Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Bircza
  
29-03-2023, Środa, 08:14


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Postanowienie

 

Bircza, dnia 21 kwietnia 2011 r.
OŚ-6220.1.2011.DŚ
 
 
POSTANOWIENIE
 
 
Na podstawie art. 123, zgodnie z art. 97 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego /j.t.Dz. U. Z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późń. zm./,
w związku z art. 69 ust. 4 i 5 oraz art. 88 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko / Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm./, po rozpatrzeniu wniosku Nadleśnictwa Bircza, Stara Bircza 99, 37-740 Bircza
o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „ Budowie   drogi leśnej Sufczyna-Tokarnia” z dnia 11 stycznia 2011r., 
wymienionego w § 3 ust. 1, pkt 60 Rozporządzenia Rady Ministrów sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko z dnia 9 listopada 2010 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 213 poz. 1397),
 
p o s t a n a w i a m
 
zawiesić postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: ”Budowa drogi leśnej Sufczyna-Tokarnia” do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
 
U z a s a d n i e n i e
            Dnia 11 stycznia 2011 r. do tut. Urzędu Gminy wpłynął wniosek Nadleśnictwa Bircza, Stara Bircza 99, 37-740 Bircza o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „ Budowie  drogi leśnej Sufczyna-Tokarnia”.
Dnia 16 stycznia 2011 r. wezwano inwestora do uzupełnienia braków formalnych wniosku, które zostały uzupełnione w wyznaczonym terminie.
W związku z powyższym 25 stycznia 2011 r. Wójt Gminy Bircza zawiadomił strony postępowania o wszczęciu postępowania oraz  26 stycznia 2011 r. wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Przemyślu z prośbą o wydanie opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w/w przedsięwzięcia i ewentualnego określenia zakresu raportu.
            Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przemyślu w wydanej opinii sanitarnej znak PSNZ.465-4/11 z dnia 31 stycznia  2011 r. (data wpływu 03 luty  2011r.) stwierdził, że dla w/w przedsięwzięcia nie ma potrzeby przeprowadzenia pod względem higieniczno-sanitarnym oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie postanowieniem znak WOOŚ-4240.13.6.2011.JG-4 otrzymanym dnia 19 kwietnia 2011r. wyraził natomiast opinię o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania tego przedsięwzięcia na środowisko
i ustalił zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
            Analizując wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz
z kartą informacyjną przedsięwzięcia pod kątem uwarunkowań związanych
z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko stosownie do przepisów art. 63 ust. 1 i 4 cytowanej ustawy i § 3 ust. 1, pkt 60 Rozporządzenia Rady Ministrów sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko z dnia 9 listopada 2010 r., Wójt Gminy Bircza wydał w dniu 21 kwietnia 2011r.. postanowienie znak: OŚ-6220.1.2011.DŚ, w którym nałożył obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w/w przedsięwzięcia.
     Organ wydaje postanowienie o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowiska.
 
Zgodnie z art. 103 k.p.a. zawieszenie postępowania wstrzymuje bieg terminów przewidzianych w kodeksie.
 
Mając powyższe na uwadze postanowiono jak w sentencji.
 
Pouczenie
Na niniejsze postanowienie  nie przysługuje zażalenie.
 
 
 
 
 
 
 
 
Otrzymują:
  1. Strona Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Birczy;
  2. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Bircza;
  3. Tablica ogłoszeń miejscowości Sufczyna;
  4. a/a.
 
Strony postępowania:
1.      Wnioskodawca – Nadleśnictwo Bircza, Stara Bircza 99, 37-740 Bircza;
2.      Wójt Gminy Bircza, ul. Ojca Św. Jana Pawła II 2, 37-740 Bircza;
3.      Zarząd Dróg Powiatowych w Przemyślu, Plac Dominikański 3, 37-740 Bircza.
 
Do wiadomości:
1.    Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przemyślu, ul. B-pa Glazera 9,
37 – 700 Przemyśl;
2.    Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie, Al. Piłsudskiego 38,
35 – 001 Rzeszów.
 

Autor: Paweł Rogal
Data: 2011-04-22 11:58:41
Udostępnił: Paweł Rogal
Data: 2011-04-22 11:59:23

Rejestr zmian


Urząd Gminy Bircza
ul. Ojca Św. Jana Pawła II 2
37-740 Bircza
tel. (016) 672-60-91
fax. (016) 672-53-41
email: sekretariat@bircza.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl