Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Bircza
  
28-03-2023, Wtorek, 00:57


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

„Przebudowie zbiornika retencyjnego w miejscowości Żohatyn” na działce ew. nr 230/1, gmina Bircza

 

Bircza, dnia 25 maja 2011r.
UG- 7331/5DŚ/10/11
 
 
 
DECYZJA
 
Na podstawie art.105 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego( j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w związku z art. 73 ust.
1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr199, poz. 1227 z 7.11.2008) na wniosek Nadleśnictwa Dynów z dnia 20 maja 2011 r. (otrzymanego 23 maja 2011r) znak: ZG-74-13/11
 
 
 
 
postanawiam
 
umorzyć postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.; „Przebudowie zbiornika retencyjnego w miejscowości Żohatyn” na działce ew. nr 230/1, gmina Bircza
 
 
 
Uzasadnienie
 
Dnia 18 czerwca 2010 r. do tut. Urzędu wpłynął wniosek Nadleśnictwa Dynów o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie zbiornika retencyjnego w miejscowości Żohatyn na działce ew. nr 230/1.
             Dnia 23 czerwca 2010 r. Wójt Gminy Bircza zwrócił się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Przemyślu z prośbą o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w/w przedsięwzięcia i ewentualnego określenia zakresu raportu.
            Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przemyślu w wydanej opinii sanitarnej znak PSNZ.465-30/10 z dnia 25 czerwca 2010 r. stwierdził, że dla w/w przedsięwzięcia nie ma potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie postanowieniem znak RDOŚ-18-WOOŚ-7048-13-19/3/10/is z dnia 25 sierpnia 2010 r. wyraził natomiast opinię o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania tego przedsięwzięcia na środowisko i ustalił zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
            Analizując wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z kartą informacyjną przedsięwzięcia pod kątem uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko stosownie do przepisów art. 63 ust. 1 i 4 cytowanej ustawy i § 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257 poz. 2573 z późn. zm.), Wójt Gminy Bircza wydał w dniu 31 sierpnia 2010 r. postanowienie nr UG – 7331/5DŚ/10, w którym nałożył obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w/w przedsięwzięcia.
Postanowieniem z dnia 17 września 2010 r. zawieszono postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
Dnia 23 maja 2011r. wpłynął wniosek inwestora o umorzenie przedmiotowego postępowania, jednocześnie wycofując wniosek własny o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację w/w przedsięwzięcia.
Zgodnie z art.105 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego organ administracji publicznej może umorzyć postępowanie, jeżeli wystąpi o to strona, na której żądanie postępowanie zostało wszczęte.
 
 
Mając na uwadze powyższe postanowiono jak w sentencji.           
 
 
Pouczenie
 
Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu ul. Borelowskiego 1, za moim pośrednictwem w terminie
14 dni od daty otrzymania.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Otrzymują:
  1. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Bircza;
  2. Strona Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Birczy;
  3. Tablica ogłoszeń miejscowości Żohatyn;
  4. Miejsce realizacji przedsięwzięcia;
  5. a/a.
 
 
Strony postępowania:
1.    Wnioskodawca – Nadleśnictwo Dynów, ul. Jaklów 2, 36 – 065 Dynów;
2.    Pan Mieczysław Kubrak, zam. Żohatyn 45, 37 – 751 Żohatyn;
3.    Pan Wiesław Borsuk, zam. Żohatyn 13, 37 – 751 Żohatyn;
4.    Pani Anna Karaś-Borsuk, zam. Żohatyn 8, 37 – 751 Żohatyn;
 
 
Do wiadomości:
1.   Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przemyślu, ul. B-pa Glazera 9,
     37 – 700 Przemyśl;
2.   Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie, Al. Piłsudskiego 38,
     35 – 001 Rzeszów.
 
 

Autor: Paweł Rogal
Data: 2011-05-26 09:05:51
Udostępnił: Paweł Rogal
Data: 2011-05-26 09:06:58

Rejestr zmian


Urząd Gminy Bircza
ul. Ojca Św. Jana Pawła II 2
37-740 Bircza
tel. (016) 672-60-91
fax. (016) 672-53-41
email: sekretariat@bircza.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl