Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Bircza
  
29-03-2023, Środa, 08:05


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

„Budowa kaskady trzech zbiorników wodnych bocznych”

 

WÓJT GMINY BIRCZA                                                        Bircza, dnia 05 sierpnia 2011r.
OŚ-6220.7.2011
 
                                  
DECYZJA
 
 
 
Na podstawie art.. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w związku z art. 71 ust 1
 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z nr 199, poz. 1227 ze zm.) oraz w związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9.11.2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko ( Dz. U. Nr 213,, poz. 1397) po rozpatrzeniu wniosku Nadleśnictwa Dynów ul. Jaklów 2, 36-065 Dynów w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa kaskady trzech zbiorników wodnych bocznych” na dz. nr 265/2, obręb Lipa w miejscowości Lipa , gmina Bircza,
 
 
STWIERDZAM
 
brak przesłanek do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa kaskady trzech zbiorników wodnych bocznych” na dz. nr 265/2, obręb Lipa w miejscowości Lipa , gmina Bircza
 
 
 
Uzasadnienie
 
 
W dniu 22 czerwca 2011r. do tutejszego Urzędu Gminy wpłynął wniosek Nadleśnictwa Dynów ul. Jaklów 2, 36-065 Dynów w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa kaskady trzech zbiorników wodnych bocznych” na dz. nr 265/2, obręb Lipa w miejscowości Lipa , gmina Bircza,
Dnia 29 czerwca 2011r. wszczęto postępowanie w powyższej sprawie.
Wójt Gminy Bircza dnia 29 czerwca 2011r  zgodnie z art. 64 ust 1 i 2 ustawy z dnia
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(Dz.U. z 2008 r. Nr199, poz. 1227 z późn. zm.) wystąpił do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Przemyślu i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie o wydanie opinii dotyczącego obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i ewentualnego zakresu raportu.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przemyślu ( pismo znak:
PSNZ.465-27/11, otrzymane 15.07.2011r.) nie stwierdził pod względem higieniczno-sanitarnym istnienia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia inwestycyjnego.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie ( pismo znak WOOŚ.4240.13.24.2011.IS-4, otrzymane dnia 01.08.2011r.) stwierdził że przedmiotowa inwestycja nie jest przedsięwzięciem mogącym znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów art. 59 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, a tym samym nie jest konieczne uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w świetle przepisów art. 71 ust. 2 przywołanej ustawy. Planowana inwestycja nie kwalifikuje się do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9.11.2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, ponieważ Inwestor zamierza wykonać trzy zbiorniki retencyjne (częściowo kopane i otoczone usypanymi groblami) w układzie kaskadowym o powierzchni ok. 0,15 ha, ok. 0,25 ha i ok. 0,25 ha. Zasilanie zbiorników rozwiązano poprzez doprowadzenie wody z sąsiadującego potoku bez nazwy, bez konieczności piętrzenia wody w jego korycie, skutkującego podniesieniem się zwierciadła wody w potoku przed przegrodą. W tym celu, w miejscu połączenia doprowadzalnika wody do zbiorników z korytem potoku zaplanowano wykonanie bystrza kamiennego, niestanowiącego stałej przegrody dla wód potoku. Mając na uwadze powyższe  Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie stwierdził, że przedmiotowe przedsięwzięcie nie podlega opiniowaniu w trybie art. 64 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie (…). Inwestycja planowana jest w granicach Parku Krajobrazowego Pogórza Przemyskiego funkcjonującego na mocy rozporządzenia Nr 73/05 Wojewody Podkarpackiego z dnia 31 października 2005 r. w sprawie Parku Krajobrazowego Pogórza Przemyskiego oraz w granicach obszaru specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 „Pogórze Przemyskie” (PLB180001). W związku z  powyższym przed wydaniem pozwolenia na budowę lub pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego, na podstawie art. 90 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, Organ właściwy do wydania tych decyzji jest obowiązany do rozważenia możliwości potencjalnego znaczącego oddziaływania na obszar Natura 2000.
Zgodnie z art. 71 ust. 1 powyższej ustawy  decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach określa środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia, natomiast ust. 2 stanowi, że uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wymagane dla planowanych:
 1) przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko;
 2) przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.
            Organem właściwym zgodnie z art 75 ust.1 pkt.4 w/w ustawy do wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach jest wójt, burmistrz, prezydent miasta
Przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko jest obligatoryjne dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz może być wymagane dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Po przeanalizowaniu dołączonej do wniosku karty informacyjnej przedsięwzięcia i uwzględnieniu stanowiska Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Przemyślu i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie stwierdzono, że powyższe przedsięwzięcie nie jest zaliczane do żadnej z tych grup. W myśl obowiązujących przepisów tj. art. 71 ust 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko i przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9.11.2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko stwierdza się brak przesłanek do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia.
 
 
 
Mając na uwadze powyższe należało orzec jak w sentencji.
 
 
 
 
Pouczenie
 
Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu ul. Borelowskiego 1, za moim pośrednictwem w terminie
14 dni od daty otrzymania.
 
 
 
 
 
 
                                                                                                          Wójt Gminy Bircza
    Józef Żydownik
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Otrzymują:
 1. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Bircza;
 2. Strona Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Birczy;
 3. Tablica ogłoszeń miejscowości Lipa;
 4. Miejsce realizacji przedsięwzięcia;
 5. a/a.
 
Strony postępowania:
1.    Wnioskodawca – Nadleśnictwo Dynów, ul. Jaklów 2, 36 – 065 Dynów;
2.    Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie, Inspektorat w Przemyślu,
ul. Wybrzeże Ojca Świętego Jana Pawła II 6, 37 – 700 Przemyśl;
3.    Pan Witold Piotr Ostafiński, Dąbrówka Starzeńska 129, 36 – 065 Dynów.
 
Do wiadomości:
 1. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przemyślu, ul. B-pa Glazera 9,
  37 – 700 Przemyśl;
 2. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15,
  35 – 959 Rzeszów.

Autor: Kazimierz Duda
Data: 2011-08-05 15:35:37
Udostępnił: Paweł Rogal
Data: 2011-08-05 15:36:42

Rejestr zmian


Urząd Gminy Bircza
ul. Ojca Św. Jana Pawła II 2
37-740 Bircza
tel. (016) 672-60-91
fax. (016) 672-53-41
email: sekretariat@bircza.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl