Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Bircza
  
27-11-2021, Sobota, 10:31


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

„Budowa dwóch zbiorników wodnych położonych kaskadowo”

 

Bircza, dnia 05 sierpnia  2011 r.
OŚ-6220.9.2011
 
 
P O S T A N O W I E N I E
 
 
            Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), w związku z art. 63 ust. 2  oraz art. 64 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r., nr 199, poz. 1227z późn. zm.), a także rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. – w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Przemyślu oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie w postępowaniu dotyczącym wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa dwóch zbiorników wodnych położonych kaskadowo”
 
 
Postanawiam
 
Odstąpić od obowiązku przeprowadzania procedury oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Budowa dwóch zbiorników wodnych położonych kaskadowo” na działkach ewid. nr 267/12 i 267/13 w miejscowości Żohatyn, gmina Bircza.
 
 
Uzasadnienie
 
            Dnia 22 czerwca 2011r. wpłynął wniosek Nadleśnictwa Dynów o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa dwóch zbiorników wodnych położonych kaskadowo” na działkach nr ewid. 267/12 i 267/13 w miejscowości Żohatyn.  W dniu 29 czerwca 2011r. wszczęto postępowanie w przedmiotowej sprawie oraz wystąpiono o wydanie opinii do Państwowego Inspektora Sanitarnego w Przemyślu oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie.
W piśmie otrzymanym dnia 15 lipca 2011 r., znak PSNZ.465-26/11 Państwowy Inspektor Sanitarny w Przemyślu oraz w postanowieniu znak: WOOŚ.4240.13.25.2011.DR-3 otrzymanym dnia 1 sierpnia 2011r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie wyrazili opinię, że przedsięwzięcie nie wymaga przeprowadzenia procedury oceny oddziaływania na środowisko.
 
            W wyniku szczegółowej analizy materiałów scharakteryzowano przedmiotową inwestycję, zgodnie z art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r., nr 199, poz. 1227z późn. zm.) w następujący sposób:
 
1) rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia, z uwzględnieniem:
a) skali przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji:
Projekt polega na budowie dwóch wodnych zbiorników retencyjnych położonych kaskadowo, które będzie przedzielała grobla piętrząca zbiornika górnego, przy czym zbiornik górny zostanie wykonany w miejscu istniejącego stawu ze stałym lustrem wody, groblą piętrzącą i urządzeniem przelewowym – mnichem betonowym z wyciągiem korbowym. Inwestycja jest zlokalizowana w leśnictwie Żohatyn na gruncie leśnym własności Skarbu Państwa w zarządzie Nadleśnictwa Dynów, w środku kompleksu leśnego.Zasilanie zbiorników w wodę stanowi bezimienny ciek wodny o szerokości w dnie około 0,3 m oraz wody opadów atmosferycznych spływające powierzchniowo. 
W ramach projektu przewiduje się:
- w zbiorniku górnym - rozebranie istniejącej grobli zbiornika z uwagi na jej nieszczelność
wraz niefunkcjonującym mnichem betonowym, odmulenie, pogłębienie i uformowanie czaszy istniejącego zbiornika oraz zamontowanie mnicha oraz stałego przelewu na grobli piętrzącej,
- w zbiorniku dolnym (projektowanym) – przewiduje się uformowanie czaszy zbiornika, wykonanie grobli piętrzącej, zamontowanie urządzenia przelewowego (mnich) oraz przelewu górnego umocnionego kamieniem naturalnym na grobli.
Wymiary zbiorników:
- zbiornik górny - długość do 100 m, szerokość do 50 m.
- dolny - długość do 85 m, szerokość do 45 m.
Zbiorniki zlokalizowane są na skraju działek nr 267/12 o pow. 52,74 ha i 267/13                o pow. 33,55. Pod obydwa zbiorniki zostanie zajęte łącznie około 1,0 ha wymienionych działek tj. około 1 % powierzchni obu działek. Obiekty położone są w naturalnym zagłębieniu terenu. Zbiornik górny aktualnie posiada stałe lustro wody. Piętrzenie powoduje grobla ziemna długości 45 m i szerokości w koronie około 5 m. Upust wody następuje poprzez mnich z wyciągiem korbowym, który aktualnie nie spełnia swojej funkcji – woda płynie po dwóch stronach mnicha po koronie wału.
Znaczne fragmenty powierzchni zbiornika porasta rdestnica pływająca, oraz skrzyp bagienny, a na niewielkich fragmentach: pałka wąskolistna i trzcina pospolita.  Wokół zbiornika, na granicy otaczającego drzewostanu porastają gęste zarośla leszczy, wierzb, graba i osiki.
Projektowany zbiornik dolny, aktualnie posiada tylko część grobli poza ciekiem wodnym, stąd w zbiorniku nie ma wody. Powierzchnię czaszy zbiornika porastają zakrzaczenia odrosli wierzby i olsze (szara i czarna) oraz bujnie rośliny zielne, wśród których dominują: sitowie leśne, sadziec konopiasty, ostrożeń błotny, tojeść pospolita, pokrzywa zwyczajna, turzyca owłosiona, sit rozpierzchły. W mniejszych ilościach występują: czyściec błotny, przytulia błotna, wierzbówka kiprzyca.
Na obrzeżach doliny, w której znajdują się obiekty występują przedplonowe drzewostany sosnowe, w wieku około 60 lat, powstałe wskutek zalesień gruntów porolnych w okresie po II wojnie światowej, podbudowane różnowiekowymi podrostami jodłowymi.         W runie dominują: orlica pospolita, jeżyna, gwiazdnica gajowa, szczawik zajęczy, przytulia czepna, jaskier ostry.    
Inwestycja będzie wymagała usunięcia istniejących drzew w obrębie zbiornika górnego tj. około 20 szt. rozpadającej się olszy szarej, 4 szt. świerku i 5 szt. sosen oraz części roślinności wodnej porastającej zbiornik. W czaszy zbiornika dolnego konieczne będzie usunięcie zakrzaczeń odrośli olszy szarej i czarnej oraz wierzby.Nie będzie ingerencji
w drzewostan otaczający teren inwestycji.
Przewiduje się, że prace przy odmulaniu i pogłębieniu istniejącego zbiornika oraz przy budowie i formowaniu czaszy zbiornika budowanego zostaną wykonane przy pomocy sprzętu mechanicznego (koparka, spycharka). Również uzupełnienie grobli i jej uszczelnienie zostanie wykonane częściowo mechanicznie z materiałów naturalnych, miejscowych. Nowe fragmenty grobli zbiorników zbudowane zostaną warstwowo i zagęszczane zgodnie ze wskazaniami normy PN-B-06050 „Roboty ziemne budowlane”. Dla uzyskania szczelności wykorzystany zostanie grunt spoisty, a w przypadku jego braku zastosowane zostaną ekrany iłowe lub gliniaste. Jako urządzenia upustowe zostaną zamontowane mnichy drewniane umocnione kamieniem. Dodatkowo zamontowane zostaną górne przelewy z kamienia naturalnego dla zapobieżenia rozmywaniu grobli przy silnych opadach deszczu lub wiosennych roztopach.
W celu zapobieżenia ewentualnym szkodom od bobrów, których populacja rośnie
z każdym rokiem, przewiduje się zabezpieczenie grobli poprzez zakopanie siatki stalowej powlekanej.
Dojazd maszyn i transport materiałów budowlanych odbywać się będzie po drogach leśnych utwardzonych oraz po gruntowych szlakach zrywkowych. Natomiast postój maszyn
i skład materiałów budowlanych przewiduje się urządzić przy szlaku zrywkowym przebiegającym w pobliżu budowanych zbiorników.
Przewiduje się, że zbiornik górny posiadał będzie następujące parametry techniczne:
- wymiary długość do 100 m, szerokość do 50 m,
- powierzchnia lustra wody około 0.50 ha,
- długość grobli piętrzącej do 45 m, szerokość w koronie do 5 m,
- wysokość piętrzenia do 2 m,
- pojemność retencjonowanej wody około 7500 m3.
Zbiornik dolny planuje się wykonać o parametrach:
- wymiary: długość do 85 m, szerokość do 45 m,
- powierzchnia lustra wody do 0.40 ha,
- długość grobli piętrzącej do 45 m, szerokość w koronie do 5 m.
- wysokość piętrzenia do 2 m,
- pojemność retencjonowanej wody około 6000 m3
 
b) powiązania z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie:
- nie występuje kumulowanie się oddziaływania przedsięwzięć
c) wykorzystanie surowców naturalnych
Eksploatacja zbiornika po zrealizowaniu całego przedsięwzięcia nie będzie wymagała wykorzystywania wody i innych surowców, materiałów, paliw oraz energii. Wykorzystywane    w trakcie realizacji przedsięwzięcia materiały, paliwa i energia występują w procesach technologicznych, są dopuszczone do stosowania i nie stwarzają zagrożenia dla środowiska naturalnego. Zastosowanie materiałów naturalnych głównie pochodzenia miejscowego (ziemia, kamień glina, drewno) sprzyjać będzie ochronie środowiska.
Szacunkowe zapotrzebowanie wynosi na:
  • wodę - w małych ilościach do celów socjalnych (ok.0,04 m3 miesięcznie)
  • surowce - (naturalne, w ilości niezbędnej do wykonania przedsięwzięcia)
  • paliwa - w ilości niezbędnej do pracy sprzętu mechanicznego
  • energię - nie przewiduje się
Nie przewiduje się zapotrzebowania na energię elektryczną, cieplna, gazową.
 
d) emisja i występowanie innych uciążliwości:
W czasie trwania prac ziemnych spodziewane jest okresowe zwiększenie poziomu hałasu oraz emisji spalin wynikające z wykonywaniem prac sprzętem mechanicznym (koparka, spycharka, samochody ciężarowe dowożące materiały). Przewiduje się także krótkotrwałe zmętnienie wód cieku przy przemieszczaniu mas ziemnych.
W aspekcie długofalowym zbiorniki przyczynią się do zwiększenia poziomu retencjonowanej wody. Stanowić będą siedliska sprzyjające bytowaniu i rozmnażaniu różnych gatunków zwierząt chronionych (płazy, gady, ptaki). Ponadto będą stanowiły pozytywny element kształtowania krajobrazu.
e) ryzyka wystąpienia poważnej awarii, przy uwzględnieniu używanych substancji
i stosowanych technologii:
Na etapie eksploatacji, jak i w fazie realizacji inwestycji brak będzie większych zagrożeń poważnych awarii przy uwzględnieniu użytych materiałów oraz zastosowanych technologii.
2)   usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, w szczególności przy istniejącym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – uwzględniające:
a)  obszary wodno – błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych:
- brak wyżej wymienionych obszarów.
b)  obszary wybrzeży
- brak wyżej wymienionych obszarów.
c) obszary górskie i leśne:
- brak obszarów górskich, występują obszary leśne.
d) obszary objęte ochroną, w tym strefy ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych:
- brak wyżej wymienionych obszarów
e) obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych, objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody.
Planowane przedsięwzięcie znajduje się w Parku Krajobrazowym Pogórza Przemyskiego funkcjonującego na mocy rozporządzenia Nr 73/05 Wojewody Podkarpackiego z dnia 31 października 2005 r. w sprawie Parku Krajobrazowego Pogórza Przemyskiego  oraz w granicach obszaru specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 „Pogórze Przemyskie” (PLB 180001).
Kaskada zbiorników będzie pełnić funkcje biocenotyczne, stanie się pozytywnym elementem krajobrazu. Ponadto będą stanowić miejsce sprzyjające rozwojowi populacji gatunków tam występujących, zwiększą bioróżnorodność. Mogą stać się miejscem wyprowadzania lęgów ptaków wodnych, wzbogacić bazę żerową oraz stanowić wodopój dla zwierząt.
Rozważa się także możliwość wykonania wysepek na środku zbiorników, dla poprawienia warunków bytowania ptaków chronionych. Planuje się również pozostawienie szerokich pasów roślinności przybrzeżnej dla stworzenia warunków do bytowania i rozmnażania wielu gatunków ptaków chronionych. Stojaki mnichów zostaną zamknięte klapą z desek, co zapobiegnie wpadaniem do mnicha drobnych zwierząt.
Powstające zbiorniki stanowić będą również rezerwuar wody pitnej dla różnych gatunków zwierząt. 
Termin wykonywania prac dostosowany zostanie tak, aby ominąć okresy rozrodu gatunków chronionych. Prace będą przeprowadzone od 1.IX. do 30.XII. poza okresem lęgowym ptaków, w następującej kolejności:
-        przygotowanie placu pod inwestycję, wycinka drzew,
-        budowa wałów, formowanie linii brzegowej, wykonanie przelewów górnych, wykonanie rowów doprowadzających w formie bystrzy o zwiększonej szorstkości,
-         napełnianie zbiorników wodą, odbywać się będzie stopniowo, wiosną wykorzystując wzmożony spływ wód roztopowych, aby nie zakłócić w znacznym stopniu przepływy w cieku.
W przypadku konieczności kontynuowania prac wiosną, wykonane zbiorniki pozostaną puste przez okres zimowy, do czasu zakończenia pracy (podyktowane jest to ochroną płazów, gadów i innych organizmów wodnych).
Powstały urobek będzie częściowo wykorzystany do budowy wałów i grobli zbiorników, a jego nadmiar zostanie rozłożony na obrzeżach zbiorników i rozplantowany.
Na dojazdy do miejsca inwestycji zostaną wykorzystane drogi leśne i szlaki zrywkowe. Postój maszyn budowlanych oraz zaplecze techniczne, skład materiałów zlokalizowane zostaną w miejscu nie ingerującym w znaczący sposób w istniejące biotopy, na szlaku zrywkowym w pobliżu zbiorników.
Mając na uwadze powyższe stwierdzono, że inwestycja nie będzie mieć niekorzystnego wpływu na przyrodę parku krajobrazowego oraz nie będzie w sposób znaczący oddziaływać na przedmioty i cele ochrony obszaru Natura 2000.
 
f) obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone:
- brak wyżej wymienionych obszarów.
g) obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne:
- brak wyżej wymienionych obszarów w bliskim sąsiedztwie inwestycji.
h) gęstość zaludnienia:
Inwestycja nie będzie uciążliwa dla mieszkańców Żohatyna ze względu na to, że znajduje się ona w środku kompleksu leśnego.
i)                   obszary przylegające do jezior:
- brak wyżej wymienionych obszarów.
j) obszary i uzdrowiska ochrony uzdrowiskowej:
- brak wyżej wymienionych obszarów.
3. Rodzaj i skala możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do uwarunkowań wymienionych w pkt 1 i 2, wynikające z:
a) zasięgu oddziaływania – obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą przedsięwzięcie może oddziaływać:
Inwestycja znajduje się w kompleksie leśnym a oddziaływanie wystąpi tylko w fazie realizacji inwestycji
b) transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze:
- brak oddziaływania transgranicznego.
c) wielkości i zależności oddziaływania, z uwzględnieniem obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej:
Bezpośrednie oddziaływania będą mieć charakter lokalny i ograniczą się do terenu
i okresu prac związanych z budową zbiorników.
d) prawdopodobieństwo oddziaływania
Głównymi oddziaływaniami związanymi z realizacją inwestycji będą uciążliwości związane z hałasem pochodzącym z maszyn i urządzeń wykorzystywanych w procesie budowy oraz emisją spalin z wyżej wymienionych maszyn i urządzeń.
e) czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania:
Główne oddziaływania związane z fazą realizacji inwestycji będą mieć charakter odwracalny oraz będą występować w krótkim okresie.
            Po przeanalizowaniu zgodnie z art. 63 ust. 1, ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko wszystkich parametrów, charakterystyki inwestycji, stanowisk organów opiniujących i danych zawartych w informacji o planowanym przedsięwzięciu, kierując się rodzajem i charakterystyką przedsięwzięcia, jego skalą, powiązaniami z innymi przedsięwzięciami, usytuowaniem z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska oraz rodzajem i skalą możliwego oddziaływania, nie stwierdziłem potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
 
 
Biorąc powyższe pod uwagę postanowiłem jak w sentencji.
 
 
 
Pouczenie
 
Stosownie do art. 141 § 1 i art. 142 Kpa na niniejsze postanowienie, zażalenie nie przysługuje. Zaskarżenie postanowienia może nastąpić tylko w odwołaniu od decyzji wydanej w dalszym toku postępowania.
 
 
 
 
 
 Wójt Gminy Bircza
Józef Żydownik
 
 
 
 
 
 
Otrzymują:
  1. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Birczy;
  2. Strona Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu gminy w Birczy;
  3. Tablica ogłoszeń miejscowości Żohatyn;
  4. Miejsce realizacji przedsięwzięcia;
  5. A/a
 
Strony postępowania:
1.    Wnioskodawca – Nadleśnictwo Dynów, ul. Jaklów 2, 36 – 065 Dynów;
2.    Pan Mieczysław Kubrak, zam. Żohatyn 45, 37 – 751 Żohatyn;
3.    Pan Wiesław Borsuk, zam. Żohatyn 13, 37 – 751 Żohatyn;
4.    Pani Anna Karaś-Borsuk, zam. Żohatyn 8, 37 – 751 Żohatyn.
 
Do wiadomości:
1.      Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie, al. J. Piłsudskiego 38,
35-001 Rzeszów
2.      Państwowy Inspektor Sanitarny w Przemyślu, ul. Bpa Glazera 9, 37-700 Przemyśl.

Autor: Jadwiga Haber-Slowińska
Data: 2011-08-05 15:29:44
Udostępnił: Paweł Rogal
Data: 2011-08-05 15:32:13

Rejestr zmian


Urząd Gminy Bircza
ul. Ojca Św. Jana Pawła II 2
37-740 Bircza
tel. (016) 672-60-91
fax. (016) 672-53-41
email: sekretariat@bircza.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl