Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Bircza
  
29-03-2023, Środa, 09:43


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Budowa parkingu w miejscowości Bircza

WÓJT GMINY BIRCZA

Bircza, dnia 8 września 2011r.

OŚ - 6220.11.2011
 
 
POSTANOWIENIE
 
 
Na podstawie art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U Nr 199, poz. 1227 z pózn.zm. ) oraz art. 123 ustawy   z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( j.t. Dz.U. z 2000r Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.)- po rozpatrzeniu wniosku Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Stanisława Kostki w Birczy ul. Ojca Św. Jana Pawła II 12, 37-740 Bircza z dnia 23 sierpnia 2011r. o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego p.n. Budowa parkingu w miejscowości Bircza ( dla nie więcej niż 60 miejsc postojowych dla samochodów osobowych) na działce nr 525, w miejscowości  Bircza, gmina Bircza
 
 
postanawiam
 
 
nałożyć na Parafię Rzymskokatolicką p.w. Św. Stanisława Kostki w Birczy ul. Ojca Św. Jana Pawła II 12, 37-740 Bircza obowiązek przedłożenia właściwemu miejscowo Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Rzeszowie, następujących dokumentów dotyczących wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego p.n. Budowa parkingu w miejscowości Bircza ( dla nie więcej niż 60 miejsc postojowych dla samochodów osobowych) na działce nr 525 w miejscowości Bircza, gmina Bircza:
 1.Kserokopię wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,  złożonego w Urzędzie Gminy  Bircza
2.Kartę informacyjną przedsięwzięcia w 3 egz. w formie tradycyjnej + płyta CD.
3.Poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencji gruntów obejmującą teren planowanego przedsięwzięcia i przewidywany teren oddziaływania.
4. Informację o braku obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu objętego planowanym przedsięwzięciem .
 
 
 
UZASADNIENIE
 
 
            W dniu 23 sierpnia 2011r. Wnioskodawca: Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Stanisława Kostki w Birczy ul. Ojca Św. Jana Pawła II 12, 37-740 Bircza, wystąpił z wnioskiem do tutejszego organu, o wydanie decyzji ustalającej warunki lokalizacji inwestycji celu publicznego p.n. Budowa parkingu w miejscowości Bircza ( dla nie więcej niż 60 miejsc postojowych dla samochodów osobowych) na działce nr 525 w miejscowości Bircza, gmina Bircza.
            Projektowana inwestycja zostanie zlokalizowana w granicach obszaru specjalnej ochrony ptaków „Pogórze Przemyskie” (PLB180001) obszaru Natura 2000 i może potencjalnie znacząco oddziaływać w/w na obszar Natura 2000. Zatem stosownie do art. 96 ust. 3 cyt. wyżej ustawy z dnia 3 października 2008, organ wydający decyzję o ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego , obowiązany jest do nałożenia postanowieniem  obowiązku przedłożenia przez inwestora, Regionalnemu  Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Rzeszowie dokumentów określonych ustawą   z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, celem stwierdzenia braku potrzeby lub konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na obszar Natura 2000 .
Zamierzenie inwestycyjne obejmuje budowę parkingu dla około 60 miejsc postojowych dla samochodów osobowych, jak również zjazdu publicznego z drogi gminnej.
Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r, w sprawie   przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213 poz.1397.), zamierzenie inwestycyjne nie jest zaliczone do mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko lub mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.
Biorąc jednak pod uwagę położenie działki objętej wnioskiem na terenie obszaru Natura 2000, oraz działając na zasadzie ostrożności w podejmowaniu ostatecznych rozstrzygnięć, tutejszy organ zobowiązał inwestora do przedłożenia właściwemu Regionalnemu   Dyrektorowi Ochrony Środowiska, dokumentów wymaganych cyt. wyżej ustawą z dnia 3 października 2008r, celem zajęcia stanowiska.
Stosownie do art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) w toku postępowania organ administracji publicznej wydaje postanowienia.
Postanowienia dotyczą poszczególnych kwestii wynikających w toku postępowania, lecz nie rozstrzygają o istocie sprawy, chyba że przepisy kodeksu stanowią inaczej.
Po uzyskaniu Postanowienia Regionalnego   Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie, inwestor winien bezzwłocznie przedłożyć postanowienie w tutejszym Urzędzie jako uzupełnienie wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedmiotowej inwestycji.
 
Mając na względzie powyższe należało orzec jak w sentencji.
 
 
POUCZENIE
 
Na niniejsze postanowienie nie służy zażalenie.
 
 
 
 
Wójt Gminy Bircza
Józef Żydownik
 
 
 
 
 
Otrzymują :
1.Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Stanisława Kostki w Birczy ul. Ojca Św. Jana Pawła II 12, 37-740 Bircza ,
2.Gmina Bircza, ul. Ojca Św. Jana Pawła II 2, 37-740 Bircza,
3.Pani Lucyna Szmurło, ul. Szkolna 7, 37-740 Bircza,
4.Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Birczy,
5.Tablica ogłoszeń miejscowości Bircza,
6.Strona Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Birczy;
7.A/a.
 

Autor: Jadwiga Haber-Slowińska
Data: 2011-09-09 15:16:01
Udostępnił: Paweł Rogal
Data: 2011-09-09 15:23:51

Rejestr zmian


Urząd Gminy Bircza
ul. Ojca Św. Jana Pawła II 2
37-740 Bircza
tel. (016) 672-60-91
fax. (016) 672-53-41
email: sekretariat@bircza.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl