Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Bircza
  
28-03-2023, Wtorek, 00:24


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

„Budowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Żohatyn”

WÓJT GMINY BIRCZA                                               Bircza, dnia 09 sierpnia 2011r.

OŚ-6220.8.2011
 
                                  
DECYZJA
 
 
 
Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w związku z art. 71 ust 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z nr 199, poz. 1227 ze zm.) oraz w związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9.11.2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko ( Dz. U. Nr 213, poz. 1397) po rozpatrzeniu wniosku Nadleśnictwa Dynów ul. Jaklów 2, 36-065 Dynów w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Żohatyn” na działce ewid. nr 230/1, obręb Żohatyn w miejscowości Żohatyn , gmina Bircza,
 
 
STWIERDZAM
 
brak przesłanek do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Żohatyn” na działce ewid. nr 230/1, obręb Żohatyn w miejscowości Żohatyn , gmina Bircza.
 
 
 
Uzasadnienie
 
 
W dniu 22 czerwca 2011r. do tutejszego Urzędu Gminy wpłynął wniosek Nadleśnictwa Dynów ul. Jaklów 2, 36-065 Dynów w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Żohatyn” na działce ewid. nr 230/1, obręb Żohatyn w miejscowości Żohatyn , gmina Bircza.
Dnia 29 czerwca 2011r. wszczęto postępowanie w powyższej sprawie.
Wójt Gminy Bircza dnia 29 czerwca 2011r.  zgodnie z art. 64 ust 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr199, poz. 1227 z późn. zm.) wystąpił do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Przemyślu i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie o wydanie opinii dotyczącego obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i ewentualnego zakresu raportu.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przemyślu ( pismo znak:
PSNZ.465-25/11, otrzymane 15.07.2011r.) nie stwierdził pod względem higieniczno-sanitarnym istnienia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia inwestycyjnego i sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia inwestycyjnego.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie ( pismo znak WOOŚ.4240.13.26.2011.DR-3, otrzymane dnia 01.08.2011r.) stwierdził że przedmiotowa inwestycja nie jest przedsięwzięciem mogącym znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów art. 59 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, a tym samym nie jest konieczne uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w świetle przepisów art. 71 ust. 2 przywołanej ustawy. Planowana inwestycja nie kwalifikuje się do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9.11.2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, ponieważ Inwestor zamierza wykonać zbiornik retencyjny o powierzchni ok. 0,40 ha, przy wykorzystaniu istniejącego stawu o powierzchni ok. 0,20 ha. Nie przewiduje się piętrzenia cieku, ze względu na boczne posadowienie zbiornika retencyjnego. Istniejący staw posadowiony jest poza korytem (jako zbiornik boczny) bezimiennego cieku wodnego, stanowiącego dopływ Potoku Jawornik. Staw jest zasilany wodami opadowymi oraz okresowym ciekiem, którego wody gromadzi rów odwadniający drogę. Następnie woda jest doprowadzana przepustem o małym świetle pod koroną drogi oraz rowem w kierunku zbiornika. Obecnie staw nie posiada odpływu wody, a jej nadmiar przesącza się przez nieszczelne wały. W ramach przedsięwzięcia zostanie uformowana czasza zbiornika retencyjnego oraz zostanie zamontowany przelew górny umocniony kamieniem naturalnym dla zapobieżenia rozmywaniu grobli przy silnych odpadach deszczu lub wiosennych roztopach. Planuje się również oczyszczanie rowu doprowadzającego wodę do zbiornika oraz wykonanie rowu odprowadzającego nadmiar wody do Potoku Jawornik.
 Mając na uwadze powyższe  Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie stwierdził, że przedmiotowe przedsięwzięcie nie podlega opiniowaniu w trybie art. 64 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie (…). Inwestycja planowana jest w granicach Parku Krajobrazowego Pogórza Przemyskiego funkcjonującego na mocy rozporządzenia Nr 73/05 Wojewody Podkarpackiego z dnia
 31 października 2005 r. w sprawie Parku Krajobrazowego Pogórza Przemyskiego oraz w granicach obszaru specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 „Pogórze Przemyskie” (PLB180001). W związku z  powyższym przed wydaniem pozwolenia na budowę lub pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego, na podstawie art. 96 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, Organ właściwy do wydania tych decyzji jest obowiązany do rozważenia możliwości potencjalnego znaczącego oddziaływania na obszar Natura 2000.
            Organem właściwym zgodnie z art 75 ust.1 pkt.4 w/w ustawy do wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach jest wójt, burmistrz, prezydent miasta
Przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko jest obligatoryjne dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz może być wymagane dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.
Po przeanalizowaniu dołączonej do wniosku karty informacyjnej przedsięwzięcia i uwzględnieniu stanowiska Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Przemyślu i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie stwierdzono, że powyższe przedsięwzięcie nie jest zaliczane do żadnej z tych grup. W myśl obowiązujących przepisów tj. art. 71 ust 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko i przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9.11.2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko stwierdza się brak przesłanek do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia.
 
 
 
Mając na uwadze powyższe należało orzec jak w sentencji.
 
 
 
 
Pouczenie
 
Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu ul. Borelowskiego 1, za moim pośrednictwem w terminie
14 dni od daty otrzymania.
 
 
 Wójt Gminy Bircza
Józef Żydownik   
 
 
 
 
Otrzymują:
 1. Wójt Gminy Bircza;
 2. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Bircza;
 3. Strona Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Birczy;
 4. Tablica ogłoszeń miejscowości Lipa;
 5. Miejsce realizacji przedsięwzięcia;
 6. Wnioskodawca – Nadleśnictwo Dynów, ul. Jaklów 2, 36 – 065 Dynów;
 7. Pan Mieczysław Kubrak, zam. Żohatyn 45, 37-751 Żohatyn;
 8. Pan Wiesław Borsuk, zam. Żohatyn 13, 37-751 Żohatyn;
 9. Pani Anna Karaś-Borsuk, zam. Żohatyn 8, 37-751 Żohatyn;
 10. a/a.
 
 
Do wiadomości:
 1. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przemyślu, ul. B-pa Glazera 9,
  37 – 700 Przemyśl;
 2. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie, al. J. Piłsudskiego 38,
     35-001 Rzeszów.

Autor: Jadwiga Haber-Slowińska
Data: 2011-08-09 11:18:04
Udostępnił: Paweł Rogal
Data: 2011-08-09 11:21:53

Rejestr zmian


Urząd Gminy Bircza
ul. Ojca Św. Jana Pawła II 2
37-740 Bircza
tel. (016) 672-60-91
fax. (016) 672-53-41
email: sekretariat@bircza.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl