum typicum forma podgórska.
Drzewostan: jodła, buk, sosna w wieku 60 lat - drzewostany ochronne, wodochronne.
d) obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych – nie dotyczy
e) obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt oraz ich siedlisk oraz siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary sieci Natura 2000 wyznaczone w trybie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880) –Planowane przedsięwzięcie znajduje się na obszarze chronionym Europejską Siecią Ekologiczną „Natura 2000” Pogórze Przemyskie PLB 180001 i dodatkowo znajduje się w odległości 2km od obszaru Ostoja Przemyska PLH180012.
f) obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone – nie dotyczy
g) obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne – nie dotyczy
h) gęstość zaludnienia – wg. stanu na dzień 31 grudnia 2010 r. liczba mieszkańców miejscowości Bircza wynosi 288 osób. Powierzchnia miejscowościSufczyna:1051,29 ha;średnia gęstość zaludnienia:288 osób /1051,29ha(10,5129 km2)= 27,4osób/ km2
i) obszary przylegające do jezior – nie dotyczy
j) obszary ochrony uzdrowiskowej – nie dotyczy
3) rodzaj i skala możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do uwarunkowań wymienionych w pkt 1 i 2, wynikające z :
a) zasięgu oddziaływania – obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą przedsięwzięcie może oddziaływać – Z przedstawionych informacji o planowanym przedsięwzięciu wynika, że zasięg oddziaływania planowanej inwestycji będzie wyznaczony głównie hałasem i rozprzestrzenianiem się zanieczyszczeń technologicznych. Identyfikację źródeł oddziaływania na otoczenie należy zróżnicować w zależności od etapu inwestycji.
W fazie eksploatacji planowana inwestycja nie będzie znacząco oddziaływała na środowisko.  Jej wpływ w odniesieniu do rozmiaru i zakresu nie jest znacząco negatywny na obszar geograficzny i ludność go zamieszkującą. Zasięg oddziaływania będzie miał charakter lokalny, ograniczony do terenów realizacji przedsięwzięcia. W sposób korzystny zostanie zmieniony układ komunikacyjny.      
b) transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze – Planowane przedsięwzięcie zostanie w całości zrealizowane na terytorium państwa polskiego. Uwzględniając charakter planowanej inwestycji oraz jego odległość od najbliższej granicy państwa nie przewiduje się, aby przedsięwzięcie oddziaływało na obszary położone poza granicami Polski
c) wielkości i złożoności oddziaływania, z uwzględnieniem obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej – Przedsięwzięcie zlokalizowane jest na działkach (w obrębie Sufczyna):
-      484 i 486 należących do Skarbu Państwa – Państwowego Gospodarstwa Leśnego Nadleśnictwo Bircza,
-      261 należącej do Gmina Bircza
-      172 będącej własnością Skarbu Państwa – Zarząd Dróg Powiatowych w Przemyślu.
Przebudowywany odcinek drogi gminnej 180m posiada nawierzchnię ziemną utwardzoną kruszywem, sposób jej użytkowania nie ulegnie zmianie. Przez teren leśny, gdzie projektuje się nową drogę, przebiegają już szlaki zrywkowe, nie spełniają one jednak parametrów technicznych, które są wymagane dla transportu drewna samochodami ciężarowymi. 
            Łączna długość projektowanej trasy wynosi 2.5km, powierzchnia jezdni wraz z poboczami 13tys. m², szacowna powierzchnia terenu zajęta pod korpus drogowy 40tys. m².
Projektowana droga przebiega w większości przez teren zalesiony, zatem dla zbudowania drogi niezbędna będzie wycinka drzew, szacowana powierzchnia wycinki lasu 3ha, co stanowi 4% powierzchni działek leśnych 484 i 486. Należy podkreślić, że droga przebiega przez drzewostany głównie sosnowe na gruntach porolnych.
d) prawdopodobieństwa oddziaływania – Realizacja inwestycji wiązać się będzie
z oddziaływaniem na środowisko głównie na etapie budowy, ze względu na powstawanie odpadów, ścieków, hałasu i wibracji związanej z pracą ludzi, maszyn i urządzeń oraz na powierzchnię ziemi poprzez przekształcenie powierzchni. Po zakończeniu budowy ustąpią w/w uciążliwości a , warunkiem ich minimalizacji jest prawidłowa organizacja prac budowlanych oraz dopuszczenie do robót sprzętu technicznie sprawnego. Ze względu na to, że planowana droga charakteryzuje się najniższymi parametrami geometrycznymi
i ruchowymi, jej wpływ na środowisko podczas eksploatacji jest znikomy - nie będzie ona powodować zagrożenia dla środowiska przyrodniczego. Planowana budowla będzie
w dużym stopniu wpisana w krajobraz, dostosowana do istniejącego terenu, odbiegać od niego będzie jedynie w miejscach gdzie kształt drogi wymuszają parametry techniczne.
e) czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania – Oddziaływanie, jakie wystąpi podczas prac budowlanych (hałas, emisja pyłów) będzie mieć charakter okresowy, krótkotrwały a uciążliwości ustaną wraz z zakończeniem prac. Powierzchnia drogi
i elementów towarzyszących ograniczona będzie do niezbędnego minimum. Wykopy
i nasypy przeciętnie nie będą znaczne, dziko żyjące zwierzęta będą mogły się swobodnie poruszać wzdłuż i w poprzek proj. drogi. Skarpy rowów odwadniających będą miały łagodne skarpy, a ich głębokość będzie minimalna, ponadto będą utrwalone odpowiednio dobranym zestawem roślin, które oprócz ochrony gleby stanowić będą cenną domieszkę biocenotyczną. Walory krajobrazowe będą w możliwie wysokim stopniu zachowane.
Biorąc pod uwagę powyższe kryteria i uwarunkowania związane z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu, uwzględniając opinię sanitarną wydaną przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Przemyślu oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie, po szczegółowej analizie przedłożonej informacji o planowanym przedsięwzięciu, Wójt Gminy Bircza postanowił nałożyć obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia i jednocześnie określił zakres raportu o oddziaływaniu
w/w przedsięwzięcia na środowisko.
 
Raport o oddziaływaniu na środowisko pozwoli dokonać szczegółowej analizy
i oceny:
- oddziaływania planowanej inwestycji na środowisko oraz zdrowie i warunki życia ludzi,
- możliwości oraz sposobów zapobiegania i ograniczania negatywnego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko.
 
Informacja o niniejszym postanowieniu została umieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku, prowadzonym przez Wójta Gminy Bircza w Biuletynie Informacji Publicznej www.bircza.pl.
Zgodnie z art. 35 § 5 Kpa do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zwieszenia postępowania oraz okresów opóźnień, spowodowanych z winy strony albo
z przyczyn niezależnych od organu.
 
 
 
Pouczenie
 
 
Na niniejsze postanowienie przysługuje stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu za pośrednictwem Wójta Gminy Bircza w terminie 7 dni od daty jego doręczenia – (art. 65 ust. 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz art. 141 § 1 i 2 Kpa).
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Otrzymują:
  1. Strona Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Birczy;
  2. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Bircza;
  3. Tablica ogłoszeń miejscowości Sufczyna;
  4. Miejsce przedsięwzięcia;
  5. a/a.
 
Strony postępowania:
1.      Wnioskodawca – Nadleśnictwo Bircza, Stara Bircza 99, 37-740 Bircza;
2.      Wójt Gminy Bircza, ul. Ojca Św. Jana Pawła II 2, 37-740 Bircza;
3.      Zarząd Dróg Powiatowych w Przemyślu, Plac Dominikański 3, 37-740 Bircza.
 
Do wiadomości:
1.    Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przemyślu, ul. B-pa Glazera 9,
37 – 700 Przemyśl;
2.    Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie, Al. Piłsudskiego 38,
35 – 001 Rzeszów.

Autor: Paweł Rogal
Data: 2011-04-22 11:55:15
Udostępnił: Paweł Rogal
Data: 2011-04-22 11:57:18

Rejestr zmian


Urząd Gminy Bircza
ul. Ojca Św. Jana Pawła II 2
37-740 Bircza
tel. (016) 672-60-91
fax. (016) 672-53-41
email: sekretariat@bircza.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl